Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till regionlistor

Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till regionlistor i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att samtliga tre regionlistor toppas av Björn-Owe Björk som förstanamn och Mimmi Westerlund som andranamn. 

Björn-Owe Björk är idag bland annat kommunalråd i Knivsta. Mimmi Westerlund arbetar som politisk sekreterare i Uppsala kommun. På tredje plats finns Anna-Karin Klomp, idag regionråd. På förslaget till regionlistorna finns även Runar Höglund, tidigare kyrkoherde i Skutskär, samt Sven Rosendahl i Bålsta, som lokala toppnamn för respektive Mellersta, Norra och Södra valkretsarna.

 – Jag tror att Björn-Owe Björk, som i förra valrörelsen lyfte KD från ett mandat till tre mandat i Knivsta, kommer innebära ett lyft för partiet även i regionen. Utöver dessa kandidater är det roligt med så många nya kandidater, exempelvis Sören Axelsson som tidigare har representerat landsbygdspartiet i Östhammars kommunfullmäktige, Lars Levén som är en känd Alundaprofil, samt helt nya medlemmar som exempelvis Angelica Pettersson i Tobo, Lars Göransson i Storvreta och Sabina Nitz i Alunda, säger Jonas Segersam, ordförande för nomineringskommittén.

Regionlistorna kommer att fastställas under nomineringsstämman den 20 januari efter att ombud i demokratisk anda fattat beslut över listans slutgiltiga form.


Kristdemokraterna i Uppsala presenterar förslag till riksdagslista

Idag presenterar nomineringskommittén sitt förslag till riksdagslista i Uppsala. Nomineringskommittén föreslår att riksdagslistan toppas av partiledare Ebba Busch Thor som förstanamn och riksdagsledamot Mikael Oscarsson som andranamn. Ebba Busch Thor föreslås som förstanamn på flertalet listor över hela landet och har nu fått förtroendet att även stå högst upp på Uppsalas riksdagslista.

– Vi är glada att Ebba Busch Thor toppar riksdagslistan i länet följt av vår nuvarande riksdagsledamot Mikael Oscarsson. Både Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson är mycket starka kandidater med ett grundmurat stöd i länet. Vi ser därför goda möjligheter att de båda blir invalda i riksdagen, säger nomineringskommitténs ordförande Jonas Segersam.

Riksdagslistan kommer att fastställas under nomineringsstämman den 20 januari efter att ombud i demokratisk anda fattat beslut över listans slutgiltiga form.


Kristdemokraterna kritiska till bristfälligt avtal om fyrspår

Pressmeddelande 2017-12-11

 

Under måndagsmorgonen höll företrädare från den rödgröna majoriteten tillsammans med Moderaterna en pressträff gällande avtalet mellan Staten, Region Uppsala och Uppsala kommun och om det planerade fyrspår som ska byggas för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Uppsala-Stockholm. Kristdemokraterna är positivt inställda till fyrspår och även till det planerade spårvagnsprojektet som planeras för kommunen. Däremot anser Kristdemokraterna att avtalet mellan stat och kommun i sin nuvarande form innehåller många brister vilket därför borde ligga till grund för en återremittering.

 

– Det avtal som kommunen nu förväntas skriva under är bristfälligt och borde återremitteras för en omförhandling, säger Jonas Segersam, kommunalråd i opposition. I en sådan stor och viktig fråga som avtalet om fyrspår innebär så är det viktigt att vi får fram ett avtal som är väl genomarbetat och som inte innebär en onödig detaljstyrning från staten om det som kommunen är ansvarig för. Nu har vi haft en väldigt snabb förhandlingsprocess mellan stat, region och kommun där kommunen förväntas godkänna ett avtal redan innan årsskiftet. En forcerad process där miljöpartiets politik fått totalt genomslag både för stat, region och kommun, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna vill därför se att avtalet återremitteras för en omförhandling för att få med ett antal punkter som vi vill se i avtalet och som vi anser är viktiga för kommunen.

 

– I avtalet skulle vi kristdemokrater vilja se en sydligare placering av en pendeltågsstation i Bergsbrunna, vilket innebär att man då får undersöka möjligheten att ta en liten del av naturreservatet Lunsen som ligger närmast järnvägen, säger Segersam. Vi vill även få med en vägförbindelse mellan Gottsunda och den nya pendeltågsstationen och den nya E4-påfarten, dvs längs Ultunalänken, i avtalet.

 

– Samtidigt tycker vi kristdemokrater att det blir för stor bostadsbebyggelse inpå knutarna till villorna i Bergsbrunna och ut över värdefull jordbruksmark i området i nuvarande avtal, fortsätter Segersam. Genom att flytta pendeltågsstationen något söderut och ta i anspråk en liten del av naturreservatet längs järnvägsspåret får vi en ny bebyggelse som inte på samma sätt som när majoriteten och Moderaterna vill bygga en ny stad på de värdefulla fälten mellan Bergsbrunna och Danmarks kyrka, avslutar Segersam.

 

För vidare kontakt:

 

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)
Politisk sekreterare Uppsala
072 593 46 74


Underskott för Akademiska

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

S och MP gick till val på kortare köer och ordning i ekonomin. Köerna är längre än någonsin och nu visar det sig också att Akademiska sjukhuset tagit 125 milj kr för mycket i betalt för vård de sålt till andra landsting. De räknar nu med att gå 150 milj kr i underskott i år. Det innebär att de nästa år måste spara ytterligare 125 milj kr.

Orsaken till de felaktiga fakturorna är brister i de interna IT rutinerna. Eftersom instruktionerna om vilken prislista som ska läggas in i IT-systemet bara har skett muntligt har det helt enkelt blivit fel. De felaktiga fakturorna visar tydligt att IT-säkerhet inte bara handlar om att skydda sig mot intrång utifrån. Det är bra med en säker brandvägg men den skyddar inte mot dåliga interna rutiner. Jag begärde omedelbart att regiondirektören ska gå igenom alla interna rutiner som rör debitering. Det är naturligtvis oacceptabelt det inte skett skriftliga beställningar. Risken för missförstånd är annars uppenbar.

KD i Region Uppsala anser det att det är ännu viktigare att inte bygga ett nytt produktionskök och konferenscenter på Akademiska sjukhuset för 125 milj kr. Akademiska sjukhuset har ju tydligt deklarerat att de inte vill bygga ett nytt kök utan prioriterar vårdlokaler. Undersökningar visar dessutom att patienterna är mycket nöjda med maten. Det är alltid viktigt att vända på varje krona och att i nuläget tvinga på sjukhuset ett nytt kök som de inte vill ha kan vi från KD inte acceptera.

 


KD forsatt mest ansvarstagande för äldre

KD Uppsala har under föregående mandatperioder under 8 år utvecklat äldreomsorgen i Uppsala med värdighetsgaranti, valfrihet enligt LOV och ett nytt palliativt boende. Vänstermajoriteten håller nu på att rasera allt detta. 

– Vänstermajoriteten i Uppsala påstår att KD gör nedskärningar på äldreomsorgen, medan fakta är att vi i vår budget ökar anslaget till äldrenämnden med 3% för 2018. Vi vill dessutom fortsätta utvecklingen genom bland annat äldreboendegaranti över 85 år, fler träffpunkter och vårdserviceteam, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition.

– Vänstermajoriteten har misskött äldreomsorgen genom en dåligt genomförd omorganisation, genom att överta flera upphandlade boenden i egen regi och genom en chefskarusell där nu direktören nyligen avgått. Prognosen för 2017 ger ett underskott på -55mnkr. Genom bättre ledarskap och en slimmad organisation kan vår budget ligga 40 mnkr lägre än majoritetens 1,8 mdr kr, en summa som vi dessutom avsatt i vårt resultat på 330 mnkr

– I ett läge där man vill dölja sina egna misslyckanden är det alltid bättre att rikta uppmärksamheten mot någon annan. Under det rödgröna styret får uppsalaborna just nu en allt sämre äldreomsorg till en allt högre kostnad. Det är oacceptabelt. Vi i KD kan däremot genom våra förslag erbjuda en högre kvalitet i välfärden till en lägre kostnad.

Våra förslag för äldreomsorgen i Uppsala i korthet:

 • Återinför värdighetsgarantin
 • Inrätta vårdserviceteam
 • Inför äldreboendegaranti över 85 år
 • Utveckla trygghetsboende och seniorboenden förutom de vårdboenden som är på väg att byggas.
 • Inrätta minst tre nya träffpunkter
 • Bättre planering för vård i livets slutskede
 • Öka andel rehab-team och mobila insatser för att förebygga behov av vårdboende

Så vill vi ha framtidens primärvård

Alliansen i Uppsala vill se att resurser flyttas från sjukhusvård till primärvård för att komma närmare patienterna och vara mer ändamålsenlig. Vi vill se fler förslag för att stärka primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Därför vill Alliansen att primärvården i Region Uppsala får 25 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten senast 2025.

Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, fysiskt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla känner sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna, bland annat i syfte att förebygga och åtgärda problem med undernäring hos äldre. Kommunerna och Region Uppsala borde också kunna erbjuda sammanhållen hemsjukvård och primärvård som bygger på samverkan av hälso- och sjukvårdsinsatser. De ska vara lätt för äldre att få kontakt med vården och ställa frågor om det friska åldrandet, få hjälp med genomgång av medicin och bli erbjuden en fast läkarkontakt.

Idag har vårdcentralerna i Uppsala långa vårdköer som behöver tacklas. Ett sätt att göra det på är genom att satsa på digitalisering. Om vi inte utnyttjar teknikens möjligheter fortsätter framtidens vård i gamla och ineffektiva strukturer. Därför vill Alliansen att det första vårdmötet med den allmänna primärvården ska kunna utföras digitalt för den som vill. Detta borde även appliceras på första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Dessutom ska digitala besök kompenseras ekonomiskt. Vi vill även motarbeta de ineffektiva strukturerna inom vården genom att bland annat öka incitamenten för hemtester och bra sjukvård på distans

En person som under en längre tid har varit sjuk kan ofta komma att behöva rehabilitering för att så långt det går träna upp förmågorna som personen hade innan den blev drabbad. Vi anser att varje patient ska få en personlig rehabiliteringsplan för att kunna få en överblick och bli delaktig i över de åtgärder som krävs. Vidare behöver kontinuitet kompenseras ekonomiskt, speciellt borde ersättning ges för de grupper där kontinuitet är viktigast, det vill säga äldre och multisjuka.

Läs mer


En rödgrön utgiftsexplosion före kristdemokratiskt ansvarstagande

 

Pressmeddelande 2017-11-07

 

Mellan 6-7 november debatterade Uppsala kommunfullmäktige mål och budget för 2018. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans lagt fram ett budgetförslag som innehöll stora oansvariga satsningar för 2018, följt av åtstramningar följande år. Kristdemokraterna lade istället fram ett eget budgetförslag som innehöll ansvarsfulla och långsiktiga satsningar inom den kommunala välfärdens kärna.

 

– Den rödgröna budget som nu har antagits för 2018 är en ren utgiftsexplosion, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Allt detta finansieras dessutom med en fortsatt hög skattenivå på 21,14 kronor per intjänad hundralapp där vi Kristdemokrater tillsammans med övriga allianspartier förespråkade ett återställande av vår tidigare skattesats på 20,84 skattekronor. Linköping har en krona lägre i skatt jämfört med Uppsala, och min kollega Sara Skyttedal har föreslagit ytterligare en krona lägre skatt i sitt budgetalternativ. Det är alltså egentligen inte orealistiskt med upp emot två kronor lägre i skatt i Uppsala kommun, fortsätter Segersam.

 

– Under tiden som de rödgröna partierna suttit vid makten så har Uppsala rasat i näringslivsranking, otryggheten har ökat i kommunen och låneskulden har stigit kraftigt, säger Segersam. Vi kristdemokrater lade därför i vår budget fram förslag om att göra det mer attraktivt för företag att etablera sig i kommunen, att inrätta fler kommunala ordningsvakter och att effektivisera kommunadministrationen, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraterna ville se en skattesänkning på 30 öre eftersom man anser att Uppsala har alla förutsättningar att kunna leverera en god och hållbar kvalitet i den kommunala verksamheten utan att höja skatten. Om man ser på jämförbara kommuner som alla levererar ofta bättre resultat än Uppsala, men nästan alltid med en lägre skattesats, så bör Uppsala ha alla förutsättningar att leverera en skola, vård och omsorg i världsklass utan att för den sakens skull höja skatten.

 

– Kristdemokraternas budget innehöll en rad satsningar för att öka tryggheten och livskvalitén för Uppsalas familjer, fortsätter Segersam. Vi Kristdemokrater valde att lägga mest kommunala medel av alla partier i Socialnämnden där vi visar att vi är det parti som i högst grad bryr oss om familjerättsfrågor och samhällets allra mest utsatta medborgare. I vår budget ville vi kristdemokrater införa en äldreboendegaranti för alla över 85 år som vi kommer att fortsätta ta strid för. Kristdemokraterna kommer även i framtiden vara familjernas och de äldres röst i samhället. Vi kommer att fortsätta kämpa för mindre barngrupper, tryggare familjer och en värdigare äldreomsorg i Uppsala, avslutar Segersam.

 

För vidare kontakt:

 

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)

Politisk sekreterare Uppsala

072 593 46 74


Rödgröna glömmer de äldre

Att bli äldre innebär många förändringar både psykiskt, kroppsligt och socialt. Det kan väcka många frågor och vårdbehoven förändras. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga med vården i vårt län oavsett var i livet man befinner sig. Därför behöver ett fortsatt samarbete utvecklas med kommunerna. De mest sjuka äldre har idag många vårdkontakter både med sin hemkommun och landstinget. När samordningen brister riskerar det att skapa onödig oro både för den äldre och dess anhöriga. Här skulle äldrevårdcentraler kunna spela en avgörande roll.

Äldrevårdscentraler är inte en ny idé utan har införts både i Skåne och Stockholm. Det finns en politisk enighet kring att hitta enklare vägar in i vården för de äldre som ofta kan ha behov av något längre besök men också behov av att diskutera levnadsvanor och ha förebyggande hälsosamtal. Äldrevårdcentraler ska vara lätta att få kontakt med, det ska finnas möjlighet att ställa frågor om det friska åldrandet, få hjälp med genomgång av medicin och kunna bli erbjuden en fast vårdkontakt.

På samma sätt som det finns mödra- och barnavårdscentraler är det viktigt att se till de specifika behov som finns hos en allt mer åldrande befolkning. Syftet är att skapa trygghet för äldre och närstående samt att lyfta en målgrupp som är särskilt viktig

Trots att många partier föreslagit äldrevårdcentraler har ingen idé blivit konkret handling i vårt landsting. Nyligen gick Stockholms läns landsting före och införde en modell där vårdcentraler kan ansöka om att bilda äldremottagningar. Vårdcentralerna får då extra ersättning när de erbjuder personer över 75 års ålder en fast läkarkontakt, att vid behov få en tid samma dag och att kunna ringa till mottagningen utan knappval eller återuppringning.

