Elever förtjänar bättre

– Hur ofta låter du bli att gå på toaletten på jobbet för att den är nerkissad och stinker?

– Hur ofta blir du hotad och jagad av dina kollegor när du går hem från kontoret?

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 1,4 miljoner elever och 235 000 anställda. Alla som är verksamma i skolan har rätt till en bra arbetsmiljö och arbetsmiljölagen gäller för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan.

Mellan 08:00 och 15:30 kallas det mobbning, på andra tider är det straffbart.

För att trivas på en arbetsplats, för barnens del i skolan, är det viktigt att arbetsmiljön är bra. Dessutom är en god arbetsmiljö också en förutsättning för lärandet. Att ha arbetsro i klassrummet samt tillgång till rena och fräscha toaletter är något som borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Troligen är det få vuxna som skulle vilja arbeta i en miljö där detta saknas.

Det är inte så att vi behöver sitta med pannorna i djupa veck och grubbla över varför skolresultaten inte är tillfredsställande i svensk skola. Det finns flera orsaker, och många insatser är – som vi alla vet – redan i full drift eller på gång, men vi får inte glömma bort att vi måste jobba mer med värdegrundsarbetet.

Forskning visar att mobbningen i svenska skolor inte minskar trots alla antimobbningsprogram och goda föresatser. Resultaten borde inte vara allt för överraskande, det finns en anledning till att etiska och moraliska riktlinjer är så viktiga för ett samhällsbygge. Värdegrundsarbetet måste genomsyra hela skolverksamheten och inkludera all personal, från vaktmästare, till pedagog och slutligen skolledning.

Och lika viktigt är att alla elever och deras föräldrar är väl insatta i skolans vardagliga rutiner kring värdegrundsarbetet.

Elevhälsan nytt begrepp i skollagen sedan 2011 

  • Skolans främsta uppdrag är att förmedla kunskap och värden.
  • Utbildningen i skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
  • Skolan ska ge elever förutsättningar att utvecklas till att bli aktiva, kreativa,      kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

De här meningarna skulle kunna vara utdrag ur Kristdemokraternas principprogram och skolpolitiska program. Men det är de inte, orden kommer från den nya skollagen.

Det är självfallet mycket glädjande för mig som kristdemokrat att värdegrundsarbetet ges stort utrymme i skollagen. Men det är inte helt okomplicerat att hitta ett förhållningssätt till värdegrundsarbetet som leder till önskat resultat.

Ur mitt perspektiv är det viktigt att skolämnena läses genom ett etiskt raster. Detta raster är värderingsarbetet. Eleverna i skolan har lättare att ta till sig kunskaper i alla ämnen om man delar gemensamma grundläggande värderingar.

Mobbning i skolan och otillräcklig elevhälsa är ett samhällsproblem och en katastrof för den drabbade. Våra barn kan få bestående problem genom hela livet. Redan det är en orsak att genast agera, om vi till det lägger alla spridningseffekter upptäcker vi att det finns all anledning att oavbrutet arbeta med skolans värdegrund.

För en bättre skola med trygga elever och goda skolresultat behövs uppfattningar som utgår från alla människors lika, unika och okränkbara värde.

Jag vill lyfta fram det långsiktiga perspektivet av värdegrundsarbetet som något centralt för att skapa en god skolmiljö.

Maria Fälth