Värdefulla värden i skolan

Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Kristdemokraterna sätter barn och ungas uppväxtvillkor högst på agendan. Då måste vi ha en välfungerande skola av hög kvalitet.

Sverige behöver 10 000 nya lärare varje år samtidigt som alltför få söker till lärarutbildningen. Bristen på konkurrens leder till att alla som söker blir antagna. Det är en katastrofal utveckling om vi vill säkra kvaliteten. Vi måste erbjuda så bra arbetsvillkor och yrkesstatus att det blir konkurrens om platserna så att endast de bästa av de sökande antas. Urvalsprocessen måste stärkas med någon form av antagningsprov eller lämplighetsprov.

Vi vill också införa fler snabba vägar in i läraryrket och flexibla kompletteringsutbildningar så att lämpliga personer med annan bakgrund kan ta sig in i yrket.

experience

Vi vet alla att flera skolor i Väsby kämpar med resultaten, och vi vet att insatser görs för detta, men för oss som Kristdemokrater är det oerhört viktigt att vi också ser till sådana värden som inte bara åtgärdas med mer resurser. En tydlig värdegrund borde vara det centrala i kommunala skolprogram och i skollagen. Etik, moral och grundläggande demokratiska värden borde få ökat utrymme i skolan. Det behövs för att minska förekomsten av mobbning, diskriminering och kränkande beteenden. I allt för många skolor präglas vardagen av bråk och oro. Kristdemokraterna vill ha en bättre arbetsro i skolan genom att klargöra lärarnas befogenheter och genom att öka uppföljningen av elevernas uppträdande. En elev som beter sig illa måste få ett tydligt besked om att hans eller hennes uppförande är oacceptabelt.

Det civila samhället kan också bidra till en bättre och tryggare skola. Idag finns det ungefär 600 äldre vuxna som stöttar på skolorna, till exempel som klassmorfar. Många skolor har särskilda elevstödjare och kamratstödjare, som bygger på frivilligt engagemang och skapar en tryggare och bättre skola.

Den vill vi vara med och skapa.

Prioritera medling mellan brottsling och brottsoffer

Antalet ungdomar som anslutit sig till kriminella nätverk har ökat påtagligt sedan millennieskiftet. De kriminella gängen i storstadsområdena inriktar främst sin rekrytering på ungdomar, även personer under 15 år.

rädd flickaSamhället behöver gripa in tidigt och tydligt mot ungdomar på väg in i ett kriminellt beteende.  En ung person som begått ett brott behöver få insikt i brottets konsekvenser och om möjligt försonas med eventuella brottsoffer. Även för den som blivit utsatt för ett brott är det värdefullt att träffas för att kunna lägga händelsen bakom sig och gå vidare.

Idag är kommunerna skyldiga att erbjuda medling då gärningspersonen är under 21 år.

Medling innebär att en gärningsman och en målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och följderna av detta. Det kan exempelvis handla om ett möte mellan den som blivit misshandlad och den som misshandlat. Det har en psykologisk betydelse såväl för förövaren som för brottsoffret att få mötas ansikte mot ansikte. Medling kan också ses som en rehabiliteringsåtgärd för den som utsatts för brott. Här kan man få svar på frågor som ”varför hände det just mig?” och ”behöver jag vara rädd för dig i framtiden?”.

2012 antogs ett EU-direktiv angående miniminormer gällande brottsutsatta. Direktivet ställer ökade krav på medlemsstaterna att senast 2015 erbjuda medling mellan förövare och brottsoffer. Sverige är dock illa rustat för att följa direktivet. Idag fungerar medlingsverksamheten dåligt på många håll i landet. Antalet genomförda medlingar ute i kommunerna beräknas ha minskat med omkring 40 procent de senaste två åren. Att antalet medlingsärenden ute i kommunerna har minskat kraftigt på senare år beror inte på att brotten har blivit färre.

Kristdemokraterna anser därför att en nationell samordning för medling bör inrättas, som kan tydliggöra samverkansparternas uppdrag och ansvar samtidigt som man följer upp. Detta ska stärka strukturen runt medling och skapa förutsättningar för medlingen att utvecklas.

Caroline Szyber (KD) Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson
Maria Fälth (KD) Kommunalråd och ordförande Social- och äldrenämnd Upplands Väsby

Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut

Det är dags att vi politiker slutar att se familjen som enbart en mysig fritidssysselsättning. Ska samhället utvecklas framgångsrikt måste politiken utgå från familjernas villkor och vardag. Alla familjers, oavsett hur de ser ut. Vi människor kan inte långsiktigt fungera väl i våra olika roller i livet om vi inte har balans i det lilla perspektivet. Den 15 maj var det internationella familjedagen och vi kristdemokrater kampanjade på många håll för att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Enligt en aktuell metastudie är social isolering och brist på nära relationer lika skadligt för hälsan som rökning och alkoholmissbruk.

Ensamt barnAndra partier lägger förslag som, om de analyseras ur ett familjeperspektiv, är direkt familjefientliga. Miljöpartiet vill exempelvis ge ensamstående ett skatteavdrag, något som riskerar hämma familjebildning. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna vill kvotera föräldraförsäkringen. Dessa förslag tar inte hänsyn till familjernas egna önskemål och förutsättningar, vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt. Vi anser istället att politiken bör utformas med hänsyn tagen till människors behov av att leva i nära gemenskap med andra.