Modellen är enkel och fullt möjlig att införa även i vårt landsting. Vi Kristdemokrater öronmärkte därför pengar i vår budget till just äldrevårdcentraler. Vår budget röstades dock ner men eftersom bland annat Socialdemokraterna tidigare har drivit frågan om äldrevårdcentraler och det nu finns en modell som fungerar borde vi kunna enas.

Genom att istället ignorera frågan om äldrevårdcentraler missar de rödgröna möjligheten att satsa på en metod som stärker det friska åldrandet samtidigt som den ger bättre vård för de allra sjukaste. Varför?

 

Anna-Karin Klomp

Regionråd Uppsala (KD)


Arbetsmiljöcertifiera sjukvården

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

Att utveckla arbetsmiljöarbetet är inte bara ett myndighetskrav, utan även en konkurrensfaktor när det gäller att locka den bästa kompetensen, liksom en viktig komponent för att skapa en attraktiv arbetsplats.
Det är uppenbart att regionen har stora utmaningar i hur vi ska kunna ge våra medarbetare en bra arbetsmiljö så att de i sin tur orkar vårda patienterna. Detta kräver båda akuta insatser men också ett långsiktigt och strategiskt arbete som är minst lika viktigt som vårt miljöarbete.

Region Uppsala är idag miljöcertifierat vilket enligt samstämmiga uppgifter har varit ett lyft för vårt miljöarbete. På samma sätt anser jag att vi bör arbetsmiljöcerifieras, säger Anna-Karin Klomp, regionråd (KD).

Därför lämnar vi ett förslag i regionstyrelsen att regionens arbetsplatser ska arbetsmiljöcertifieras och att regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet.

För att kunna bli arbetsmiljöcertifierad granskar ett ackrediterat certifieringsorgan att det i verksamheten finns ett ledningssystem för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av arbetsmiljöarbetet.

I Sverige är det föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och/eller det europeiska kravdokumentet OHSAS 18001 som man ska uppfylla för att bli arbetsmiljöcertifierad. Det finns en rad aktörer, ackrediterade av Swedac som utför certifieringen.

För den som vill läsa mer finns information på Arbetsmiljöverkets hemsida:

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsmiljocertifierade-foretag

 


Uppsala står värd för KD:s riksting 2017

PRESSMEDDELANDE

 

För första gången sedan 1964 så arrangerar Kristdemokraterna riksting i Uppsala. Arrangemanget som sätter igång nu på fredag väntas locka över 700 delegater från hela Sverige vilket Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala, Jonas Segersam, ser fram emot.

 

– Det är på våra riksting som vi beslutar om vilken politik som ska föra KD framåt de kommande åren, säger Jonas Segersam. Extra stort för i år är såklart dels att vi arrangerar rikstinget i Uppsala, men även att vi står inför ett kommande valår där Kristdemokraterna i Uppsala väljer att nominera Lars Adaktusson till andre vice partiledare, fortsätter Segersam.

 

– Vi kommer att välja partistyrelse och debattera och besluta om en rad olika frågor, bland annat en omfattande proposition från partistyrelsen angående vårdfrågor. Vi har även förslag och idéer från Uppsala, exempelvis utifrån vårt lyckade försök med kommunala ordningsvakter och utifrån en motion på migrationsområdet med flera undertecknare från Uppsala, säger Jonas Segersam som också är delegationsledare för ombuden från Uppsala län.

 

– Jag är också personligen glad över att partistyrelsen föreslår bifall till en av mina motioner som behandlar inrättandet av en ”gjenopprettelseskommisjon” efter norsk modell för upprättelse för personer som blivit felaktigt dömda, avslutar Segersam.

 

KD:s riksting drar igång fredag 20 oktober och avslutas på söndag den 22 oktober. Över 250 motioner beräknas avverkas under dagarna som rikstinget pågår. KD:s riksting kommer att direktsändas på SVT Forum under arrangemangets alla dagar.

 

För vidare kontakt:

 

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)

Politisk sekreterare Uppsala

072 593 46 74


Kristdemokraterna i Uppsala kommun presenterar mål och budget för 2018

 

PRESSMEDDELANDE

 

 

Idag presenterade Kristdemokraterna i Uppsala kommun sitt förslag till mål och budget för 2018. Kristdemokraternas budget ”Ett bättre och tryggare Uppsala för alla” innefattar en rad satsningar inom äldreomsorg, trygghetsfrågor, familjefrågor och bostadsfrågor. I följande pressmeddelande presenterar Kristdemokraterna sina största satsningar i budgeten.

 

– I vårt förslag till mål och budget så vill vi visa att Kristdemokraterna är ett parti som på ett ansvarsfullt sätt vågar satsa på kärnverksamhetsområden där behoven är störst, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Vår budget innebär en uppskrivning med kostnaderna på ca 4% vilket ligger ett par procent under majoritetens galopperande kostnadsökningar för 2018. Det gör också att vi kan återställa den skattehöjning som majoriteten gjorde i början av perioden på 30 öre. Vi tror inte som S, V och Mp att lösningen på många av de utmaningar vi har i kommunen fixas genom ständiga skattehöjningar och oreflekterade kostnadsökningar. Där vill vi Kristdemokrater istället effektivisera och skära ned på dyr administration i olika kommunala verksamheter.

 

– Dels vill KD införa en äldreboendegaranti i kommunen där alla över 85 år ges lagstadgad rätt till ett vårdboende eller trygghetsboende om de så vill och önskar. Vi tror att en äldreboendegaranti kan hjälpa många av de människor som känner sig ensamma och extra behov utav hjälp på ålderns höst, fortsätter Segersam.

 

– Vi vill också motverka utanförskapet genom att reformera Arbetsförmedlingen och återinföra de lyckade välfärdsjobben i kommunen som vänsterkoalitionen avvecklade. Genom vår satsning på kommunala välfärdsjobb, i kombination med vårdserviceteam och kulturtolkar, hjälper vi dem som idag står allra längst ifrån arbetsmarknaden att gå från utanförskap till innanförskap.

 

– För att underlätta för Uppsalas småbarnsfamiljer vill Kristdemokraterna att barnomsorgspengen i kommunen även ska innefatta egna barn mellan 1-3 år, säger Segersam.

 

För att möta den stora efterfrågan på bostäder inom kommunen vill Kristdemokraterna att målet om 3000 nya bostäder per år ligger kvar, men att bostäder måste byggas med både hållbarhet och kvalitet i åtanke.

 

– I Uppsala byggs det just nu i en rekordtakt vilket är ett bra steg mot att lösa den stora efterfrågan på bostäder i kommunen, fortsätter Segersam. Däremot ska det inte byggas till varje pris där kvaliteten på bostadsområden sänks enbart för att kunna bygga så mycket som möjligt. Därför föreslår Kristdemokraterna att man ska bygga trädgårdsstad på Stabbyfältens södra del för att möta både kommunens behov av bostäder och bevara stora delar av kommunens gröna och ekologiska miljöer. Vi vill se en byggnation på 1000 egnahemsbostäder i form av villor, rad- och parhus.

 

För att stävja den otrygghet som många upplever i kommunen vill Kristdemokraterna utöka och permanenta ordningen med kommunala ordningsvakter i Uppsala.

 

– Den satsning på kommunala ordningsvakter som Kristdemokraterna var med och drev igenom är en mycket lyckad satsning och just därför vill vi utöka antalet ordningsvakter i kommunen och använda dessa där behoven är störst, avslutar Segersam.

 

 

För vidare kontakt:

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd Uppsala

072 567 49 14

 

Victor Landing (KD)

Politisk sekreterare Uppsala

072 593 46 74


Uppsalas vänsterkoalition gör besparingar på samhällets utsatta

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

PRESSMEDDELANDE

 

Till Uppsalas kommunfullmäktigesammanträde den 9 oktober hade Jonas Segersam, kommunalråd för Kristdemokraterna, lagt fram en interpellation om Skolfam. Skolfam är en verksamhet riktad mot familjehemsplacerade barn för att dessa ska ges samma förutsättningar att klara av skolan som övriga barn. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har sedan tidigare fattat beslut att Skolfam-verksamheten ska avvecklas i kommunen.

 

Skolfam har visat sig fungera väldigt bra och levererat positiva resultat såväl i Uppsala som i andra kommuner runtom i Sverige, säger Segersam. Majoriteten verkar tro att alla barn och ungdomar kan hjälpas med ett och samma standardiserade ramverk istället för att se till varje barns individuella behov. Majoritetens besparingsiver drabbar återigen kommunens utsatta medborgare allra värst, avslutar Segersam.

 

I debatten framkom att majoritetens företrädare hade dålig koll på fakta, säger Martin Wisell (KD) ledamot i kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. De kände inte till när Uppsala kommun gick med i Skolfam 2011 och att detta var under Alliansens styre. De kände inte till de utvärderingar som gjorts av Skolfam och de goda resultat som uppnåtts. De tycktes inte heller ha koll på att Skolfams målgrupp specifikt är barn som är familjehemsplacerade för stadigvarande vård. Istället försökte majoriteten dra in andra elevgrupper i debatten, fortsätter Wisell.

 

Majoritetens argument varför kommunen bör avveckla Skolfam var förvirrande, säger Ulla Johansson (KD) ersättare i kommunfullmäktige. De säger sig vilja hjälpa fler elever med mindre pengar och utan evidensbaserade metoder. Detta är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera en av de absolut mest utsatta grupperna av barn i vårt samhälle, avslutar Johansson.


Fokus bör ligga på att motarbeta förluster istället för vinster i välfärden.

 

PRESSMEDDELANDE

 

En begränsning av vinster för företag inom t.ex. äldreomsorgen innebär minskade incitament att starta och driva verksamhet i Uppsala. Det innebär att färre utövare väljer att etablera sig i kommunen och resulterar i sämre möjligheter för våra medborgare att kunna välja den vård som passar varje enskild person bäst. Det är inte som Erik Pelling verkar framhäva i UNT att verksamheter per automatik kan erbjuda bättre kvalitet inom äldreomsorg bara för att tjänster går över till att erbjudas i kommunal regi. När nu Uppsala dessutom ligger på en bottennivå i Svenskt Näringslivs senaste mätning om företagsklimat i Sveriges kommuner så är det inte rätt väg att gå att fortsätta försvåra för företag att starta upp i Uppsala.

Nationellt sett är verksamheter som erbjuder äldreomsorg i privat regi i många fall bättre än de som drivs av kommunen. Enligt Socialstyrelsens mätningar har privat drivna äldreboenden bättre resultat på 18 av 22 kvalitetsparametrar jämfört med kommunala äldreboenden. Idag är 83% av de äldre nöjda med sitt äldreboende oavsett om det drivs i privat eller kommunal regi.

– Debatten borde därför inte handla om vilka eventuella vinster som företag har möjlighet att ta ut, utan fokus borde snarare ligga på de förluster i välfärden som uppstår när utövare inte kan leverera tjänster med god och trygg kvalitet, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

– Om kommunala eller privata företag väljer att leverera välfärdstjänster som håller god kvalitet så bör dessa givetvis få fortsätta bedriva sin verksamhet. Skulle sedan en verksamhet leverera dåliga resultat och tjänster så ska denna läggas ned. Mer komplicerat än så behöver det inte vara, avslutar Segersam.


Kristdemokraternas medlemsomröstning färdigräknad

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

 

PRESSMEDDELANDE

 

En rådgivande medlemsomröstning för Kristdemokraterna i Uppsala län är nu genomförd. Den är ett av underlagen i framtagande av förslag på listor till valet 2018. 

 

– Man kan konstatera att nuvarande riksdagsledamot och regionråd får störst stöd i omröstningen, säger Jonas Segersam, ordförande i länets nomineringskommitté, som ska ta fram förslag för riksdags- och regionlistor. Mikael Oscarsson, Almunge har ett grundmurat stöd – 70% av de röstande placerade honom först på sina listor med 10 namn. När det gäller regionen är det mer jämt, och Knivstakommunalrådet Björn-Ove Björk hade 413 poäng jämfört med regionrådet Anna-Karin Klomps490. I praktiken kom sedan politisk sekreterare Mimmi Westerlund på tredje plats med 326 poäng.

 

– När det gäller riksdagslistan har vi också partiledaren Ebba Busch Thor som kandidat från Uppsala. Partifullmäktige har beslutat rekommendera samtliga riksdagsvalkretsar i landet att placera henne först på sina listor. Därför deltog inte hon i någon medlemsomröstning. Även EU-parlamentariker Lars Adaktusson kommer ställa upp på olika håll i landet, däremot har han avböjt att kandidera i Uppsala. Efter Mikael Oscarsson kom Björn-Ove Björk, Knivsta och Margit Borgström, Uppsala.

 

Nedan finns en sammanfattning av resultatet för topplaceringarna i riksdags- och regionvalen

 

Jonas Segersam kandiderar i första hand till kommunen, därav parentesen. Bäst resultat för södra valkretsen fick Kevin Andersson, Örsundsbro och för norra Bernt Ove Stenmark, Harbo

 

Kolumnerna står för : placering, namn, poäng, ålder, titel och bostadsort

 

 

Riksdag

 

1 Mikael Oscarsson 1068 49 Riksdagsledamot Almunge
2 Björn-Owe Björk 428 40 Kommunalråd Knivsta
3 Margit Borgström 306 68 Musiklärare Uppsala

 

 

Region Mellersta valkretsen

 

1 Anna-Karin Klomp 490 43 Regionråd Uppsala
2 Björn-Owe Björk 413 40 Kommunalråd Knivsta
(3 Jonas Segersam 374 47 Kommunalråd Uppsala)
4 Mimmi Westerlund 326 23 Politisk sekreterare Uppsala

 

Region norra valkretsen

 

1 Bernt Ove Stenmark  103  74  Översättare  Harbo

 

Region södra valkretsen

 

1 Kevin Andersson             61 17 Student Örsundsbro

 

 

För vidare kontakt:

Jonas Segersam (KD)

Ordförande nomineringskommittén

Jonas.segersam@kristdemokraterna.se


(KD): Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

PRESSMEDDELANDE

Kristdemokraterna säger Nej till fortsatt restaurering av Nya Studenternas.

När kostnadsramarna för restaureringen av Nya Studenternas presenterades 2015 så landade prislappen på 630 miljoner kronor (388 miljoner kronor för själva fotbollsarenan). Två år senare befinner sig Uppsala kommun nu i ett läge där den totala kostnaden stigit till 860 miljoner kronor (488-518 miljoner kronor för arenakostnaden), dvs en kostnadsökning på 35%.  Kristdemokraterna tycker att kostnaden dels blivit för hög men också att det råder stora oklarheter kring om prislappen skulle kunna komma att höjas ytterligare. Därför anser Kristdemokraterna att Uppsala kommun inte ska anslå mer pengar att bygga Nya Studenternas.

