Tryggare stadsmiljö med hjälp av solnaborna

Ett av Solna stads mål är att ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö. Under oktober 2016 ombads därför solnaborna att hjälpa till och uppmärksamma platser i stadens utemiljö som kan behöva specifika insatser. Närmare 200 förslag på möjliga förbättringar inkom tack vare engagerade solnabor via den digitala trygghetsvandringen.

Den digitala trygghetsvandringen fokuserade på förbättringar i stadsmiljö utifrån ett trygghetsperspektiv. ”Förbättra belysning, skapa säkrare skolväg, klipp ner det stora buskaget och förtydliga markeringen och skyltningen av cykelbana och gångbana”, är några av de 198 förslag med bilder och kartmarkeringar som lämnades av solnaborna.

– Solnabornas synpunkter är viktiga bidrag när staden planerar vilka insatser som ska utföras för att skapa en tryggare stadsmiljö, säger Magnus Persson (C) ordförande i tekniska nämnden.

– Tryggheten skapas tillsammans. Att solnaborna delar med sig av sina egna tankar och erfarenheter av stadsmiljön är viktigt när vi skapa en tryggare stad, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd och ordförande i Trygghetsrådet.

 

Exempel på insatser som har gjorts eller görs inom kort i olika delar av staden kopplade till förslagen som inkom.

Arenastaden

Dubbelriktning av trafiken på Evenemangsgatan i höjd med Mall of Scandinavia infördes under december.

Tidigare enkelriktning har gjort att många bilar brutit mot trafikreglerna och skapat en otrygg trafiksituation.

Bergshamra

Gångvägen utanför Bergshamraskolans matsal får effektivare och mer driftsäker belysning under april och två nya orienteringstavlor är uppsatta.

Målning av övergångsstället vid Hjortstigen/Björnstigen har utförts och fått ny belysning.

Förbättringar rörande problem kring sandning av skolgård och gångvägar runt skolan har startats genom bättre uppföljning av entreprenörens arbete.

Hagalund

Synpunkter på problem med nedskräpning i området inkom. En inventering av stadens papperskorgar har gjorts och utbyte till nya papperskorgar kommer att påbörjas under året.

Huvudsta

Upprustning av gångtunnel ska genomföras vid Västra skogen, med ny driftsäkrare och effektivare belysning samt nya ytskikt

Skytteholm

Ombyggt övergångsställe vid Huvudstagatan/Centrumslingan som nu är tillgänglighetsanpassat och tidigare nivåskillnader är borttagna.

På Skytteholmsvägen i höjd med Kyrkans Hus har plattorna lagts om på trottoaren och de hinder som stått i det regionala cykelstråket (blomkrukor och betongsuggor) har ersatts med stolpar som hindrar biltrafik men som underlättar för cyklister att passera platsen.

Ulriksdal

Torget vid pendeltågsstationen är färdigställt och Kolonnvägen norrut öppnad för trafik. För att öka säkerheten är körbanan avsmalnad för att få ner hastigheten i området och övergångsställena är upphöjda och belysta vilket gör överpasseringen säkrare.

För att öka trafiksäkerheten vid Ulriksdalsskolan har angöringsplatsen för bilar utanför skolans entré tagits bort och trafiken flyttats till intilliggande angöringsyta. Det har istället skapats en trevlig torgyta framför skolans entré där nya träd planeras och värmebänkar finns. Bänkarna fungerar så att de blir lite varma på ytan när det är något lägre temperaturer. Det har även blivit plats för fler cykelställ på torget utanför skolan.


Cykelprojektet för Solnas äldre utökas


Läs mer

Anhörigföreningen i Solna får KD Solnas vitsippspris 2018Läs mer

KD Solna motsätter sig beslutet att undanta kyrkliga verksamheters rätt till stöd


Läs mer

Större hänsyn till hög ålder vid bedömning av plats på äldreboende


Läs mer

Grannstödsbil kan snart rulla i Solna


Läs mer

KD Solna söker medarbetare till valrörelsen!


Läs mer

Solna stad tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck – strategin behandlas ikväll


Läs mer

Ökad valfrihet i Solnas omsorg


Läs mer

Låt kommunerna ta över ansvaret för hemsjukvården


Läs mer

Beklagligt med avbrutna samtal om hemsjukvård


Läs mer