Bara 1454 dagar kvar…

Så här ett drygt dygn efter valnatten 2014 känns det som om det är vår i luften. Oavsett vad som kommer att hända efter både den ena och den andra förhandlingen så känns det som om knopparna ska brista, precis som i april.

Photographer Michael Folmer

Valrörelsen för Kristdemokraterna i Upplands Väsby gick bra. Vi kunde ha varit fler som deltog i arbetet, men det är ingen nyhet att det är få som verkligen känner att det kommande valresultatet verkligen engagerar. Det får väl tillskrivas mig som gruppledare att jag, trots alla påstötningar, inte lyckades uppbåda fler att delta. Men det är nu snart historia och idag är det 1 454 dagar kvar till nästa valrörelse. Vad ska vi då rikta in oss på? Då jag är mycket engagerad i valfrihetsfrågorna så hoppas jag att den frågan är så naturlig så att den inte behöver diskuteras, men detta är ju en utopi, så jag fortsätter att jobba för detta. Alla, oavsett ålder, ska få möjlighet att välja barnomsorgsform, skola, hemtjänst och särskilt boende. Detta sviker jag aldrig från.
För egen del så blir det snart (förhoppningsvis) ett uppdrag som ledamot i Stockholms Läns landstings fullmäktige. Det ska bli mycket intressant att få möjlighet att delta på den arenan och med de frågor som tillhör landstinget.
Maria Fälth, gruppledare för Kristdemokraterna i Upplands Väsby

Kommunen som arbetsgivare

ArbetsgivareVi kommer att prioritera följande:

• lönerna för de kvinnodominerade yrkesgrupperna i offentlig sektor
höjs.
• karriärmöjligheterna för kommunalt anställda utvecklas.
• kommunen som arbetsgivare ska motverka all form av diskriminering.
• uppmuntra alla föräldrar att använda föräldraförsäkringen jämställt.
• kommunen säkerställer jämställdhetsarbetet inom alla kommunens verksamheter.

Tänk på kommande generationer

MiljöVi kommer att prioritera följande:

• satsningen på klimatavtal med näringslivet fortsätter.
• kommunens ambition att använda förnyelsebar energi ska fortsätta
• parkeringsplatser reserveras för miljöbilar.
• sponsring av papperskorgar från näringsliv och föreningar prövas.

• ett system för lånecyklar för väsbyborna införs.

Från förort till stad

StadVi kommer att prioritera följande:

• det offentliga rummet ska vara tryggt, öppet och tillgängligt för alla
i alla områden.
• det ska finnas ett brett utbud av upplåtelseformer i alla bostadsområden.
• kommunen tillhandahåller offentliga toaletter över hela kommunen.

• att den fördjupade översiktsplanen för nordvästra Väsby med Väsby Sjöstad ska genomföras.
tryggheten och det brottsförebyggande arbetet är central i all stadsplanering.

Blomstrande näringsliv gynnar välfärd

NäringslivVi kommer att prioritera följande:

• vi välkomnar privata utförare inom de välfärdstjänster som kommunen erbjuder väsbyborna.
• arbetet med kommunal visstidsanställningar utvecklas.
• kommunen ska stödja och uppmuntra de som vill starta sociala
företag.

• ungdomar lättare ska komma i kontakt med näringsliv genom exempelvis lärlings- och sommarjobb.
• rutinerna för offentlig upphandling förenklas och tydliggörs så att alla, även mindre och lokala företag, har en reell möjlighet att lägga anbud.

Ett gott kultur- och föreningsliv

KulturVi kommer att prioritera följande:

Vilundaparken med omgivningar utvecklas.
• utbudet inom Musikskolan stimuleras och utvecklas, och på sikt
skapa en Kulturskola.
• vi stöttar den kulturella mångfalden där många utförare samverkar.
breddidrotten för barn och ungdomar prioriteras. Ingen skillnad ska
göras mellan flickors och pojkars idrottsintressen.
• en skateboardpark anläggs i samarbete med föreningslivet.

Välkommen till Väsby

VälkommenVi kommer att prioritera följande:

praktikplats erbjuds så fort som möjligt för att den enskilde lättare
ska komma in i samhället och få in en fot på arbetsmarknaden.
invandrarföreningar som tar ett socialt ansvar uppmuntras och ges stöd.
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar välkomnas och ges en bra start i det nya livet i Sverige.
svenska för invandrare (SFI) undervisningen anpassas till den enskildes situation.
• kommunens anställningspolicy ska spegla samhället i fråga om etnisk mångfald.

Social omsorg genom hela livet

SocialVi kommer att prioritera följande:

• det sociala arbetet bland ungdomar eftersträvar att möta problemen tidigt och mer resurser ska satsas på olika former av fältarbete och fler
vuxna förebilder i ungdomsmiljöer.
• kommunen avsätter medel i budgeten för framtidskonton som ska användas till förebyggande verksamhet främst för ungdomar.
• kommunen ska erbjuda ett lågtröskelboende och mötesplats för personer med missbruk.
• kunskapen om våld i nära relationer ökar och blir föremål för ett
större fokus.
• kommunen ska stödja kvinno-, tjej-, mans- och brottsofferjourerna.

Funktionsnedsättning är inget handikapp

FunktionVi kommer att prioritera följande:

• en eller flera lekplatser för barn med funktionsnedsättning anläggs.
• de anhörigas behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.
• alla bostäder för personer med funktionsnedsättning ska vara
fullvärdiga och uppfylla moderna krav.

• personer i behov av insatser ges möjlighet att välja utförare inom fler
områden.

Äldreomsorg med valfrihet

ÄldreVi kommer att prioritera följande:

• den äldre fortsatt ska ha valfrihet att välja hemtjänstutförare, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Allt utifrån den enskildes önskemål.
stödet till anhöriga utvecklas och att deras behov erkänns, uppmärksammas och tillgodoses.

• att kommunen tillhandahåller akuta korttidsplatser utan föregående
biståndsprövning.
dagverksamheten för äldre utvecklas.
frivilligorganisationernas engagemang och kraft tillvaratas och stöttas.