– Vi kristdemokrater accepterade den ursprungliga kostnaden som sattes på 630 miljoner kronor (388) för restaureringen av Nya Studenternas, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Däremot anser vi nu att kostnaden dragit iväg och att den riskerar att dra iväg ytterligare. Nu diskuteras vinster i välfärden, men det saknas diskussion kring vinster för företag som bygger åt kommunen.

– Samtidigt befinner sig Uppsala i ett läge där vi har en fotbollsklubb som precis gått upp i Allsvenskan vilket gör det uppenbart att vår stad sedan länge behövt en ny fotbollsarena, fortsätter Segersam.

När det stod klart att det fanns risker för kostnadsökningar borde majoriteten ha undersökt möjligheten dels för en större exploateringsgrad för den kommersiella delen av Nya Studenterna. Man borde även ha sett över möjligheten att sälja av ytor i norr och söder gällande den föreslagna arenan i syfte att få intäkter till investeringen.

– Vi kristdemokrater ser det som en självklarhet att den kommunala verksamheten är vård, skola och omsorg, fortsätter Segersam. Därför anser vi att den här typen av projekt i första hand bör involvera klubbar och näringsliv, så att inte kommunen själv blir en administratör och förvaltare av idrottslivet i kommunen. Med hänsyn till Uppsalas skattebetalare så kan vi kristdemokrater därför inte göra annat än att avslå fördyrningen av Nya Studenternas, avslutar Segersam.


Alliansen i gemensamt utspel: Skrota Arbetsförmedlingen

PRESSMEDDELANDE

Låt fler bidra!

Alliansens kommunalråd i Uppsala höll idag en pressträff om gemensamma satsningar på jobb, under rubriken ”Låt fler bidra”.  Ett antal förslag för att få fler Uppsalabor i jobb och på så sätt klara sin egen försörjning och därigenom också få ökad frihet i sin vardag presenterades.

Ett av dessa förslag var att slopa arbetsförmedlingen. Alliansen menar att arbetsförmedlingen har misslyckats i sitt arbete med att matcha arbetssökande med lediga jobb. –

Vi vill låta externa aktörer sköta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. Arbetsförmedlingens förtroende är förbrukat. Alliansens gemensamma grund är att vi sätter jobben främst och i Uppsala behövs fler som bidrar istället för att gå på bidrag, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd.

Fler personer med funktionsnedsättning behöver släppas in på arbetsmarknaden. Idag är personer med funktionsnedsättning i högre utsträckning än andra arbetslösa trots att arbetsförmåga finns.

–          Vi vill att Uppsala kommun ska vara en föregångare och rekrytera fler personer med funktionsnedsättning till tjänster inom kommunens verksamheter. Det handlar om att öppna dörrar och ta vara på den kompetens som finns, att se bortom funktionsnedsättningen, säger Mohamad Hassan (L) kommunalråd.

Alliansen vill även höja kvaliteten på yrkesutbildningarna i Uppsala kommun. Detta ska ske genom ett tätare samarbete mellan skola och näringsliv, mer verksamhetsförlagd utbildning och inträdesjobb där människor ges möjlighet att lära sig på arbetet.

–          Vi föreslår de här åtgärderna för att bättre matcha de utbildades kompetens mot arbetsgivarnas behov. Arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft med rätt kompetens, men dessvärre är det en utbredd uppfattning bland arbetsgivare att de som kommer direkt från yrkesutbildningar inte har den kompetens de behöver, säger Stefan Hanna (C) kommunalråd.

Alliansen vill även i sin jobbsatsning återinföra de välfärdsjobb som majoriteten i kommunen tagit beslut om att avveckla.

–          Vi vill lyfta välfärdsjobben som är ett väldigt framgångsrikt koncept för att få folk i utanförskap in i samhällsgemenskapen. I Uppsala bidrog välfärdsjobben till att 80 procent av de som hade ett välfärdsjobb fick ett arbete, började studera eller började på en arbetsmarknadsinsats. Även i Jönköping har människor i utanförskap gått från 1700 till 1100 tack vare välfärdsjobben. Vi ser hellre att människor har ett välfärdsjobb än går på försörjningsstöd, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

 

Alliansen vill att försörjningsstöd alltid ska kombineras med andra obligatoriska individuella insatser som leder till egenförsörjning.  Förra året redovisade arbetsmarknadsnämnden ett resultat på 21,3 mkr trots nollbudget.

–          Vi kan inte tolka det på något annat sätt än att de rödgröna tycker att de gör tillräckligt för att få Uppsalaborna i arbete. Vi är övertygade om att mycket mer kan göras, säger Therez Olsson (M) kommunalråd.


Bevara Stabbys grönområden – bygg trädgårdsstad!

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

PRESSMEDDELANDE

I och med att beslut fattats kring den senaste översiktsplanen så fastställdes det ett särskilt programarbete för Stabby-Flogsta-området. Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att det ska byggas stad i Stabby-området, något vi kristdemokrater ställer oss kritiska till. Istället för att bygga på ett sätt som riskerar att staden flyter ut från Librobäck utöver Stabbyfälten med hus på 5-7 våningar så vill vi kristdemokrater istället bygga vad vi kallar för trädgårdsstad. På söndag klockan 15:00 på Stabby prästgård kommer Jonas Segersam att delta på Stabbydagen och informera om förslaget.

 

– Genom att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten så förstör man inte siktlinjen och kan samtidigt skapa en sammanhållen och naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd. Dessutom föreslår vi kristdemokrater att man bygger runt 1000 bostäder på en yta av 40 hektar, en mindre del av kommunens mark på 137 hektar. Vårt förslag innebär att vi kan behålla mycket av den unika miljö som Stabbyfälten tillför, fortsätter Segersam.

 

Kristdemokraternas förslag om trädgårdsstad innebär även att det gamla tomträttsinstrumentet återuppväcks. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden.

 

– Vårt förslag om egnahemsidén skulle medföra en rad positiva möjligheter för de boende i området, säger Simon Westberg (KD) ledamot i plan- och byggnadsnämnden. Genom att kommunen behåller ägandet av marken slipper de som köper och bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Tack vare detta så hålls kostnaderna låga, vilket innebär att fler småbarnsfamiljer har möjlighet att köpa sig en bostad, fortsätter Westberg.

 

– Genom våra förslag lyckas kommunen både att möta efterfrågan på bostäder och bevara och utveckla områden med höga sociala och ekologiska värden, avslutar Segersam.


Framtida planer för Stabby

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

Vid senaste kommunfullmäktige den 11 september lämnade Jonas Segersam, kommunalråd (KD) in en motion gällande framtida planer för Stabby. Nedan finnes motionen i sin helhet.

 

Motion om Stabby Trädgårdsstad

I samband med beslut om översiktsplanen fattades beslut om ett särskilt programarbete för Stabby – Flogsta – området. Vi kristdemokrater delar synen att ett sådant program behövs, men troligen inte syfte eller mål med det.

 

Erik Pelling, ansvarigt kommunalråd, har i media uttryckt att ”Vi ska bygga stad!” när det gäller Stabby området. Kommunen äger två fastigheter på totalt 137 ha i området. Skulle man på bara hälften av denna yta bygga stad med samma täthet som i övriga Uppsala skulle det betyda 12.000 nya bostäder. Vi ser en betydande risk att staden börjar flyta ut från Librobäck utöver Stabbyfälten, enligt samma princip som i alla andra utvecklingsområden i Uppsala – skokartonger i nyfunkisstil med 5-7 våningar, och i vissa fall ännu högre. Det är något vi inte önskar för Stabbyfälten som är en unik miljö som betyder mycket för Uppsalas karaktär och bör bevaras.

 

Sköna gröna Stabby, en lokal intresseorganisation har lanserat idén om Uppsala Wide Park – utsiktslinjen mot Stabbyfälten från den historiska höjden i Stabbyskogen/Eriksskolan, ut mot Börje och Husbyborg. Denna idé bör inkorporeras i programmet, men detta hindrar inte att Stabbyfälten kan exploateras på ett varsamt och grönt sätt.

 

Vi kristdemokrater har en idé om att bygga trädgårdsstad i södra delen av Stabbyfälten. På det sättet förstör man inte siktlinjen, utnyttjar utrymmet längs Luthagsleden / Bärbyleden, och skapar en sammanhållen naturlig koppling mellan Luthagen/Rickomberga och Berthåga, utan att exploatera Stabbys siktlinje ut över fälten. Vi föreslår att man bygger ungefär 1000 bostäder på en yta av 40 ha (ca 30% av ytan).

 

Vårt förslag innebär en innovation i så måtto att man återuppväcker det gamla tomträttsinstrumentet. I början av förra seklet var egnahemsrörelsen stark i Sverige och fick uppbackning genom lagstiftning och kommunal planering. I nästan varje svensk stad finns det exempel på egnahemsområden, som idag är attraktiva och väl fungerande bostadsområden. Enskede är ett större område i Stockholm och i Uppsala är det kanske tydligaste exemplet Kungsgärdet, där det fortfarande finns egnahemsföreningar kvar, med såväl en- som flerfamiljshus i en sammanhållen och väl avvägd bebyggelse. I anslutning till detta område finns för övrigt Uppsalahems första hyresbostadsområde, Lasseby gärde.

 

Tomträttsinstrumentet har många fördelar. Genom att behålla ägandet av marken slipper de som köper / bygger bostad i området att vid tomtköpet betala för spekulation i framtida värdeökning på tomterna. Dessutom hålls kostnaderna nere, vilket innebär att för en vanlig småbarnsfamilj skulle man kunna bygga ett eget hus med en egeninsats på enbart 200.000 kr, något som är överkomligt för de flesta arbetande familjer. Genom en sammanhållen planering med ett fåtal hustyper kan man hålla nere byggkostnaderna, och familjerna och tomträttsinnehavarna kan desssutom genom egna insatser, till exempel inredning av andra våningen, ytterligare spara pengar. På detta sätt blir det faktiskt billigare för en Uppsalafamilj att betala för boendet i eget hus, inklusive amortering på lån, än att betala hyra i en nyproducerad lägenhet!

 

 

Vår tanke är att i första hand bygga enfamiljshus på mindre tomter, ca 400 m2, men man kan och bör även ha inslag av flerbostadshus och även förskola och andra publika lokaler. Särskilt ut mot trafiklederna kan med fördel längor i 2-3 våningar användas, som barriärer för buller, och som en naturlig inramning av trädgårdar och grönska i området.

 

Andra fördelar är att kommunen får en långsiktig säker intäkt från området (ca 60 miljoner per år), får del av värdeökningen samt får ett område med höga sociala och ekologiska värden. Dessutom tillvaratas på detta sätt den lediga kapacitet som finns inom småhusindustrin, i kontrast med den överhettade byggsektorn för hyreshus. Det blir också en möjlighet att visa att Uppsala faktiskt kan möta efterfrågan på nya egnahem inne i stan, och inte bara i stadens omland som i Lindbacken och Gunsta.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta

 

 • Att uppdra till kommunstyrelsen att inkorporera idén om Stabby trädgårdsstad i programarbetet för Flogsta.
 • Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag för egnahemsområde i Uppsala – ett område med egna hem uppförda på mindre tomter som ägs av kommunen och upplåts med tomträtt
 • Att uppdra till kommunstyrelsen att bevara siktlinjen från Stabbyhöjden ut över fälten längs dalabanan mot Husbyborg/Börje.

 

Uppsala den 11 september 2017

 

Jonas Segersam, Kommunalråd (KD)

 


(KD): Dags för Nya Uppsala

PRESSMEDDELANDE

  

1273 flyttade Uppsala från nuvarande Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros. Nu har vi chansen att bygga Nya Uppsala.

Igår föreslog Trafikverket fyrspår mellan Stockholm-Uppsala och idag har Johan Edstav, statens samordnare för nya städer, presenterat Uppsala-Knivsta som en möjlig plats för byggande av ca 20.000 bostäder. 

Kristdemokraterna i Uppsala välkomnar projektet, och lanserade redan i sitt program inför valet 2014 idén om utbyggnaden av Uppsala Södra, med en ny pendeltågsstation söder om Bergsbrunna och spårvägsanslutning till de södra stadsdelarna. Jonas Segersam har sedan dess i kommunstyrelsen drivit frågan om utökat samarbete med Knivsta kommun.

 – När vi nu bygger ”Nya Uppsala” finns fantastiska möjligheter att använda korridoren väster om E4:an mot järnvägen för nya bostäder. Genom att koppla ihop infrastrukturen för VA och kommunikationer med Knivsta kommun minskar vi sårbarheten i regionen och kan också ge utrymme för utveckling som annars är omöjlig i det historiska Uppsala centrum, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

 Förslaget om fyrspår öppnar upp för nya och fler förbindelser i Uppsalaområdet vilket välkomnas av Kristdemokraterna.

 – En av de viktigaste satsningarna vi hade i vårt program inför det förra valet var utvecklingen av Uppsala Södra. Genom fyrspåret är ett av stegen för det förverkligandet taget. Gällande det planerade bostadsbyggandet så är det också betydelsefullt med en omsorgsfull utformning så att vi inte får ett nytt miljonprogramsområde utan kan skapa en attraktiv, hållbar och grön stad i Uppsala södra, avslutar Segersam.


Ytterligare ett rödgrönt svek mot samhällets utsatta medborgare

PRESSMEDDELANDE

 

Sedan 2012 har Uppsala kommun använt sig av SkolFam som verksamhet efter att ha sett tydliga och positiva resultat från verksamheten i Helsingborg och på flera andra håll i landet. SkolFam är en verksamhet riktad till familjehemsplacerade barn med målet att dessa barn ska lyckas lika bra i skolan som övriga barn. Trots det positiva lyft som SkolFam bidrar med så vill nu de rödgröna i Uppsala kommun lägga ned SkolFam-verksamheten.

 

– Att avskaffa SkolFam-verksamheten skulle vara ett stort svek mot de barn och ungdomar som blivit placerade i familjehem och som behöver den hjälp som SkolFam-verksamheten bidrar med, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Jag skulle därför vilja ha ett tydligt besked från Marlene Burwick om hon anser att SkolFam-verksamheten bör avskaffas i kommunen samt hur hon i så fall anser att Uppsala kommun bör arbeta för att fler evidensbaserade och forskningsanknutna metoder ska kunna börja användas inom exempelvis socialtjänstens område, fortsätter Jonas Segersam (KD).

 

Av de familjehemsplacerade barn som inte ingick i SkolFam-verksamheten uppnådde endast 55% av dessa barn godkända betyg efter nionde klass. Motsvarande siffra för övriga barn var 85%. Av de barn som 2015 ingick i SkolFam-verksamheten gick 80% ut med godkända betyg som gjorde att de sedermera kunde söka sig in till gymnasiet. SkolFam bidrar av allt att döma till positiva resultat.

 

Att lägga ned SkolFam skulle innebära en ekonomisk vinst på kort sikt men en förlust för de familjehemsplacerade barnen på lång sikt. Om nu de rödgröna menar allvar med att lägga ned SkolFam-verksamheten så anser jag att de får presentera en annan lösning som ger ett minst lika bra resultat, avslutar Segersam.


