Internationella brottsofferdagen

Den 22 februari varje år uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen. Dagen syftar till att belysa brottsoffers situation, och för att sprida kunskap om ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer.

Läs mer


Solna säger nej till välfärdsutredningen

På gårdagens kommunstyrelse yrkade Alliansen i Solna på att avstyrka den välfärdsutredning som regeringens utredare Ilmar Reepalu (S) har presenterat. Förslaget begränsar kraftigt tillgänglighet och kvalitet i välfärden och skulle drabba solnaborna hårt eftersom staden har många privata välfärdsutförare.

Läs mer


Nu Silviacertifieras demensboenden i Solna

Under våren utbildades medarbetare på Hallen, Skoga och Björkgårdens vård- och omsorgsboenden i Silviahemmets certifieringsutbildning inom demens. Under slutet av november är det dags för certifieringsceremonier där verksamheterna certifieras. 

Läs mer


Bostäder är högt prioriterat

Vänsterpartiet skriver i sin replik på vår insändare att de inte syftar till att bygga skyskrapor utan i stället vill bygga höghus. När man formulerar sig som att det ska byggas ”så högt som det bara är möjligt” på en plats där det saknas höjdbegränsningar, så för det lätt tankarna till skyskrapor.

Läs mer10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund

kdlogo_580x200

En röst på Kristdemokraterna är en röst för ett hederligare Solna – ett Solna med ordning och reda, där människor vill göra rätt för sig, där man lyssnar på varandra och behandlar andra med öppenhet, tolerans och respekt. Solna ska genomsyras av den människosyn och etik som förvaltats av den kristna- och västerländska idétraditionen.

I ett hederligt Solna tar politiken långsiktigt ekonomiskt ansvar. Vår ekonomi är god men eftersom Solna vuxit behövs höjda resultatmål för framtida investeringar. Kristdemokraterna är beredda att ta ansvar för det. Vissa politiker har en olycklig förmåga att spendera skattepengar utan att ta långsiktigt ansvar och andra tycks endast eftersträva låg skatt och låga kostnader. Ett viktigt mål är låg skatt, men vi vi sätter kvalitet i stadens verksamhet främst. Den låga skatten ska nås genom pengar på rätt saker, inte genom försämrad kvalitet i välfärden. Medan andra vill se låga kostnader vill Kristdemokraterna se kostnadseffektivitet. Vi ger rätt balans i Alliansen.

Kristdemokraterna arbetar också för förbättrad medborgardialog och för att Solna bättre ska leva upp till sin service- och informationsskyldighet. Bemötande och tillgänglighet är prioriterade områden att förbättra och bemötandet ska vara öppet, ödmjukt, trevligt och tillmötesgående. Mot bakgrund av det har vi tagit initiativ till en stadsgemensam medborgarservice.

Vi vill ge solnaborna möjlighet att lägga medborgarförslag till kommunfullmäktige och politiken ska erbjuda medborgarna insyn och information om stadens verksamhet. Vi välkomnar därför webbsända sammanträden i kommunfullmäktige och vi ser gärna fler politiska debatter och diskussioner mellan partierna under mandatperioderna.

