• Blågrön budget i Solna 2019

  I Solnas första blågröna budget för mandatperioden 2019–2022 görs satsningar på grundskolan, trygghet, stadsmiljö, omsorg och miljö. Målet är en stark ekonomi med fokus på långsiktighet, stärkt kvalitet i kärnverksamheterna och bättre förutsättningar att möta de kommande klimatutmaningarna. Bland annat satsas 50 procent mer på Solnas cykelplan.

  Sammantaget görs i drift- och investeringsbudgeten politiska satsningar och investeringar på 71 mkr. Bland annat prioriteras förbättrade kunskapsresultat i skolan, bättre och tryggare stadsmiljö, upprustning av lekplatser och förskolegårdar, förstärkt tillsynsarbete inom miljö och hälsa samt upprustning av förskole- och skollokaler. Miljöarbetet stärks bland annat genom att öka anslaget för cykelplanen med 50 procent från 2018. Ytterligare pengar tillförs också arbetet med ökad vattenkvalitet i Brunnsviken.

  –Trygg och snygg stadsmiljö är centralt i en växande stad som Solna och arbetet på området fortsätter därför även nästa år. Samtidigt växlar vi upp kärnverksamheter som skolan för att säkerställa hög kvalitet och ett tydligt kunskapsfokus, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

  – För oss i Liberalerna kommer skolan först och med den här budgeten prioriterar vi att fortsätta höja kunskapsresultaten för det är det absolut viktigaste, säger Marianne Damström Gereben (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

  – Med Miljöpartiet i styret blir det ett stärkt fokus på miljö och klimatfrågor i Solna. Vi tar ett viktigt första steg genom att ta fram en strategi för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, säger Bernhard Huber (MP), kommunalråd.

  – Vi växlar upp och tar ett extra tramptag i arbetet med att förbättra Solnas cykelnät. 2019 avsätter vi 15 miljoner. Det är 5 mer än 2018, säger Magnus Persson (C), kommunalråd.

  – Att det ska byggas ett nytt äldreboende i norra Solna och en trygghetssamordnare anställas var två av våra vallöften. Därför känns det extra roligt att de finns med i budgeten, säger Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd.

   

  Övrig information

   

  Inom driftbudgeten:

  Förbättrade kunskapsresultat                                       5 mkr

  Förbättrad stadsmiljö                                                    4 mkr

  Trygghetssamordnare                                                    1 mkr

  Förstärkt miljötillsyn                                                      1 mkr

   

  Inom investeringsbudgeten:

  Cykelplanen                                                                   15 mkr

  Upprustning lekplatser och förskolegårdar                   5 mkr

  Säkerställa vattenkvaliteten i Brunnsviken                   5 mkr

  IT och digitalisering                                                        15 mkr

  Förskole- och skollokaler                                               20 mkr

   

  Vid sidan av de politiska prioriteringarna föreslås följande uppdrag till styrelse och nämnder:

   

  • Kommunstyrelsen uppdras driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, skola och förskola behöver utvecklas till år 2025 för att möta de kommande välfärdsbehoven.
  • Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med omvårdnadsnämnden och byggnadsnämnden planera för ett nytt vård- och omsorgsboende i norra Solna.
  • Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med berörda nämnder ta fram en handlingsplan för att minska barngruppernas storlek inklusive behov av finansiering.
  • Social- och omvårdnadsnämnden uppdras att i samarbete med kommunstyrelsen ta fram handlingsplaner för det fortsatta arbetet att erbjuda vård och omsorg i Solna för personer med missbruk samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
  • Socialnämnden uppdras att ta fram en strategi för att motverka våld och förtryck i nära relationer.
  • Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan i Solna.
  • Kommunstyrelsen och tekniska nämnden uppdras att slutföra arbetet med genomlysningen av parkeringssystemet. Däribland att se över taxan för besöksparkering och boendeparkering samt tillämpningen av regelverket för servicedagar.
  • Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden, Sundbybergs stad och övriga berörda aktörer ta fram en plan för utvecklingen av Ursviks friluftsområde.
  • Kommunstyrelsens uppdrag från 2018 ligger fast om att i samarbete med övriga berörda nämnder och markägaren utifrån länsstyrelsens utlåtande anordna en kommunal badplats i första hand i Frösundavik och i andra hand på annan lämplig plats i Brunnsviken.
  • Kommunstyrelsens uppdrag från 2018 ligger fast om att utreda förutsättningarna för att minska bullerstörningarna i Bergshamra från Bergshamravägen (E18) och utvidgas till att också omfatta bullerstörningarna i Frösunda inklusive Ritorp från Uppsalavägen (E4).
  • Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för trygghetsarbetet och i samarbete med trygghetsrådet initiera ett samarbete med andra kommuner i länet och berörda myndigheter för att utreda förutsättningarna för att komma till rätta med problematiken med uppställda bilar till följd av så kallade bilmålvakter.

  Budgeten behandlas av kommunfullmäktige måndag den 26 november.

  Kontakt

  Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande                            076–7713178

  Marianne Damström Gereben (L)
  1:a vice kommunstyrelseordförande                                                  072–5434237

  Bernhard Huber (MP), kommunalråd                                                 072–5831973

  Magnus Persson (C), kommunalråd                                                    073–6224758

  Samuel Klippfalk (KD), kommunalråd                                                 072–5833710