(KD): Barngrupperna i Börjetull blir för stora

PRESSMEDDELANDE 

Idag skickade Uppsala kommun ett pressmeddelade om att Plan- och byggnadsnämndens arbetsutskott vill bygga 1 550 lägenheter i Börjetull, och därutöver också bland annat en förskola. Förskolan planeras få 16 avdelningar med plats för 288 barn. Det skulle innebära 18 barn per avdelning och går därmed i klar strid med Skolverkets riktlinjer för hur stora barngrupper i förskolan bör vara.

– Skolverkets riktmärken för barn 1-3 år är grupper om sex till tolv barn. För barn 4-5 år är riktmärket nio till 15 barn. Det den rödgröna majoriteten gör är alltså att medvetet bygga nya stadsdelar med förskolor som ligger över Skolverkets riktmärken, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

Enligt Skolverket visar både deras egna rapporter och Skolinspektionens kvalitetsgranskning att såväl personal som föräldrar anser att barngrupperna idag är för stora. De menar att om en barngrupp blir för stor riskerar de positiva effekterna av att vistas i en grupp att istället bli negativa, och att konsekvenserna kan bli att barnen känner anonymitet, otrygghet och håglöshet. Barngruppernas storlek har alltså mycket stor betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.

– När man planerar en helt ny stadsdel där 3-4000 människor beräknas bo är det viktigt att planera för hållbara förskolor. Varför har Pelling medvetet planerat att bryta mot riktlinjerna? Skolverkets egna föräldraundersökningar visar tydligt att föräldrar är nöjda med personalens arbete men tycker att barngruppernas storlek är för stora, fortsätter Segersam (KD).

– Förslaget är illa genomtänkt och bäddar för stora strukturella sociala problem i framtiden. Här föreslås en underdimensionerad förskolestruktur, höga hus, små avstånd mellan husen och otrygga närmiljöer. Det är inte socialt hållbart och blir dåliga boendemiljöer för de familjer vi hoppas vill bo och leva sina liv där, kommenterar Simon Westberg (KD) ledamot i Plan- och byggnadsnämnden.

 

 


Alliansens trygghetspaket: 20 miljoner till Uppsala

Uppsala är för de flesta en bra plats att leva på, men många upplever en ökad otrygghet. Allt fler tycker att det är obehagligt att vistas ute på kvällstid, oroar sig för att bli utsatta för brott och anser att deras livskvalitet påverkas negativt av otryggheten. I juni 2017 avslöjades dessutom att Polisen adderat Uppsalastadsdelen Gottsunda på sin nationella lista över särskilt utsatta områden.

Alliansen i Uppsala kommun sitter per dagens datum i opposition men har länge drivit på för fler trygghetsstärkande åtgärder i kommunen. I denna rapport presenteras en serie förslag som kommer att realiseras om Alliansen vinner valet 2018. Förslagen innefattar både kortsiktiga lösningar för att hantera de mest akuta problemen och långsiktiga åtgärder som lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet för en säkrare framtid.

Vi presenterar här ett Trygghetspaket för Uppsala med satsningar om sammanlagt närmare 20 miljoner kronor med start i budgeten 2018.

Läs rapporten i sin helhet här: Trygghetsrapport Alliansen


Seger för KD – får rätt om BUP i Östhammar

29 september förra året ville KD Östhammar att kommunen skulle agera i frågan om neddragningar inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tyvärr fick förslaget kalla handen av den rödgröna majoriteten. UNT skrev då: ”Ett KD-förslag och att uppvakta sjukhusstyrelsen angående barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Östhammar fick inget gehör vid senaste fullmäktige.” (UNT 29/9-16)

Men nu, nio månader senare, har Kristdemokraterna äntligen fått rätt. UNT rapporterar att det från och med hösten 2017 kommer finnas en psykolog i samma lokaler som familjecentralen och Råd- och stödgruppen i Gimo.

– Det här med barn och ungas psykiska hälsa är en hjärtefråga för oss i KD. Kommunen måste reagera när medborgarna inte mår bra, säger Lena Hagman (KD) Östhammar

– Vi är glada över att en förstärkning är på gång! Tillägger Anna-Karin Klomp, regionråd (KD)


(KD): Så vill vi göra Gottsunda tryggare

I veckan rapporterade UNT om att Polisens nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar åtta nya särskilt utsatta områden i Sverige, däribland återfinns Gottsunda – totalt är det alltså nu 23 sådana områden i Sverige. För att klassas som särskilt utsatt område behöver platsen kännetecknas av bland annat parallella samhällsstrukturer, svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag och våldsbejakande religiös extremism.

Redan 2015 frågade vi kristdemokrater om den rödgröna majoriteten avsåg upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.[1] Vi efterfrågade samtidigt en kartläggning av hur stort problemet var och vad kommunen ämnade göra för att förebygga extremismens framfart. Svaret var svävande och därför följde vi upp ärendet med en motion, där vi krävde att en sådan plan skulle upprättas.[2] När planen ett år senare väl skulle antas var den så bristfällig att vi reserverade oss till förmån för en rad tilläggsyrkanden. [3]

– Grupperingar kopplade till våldsbejakande islamistisk extremism har de senaste åren genomfört en rad terrordåd i Europa och nu även i Sverige. Att låta sådana krafter gro i Uppsala är ansvarslöst och farligt. Vi har som enda parti i Uppsala pressat majoriteten att ta fram en handlingskraftig plan mot våldsbejakande extremism, särskilt med tanke på situationen i Gottsunda. Nu när Polisens nationella operativa avdelning (NOA) klassat det som ett särskilt utsatt område, där våldsbejakande extremism är ett av kriterierna, är det hög tid att våra rödgröna politiker skärper till sig, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd i opposition

– Ytterst behöver vi fler poliser, men tyvärr har kommunen ingen rådighet över det. Vi har däremot föreslagit att stärka samarbetet med Säkerhetspolisen och formalisera samverkan med moskéer och islamska föreningar som kan innebära broar för personer som riskerar utveckla extremism. Vi behöver också komplettera med att placera de planerade trygghetskamerorna och kommunala ordningsvakterna i Gottsunda – det finns ingen anledning att vänta, avslutar han.

Vi uppmanar Uppsala kommun följande:

 • Placera trygghetskameror och ordningsvakter i Gottsunda
 • Inför kommunala kontaktpersoner som man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras
 • Genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete
 • Grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering.
 • Utbyta erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism

[1] 2015-10-28 Interpellation om våldsbejakande extremism

[2] 2016-08-19 Motion angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

[3] 2016-09-05 Reservation mot majoritetens bristfälliga handlingsplan mot våldsbejakande extremism


(KD): Öppna fler Träffpunkter för de som är 65+

Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, Årsta och Nyby) och två på landsbygden (Medelpunkten och Bälinge).  För närvarande är det kö och man placeras på väntelista. Träffarna föregås av möte med sjukgymnast som lägger upp ett träningsschema, därefter tränar man under eget ansvar med visst stöd från närvarande personal.

Utöver Seniorgym erbjuds vid vissa träffpunkter med (eller utan) styrkegympa, seniorgympa, sittgympa och lättgympa. Tyvärr saknas resurser, men vi Kristdemokrater vill värna våra äldre och säkerställa livskvalitet i livets alla skeden, därför vill vi att kommunen satsar pengar på att öppna verksamheter på ställen det efterfrågas.

Kristdemokraterna föreslog följande i en motion som diskuterades i Kommunfullmäktige den 29 maj 2017:

Öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden

Erbjud lättare gympa vid ytterligare fyra träffpunkter på landsbygden

Återöppna de träffpunkter som lagts ned pga resursbrist

Läs motionen i sin helhet genom att klicka här


Lediga tjänster hos Kristdemokraterna Uppsala kommun och län

Inom Kristdemokraternas Uppsaladistrikt utlyses just nu tre tjänster. Inom både Uppsala kommun och region Uppsala arbetar vi i opposition, men det är något vi nu ska försöka ändra på. Valet närmar sig med stormsteg och tempot ökar. Även om ett par av tjänsterna är vikariat kan det finnas möjlighet till fortsättning i olika former även under valåret.

För samtliga tjänster gäller att du självklart delar Kristdemokraternas värderingar och är engagerad för att dessa ska få genomslag i Uppsala kommun och län.
Ansökningstiden för samtliga tjänster är senast 11/6. Bifoga CV, personligt brev och referenser. Ansökan skickas till uppsala@kristdemokraterna.se  eller per post till Kristdemokraterna, St Olofsgatan 12, 752 13 Uppsala.


1. Kristdemokraterna Uppsala län söker administratör
Som administratör för Kristdemokraterna Uppsala län är du det primära stödet för våra 7 partiavdelningar. Det innebär bland annat att planera och genomföra verksamheter, svara på mail och bistå distriktsordföranden i det löpande arbetet.

Vi söker dig som är driven, självgående och resultatinriktad. Du har en god förståelse och förmåga att se vad som behöver göras och ser till att det blir gjort. Arbetstiden är varierande och innefattar ibland kvällar och helger. Du kommer att arbeta med administration, planering och genomförande av aktiviteter som partidistriktet beslutar.

Tjänsten är tillsvidare och omfattar 50 % från och med augusti 2017.
Frågor angående tjänsten besvaras av Mikael Oscarsson, distriktsordförande, 070-3439581


2. Kristdemokraterna Uppsala kommun söker vikarierande politisk sekreterare
Som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Uppsala kommun biträder du självständigt kommunalrådet och förtroendevalda i det löpande arbetet. Det innebär bland annat att ansvara för mediekontakter, att driva vår hemsida och våra sociala medier för att göra partiets politik synligt för väljarna och att utarbeta yrkanden, motioner/interpellationer och debattartiklar, samt schemaläggning och kallelser till olika möten.

Du är resultatinriktad, initiativrik och sätter dig lätt in i nya politiska frågeställningar. Du är bra på att planera och strukturera ditt arbete och trivs med att ha varierande arbetsuppgifter, ibland under tidspress.

Tjänsten är ett vikariat och omfattar 100 % från och med augusti 2017 till och med april 2018.
Arbetstiderna omfattar ibland kvällar och helger.
Frågor angående tjänsten besvaras av Jonas Segersam, kommunalråd, 072-5674914


3. Kristdemokraterna Region Uppsala söker vikarierade politisk sekreterare
Som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Region Uppsala kommer du arbeta självständigt med att biträda regionrådet och de förtroendevalda i det dagliga arbetet. I uppgifterna ingår att göra utkast till artiklar, yrkande, motioner och annat som behövs för att deras arbete ska flyta så smidigt som möjligt. Du är också med och leder gruppmöten med vår Kristdemokratiska regiongrupp samt ser till att boka studiebesök och annat praktiskt.

Du behöver vara målinriktad och kunna planera din tid på ett effektivt sätt, sätta dig in i politiska frågeställningar, känna av gruppen och kunna utrycka dig väl i skrift.

Tjänsten är ett vikarierat och omfattar 50 % från och med augusti 2017 till och med april 2018.
Arbetstiderna omfattar ibland kvällar och helger.
Frågor angående tjänsten besvaras av Anna-Karin Klomp, regionråd, 070-6116082


(KD): Nu är det nog – sätt in alla medel mot brottsligheten

Natten mot fredag har tre lokaler utsatts för bränder i Gottsunda, rapporterar UNT. Det rör sig om två kommunala byggnader, varav ena tillhör Socialförvaltningen, och en grönsakshandel. Polisen har på fredagsförmiddagen inte gripit någon misstänkt och rubricerar händelserna som försök till mordbrand.

Tidigare i veckan har UNT bland annat rapporterat om en 11-årig flicka som utsatts för försökt till våldtäkt vid Resecentrum omkring 9.30-tiden på morgonen, samt om två unga kvinnor som dragits in och rånats på en toalett i Stationsgallerian vid 17.30.

– Det här har spårat ur för längesedan. Vi måste snabbt frånta de kriminella kontrollen över våra gator, för ju fler grova ouppklarade brott på kort tid desto starkare växer de här grupperna sig. Vi måste visa att i Uppsala är det Sveriges lagar som gäller oavsett vem man är eller vad man har för bakgrund. Vi måste därför ha fler patrullerande poliser NU, och som ytterligare hjälp behövs fler trygghetskameror som kan fånga identiteterna på förövarna, kommenterar Felicia Sundmark (KD).

 


(KD): Hur går det med kommunala ordningsvakter?

2017-03-27

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om kommunala ordningsvakter

Vi kristdemokrater förslog i vår budget att kommunen till att börja med borde anställa 10 kommunala ordningsvakter. Bakgrunden är naturligtvis den ökning av brott i centrala Uppsala – där personrån och sexuella våldsbrott ökat med 30-40% på senare tid. Vi ser också flera exempel på oro i stadens ytterområden med stenkastning och bilbränder, där en ökad närvaro av personal med ordningsfunktion är önskvärd.

Naturligtvis är det i första hand polisens uppgift att utreda, lagföra och stävja brott. Men med tanke på polisens begränsade resurser är det självklart ett bra komplement med mer uniformerad personal för att skapa trygghet. På resecentrum har ett målmedvetet arbete skett med alla intressenter, exempelvis kommun, polis och fastighetsägare, som också visat sig få resultat. Det är ett arbete som bör spridas.

Ordningsvakter så väl som frivilliga bidrar till en deskalering och en trygghet. Vuxna på stan och andra organisationer som finns ute i miljöer med social oro och ökad brottsrisk bidrar på ett utmärkt sätt, och kommunens stöd av civilsamhället på detta område som på många andra behöver förbättras. Genom en palett av åtgärder kan vi bidra till en ökad trygghet och samhällsgemenskap i Uppsala.

Kommunen har redan idag personal i olika funktioner som finns ute i gatubilden och bidrar till närvaro och ordning. En möjlighet skulle kunna vara att utöka eller samordna arbetsuppgifterna för dessa personer så att de även delvis kan fylla en funktion att bidra till ordning och trygghet. Det skulle också kunna finnas en möjlighet att frigöra resurser genom att väktartjänster som idag köps in externt kan göras om till kommunanställda ordningsvakter. Även brandförsvaret är en del av kommunens verksamhet som skulle kunna utveckla sitt arbete på detta område. Som det är idag måste de i vissa lägen invänta polisen i stället för att kunna fullgöra sina egna kärnuppgifter. Med egen personal anställd med kompetens att arbeta mer proaktivt gentemot säkerhetsrisker skulle arbetet kunna effektiviseras. Dessutom har brandförsvarets personal ofta tid för övning som skulle kunna förläggas till områden där ökad närvaro och förtroendebyggande är önskvärd.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S)

 • Hur många ordningsvakter anlitar kommunen i dag på olika sätt, både för bevakning av exempelvis de fastigheter som kommunen nyttjar och/eller äger, och genom de olika bolag som finns i kommunkoncernen?
 • Hur många parkeringsvakter finns anställda i Uppsala kommun, och skulle dessa kunna fullgöra andra arbetsuppgifter som exempelvis ordningsvakter?
 • Skulle brandförsvaret kunna avdela personal för att bidra till att upprätthålla ordning och arbeta proaktivt för en bättre trygghet och säkerhet?