Det är av största prioritet att hålla ordning i stadens förvaltningsorganisation. Bristande kreditkontroll av bolag, godkännande av fakturor på material som aldrig levererats, betalda fakturor med ofullständiga underlag och olagliga upphandlingar är oacceptabelt och inget som Solna ska få förknippas med. Rutiner och samverkan med en aktör som Skatteverket måste finnas på plats för att säkerställa att upphandling och avtalsuppföljning fungerar. Vi kommer aldrig kunna lova att varje tjänsteman eller politiker i Solna i varje situation kommer att agera rätt och riktigt. Vi är alla ofullkomliga. Kristdemokraterna i Solna lovar dock att noga följa upp varje missförhållande som kommer till vår kännedom. Det behövs mer av etik och raka rör och det behövs en stark röst för att upprätthålla ordning och reda i kommunens verksamhet. Kristdemokraterna vill fortsätta att vara den rösten. Vi arbetar för ett hederligare Solna.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • En fast värdegrund – Solna ska genomsyras av den människosyn, som förvaltats av kristen och västerländsk idétraditon, som bl.a. handlar om alla människors lika värde.
 • Ekonomiskt ansvar – höjda resultatmål för framtida investeringar, kostnadseffektivitet, prioritera kärnverksamheten och lägg pengarna på rätt saker.
 • Medborgardialoggemensam medborgarservice, bättre bemötande och insatser för att säkerställa att kommunen lever upp till sin service- och informationsskyldighet.
 • Öppenhet och insyn fortsatt webbsända fullmäktigesammanträden, fler debatter mellan partierna och fler samtal med medborgare, också mellan valåren.
 • Ordning och reda i förvaltningen – rutiner och samverkan med externa aktörer för att säkerställa korrekt upphandling och avtalsuppföljning.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

kdlogo_580x200

 

Kristdemokraterna är det parti som ansvarar för Solnas äldreomsorg. Vår drivkraft är att åstadkomma en trygg äldreomsorg av god kvalitet, präglad av valfrihet och delaktighet, där den som är i behov av omsorg bemöts med värdighet, omtanke och respekt. Omsorgen om stadens äldre är och har alltid varit en prioriterad fråga för oss och även om vi vill göra mer så är vi stolta över vad vi åstadkommit hittills

Kristdemokraterna i Solna har sett till att upprätta värdighets– och kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen så att den äldre och anhöriga ska veta att de kan räkna med en omsorg av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Vi har också lagt stor vikt vid stadens kvalitetsuppföljning och brukarundersökningar som genomförs regelbundet och redovisas öppet.

Vi är mycket stolta över de valfrihetsreformer som genomförts. Tack vare att lagen om valfrihet (LOV) används i Solnas hemtjänst ges äldre solnabor idag möjlighet att själva påverka vem som ska komma på besök och utföra tjänster i det egna hemmet. Samtidigt ger kraven på boendeprofil vid upphandlingar av vård- och omsorgsboenden, möjlighet att välja en omsorg som bejakar egna intressen – som exempelvis ”mat och dryck”, ”djur”, ”natur, trädgård och utevistelse” eller ”sång, dans och musik”. Valfrihet, delaktighet och ökad egenmakt leder till att fler äldre ges möjlighet att finna en omsorg som passar just dem. Exempelvis är det lättare att tillgodose äldres behov att få omsorgen utförd av någon som talar det egna modersmålet. Vi är övertygade om att valfriheten innebär en ökad känsla av trygghet för den som är i behov av stadens omsorg och för att förenkla valen inom valfrihetssystemet ska det finnas offentliga kvalitetsjämförelser.

Trygghet inför det egna åldrandet är viktigt. Kristdemokraterna förbereder därför införande av Trygghetsboende i Solna, dvs. ett boende för personer över 70 år som saknar behov av vård- och omsorgsboende men som ändå önskar boende med gemenskapsutrymmen och nära tillgång till viss personal. Något annat som ger trygghet är god information. Alla som fyllt 80 år ska erbjudas hembesök för att få information om den omsorg som kommunen erbjuder och den äldre ges då också möjlighet att framföra egna önskemål. Det kan exempelvis handla om önskemål att få leva tillsammans med sin partner även om omvårdnadsbehoven blir för stora för att bo kvar. Under den gångna mandatperioden har Kristdemokraterna sett till att driva igenom frågan om äldres rätt att åldras tillsammans. Det innebär att äldre par i Solna har möjlighet att fortsätta att bo tillsammans trots att endast ena maken har behov av att flytta till vård- och omsorgsboende. Det är en stor seger både för oss kristdemokrater och för Solnas äldre.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Mer tid i hemtjänsten – mer tid för personalen hos de äldre vid insats för att undvika stress, skapa trygghet samt bättre förutsättningar för ett värdigt bemötande.
 • Fler promenader och mer utevistelse – för ökad livskvalitet vid Solnas äldreboenden.
 • Hög ålder ska beaktas – vid biståndsbedömning för plats vid boende.
 • Trygghetsboende – en tryggare boendeform för Solnas friska äldre.
 • Stöd till anhörigvårdare – prioritera avlösning i hemmet, växelvård och samtalsstöd.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

