Solnas ”Strategi mot radikalisering och våldsbejakande extremism” klar

Solnas arbete med att ta fram en strategi mot radikalisering och våldsbejakande är nu klar och fastställdes i kommunstyrelsen den 10 april. Syftet är ett tydligt åtgärdspaket för att förhindra radikalisering och våldshandlingar i ett ideologiskt extremistiskt syfte.

– Solna ska vara en öppen stad som aktivt motverkar radikal och våldsbejakande extremism om det upptäcks. Nu finns ett åtgärdsprogram som tillsammans med bland annat socialtjänst och polis ska användas om extremism uppdagas i verksamheter kopplade till staden, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Strategin slår fast hur staden ska samverka, hur medarbetare ska agera vid misstanke om radikalisering och vilken förvaltning som är ansvarig för vad. Strategin anger vilka åtgärder och utbildningsinsatser som ska genomföras, samt vilket stöd individer och anhöriga kan få. Ett utbildningspaket finns redan färdigt och är öppet för alla att ta del av, säger Samuel Klippfalk (KD), trygghetsrådets ordförande.

– Jag är glad över att vi har en strategi på plats men det är nu det verkliga jobbet börjar. Det är viktigt att vi jobbar förebyggande och här har skolan verkligen en central roll, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

– För att värna det demokratiska och öppna samhället är det viktigt med ett tydligt förebyggande arbete och med tydliga åtgärder mot radikalisering i de fall de upptäcks säger Magnus Persson (C) kommunalråd.

Strategin innehåller 12 åtgärdsområden för Solna stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

Bakgrund

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2016 gavs ett uppdrag om att ta fram en strategi för att motverka radikalisering. Kommunstyrelsen fick i uppdrag, genom trygghetsrådet, att i samarbete med socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ta fram en strategi för att motverka radikalisering.

Strategin har kompletterats med verksamheternas roll för att förebygga radikalisering genom värdegrundsarbete, likabehandlingsarbete och individuellt bemötande.

Stadsledningsförvaltningen pekas ut som sammankallande för samverkansgruppen och ska också ha det övergripande ansvaret för informations- och utbildningsinsatserna. Ett utbildningspaket är framtaget som stadens chefer ska genomgå och en stadsgemensam utbildning ska därefter pågå löpande. I stadens verksamhetsplan och budget för 2017 lades ett uppdrag om att se över regelverket för bidragsgivning till kultur- och idrottsföreningar och för tillträdet till idrottsanläggningar och övriga lokaler med hänsyn till stadens förväntan på att stödja demokratiska principer, respektera mänskliga rättigheter och motverka extremism.


KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer

Förtur till trygghetsboende för Solnas äldsta invånare


Läs mer

Ny skola i Huvudsta


Läs mer

Äntligen ett trygghetsboende i Huvudsta


Läs mer

Förstärkt kameraövervakning på Karolinska Institutet


Läs mer

Omvårdnadsnämnden i Solna upphandlar äldreboende och dagverksamhet


Läs mer