Jonas Segersam (KD)

Kommunalråd


(KD): Dags att agera mot brottsligheten vid resecentrum

Under fredagen rapporterades om ett
våldtäktsförsök mot en flicka vid Resecentrum i Uppsala vid 9.30-tiden. Polisen har inlett en förundersökning om försök till våldtäkt mot barn alternativt sexuellt ofredande.

– Det är fullständigt oacceptabelt. Föräldrar ska kunna vara trygga med att deras barn kan gå till skolan utan att råka ut för sånt här. Vi måste anställa fler poliser, sätta upp de utlovade trygghetskamerorna och stoppa heroinvågen – nu! Kommenterar Felicia Sundmark (KD) ordförande i Uppsala.

Kristdemokraterna har i sin lokala budget föreslagit 5 miljoner för 10 nya kommunala ordningsvakter.


Vi söker deltagare till spetsutbildning!

Kristdemokraterna Uppsala jobbar för en tryggare kommun för dig, din stad och din familj! Vi söker just nu fler som vill vara med i det arbetet, här genom att gå en spetsutbildning med sikte på valet 2018. Nya som gamla medlemmar är lika välkomna!

Är du inte redan medlem går det bra att skicka in din ansökan så hjälper vi till med medlemskapet. Skicka in din ansökan senast torsdagen den 23 mars via denna länk: http://kd.nu/Zmr


(KD): Socialismen slår mot de svagaste

Kajans friskola tvingas nu stänga på grund av den rödgröna majoriteten i Uppsala kommuns ideologiska kompass. Istället för att fokusera på den kvalitet som Kajan ger till barn med särskilda behov har de rödgröna politikerna valt att fokusera på ägarformen – vilket nu resulterar i stängning.

Kajan tappar nu sitt tilläggsbelopp och tvingas stänga. Det finns ingen plan för de elever som drabbas, och det verkar inte heller finnas någon vilja hos Caroline Hoffstedt (S), ordförande i Utbildningsnämnden, att försöka rädda situationen.

Många barn känner nu en stor oro och många föräldrar vet inte vad de ska ta sig till. De vet inte längre var de ska placera sina barn.

– De rödgröna pratar ofta om att de står på de svagas sida men de visar gång på gång på det motsatta i praktiken, säger Jonas Segersam (KD)

– Det här beslutet grundar sig inte på en vilja att värna eleverna utan är ideologiskt motiverat för att bli av med friskolor i kommunen. Det upprör oss kristdemokrater väldigt, avslutar han.


(KD): Inför palliativt team för kommunens äldreboenden

11/3 2017 skriver Kristdemokraterna om palliativ vård i UNT. Läs artikeln i sin helhet genom att klicka här.

Den palliativa vården (vård vid livets slut) är mycket viktig för att kunna ge ett så fridfullt avslut som möjligt. Tyvärr är den här typen av vård ett eftersatt område generellt, och personal på våra äldreboenden kan i dag sakna relevant utbildning i klinisk smärtbedömning, trots att de har en sjukvårdsutbildning för övrigt. Det här kan i praktiken innebära att under helger, då sjuksköterskor ofta inte finns på plats ute på äldreboenden, saknas helt kunskaper om vård i livets slutskede och vad som kan göras för att underlätta för patienten.

Vi föreslår att man inrättar ett särskilt palliativt sjukvårdsteam för kommunens äldreboenden, i likhet med det sjukvårdsteam för avancerad vård i hemmet som kan fås genom Trygghetsjouren. Vi vill också öka bemanningen av sjuksköterskor på äldreboenden, kombinerat med kompetensutveckling för undersköterskorna, och förbättra rutinerna kring inskrivning där hänsyn tas till språk, kultur och religion för att så långt som möjligt kunna respektera den boende vid livets slut.

 


(KD): Vi har allvarligare problem i Uppsala än könssuffix

Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett uppmärksammat ärende om att avskaffa könssuffix i kommunala texter. Kristdemokraterna yrkar då avslag.

– Medan vi står inför allvarliga problem med att tryggheten försämras för framförallt kvinnor i Uppsala har vi betydligt viktigare punkter på dagordningen än vilka ord som används i den kommunala byråkratin. Vi Kristdemokrater vill förbättra kvinnors villkor genom att göra Uppsalas gator tryggare och genom att jämställa arbetsmarknaden så att lika villkor gäller för alla. Tydligen anser den rödgröna majoriteten att plakatpolitik är viktigare, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd i Uppsala.

– En av Kristdemokraternas hjärtefrågor är att alla människor ska ha lika möjligheter och förutsättningar att leva goda liv. Att motverka olika förtryck såsom sexism och rasism sker dock inte främst genom att ändra könssuffixer i den kommunala organisationen, utan genom aktiva attitydförändringar med utgångspunkt att alla är lika mycket värda och ska behandlas lika, avslutar han.

 


(KD): Stoppa heroinvågen i Uppsala – nu

I helgen slog Polisen i Uppsala larm om en drastiskt förändrad gatubild. I ett pressmeddelande uppger dom att antalet anmälda personrån och sexuella ofredanden i centrala Uppsala ökat med omkring 60 %. På flera centrala platser sker också narkotikaförsäljning av framförallt heroin öppet. Idag har därför Kristdemokraterna Uppsala, med besök av gruppledaren i riksdagen Andreas Carlsson och riksdagsmannen Mikael Oscarsson, besökt Polisen för att få en uppdatering av läget.

– Det offentligas viktigaste uppgift är att hålla samhället tryggt. De som begår brott måste ställas inför rätta, särskilt när det handlar om så allvarliga brott som sexuella ofredanden och personrån. Nu måste trygghetskamerorna sättas upp och polisens närvaro måste öka säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

I en stor artikel i Expressen beskrivs att en heroinvåg slår mot Uppsala och att 100 ensamkommande ungdomar uppges vara fast i tungt missbruk som finansieras av stölder och rån. De gömmer sig bland annat i underjordiska gångar och undanskymda prång under tågspåren.

– Att 100 ensamkommande ungdomar fastnat i heroinmissbruk och finansierar det genom att kriminalisera Uppsalas gator är oerhört allvarligt. Det är många tragiska livsöden, men det är också oacceptabelt att låta det fortgå trots att man i vissa fall vet vilka personerna är. Polisen måste ges bättre verktyg att omhänderta de som uppger sig vara minderåriga när det handlar om sådan här grov brottslighet, avslutar han.

Kristdemokraterna vill stoppa heroinvågen och återställa ordningen på Uppsalas gator genom ökad polisnärvaro och kameraövervakning.


Inför palliativt vårdteam för våra äldreboenden

Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Därför motsätter vi oss bestämt aktiv dödshjälp, som skulle innebära att människolivet börjar graderas. Men i de allra flesta fall kommer inte döden oväntat, utan blir ett, om än sorgligt så ändå oundvikligt, slut på åldrandeprocessen. Idealt sett borde alla få sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende. Tyvärr är detta något som många aldrig får uppleva i vårt svenska samhälle. I vårt land där många människor slutar sina liv på boenden och i hemmen, ofta utan anhöriga eller närstående, har kommunens äldreomsorg i form av särskilda boenden och hemtjänst en avgörande betydelse för en professionell och god palliativ vård.

Palliativ vård betyder vård vid livets slut, och är mycket viktig för att kunna ge ett så fridfullt avslut som möjligt. Tyvärr är den här typen av vård ett eftersatt område generellt, och personal på våra äldreboenden kan idag sakna relevant utbildning i klinisk smärtbedömning, trots att de har en sjukvårdsutbildning för övrigt. Det här kan i praktiken innebära att under helger, då sjuksköterskor ofta inte finns på plats ute på äldreboenden, saknas helt kunskaper om vård i livets slutskede och vad som kan göras för att underlätta för patienten.

Den person som går in i en terminal fas på fredag eftermiddag riskerar alltså att inte få den vård hon eller han behövt bara för att det är helg. Det kan röra sig om utebliven ångest- och smärtlindring, som i sin tur gör att livets slut blir svårare än vad det behövt vara.

KD Uppsala vill därför:
– Inrätta ett särskilt palliativt sjukvårdsteam som vid behov åker till kommunens äldreboenden, i likhet med det sjukvårdsteam för avancerad vård i hemmet som kan fås genom Trygghetsjouren.
– Öka bemanningen av sjuksköterskor på äldreboenden, kombinerat med kompetensutveckling för undersköterskorna
– Förbättra rutinerna kring inskrivning, där hänsyn tas till språk, kultur och religion för att så långt som möjligt kunna respektera den boendes önskan vid livets slut

(KD): Inga bilar ska brinna i Uppsala

Inga bilar ska brinna i Uppsala – dags att införa kommunala ordningsvakter

Säkerheten i Uppsala har försämrats. De senaste åren har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i bland annat Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september 2016 rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på grund av stenkastning.

På lång sikt vill vi lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar nämligen också känslan av ansvar över sitt bostadsområde. På kort sikt vill vi öka säkerheten på Uppsalas gator och torg, och därför anslår vi 5 miljoner till 10 nya ordningsvakter som ska stärka närvaron ute på fältet i oroliga områden.

Tyvärr är inte Kristdemokraterna med och styr i Uppsala. Därför har vi begärt debatt med (S) i dagens kommunfullmäktige.

______

Interpellation angående kommunala ordningsvakter

Vi kristdemokrater förslog i vår budget att kommunen till att börja med borde anställa 10 kommunala ordningsvakter. Bakgrunden är naturligtvis den ökning av brott i centrala Uppsala – där personrån och sexuella våldsbrott ökat med 30-40% på senare tid. Vi ser också flera exempel på oro i stadens ytterområden med stenkastning och bilbränder, där en ökad närvaro av personal med ordningsfunktion är önskvärd. Naturligtvis är det i första hand polisens uppgift att utreda, lagföra och stävja brott. Men med tanke på polisens begränsade resurser är det självklart ett bra komplement med mer uniformerad personal för att skapa trygghet. På resecentrum har ett målmedvetet arbete skett med alla intressenter, exempelvis kommun, polis och fastighetsägare, som också visat sig få resultat. Det är ett arbete som bör spridas.

Ordningsvakter så väl som frivilliga bidrar till en deskalering och en trygghet. Vuxna på stan och andra organisationer som finns ute i miljöer med social oro och ökad brottsrisk bidrar på ett utmärkt sätt, och kommunens stöd av civilsamhället på detta område som på många andra behöver förbättras. Genom en palett av åtgärder kan vi bidra till en ökad trygghet och samhällsgemenskap i Uppsala. Kommunen har redan idag personal i olika funktioner som finns ute i gatubilden och bidrar till närvaro och ordning. En möjlighet skulle kunna vara att utöka eller samordna arbetsuppgifterna för dessa personer så att de även delvis kan fylla en funktion att bidra till ordning och trygghet. Det skulle också kunna finnas en möjlighet att frigöra resurser genom att väktartjänster som idag köps in externt kan göras om till kommunanställda ordningsvakter. Även brandförsvaret är en del av kommunens verksamhet som skulle kunna utveckla sitt arbete på detta område.

Som det är idag måste de i vissa lägen invänta polisen i stället för att kunna fullgöra sina egna kärnuppgifter. Med egen personal anställd med kompetens att arbeta mer proaktivt gentemot säkerhetsrisker skulle arbetet kunna effektiviseras. Dessutom har brandförsvarets personal ofta tid för övning som skulle kunna förläggas till områden där ökad närvaro och förtroendebyggande är önskvärd.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande, Marlene Burwick (S)

• Hur många ordningsvakter anlitar kommunen i dag på olika sätt, både för bevakning av exempelvis de fastigheter som kommunen nyttjar och/eller äger, och genom de olika bolag som finns i kommunkoncernen?

• Hur många parkeringsvakter finns anställda i Uppsala kommun, och skulle dessa kunna fullgöra andra arbetsuppgifter som exempelvis ordningsvakter?

• Skulle brandförsvaret kunna avdela personal för att bidra till att upprätthålla ordning och arbeta proaktivt för en bättre trygghet och säkerhet?

Jonas Segersam (KD) Kommunalråd


KD Uppsala bakom motion om migrationspolitik

Under våren kommer ett antal partiavdelningar behandla en ny rikstäckande motion om partiets migrationspolitik. Motionärerna är i stort nöjda med partiledningens inslagna linje, men kompletterar med sina förslag de brister i systemet som uppdagats under de senaste åren. Det handlar bland annat om att förkorta asylprocessen och att öka välfärdssystemets kapacitet.

– Jag tycker det är viktigt att vi lyfter denna fråga ur olika perspektiv, vilket vi nu kommer göra på det riksting som hålls i Uppsala senare i år, säger Jonas Segersam, kommunalråd i Uppsala och en av motionärerna

– Vi visar genom motionen hur vi måste möta den berättigade oro från många människor i Sverige över bristerna i tillgång på bostäder och välfärd, tillägger Carl-Johan Schiller, kommunalråd i Lidingö

Torsten Elofsson, också motionär och partiets ordförande i Malmö fortsätter:
– Partiet behöver bli tydligare med att vi har en politik på migrationsområdet med både hjärta och hjärna, vilket inte minst utmaningarna i Malmö visar behövs.

– Det är dags för en progressiv migrationspolitik med framtiden i fokus, inte en orealistisk politik som inte stämmer överens med nya förutsättningar i omvärlden avslutar Eric Dicksson, ordförande för KD Kalmar.
_____________________

Motion om partiets migrationspolitik

Sedan flyktingvågen hösten 2015 har svensk migrationspolitik ställts på ända. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har som regering föreslagit restriktioner för invandringen som får de Sverigedemokratiska förslagen från innan valet att blekna. Det blev uppenbart för alla att Sverige inte kan föra en isolerad migrationspolitik utan i stället måste samverka med EU så länge vi ingår i Schengensamarbetet.

KD driver på, med hjärta och hjärna
Kristdemokraterna har varit pådrivande för att få en förändring till stånd. På samma sätt som Alf Svensson på sin tid, mot den rådande synen, ifrågasatte skevheterna i sjukförsäkringssystemet, så lämnade partiet under Göran Hägglund (december 2014) förslag på förändringar av migrationspolitiken, som numera även övriga partier anslutit sig till. Det gäller tillfälliga uppehållstillstånd, starkare försörjningskrav kopplat till lägre bidrag och klassning av säkra länder för att underlätta migrationsprocessen. Partiets roll som föregångare har fortsatt under Ebba Busch Thors partiledarskap. Kristdemokraterna har omfamnat en politik med både hjärta och hjärna, som medelväg mellan två extremer. Å ena sidan en politik med bara hjärta där en del tror att Sverige har nästan obegränsade möjligheter att ta emot flyktingar, och å andra sidan en politik med bara hjärna, ibland kopplat till ett stenhjärta, som säger nej till alla människor som har behov av hjälp och en fristad.