kdlogo_580x200

Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Vi är partiet för personligt ansvar och individuell frihet men också för ansvar för samhällets mest utsatta. Människor ska få möjlighet att stå på egna ben, men då vi är som svagast ska vi också veta att vi kan få samhällets stöd.

Det offentliga kan inte lösa alla våra problem. Vi vill därför uppmuntra ideellt engagemang för stadens utsatta genom att rikta stadens föreningsstöd till organisationer som bedriver välgörenhet och hjälparbete till socialt utsatta. Vi vill också avsätta resurser för att medfinansiera sociala påverkansprojekt på initiativ av medborgare och föreningar och vi anser att Solna ska ta initiativ till ett frivilligcenter som en länk mellan frivilliga och behövande. Vår välfärd ska först och främst rikta sig till samhällets mest utsatta – dvs. till de fattiga och hemlösa, till de brottsutsatta, till missbrukarna och till de barn i Solna som lever i utsatthet. Det är också viktigt att undanröja hinder för personer som annars lätt riskerar att hamna i utsatthet som kunde ha undvikits. Solna ska därför samverka med handikapporganisationer för att förebygga och åtgärda stadens brister.

Solna har en låg andel som är beroende av försörjningsstöd. För att det ska vara möjligt måste staden fortsätta sitt målmedvetna arbete utifrån Solnamodellen. Vi ska erbjuda budget-, hyres- och skuldrådgivning och stadens bostadslösa ska erbjudas rådgivning liksom ”tak-över-huvudet-garanti”. Det innebär att hemlösa ska få hjälp med plats på ett akutboende eller härbärge och att ingen ska behöva sova utomhus, så länge man inte uppför sig våldsamt eller hotfullt. Vi vill också införa den framgångsrika modellen ”bostad först” för hemlösa med missbruksproblematik. Syftet är att den hemlösa redan före behandling ska erbjudas ett hyreskontrakt. Därefter erbjuds frivillig behandling i hemmet. För att minska missbruket ska förebyggande arbete bedrivas i skolan, öppettiderna för Minimarias öppna mottagning utökas och uppsökande verksamhet prioriteras.

Några av samhällets mest utsatta personer är de som blivit utsatta för brott. Staden ska förebygga hedersvåld och våld i nära relationer genom ökad information i och genom att stärka upp länets resurscentrum mot hedersvåld. Kristdemokraterna vill också prioritera ökade anslag till de organisationer som arbetar med brottsofferstöd, så som brottsofferjouren, stödcentrum och relationsvåldcentrum och vi kommer att arbeta för att en brottsofferstödjande person ska finnas placerad på Solna polisstation så att den som utsatts för brott tidigt kan få stöd.

Ett av vår tids största samhällsproblem är den psykiska ohälsan bland unga. Vi välkomnar därför fler vårdplatser i barn- och ungdomspsykiatrin och vi arbetar för en elevhälsogaranti där stadens elever garanteras hjälp redan från första dagen. Problemen går dock djupare än så. Det behövs en politik som ger utrymme i människors privatekonomi och som så förebygger de bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till familjesplittring och psykisk ohälsa, men det behövs också ett värderingsskifte till förmån för värden som omtanke, medmänsklighet och människovärde.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för att:

