Vinst för välfärds företag eller skattehöjning ?

Under mina år som kommunalpolitiker har de flesta kommunala nämnder alltid haft ”budget i balans” på dagordningen. I undantagsfall har det lyckats, men i de flesta fall slutar året med att Kommunstyrelsen får skjuta till pengar till verksamheten. Hur är det i din kommun ?

Verksamhet i privat regi får bara de medel som tilldelas med (för)skolepeng, äldreomsorgspeng, kulturpeng, m.m. vilka är fasta ersättningar per barn, vårdnadstagare eller verksamhet. Både kommunal och verksamhet i privat regi får samma belopp för samma utförda tjänst.

Därför är det mycket intressant att verksamheter i privat regi klarar att skapa en liten vinst, där kommunal verksamhet i stort sett aldrig klarar det, utan ofta måste tillföras pengar vid årets slut. Vilket då kan generera en skattehöjning. Vi har alltså två typer av utförare , där den kommunala utföraren nästan alltid räddas av kommunen och kostar skattebetalaren långt mycket mera än den verksamhet som bedrivs i privat regi till en fast kostnad och som inom denna fasta kostnad genererar en liten vinst. Det finns alltså två modeller: Den kommunala där verksamheter kan kosta mer än 100% av budget . Den i privat regi som kostar 100% av budget och inom dessa 100% skapar sig en vinst. Vad betyder det ? Det betyder att för varje verksamhet som flyttas tillbaka till kommunal regi ökar kostnaderna, och i slutändan skattenivån. Hur kan detta ske ? Jo, beroende på att det inte finns några absoluta lönsamhetskrav i kommunal verksamhet och att det i kommunal verksamhet vanligtvis inte finns några allvarliga konsekvenser när budgeten överskrids. Kommunen går inte i konkurs som ett företag skulle göra. Betyder det då att vinsten är ett problem ? Nej, vinsten är en försäkring emot skattehöjningar.

Kan kommunal verksamhet tillgodogöra sig ”vinst pengarna” genom att ta över privat verksamhet? Skulle vinsten i den privata verksamheten kunna finansiera kommunen ? Historien visar att redan idag kostar kommunal verksamhet 10%-20% mer än privat verksamhet. Det är helt uppenbart då privat verksamhet inte momskompenseras fullt ut och ändå gör vinst. Samtidigt som kommunal verksamhet sällan håller budget. Är vinsten då ett problem ? Nej den är en försäkring mot skattehöjningar.

Lars Tunkrans
Kristdemokraterna  Upplands Väsby