Genom migrationsöverenskommelsen i oktober 2015 kommer förutom att de nyss nämnda KD-förslagen genomförs även en del uppenbara fel att rättas till. Ett exempel är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i 5-6-årsåldern har fått föräldrapenning lika lång tid som i Sverige nyfödda barn. Ett annat att personer som fått beslut om av- eller utvisning inte längre kan bo kvar i sitt anläggningsboende.

Förkorta asylprocessen
Den första punkten i överenskommelsen gäller att förkorta tiden för asylprocessen. Vi har i Sverige haft en ohållbar situation där vi velat värna en rättssäker möjlighet för asyl, men detta system har inneburit på tok för långa handläggningstider. Dessutom har man, vid händelse av negativt besked efter prövning i alla rättsliga instanser, bara kunnat gå under jorden. Efter att fyra år har gått sedan första ansökan har man kunnat påbörja hela processen från början igen. Det finns exempel på familjer som levt i Sverige över 10 år och fått uppleva avslag på avslag men ändå stannar kvar trots nästan obefintliga utsikter att beviljas uppehållstillstånd. Gratis skolgång och sjukvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet blir en sorglig illustration på det svenska migrationssystemets misslyckande. I princip är även de generösa reglerna tillämpliga för utvisade brottslingar som illegalt återvänt till Sverige. Läs mer


Fråga om minskad statlig ersättning

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om minskad statlig ersättning
Behandlas på kommunfullmäktige 2017-01-30

Länk till Socialdemokraternas svar

I veckan presenterade tre av regeringen Löfvens statsråd det nya förslaget till ersättningsregler för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Förslaget kan sammanfattas med lägre ersättning till kommunerna och införande av nya former av enklare boenden, vilket allvarlig riskerar kvaliteten i verksamheten.

Ännu en gång förändrar regeringen spelreglerna och skjuter över kostnaderna för flyktingmottagandet till kommunerna. Först inför man ett obligatoriskt krav för alla kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn och kryddar erbjudandet med ekonomisk kompensation, och när man väl lyckats med den uppgiften skär man ner på ersättningsnivåerna. Förslaget från regeringen innebär sänkt ersättning från 1 900 kronor till 1 350 kronor per dygn för barn i åldrarna 8 till 17 år och från 1 900 kronor till 750 kronor per dygn för unga mellan 18 och 20 år.

Uppsala kommun hade i augusti 1012 mottagna ensamkommande flyktingbarn. Beroende på ålder och beläggning innebär regeringens förslag att Uppsala kommun förlorar minst 203 miljoner kronor årligen. Dessa pengar måste tas från den kommunala budgeten – men syns inte till i det underlag majoriteten har presenterat.

Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S):

– Hur drabbas Uppsala kommun av de minskade ersättningarna?

– Har majoriteten tagit höjd för en eventuell finansiering av det i sin budget?

– På vilka sätt arbetar kommunen för att minska kostnaderna för HVB-boenden och familjehemsplaceringar?

Jonas Segersam (KD)


KD-kravet: Granska arbetsmiljön inom barnomsorgen

Studier visar att utbrändhet och ljudtrötthet är vanligare inom barnomsorgen än inom andra yrken. Om arbetsmiljön är dålig för personalen kan vi utgå från att den också är dålig för barnen.  Nu vill Kristdemokraterna i Uppsala särskilt utreda arbetsmiljön på kommunens förskolor.

 År 2011 genomfördes en studie av Fredrik Sjödin m fl i Umeå. Den slog fast att de höga stressmiljöerna i förskolan slår hårt mot personalens hälsa och att det finns mer ljudtrötthet och allmäntrötthet än i andra yrken, detta tillsammans med oroande höga stressnivåer, som höjs redan innan de går till jobbet och sjunker inte förrän sent på kvällen. Det borde vara högt prioriterat av varje arbetsgivare att motverka detta.

Enligt Lärarförbundets förra ordförande Eva-Lis Sirén är det nästan dubbelt så vanligt med stressrelaterade sjukdomar för förskollärare och lärare i fritidshem än jämfört med andra yrkesgrupper. Enligt statistik från Försäkringskassan var det 2014 nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för psykiska diagnoser för personal inom barnomsorgen än för arbetsmarknaden i sin helhet. Ökningen är 27% på bara fem år.

För år 2015 låg Uppsala kommun på 16,3 barn per barngrupp i snitt. Skolverkets allmänna rekommendationer är sex till tolv barn mellan ett och tre år, och nio till 15 barn för barn mellan fyra och fem år. Häri återfinns med stor sannolikhet orsaken till varför personalen blir ljudtrötta, därför är minskade barngrupper ett viktigt verktyg i arbetet mot en lugnare arbetsmiljö för alla inblandade.

Barnens tre första år lägger grunden för utvecklingen resten av livet. Det har att göra med kognitiv utveckling men även emotionell utveckling. Relationen mellan personalen och barnen är det som måste stå i centrum. För att små barn ska kunna knyta an behöver personalen ha tid för vart och ett utav dem.

I samband med den skoldialog som Utbildningsnämnden genomfört under 2016 har flera värdefulla synpunkter inkommit från personalen inom förskolan. En del som lyfts fram är behovet av att arbeta mer aktivt och strukturerat med arbetsmiljön. Storleken på barngrupper påverkar arbetsmiljön och synpunkter om problem med låg grundbemanning och stora barngrupper tas upp i dialogerna.

– Som vice ordförande i Utbildningsnämndens förskoleutskott kommer jag se till att den här frågan följs upp ordentligt. Arbetsmiljösituationen i förskolan är både en fråga om barnens uppväxtvillkor och om goda arbetsvillkor för kommunens medarbetare. Om Uppsala kommun menar allvar med att vara en attraktiv arbetsgivare är det vår skyldighet att se till att arbetsmiljön är god, kommenterar Marin Wisell (KD) vice ordförande i Utbildningsnämndens förskoleutskott.

– Vi vill förbättra arbetsmiljön för både personalen och för barnen, som ändå är de som är där upp till 50 timmar i veckan. Det är ju mer än en vanlig heltid för en arbetande vuxen, avslutar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

Kristdemokraterna lägger nu en motion till Kommunfullmäktige där man föreslår en genomgripande kartläggning av arbetsmiljösituationen inom kommunens alla förskolor, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas. Detta ska även resultera i ett konkret åtgärdspaket.


KD motsätter sig den bilfientliga politiken

Uttalande med anledning av Gatu- och samhällsmiljönämndens budget

2016-12-14

Gatu- och samhällsmiljönämnden har en viktig roll, inte minst i utvecklandet av transportinfrastrukturen i kommunens tätorter. Såväl kollektivtrafik, biltrafik som gång- och cykeltrafik ska ges utrymme och planeras långsiktigt och med ett helhetsperspektiv.

Kristdemokraterna vill inte vara en del av de rödgrönas (S+MP+V) variant av ”aktiv parkeringspolitik” eller ”omställning till hållbara transporter” på grund av att detta i de rödgrönas värld är att aktivt försvåra och försämra för biltrafikanterna i Uppsala. De rödgröna försämrar med sin politik villkoren för att vara bilburen, genom både ombyggnation av gator till utformningar som riskerar att skapa trafikinfarkter och dålig framkomlighet för utryckningsfordon, borttagande av viktiga parkeringsplatser och otillräckligt motiverade parkeringsregleringar vad gäller taxa och tider.  Dessutom oaktat att bilen är det enda rimliga fortskaffningsmedlet för många trafikanter i kommunen. Bilen, som blir mer och mer miljövänlig, är och kommer fortsatt att vara ett viktigt transportsätt i Uppsala kommun, särskilt med beaktande av Uppsala kommuns stora befolkningsandel som bor utanför Uppsala stad och att kommunen har som mål att ha en levande cityhandel. Kommunen bör överväga om dubbdäcksförbudet på främst Kungsgatan kan ersättas av annan åtgärd för förbättrad luftkvalitet.

Vi motsätter oss delstrategin att förtäta innerstaden på bilarnas bekostnad. Uppsala stad består av många historiska platser som är väl värda att bevara, och att förtäta dessa områden är inte i sig ett mål och särskilt inte i syfte att bygga bort all biltrafik. Det finns många lämpliga platser utanför den direkta innerstaden som med fördel kan förtätas och bebyggas utan att för den delen ta historiska kvarter i anspråk.

Utvecklingen av den särskilda kollektivtrafiken (tidigare benämnd färdtjänst) bör i kommande upphandlingar få ett större inslag av eget val av utförare, till exempel genom att vikta in utförarönskemålet i beslutet om att tilldela resa till transportföretag utifrån kvalitetspoäng i det enskilda fallet.

Gällande kommunens heltidsreform anser Kristdemokraterna att heltid ska vara en möjlighet men inte ett tvång.

Den rödgröna budgeten och verksamhetsplanen bör arbetas om så att den följer den av Kristdemokraterna föreslagna budgeten för kommunen, framlagd i kommunfullmäktige under novembersammanträdet.


Interpellation angående bättre vård vid livets slut i Uppsalas äldreomsorg

Inlämnad 7 december

Hur människor dör är en viktig värdemätare på tillståndet i samhället. Att sluta livet i kretsen av nära och kära, med smärtlindring och ett sammanhang som innebär ett värdigt döende är ett ideal som tyvärr det svenska samhället ligger långt ifrån. I vårt samhälle där många människor slutar sina liv på boenden och i hemmen, har kommunens äldreomsorg i form av särskilda boenden och hemtjänst en avgörande betydelse för en professionell och god palliativ vård.

Sedan den palliativa vårdavdelningen Omtanken lades ned i Uppsala (utan att behovet möttes upp någon annanstans) har dessutom kompetenskraven ute på de kommunala vårdboendena drastiskt ökat. Personalen kan exempelvis sakna utbildning i klinisk smärtbedömning och därmed inte sätta in nödvändig behandling. Att en äldre person får avlida kvidande i smärta på grund av att det tar upp till 2 timmar för en sjuksköterska att komma på plats är inte acceptabelt.

De satsningar på kunskapslyft som utlovades i samband med nedläggningen dröjer och omfattar inte tillräckligt många.

Idag finns ett sjukvårdteam med palliativa kunskaper som, genom Trygghetsjouren, kan nås om avancerad vård i hemmet behövs. Något motsvarande palliativt sjukvårdsteam för kommunens äldreboenden finns inte. Det kan i praktiken innebära att under helger, då sjuksköterskor ofta inte jobbar på äldreboenden, saknas helt kunskaper om vård i livets slutskede. Den människa som går in i en terminal fas på fredag eftermiddag kommer alltså inte få den vård hon eller han behövt bara för att det är helg.

En annan brist i den palliativa vården är att det i kommunal verksamhet saknas rutiner för hur man möter vårdtagarens kulturella kontext som är viktig runt döendet. På sjukhus finns det ofta en sjukhuskyrka, men i kommunal vård finns inget institutionaliserat samarbete med exempelvis präster eller företrädare för andra religioner som den äldre personen skulle känna trygghet att ha tillgång till i livets slutskede.

 

Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick

 • Kan majoriteten tänka sig att inrätta ett kommunalt palliativt vårdteam som via jourverksamhet kan bistå äldreboenden vid behov alla dagar i veckan, dygnet runt?
 • Hur fungerar rutinerna kring avvikelserapporter i de fall palliativ vård inte givits?
 • Vilken kompetens har undersköterskor i den kommunala omsorgen att ge palliativ vård? På vilket sätt har den kompetensutveckling som utlovades i samband med nedläggningen av omtanken genomförts?
 • Hur ser rutinerna ut för att möta de äldres olika språk, kultur och religion i samband med vård i livets slut (både på boenden och inom hemvården)?
 • På vilket sätt medverkar upphandlingen av 9 äldreboenden till utvecklingen av den palliativa vården i Uppsala? Kommer det att kunna finnas mer personal tillgänglig för detta syfte?

Uppsala 2016-11-30

Jonas Segersam

Kommunalråd (KD)


KD får ökat stöd i Uppsala

Kristdemokraterna i Uppsala ökar! I SCB:s årliga novembermätning för 2016 visar resultatet en ökning från 3,2% till 5,6 %.

”Det är ett bevis på att Uppsalas invånare, liksom vi, ser behovet av goda värderingar i samhällsbygget. Vi kommer fortsätta stå upp för trygghet i staden, för familjerna och för individerna!” hälsar Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala.

Här kan ni läsa hela resultatet: http://www.scb.se/…/Partisympatiundersokningen…/12436/12443/


Kristdemokraterna visar vägen!

Läs vår motion (och socialdemokraternas svar) om gatumat här

_________

I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu). I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka denna typ av verksamhet så att den även finns på permanent basis. Speciellt i en stad som Uppsala med mycket ungdomar och studenter skulle matförsäljning på gatan innebära ett lyft för utelivet. En fördel med denna verksamhet är att man kan styra serveringen exempelvis till områden som idag saknar restauranger men som på det här viset kan blir mer använda för utelivet. Det ger också möjligheter att utveckla tätorterna utanför Uppsala, där många idag i stort sett saknar några försäljningsställen för mat. En annan möjlighet är att serveringen blir så flexibel i tid. Man kan exempelvis med en genomtänkt tillståndsgivning ha större möjlighet för matservering nattetid i de områden där man så önskar.

Ska Uppsala kunna attrahera ungdomar och vara ett alternativ att etablera sig är det viktigt att utveckla utelivet. Idag är utbudet relativt stort för studenter, men även andra ungdomar måste kunna känna att det finns ett levande uteliv i vår stad. Detta har betydelse också för att attrahera ny arbetskraft och kompetenser som behövs för Uppsalas näringsliv. Det är viktigt att staden fångar upp trender som ger en utveckling. Samtidigt är just ambulerande gatukök ett bra sätt att fånga upp den efterfrågan på gatumat som finns vid olika tider och platser. Sammantaget vore det alltså väldigt värdefullt att pröva denna verksamhet i lite större skala. Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna att Kommunfullmäktige ger Gatu- och Samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en plan för utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen, regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande.


KD: Anställ 10 kommunala ordningsvakter

Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på grund av stenkastning.

På lång sikt vill vi lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar nämligen också känslan av ansvar över sitt bostadsområde. På kort sikt vill vi öka säkerheten på Uppsalas gator och torg, och därför anslår vi 5 miljoner till 10 nya ordningsvakter som ska stärka närvaron ute på fältet i oroliga områden.

Vi satsar därför 5 miljoner på 10 nya kommunala ordningsvakter från och med 2017.