 • Prioritera stöd till hjälporganisationer – som ex. Rädda barnen och Röda korset, ta initiativ till ett frivilligcenter och medfinansiera sociala påverkansprojekt.
 • Bekämpa fattigdom och hemlöshet – Solnamodellen, budget-, hyres-, skuld- och bostadslöshetsrådgivning, ”tak-över-huvudet garanti” och ”bostad först”.
 • Minska missbruketgenom förebyggande arbete i skolan, ökade öppettider på Minimaria och att prioritera kommunens uppsökande verksamhet.
 • Stoppa hedersvåldetökad information om hedersrelaterat våld och stärk Origo, länets gemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld.
 • Ge bättre brottsofferstödökade anslag till brottsofferjour, stödcentrum och relationsvåldscentrum samt en brottsofferstödjande person vid Solna polisstation.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

kdlogo_580x200

Solna behöver bli en tryggare stad. Den upplevda tryggheten har ökat, men alltför få känner sig nöjda med tryggheten. Solnabor upplever mindre trygghet inför att vistas ute på kvällar och nätter än övriga invånare i länet och vi känner en större oro för att utsättas för rån och misshandel. Kristdemokraterna vill ta ansvar för att förbättra den här situationen. Vi vill arbeta för att göra Solna till en trygg och hederlig stad att växa upp i, där människor vågar röra sig fritt.

Kristdemokraterna i Solna vill se fler synliga poliser på gator och torg eftersom det har en hämmande effekt på brottsligheten. Det är bra att Alliansregeringen mellan 2006-2010 ökade anslagen till polisorganisationen med 3,4 miljarder så att antalet poliser nu överstiger 20 000, men vi i Solna kan också själva se till att öka tryggheten.

Kristdemokraterna vill utveckla trygghetsrådet till en trygghetskommitté som inte enbart arbetar med medborgardialog utan också anordnar ronder för att åstadkomma bättre utomhusbelysning, snabbare klottersanering och en trygg stad. Kommittén skulle även få inventera vilka buskage och områden som behöver åtgärdas och vi är beredda att låta sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta och otrygga platser i Solna för att åstadkomma en tryggare stad.

För det brottsförebyggande arbetet är det avgörande att polisen tidigt får möjlighet att bygga upp förtroende hos Solnas barn och ungdomar. Kristdemokraterna kommer därför att arbeta för att varje skola har en särskild kontaktpolis som genom återkommande besök lär känna eleverna och berätta om ordning och reda samt rätt och fel.

Något annat som är viktigt i det brottsförebyggande arbetet är att staden visar nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Sociologisk forskning och den så kallade ”broken windows theory” visar att klotter och nedgångna miljöer både ökar den upplevda otryggheten och ökar risken för att fler brott begås. Klotter och skadegörelse måste åtgärdas mer skyndsamt från anmälan.

Belysningen i stadens motionsspår och bristande belysning är något som måste åtgärdas, men vi nöjer oss inte med att förbättra utomhusbelysningen. Vi arbetar också för att närpolisen ska synas i stadens motionsspår. Kristdemokraterna i Solna vill införa en så kallad ”Näpo-jogg” runt Råstasjön. Tanken är att försöka få polisen att på regelbundna kvällstider, med synliga västar, röra sig i Solnas motionsspår för att skapa ökad trygghet för stadens motionärer.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för

 • Trygghetskommitté för bättre utomhusbelysningse över utomhusbelysning och bostadsområden för att åstadkomma en tryggare stad.
 • Tillåt kameraövervakningkameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.
 • Kontaktpoliser på Solnas skolor – Varje skola i Solna ska ha en kontaktpolis som återkommande besöker skolan och dess elever.
 • Nolltolerans mot klotter och skadegörelseSanering av klotter måste ske mer skyndsamt. Klotter ska saneras inom två dygn från anmälan, istället för dagens tre.
 • ”Näpo-joggen” – samarbeta med närpolisen för att öka polisens synlighet och den upplevda tryggheten i stadens motionsspår.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund


6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

kdlogo_580x200

Solna är en storstadskommun med parker och natur som erbjuder fantastiska fritidsmöjligheter. Vi ska ta ansvar för ett gott förvaltande av Solnas natur och grönområden – det är grunden för såväl etiskt miljöarbete som att säkerställa goda fritidsmöjligheter.

