Barnkonventionen kan bli svensk lag

Nu ska regeringen utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera FN:s Barnkonvention i svensk lag. Det här är riktigt goda nyheter.

Kristdemokraterna har länge arbetat för att få till stånd en utredning som granskar om en inkorporering av Barnkonventionen skulle stärka barns rättigheter.

Utredaren ska bland annat kartlägga hur barns rättigheter beaktas i lagstiftningen, synliggöra eventuella brister och föreslå kompletteringar och förtydliganden i lagstiftningen för att förstärka barnets rättigheter. Det finns erfarenheter från länder där man redan har inkorporerat barnkonventionen att dra lärdom av inför kommande förslag. Utredningen ska visa om det låter sig göras inom ramen för befintlig lagstiftning eller om det är bäst att inkorporera barnkonventionen i lagen.

Vad utredningen än visar så är det absolut viktigaste att barn tas på stort allvar och att deras bästa alltid sätts i första rummet. Barns rättigheter måste vara starka och okränkbara. Den här utredningen är ett stort steg i rätt riktning, och det är god kristdemokratisk politik.

Maria Fälth

Halvtid – men ingen vila

Nu har vi passerat halva mandattiden, och i politiken, till skillnad från de flesta andra lagsporter så innebär det ingen vila – tvärtom!

Nu börjar uppladdningen inför valet 2014 – Och här vill vi gärna höra vad du tycker.
– Vilka frågor är viktiga för dig?
– Hur kan vi göra livet lättare och bättre för dig?

Elever förtjänar bättre

– Hur ofta låter du bli att gå på toaletten på jobbet för att den är nerkissad och stinker?

– Hur ofta blir du hotad och jagad av dina kollegor när du går hem från kontoret?

Skolan är Sveriges största arbetsplats med 1,4 miljoner elever och 235 000 anställda. Alla som är verksamma i skolan har rätt till en bra arbetsmiljö och arbetsmiljölagen gäller för både elever och skolpersonal i grund- och gymnasieskolan.

Mellan 08:00 och 15:30 kallas det mobbning, på andra tider är det straffbart.

För att trivas på en arbetsplats, för barnens del i skolan, är det viktigt att arbetsmiljön är bra. Dessutom är en god arbetsmiljö också en förutsättning för lärandet. Att ha arbetsro i klassrummet samt tillgång till rena och fräscha toaletter är något som borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Troligen är det få vuxna som skulle vilja arbeta i en miljö där detta saknas.

Det är inte så att vi behöver sitta med pannorna i djupa veck och grubbla över varför skolresultaten inte är tillfredsställande i svensk skola. Det finns flera orsaker, och många insatser är – som vi alla vet – redan i full drift eller på gång, men vi får inte glömma bort att vi måste jobba mer med värdegrundsarbetet.

Forskning visar att mobbningen i svenska skolor inte minskar trots alla antimobbningsprogram och goda föresatser. Resultaten borde inte vara allt för överraskande, det finns en anledning till att etiska och moraliska riktlinjer är så viktiga för ett samhällsbygge. Värdegrundsarbetet måste genomsyra hela skolverksamheten och inkludera all personal, från vaktmästare, till pedagog och slutligen skolledning.

Och lika viktigt är att alla elever och deras föräldrar är väl insatta i skolans vardagliga rutiner kring värdegrundsarbetet.

Elevhälsan nytt begrepp i skollagen sedan 2011 

  • Skolans främsta uppdrag är att förmedla kunskap och värden.
  • Utbildningen i skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
  • Skolan ska ge elever förutsättningar att utvecklas till att bli aktiva, kreativa,      kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

De här meningarna skulle kunna vara utdrag ur Kristdemokraternas principprogram och skolpolitiska program. Men det är de inte, orden kommer från den nya skollagen.

Det är självfallet mycket glädjande för mig som kristdemokrat att värdegrundsarbetet ges stort utrymme i skollagen. Men det är inte helt okomplicerat att hitta ett förhållningssätt till värdegrundsarbetet som leder till önskat resultat.

Ur mitt perspektiv är det viktigt att skolämnena läses genom ett etiskt raster. Detta raster är värderingsarbetet. Eleverna i skolan har lättare att ta till sig kunskaper i alla ämnen om man delar gemensamma grundläggande värderingar.

Mobbning i skolan och otillräcklig elevhälsa är ett samhällsproblem och en katastrof för den drabbade. Våra barn kan få bestående problem genom hela livet. Redan det är en orsak att genast agera, om vi till det lägger alla spridningseffekter upptäcker vi att det finns all anledning att oavbrutet arbeta med skolans värdegrund.

För en bättre skola med trygga elever och goda skolresultat behövs uppfattningar som utgår från alla människors lika, unika och okränkbara värde.

Jag vill lyfta fram det långsiktiga perspektivet av värdegrundsarbetet som något centralt för att skapa en god skolmiljö.

Maria Fälth

Glasögonbidrag

Barn drabbas hårt om deras föräldrar har det svårt ekonomiskt. Därför blir jag mycket glad när jag får positivt besked i en fråga som vi Kristdemokrater har drivit under många år, nämligen att Alliansen i landstinget återinför glasögonbidrag till barn från och med 2014.

Landstingets glasögonbidrag till barn togs bort 2004 av den dåvarande majoriteten, och Stockholms Läns Landsting är för tillfället det enda landstinget i Sverige som inte ger bidrag till barns glasögon. För en barnfamilj blir det kostsamt om barnen ofta ska ha nya glasögon, och det drabbar unga familjer just i den period av livet då de har som minst pengar att röra sig med. Glasögon är ett viktigt hjälpmedel för barn, och det är helt oacceptabelt att barn kan riskera att hamna efter i skolan på grund av de inte har råd med glasögon. För landstinget är det en liten utgift, men det spelar en stor roll för alla barnfamiljer som får ta del av bidraget.

”Nu ska vi bli bäst i landet inom det här området” säger min partikollega landstingsrådet Stig Nyman. Detta är en mycket god nyhet och jag ser fram emot att även barnen i Upplands Väsby kommer att kunna få hjälp med denna viktiga del av sin hälsa och välmående.

Maria Fälth

Välkommen till Kristdemokraterna i Väsby

Kristdemokraterna i Upplands Väsby ingår i Allians för Väsby som vann valet 2006 och 2010.
Maria Fälth är vårt kommunalråd.

Eftersom Maria också är ordförande i Social- och äldrenämnden ligger mycket av vårt fokus på just social- och äldrefrågor, men vi har ju representation i alla nämnder och styrelser i vår kommun, och det gör att vi har insyn i och är med och påverkar en stor del av de politiska besluten i Väsby.

Här på hemsidan skriver vi främst betraktelser om verkligheten samt berättar om vad vi gör för dig som väsbybo.

 

Redaktör är politiske sekreteraren Mikael Valier.