Kristdemokraternas budget för 2017

Inga bilar ska brinna
5 miljoner till kommunala ordningsvakter

Säkerheten i Uppsala har försämrats. Det senaste halvåret har det rapporteras om flertalet bilbränder och våldsamma upplopp i Gottsunda och Stenhagen. Senast i slutet av september rapporterade Polisen i Uppsala län via sin hemsida om tre bilar som skadats i bilbränder på August Södermans väg där maskerade män setts i området. Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att införa fotboja på stenkastare, i samband med att en man dog till följd av att räddningstjänsten inte hann fram i tid på grund av stenkastning.

På lång sikt vill vi lyfta utsatta områden genom att höja kvaliteten i skolorna, bygga fler bostäder och attrahera fler företag att etablera sig just där. När människor känner ansvar för sig själva och sina nära ökar nämligen också känslan av ansvar över sitt bostadsområde. På kort sikt vill vi öka säkerheten på Uppsalas gator och torg, och därför anslår vi 5 miljoner till 10 nya ordningsvakter som ska stärka närvaron ute på fältet i oroliga områden.

Våra äldre ska må bra i kropp och själ
5 miljoner till fler träffpunker 65+

Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner, vilket innebär att många äldre hos oss har väldigt långt till socialt liv och vård (t.ex 40 minuter regionalbuss med 3-4 höga trappsteg) och därmed är ofrivilligt ensamma. Steget att då som ensam ta mod till sig att åka buss till ett nytt sammanhang inne i staden kan vara väldigt stort. Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående. Därför anslår vi 5 000 000 kronor till minst tre nya träffpunkter 65+ med tillhörande gymnastik

Fler ska ha ett jobb att gå till
10 000 nya jobb inom besöksnäringen

Uppsalas besöksnäring är eftersatt. Trots allt vi har att erbjuda omsätter våra grannlän betydligt mer inom besöksnäringen än vad Uppsala gör. Gävleborgs län ligger tre gånger högre än Uppsala län i omsättning, och Göteborgs kommun omsatte 22,1 mdkr medan Uppsala kommun endast nådde upp till 1,8 mdkr. En tillväxt i besöksnäringen kan resultera i 10.000 nya jobb i kommunen till 2050. Vi anslår 10+4 miljoner för arbetsmarknadsåtgärder och besöksnäringen, bland annat genom att uppdra till våra stora besöksmål att förbättra samordningen.

Trygg uppväxt för barnen
25 miljoner till minskade barngrupper
 
Barnomsorgen är i första hand familjernas ansvar. Kommunen bidrar dock med förskola och pedagogisk omsorg när så behövs på grund av exempelvis arbete och studier. Vi anser att maxtaxan borde kunna höjas, eftersom subventionen för barnomsorgen hela tiden blir större. Samtidigt är det viktigt att möta särskilda behov hos exempelvis arbetssökande och ensamstående. Det är mycket viktigt med en hög kvalitet på förskolan där mindre barngrupper och högre personaltäthet är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn. Därför anslår vi 25 miljoner kronor till minskade barngrupper i för/grundskola, för att de barn som vistas där ska få en god miljö att växa i.


Nya seniorträffpunkter i Uppsala kommun

Inlämnad 3 oktober 2016

Många studier visar att daglig motion främjar hälsa och välmående, inte minst bland våra äldre, det kan därför ses som både förebyggande och livskvalitetshöjande. Tyvärr vet vi att många äldre kan känna sig ensamma i hemmet, och steget att själv motionera kan vara stort. Genom att erbjuda en mötesplats för fysisk aktivitet ges såväl socialt sammanhang som hälsofrämjande åtgärder.

Idag finns Seniorgym på sju ställen i kommunen, varav fem ligger nära staden (Karl-Johan, Bozorgan, Sävja, Årsta och Nyby) och två på landsbygden (Medelpunkten och Bälinge).  För närvarande är det kö och man placeras på väntelista. Träffarna föregås av möte med sjukgymnast som lägger upp ett träningsschema, därefter tränar man under eget ansvar med visst stöd från närvarande personal.

Utöver Seniorgym erbjuds vid vissa träffpunkter med (eller utan) styrkegympa, seniorgympa, sittgympa och lättgympa. Tyvärr saknas resurser och därmed har bland annat träffpunkten i Järlåsa tvingats lägga ned.

Vi Kristdemokrater vill värna våra äldre och säkerställa livskvalitet i livets alla skeden, därför vill vi att kommunen satsar pengar på att återöppna de träffpunkter som stängt pga resursbrist och öppna verksamheter på ställen det efterfrågas.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta

att öppna minst tre nya träffpunkter utanför staden

att erbjuda lättare gympa vid ytterligare fyra träffpunkter på landsbygden

att återöppna de träffpunkter som lagts ned pga resursbrist


Hårda kravet från KD: Bygg 700 modulhus i Uppsala

2016 anvisas 616 personer med beviljade uppehållstillstånd till Uppsala kommun, ett snitt på 51 personer i månaden. Av dessa återstår 424 personer fram till årsskiftet. Snedfördelningen beror på politisk prioritering eftersom kommunen nästan helt saknar boenden. Nu har man löst 140 platser genom dyra vandrarhem, och denna vecka fattas i KS beslut om 70 platser på Samariterhemmet vilket innebär att 214 boenden saknas bara i år.

En nyanländ får idag 308 kr om dagen fem dagar i veckan i etableringsersättning (6100 kr i månaden). Den som bor ensam kan få bostadsersättning på lika mycket som hyran minus 1 800 kronor, om hyran understiger 5 700 kronor. Man kan som mest få 3 900 kronor i bostadsersättning. Därtill kan man få tilläggsersättning på ytterligare max 4500 kr för tre barn. 5 700 kronor är således den summan ett boende kan kosta utan att kommunen behöver betala ur kommunkassan. Om kommunen inte kan hitta boenden inom den budgeten behöver de betala mellanskillnaden, och därtill behöver den boende sannolikt söka försörjningsstöd vilket också medför kostnad för kommunen.

Samtidigt som vi konstaterar att vi inte har tak över huvudet för 214 personer (egentligen 424 eftersom vandrarhem bara är tillfällig lösning) i år, konstaterar vi att år 2017 beräknas ytterligare 800 personer anvisas till Uppsala. Det är i snitt 67 personer i månaden hela året och mer än under 2016. För att lösa den akut ohållbara situationen föreslår Kristdemokraterna att kommunen upprättar 700 modulbostäder utspritt i kommunen. Modulerna ska vara fina och attraktiva att bo i för såväl nyanlända som exempelvis studenter. Redan bosatta i områdena ska trivas med utformningen och vara en aktiv del i planeringsarbetet.

Boverket har beräknat att en modulbostad på 30 kvm kostar 14.700 kr/kvm att bygga om den står kvar i 12 år (markarbete och moms inräknat). Hyran skulle då bli 5.200 kr i månaden. I bland annat Stockholm har man påbörjat planeringsprocessen kring 4.000 modulbostäder (http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/har-ska-4000-hus-for-flyktingar-byggas).

– Moduler är ingen bra lösning, men vi har passerat ”bra” sedan länge och behöver akut hitta lösning för hur människor ska få tak över huvudet. Majoriteten har länge vetat om hur många som anvisats hit men valt att titta åt ett annat håll. Vi kan inte ha tusen nyanlända boendes på vandrarhem, de kan inte bygga sina liv där och det blir dessutom väldigt kostsamt, kommenterar Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Om kommunen inte hittar boende inom budget måste de ju betala mellanskillnaden. Dessutom måste de sannolikt betala ut försörjningsstöd. Med modulhusen vet vi att vi hamnar inom budget och att de som bor där får en långsiktighet i etableringen. De flesta som kommer är ensamma män, och klarar våra studenter att bo i korridor på 25 kvm borde det vara ett alternativ även här, avslutar han.

Utöver modulhusen, som exempelvis kan stå i Björklinge eller Almunge, föreslår Kristdemokraterna att minska mottagandet år 2017 från 67 personer i månaden (804 per år) till 40 personer i månaden (480 per år) och placera de 27 (324 per år) däremellan i andra kommuner i länet, med erbjudande om att de får gå i skola i Uppsala kommun. Det förutsätter en samordning med länsstyrelsen.


Politikutveckling: migration

Idag besökte vi Andrés måleri för att prata enkla jobb för nyanlända, och därefter flyktingboendet i Ribbingebäck. Har du inspel på vad som behöver förbättras inom migrationspolitiken? Svara gärna på vår enkät:
https://sv.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=hCOSnE_2F2oTdOxY562n4zuJYaSkI8BhUsVTaeGQi_2BBeE_3D

 


Segersam (KD): ”Jag häpnar”

Under det senaste året har KD lyft frågan om en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i Uppsala. Efter Parisattentaten 13-14 november, där 130 personer dödades, betonade regeringens samordnare Mona Sahlin vikten av att Sveriges kommuner upprättar handlingsplaner för att förebygga terrorism i vårt land. Vi tog därför initiativ till att skriva en handlingsplan, men har under tidens gångs mötts av mycket svalt intresse av vänstermajoriteten. 

 Jag häpnar över att det tycks finnas en typ av rädsla eller motvilja att tala om de här företeelserna. Jag hoppas verkligen inte att det är symptom på antingen att man är rädd för att riskera att själv bli utsatt för hot eller våld, eller på att man inte vill tala om socialism/kommunism, islam/islamism eller nationalism/nazism med risk att stöta sig med de mer normala utslagen av dessa ideologier, säger Jonas Segersam (KD)

– De rödgröna ville inte ens att låta förslaget gå vidare för beslut till kommunfullmäktige, vilket illustrerar att de inte tycker att detta är någon principiellt viktig fråga. Vår kommun har hittills varit förskonat från islamistiskt extremistiskt våld, men många vittnar om att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala inslag i kommunen. Vi vill uttryckligen gå på djupet med detta för att kunna förebygga radikala tendenser i sina tidigaste skeden. Vi kan inte vänta tills det smäller – då är det för sent, avslutar han.


Oscarsson: Nej till Nord Stream 2

SvD rapporterar om Nord Stream 2 – efter Mikael Oscarsson (KD) begärt interpellationsdebatt.
– Regeringens taktik har varit att ducka och avvakta, men nu måste man bekänna färg. Ryssland vill helst av allt bli av med sanktionerna och en ny ledning skulle öka möjligheterna att använda gasleveranser till Europa som ett påtryckningsmedel.

Nord Stream 2 ska läggas ut inom svensk ekonomisk zon i Östersjön, men utanför den svenska territorialvattengränsen vid den gotländska kusten. För Gotlands del kan projektet betyda både inkomster och arbetstillfällen. När den första gasledningen byggdes hyrde konsortiet Slite hamn för 80 miljoner kronor och investerade också i en ny kajplats. Nu kan det handla om 50 nya miljoner.

Men enligt Mikael Oscarsson finns det stora risker med en ny ledning. Rysk närvaro på Gotland kan innebära att ”den ryska flottan förstärker sin närvaro i området” och även andra säkerhetsproblem:

– Det är uppenbart att svenska försvarets förmåga att värna Sveriges territorium påverkas negativt under byggtiden. Slite hamn skulle kunna användas som en möjlig plattform för hybrid-krigföring”.


Vänsterfeministerna får polisen att förringa övergreppen

I somras skrev ordf. Felicia Sundmark om övergreppen på festivaler. Läs artikeln på SVT Opinion här

”Naturligtvis förekommer det även i vårt land övergrepp och våld mot kvinnor, men det har inget med den svenska kulturen att göra och den svensk som har den minsta anständighet i kroppen fördömer den typen av beteende å det grövsta.

Redan i 1734 års lag stod det: ”Tager man kvinna med våld, och emot hennes vilja främja sin onda lusta, och varder lagliga därtill vunnen: miste livet, och kvinnan vare saklös.”

Saklös betyder alltså utan skuld. Oskyldig. Det har alltså i svensk kultur och lagstiftning i hundratals år varit förbjudet att våldta och förgripa sig på kvinnor.

Vår västerländska kristna civilisation begränsar de våldsamma männens frihet.

Det är alltså inte de asylsökande männen som är offren här. Det är de unga flickorna som utsatts och som troligen aldrig riktigt kommer känna sig trygga i det offentliga rummet igen.

Vi måste alltid visa sympati med den utsatta och vi måste alltid fördöma förövaren.”


KD kräver modigare handlingsplan mot våldsbejakande islamistisk extremism

Kristdemokraterna i Uppsala har under det senaste året uppmanat majoriteten att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Vi välkomnar att den finns färdig för behandling till morgondagens kommunstyrelse, men är besvikna över att den saknar handlingskraft och inte tar problemen på tillräckligt allvar.

– Hela syftet med handlingsplanen är att jobba förebyggande, men den aspekten har man nästan missat helt. Man hänvisar till att det inte finns bekräftade uppgifter på att någon från Uppsala anslutit sig till våldsbejakande islamistiska rörelser utomlands. Men det är ju sista steget – vi kräver att man gör något för att förebygga radikala tendenser i sina tidigaste skeden, innan det händer något, säger Jonas Segersam (KD)

– Många vittnar om att det finns olika typer av sammanslutningar med radikala islamistiska inslag i kommunen, och det är där de tidiga insatserna ska sättas in. Vi lämnar en hel rad förslag på konkreta förbättringar till kommunstyrelsens möte imorgon, avslutar han.

Vi lämnar följande förslag:

1. Formalisera samverkan med moskéer och islamska organisationer som kan innebära en bro för personer som riskerar hamna i islamistisk extremism
2. Inför en kommunal kontaktpunkt dit man kan vända sig om en anhörig eller vän radikaliseras
3. Genom SSP-samverkan även involvera fritidsgårdar och säkerhetspolis i ett strukturerat samarbete
4. Grundligt utbilda personal i skolor och fritidsgårdar i hur man på ett tidigt skede kan förebygga, upptäcka och förhindra radikalisering
5. Utbyt erfarenheter med Europeiska städer, kommuner och regioner som har kommit långt i arbetet med att motverka islamistisk extremism


Ordning och reda i mottagandet – KD vill flytta över ensamkommande

Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar. Av de 1 326 placerade i Uppsala kommun har 618 placerats här av andra kommuner, vilket gör insatserna svåra att koordinera. Nu ber Jonas Segersam (KD) den rödgröna majoriteten att påbörja överflyttningen.

Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är

inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar dem här i Uppsala på grund av exempelvis bostadsbrist. Det försvårar både för ”hemkommunernas” möjlighet att följa upp placeringarna och för Uppsala att kunna känna till och stödja de som vistas här på bästa sätt. Uppsala kommun bör agera aktivt för, i de fall det är lämpligt, att ansvaret för de ungdomar som uppehåller sig här överförs till just Uppsala kommun. På samma sätt bör ansvaret för ungdomar tilldelade Uppsala kommun men som placerats i andra kommuner överföras till dem.

Statistik per maj 2016

Statistik per maj 2016

Därför har vi frågat kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S) om hon är beredd att jobba för att överföringen mellan kommunerna styrs upp. Hon har dock inte i sitt svar lämnat något besked om detta är något Uppsala kommun kommer att verka för.