Solnabornas närhet till parker och grönområden ska beaktas vid utvecklingen av staden och mot bakgrund av detta har kristdemokraterna varit en röst för att bevara Råstasjön som natur- och rekreationsområde. Vi ska fortsätta stå upp för solnabornas behov av närhet till natur- och grönområden men våra parker behöver också utvecklas och framförallt bli renare och snyggare.

Kristdemokraterna vill förbättra stadens renhållning, både vad gäller nedskräpning och snöröjning. Vi vill också att Solna ska ha numrerade papperskorgar så att det blir enkelt för solnaborna att rapportera in överfulla papperskorgar och färgkodade soppåsar för att förenkla källsortering och avfallshanteringen. Utöver det ska staden ta ansvar för att det finns god tillgång till gång- och cykelbanor samt upplysta motionsspår i anslutning till Solnas grönområden.

Solna stad ska tillsammans med föräldrar, idrottsföreningar och andra ideella organisationer skapa förutsättningar för ett rikt kultur- och fritidsliv för stadens barn- och unga samt förmedla stadens traditioner och kulturarv till kommande generationer. Biblioteken är viktiga för att säkerställa ett rikt kultur- och fritidsliv liksom gott samarbete mellan Solna och de lokala idrottsföreningarna.

Solna har en stor mängd föreningar som arbetar aktivt för att organisera barn- och ungdomar. Deras insats för att erbjuda våra unga goda uppväxtvillkor är ovärderlig och kristdemokraterna trots att dessa föreningar skulle kunna bidra ännu mer. Det är viktigt att Solnas fritidsutbud präglas av mångfald och därför vill vi införa en kommunal fritidspeng och på så vis ge föreningar som AIK fotboll, Solna Vikings, scouterna och SS04 möjlighet att bedriva fritidshem/fritidsklubb med ekonomisk kompensation motsvarande kostnaden för barn i kommunens verksamhet. Vi vill också att kulturpengen ska följa varje barn till den kulturella verksamhet han eller hon väljer att utöva. På så vis ökar vi valfriheten för barn och ungdomar och stärker Solnas föreningsliv.

Kristdemokraterna i Solna arbetar för:

 • Grönområden & fler badstränder – bevara Solnas naturområden, bättre renhållning och utnyttja närheten till vattnet genom att anlägga fler badstränder.
 • Utveckla stadens parkerexempelvis genom att anlägga skridsko- och dansbana i Skytteholmsparken, beachvolleyplaner och fler parkbänkar.
 • Samarbete med idrotts- och föreningslivet – ex. genom stöd till breddidrott, förmånliga taxor för ungdomsverksamhet vid stadens idrottsanläggningar samt genom att erbjuda föreningar att driva underhåll av fritids- och idrottsanläggningar.
 • Låt föreningar bedriva fritidsklubbge föreningar möjlighet att bedriva fritidsklubb med ekonomisk kompensation i form av en fritidspeng motsvarande kostnaden för barn i kommunens verksamhet.
 • Valfrihet i kulturverksamhetenKulturpengen borde följa varje barn till den verksamhet som han eller hon själv väljer att utöva, inför valfrihet i kulturverksamheten.

Familjens röst – för frihet och socialt ansvar

Kap 1. Starkare familjer – valfrihet och låg skatt

Kap 2. Mindre barngrupper i förskolan – mer tid för barnen

Kap 3. Solnas skolor – ordning och kunskap i fokus

Kap 4. Jobb och företagande – bästa företagsklimatet

Kap 5. Bostäder och infrastruktur – en levande stad

Kap 6. Natur och fritidsmöjligheter – för ökad livskvalitet

Kap 7. Brottsförebyggande – för en tryggare stad

Kap 8. Socialt ansvar – solidaritet med Solnas utsatta

Kap 9. Värdig äldreomsorg – valfrihet och kvalitet

Kap 10. Ett hederligare Solna – med en fast värdegrund