• Utbildningsinsatser för bättre psykisk hälsa bland Solnas äldre

    Under 2019 kommer biståndshandläggare och hemtjänstpersonal att utbildas i hur psykisk ohälsa för äldre motarbetas. 

    Socialstyrelsen rapporterar om att den psykiska ohälsan bland äldre ökar i Sverige. En tredjedel av alla över 65 år och äldre har vårdats för psykisk ohälsa alternativt fått medicinering för sina problem. Självmordstankar är också vanligare bland personer över 65 år, särskilt bland män, rapporterar Socialstyrelsen. 

    För att motverka denna utveckling kommer utbildningssatsningar i psykisk hälsa att göras för personal inom hemtjänsten och för biståndshandläggare. Utbildningen kommer att ske i form av studiecirklar. Man kommer tillsammans att lyssna på digitala föreläsningar av experter inom området och gemensamt i gruppen diskutera hur dessa presentationer relaterar till personalens dagliga arbete.

    – Både kroppen och knoppen behöver må bra för att vi ska vara i balans. Utbildningen kommer ge nya insikter för ett ännu bättre bemötande i omsorgen och kan därmed på sikt ge bättre psykisk hälsa. Därför är det angeläget att vi kommer igång med dessa utbildningar, säger Samuel Klippfalk (KD), ordförande i omvårdnadsnämnden. 

    Socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen har tillsammans sökt statliga stimulansmedel för att arbeta med psykisk hälsa under närmaste fem åren, och medlen beviljas ett år i taget.