Läs handlingen här


Modersmålsbeslut måste grundas på kunskap

Majoriteten i Utbildningsnämnden har lagt ännu ett besparingsförslag. Som vanligt med vänstermajoriteten har processen blivit fel, och i stället för en dialog med de som drabbas av förändringen blir det namnunderskrifter, upprop och protester mot det som uppfattas som ett redan fattat beslut.

Efter omfattande kritik från såväl forskare som föräldrar och modersmålspedagoger finns nu ett modifierat förslag till Utbildningsnämndens möte 1 juni. Detta går i rätt riktning men vi skulle vilja se förslaget återremitterat till hösten.

En självklar utgångspunkt för oss är att alla barn i Uppsala kommun, som har ett annat modersmål än svenska, ska stödjas till fullt fungerande två(eller tre-)språkighet. Detta kommer att ge stora fördelar i framtiden både för den enskilde och för samhället i stort. Vi vill samtidigt påpeka att förskolan aldrig kan ersätta föräldrarnas roll i inlärningen av modersmålet.

Små barns språkinlärning och språkanvändning bygger på relationer. Här är det betydelsefullt att ge barnen en trygg anknytning i en liten barngrupp med få vuxna och andra barn att förhålla sig till. Genom att bygga bra och trygga relationer mellan förskolepersonalen och barnen kan man också skapa bra förutsättningar för personalen att arbeta med barnens språk och kulturella bakgrund. Därför är vi i grunden positiva till att se över modersmålsstödet för förskolebarnen, samtidigt som vi måste ha stor lyhördhet för expertisens rön.

Förskollärarna bör ses som suveräna pedagoger med helhetsansvaret för den pedagogiska verksamheten.  Det kan därför tyckas naturligt att överföra ansvaret för modersmålsstödet till förskolorna och barnomsorgen, och ge den personal som redan finns där större kunskaper och förmåga att arbeta med de små barnens språkliga och kulturella identitet.

Det behövs en redovisning av tillgänglig forskning eller erfarenhet som grund för förslaget. Vad finns det för tidigare erfarenheter av att personal som varken förstår eller kan tala barnens olika modersmål lyckas med uppgiften att få barnen att utveckla sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera på sitt modersmål?

 1. Många barn är ensamma om att tala sitt hemspråk på den förskola där de går. Det behöver belysas närmare hur dessa barn får rätt stöd.
 2. Det är också viktigt att alla barn får stöd i sitt modersmål i förskolan. Här finns skrivningar i majoritetens förslag om barn med ”behov” av sådant stöd.
 3. Vi vill återemittera ärendet så att ytterligare överläggningar med bland annat representanter för forskningen kan genomföras.

 

Martin Wisell (KD)
Ledamot i utbildningsnämnden

Felicia Sundmark (KD)
Ersättare i utbildningsnämnden


Sundmark (KD) tar plats i jämställdhetsråd – är inte feminist

Jämställdhet är en av Kristdemokraternas viktigaste frågor, och nu axlar Felicia Sundmark rollen som ledamot i kommunens nya jämställdhetsråd.

– Jag har under hela mitt politiska engagemang jobbat för att samhället ska bli mer jämställt, men kallar mig inte feminist. Jag hoppas att det här jämställdhetsrådet inte blir ytterligare ett politiskt organ som vill detaljstyra människors liv och påtvinga dem idéer som de inte tror på, säger Felicia Sundmark (KD) ledamot i jämställdhetsrådet.

– Den samtida svenska feminismen går i många avseenden direkt att likställa med socialism. Att vara för jämställdhet är en självklarhet för oss, men vi kommer aldrig köpa vänsterns problemformuleringar. Deras praktiska idéer gör intrång på andra mer grundläggande politiska idéer såsom individens makt över sitt eget liv, personligt ansvarstagande och skapar en familjepolitik som inte utgår ifrån barnens rätt utan från de vuxnas behov. Det är inte så jämställdhet uppnås. Det är först när människor får egenmakt och det offentligas roll minskas som människor kan få frihet att forma sina liv, avslutar hon.

För mer information och kontakt:

Felicia Sundmark (KD) ledamot i rådet
018 611 60 32

Jonas Segersam (KD) kommunalråd
018 727 13 04

Mimmi Westerlund (KD) politisk sekreterare
076 100 74 93


KD: Trygghetskameror räcker inte!

Idag presenterar Kristdemokraterna sin vision om hur Uppsalas samhällsstruktur kan byggas starkare. I en artikel i UNT (26/6) redogör kommunalrådet Jonas Segersam (KD) om att det behövs både snabba och långsiktiga lösningar för att bygga upp tryggheten igen. Tillit, ansvar, relationer, gemenskap och dygder behöver åter lyftas upp som samhällsnormer.
___

”När samhällsstrukturer knakar i fogarna uppstår osäkerhet. Tryggheten brister och oron ökar i befolkningen, därför måste politiken tänka både stort, smått – och snabbt. En tydlig signal om att något är fel är de ökade fallen av brottslighet på allmänna platser. Rån vid centralen, stenkastning i Gottsunda och våldtäkter på vägen hem från festen. Alla varningsklockor borde ringa. Att i detta läge sätta upp trygghetskameror vid utsatta områden är en åtgärd god nog – men det löser inte de underliggande problemen. 

Ökad brottslighet är en indikation på att något inte fungerar, att den grundläggande tilliten i vår samhällsgemenskap saknas. Vi tror att det finns två grundbultar i att förhindra att unga människor hamnar i utanförskap som leder till otrygghet på Uppsalas gator.

Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, som växer upp till att bli tryggare vuxna. Alla barn behöver en trygg omgivning och bli älskade av sina föräldrar. Oavsett hur familjekonstellationen ser ut är det viktigt att den är stabil. Undersökningar har visat att många uppslitande bråk inom familjer beror på problem med ekonomin, andra orsaker som tär på relationen är osäkra anställningar eller arbetslöshet. Därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop, att orka. Att ha tålamod. Vi behöver fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar. Det tar tid, men det är den grunden vi måste orka bygga.

Den andra grundbulten är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut gymnasiet med fullständiga betyg leder ofta till en osäker framtid, med sämre möjligheter till jobb och högre risk att hamna i långvarigt utanförskap. Om lärarna aldrig hinner bygga stabila relationer med elever och föräldrar riskerar eleverna att aldrig nå sin fulla potential, och om skolhälsan brister i tillgänglighet riskerar fler att aldrig få hjälp.”

Läs mer i UNT här


KD: Vänstern slår sönder en av Sveriges bästa egenregier

Under dagens sammanträde väntas Kommunstyrelsen fatta beslut om en ny nämndorganisation. Kristdemokraterna har under hela processen varit kritiska och kommer att reservera sig i ärendet.

– Stora organisationsförändringar ska vara välgrundade och långsiktiga, och ske i politiskt samförstånd med bred uppslutning. Processen kring detta har från början varit forcerad och dåligt förankrad. Att genomföra denna förändring när Alliansen samlat är emot skapar en osäkerhet i hela organisationen och en onödig polarisering i frågor där man i stället tillsammans bör arbeta för hela kommunens bästa, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Styrelsen för vård och omsorg har en mycket bra ekonomiuppföljning. Erfarenheterna från produktionen där man i många fall på individnivå arbetar med en kostnadseffektiv ekonomisk uppföljning behöver komma beställarnämnderna till del, och medverka till en bättre ekonomisk styrning och beställning. Vi önskar att man i första hand satsar på att utveckla ekonomi och verksamhetsstyrningsmodellen och utvecklar dessa processer för att optimera utfallet i stället för att genomföra en omorganisation som motverkar just det syftet, avslutar han.


Landstinget presenterar budget

Hälso-och sjukvård – Patienten före systemet
Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att all den ökade specialistvården ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till tre saker; längre vårdköer, att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhuset försvagas och att vården blir dyr. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla sin verksamhet och att enklare specialistvård utförs av andra vårdgivare eller utanför sjukhusets väggar. För patienterna ger färre inläggningar dessutom en säkrare vård.

Inriktningen är att mer vård utanför Akademiska ger möjlighet att vässa sjukhuset i rollen som ledande universitetssjukhus och få bättre kontroll över ekonomin.

Kollektivtrafik – Snabbt, smidigt och enkelt

Kollektivtrafiken skall vara lättillgänglig för invånarna och den ska vara tidseffektiv för pendlarna. För den som åker buss mer sällan ska det bli enklare att åka enstaka resor. Om det blir för krångligt är det lätt att i stället välja bilen. Information till den som reser mer sällan är ofta svårbegriplig och skapar oro. Därför är pålitlig information basen för en trovärdig kollektivtrafik. Enkelbiljettspriserna får inte heller vara så höga att de skrämmer bort nya resande.

Att slippa byten och behöva vänta i en kall busskur är ofta ett argument för att ta bilen i stället. Tiden då resenären sitter på bussen eller tåget kan ofta användas att göra sådant som inte går att göra i bilen, som exempel läsning eller arbete, medan bytestiden ofta upplevs som bortkastad tid. Studier visar också att bytestiden dessutom upplevs som betydligt länge än vad den är. Hur smidigt det är att byta är alltså helt avgörande för om man väljer att resa kollektivt eller inte.

Det gemensamma biljettsystemet för region- och stadstrafik var ett stort steg framåt. Men det finns mycket kvar att göra för att det ska fungera optimalt. Biljettsystemen kan ibland krångla och det kan vara svårt att veta vilken biljett som behövs. Oron över att utpekas som fuskare ökar inte viljan för ”iblandresenärer” att resa kollektivt utanför sitt invanda mönster.

I förhållande till periodkorten är det dyrt att köpa enstaka resor särskilt för kortare resor över zongräns. Därför ska inte priset på enkelbiljetterna höjas ytterligare utan istället bör periodkortet få en uppräkning.

 • 6 miljoner till beroendevård för barn och unga
 • 2 miljoner till palliativ vård för barn
 • 1,5 miljoner till äldrecentraler
 • 1 miljon till förbättrad information inom kollektivtrafiken

Läs budgeten i sin helhet här: KD Plan och budget

 


Fortsatt fel att köpa eget vindkraftverk

Under dagens kommunfullmäktigesammanträde i Uppsala kom beskedet: (MP) backar inte från beslutet att Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk. De öppnar till och med för att köpa Knivsta kommuns förlust-vindkraftverk.

Vi kristdemokrater har länge varnat för vilken förlustaffär det skulle bli att köpa dyra vindkraftverk. Särskilt när de går med underskott. Vi alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi i Uppsala Kommun medverkat till ett mycket ambitiöst Klimat och miljöprogram, och i Knivsta kommun till att investera i ett vindkraftverk.

Vindkraftverket i Knivsta har varit i drift sedan 2009 och de senaste tre åren gått med underskott på mellan 400 000 och 1 100 000 kronor. Det är tydligt att det vore förödande om även Uppsala kommun går in i ett liknande högriskprojekt.

Våra respektive kommuner borde istället driva på i klimatarbetet genom att köpa el med ursprungscertifikat från förnybar energi, och genom att följa med i utvecklingen av sol-, vind- och vågkraft. Även avfallsförbränning är exempel på ett bra och billigt sätt att utvinna el ur en process som tidigare enbart varit en kostnad.

Jonas Segersam (KD)
Kommunalråd Uppsala

Björn-Owe Björk (KD)
Kommunalråd Knivsta


Uppmärksamma våra toppidrottare

Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i arenainfrastruktur, som ger bättre villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett större ekonomiskt stöd från näringslivets sida. Det finns emellertid många sporter som behöver lyftas upp, som inte drar lika stor publik men som är viktiga för Uppsalas medborgare. 

– Tyvärr har Uppsala för närvarande inga lag i de högsta serierna i de stora publika sporterna ishockey och fotboll. Men därmed är det inte så att det saknas idrottsframgångar i Uppsala. Orientering, Badminton, Basket och Innebandy är några exempel där Uppsala håller en mycket hög profil på nationell nivå, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Jag skulle gärna se att man, precis som i många andra kommuner, uppmärksammar alla toppidrottare som under året utmärker sig genom att till exempel vinna medaljer i motsvarande SM i sina respektive sporter. Kommunen skulle kunna bjuda in dessa medaljörer till en lämplig högtidlig ceremoni, en framträdande representant från kommunen skulle kunna uppvakta med ett diplom eller pris ute hos föreningen, eller man kunde hitta andra former för att se till att hylla ledande idrottare från vår kommun. Man kan utgå från de idrotter som är representerade som medlemmar hos riksidrottsförbundet, vilket skulle kunna leda till att fler sporter som inte alltid är så publika, blir uppmärksammade på ett sätt som de inte alltid blir idag – utan att det för den delen behöver kosta pengar, avslutar han.

Frågan lyfts genom en interpellationsdebatt under dagens fullmäktige (25/4). Marlene Burwick (S) instämmer i förslagen men lämnar tyvärr inga konkreta svar på de frågor som ställs.

 

 


Låt barnen stanna i Uppsala

Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Det är en utsatt grupp och för att få en lyckad integration, om uppehållstillstånd så småningom beviljas, är det avgörande att man gör rätt från början. Kristdemokraterna anser att man om möjligt bör prioritera placeringar i familjehem för att få en starkare anknytning till det svenska samhället och kulturen, än genom institutionsplaceringar i form av HVB (Hem för vård och boende) och stödboenden.

– Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar dem här i Uppsala på grund av exempelvis bostadsbrist. Det försvårar både för ”hemkommunernas” möjlighet att följa upp placeringarna och för Uppsala att kunna känna till och stödja de ungdomar som vistas här på bästa sätt. Det gäller såväl skola, boendemiljö som fritidsverksamhet. Vi föreslår därför att Uppsala kommun bör agera aktivt för, i de fall det är lämpligt, att ansvaret för de ungdomar som uppehåller sig här överförs till just Uppsala kommun. På samma sätt bör ansvaret för ungdomar tilldelade Uppsala kommun men som placerats i andra kommuner överföras till dem, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Naturligtvis bör dyra och dåliga placeringar undvikas, men i de fall där man hittat bra placeringar som ger ungdomar goda möjligheter till språkinlärning och trygga ramar bör man se till att ungdomarna kan behålla denna placering. Helt i linje med den dom som förvaltningsrätten meddelat i fallet Amir, som Ekot rapporterat om i dagarna, avslutar han.

”– Först kom jag till Uppsala. De sa att du kan bo i Uppsala. Sen började jag skolan och träffade kompisar och jag spelade fotboll. En dag kom socialen och sa att jag måste flytta till Kumla och jag vill inte flytta till Kumla, säger han.” Fallet ska nu prövas av kammarrätten, men om Uppsala kommun är aktiv kan man hjälpa de ungdomar som bor här att ansöka om överflyttning till Uppsala.

 


Segersam (KD): Skulle blivit informerade om friskola

Idag fattar Kommunstyrelsen beslut om en lokalförsörjningsplan där Åkerlänna ingår som en mindre del. Utbildningsnämnden har som bekant redan behandlat frågan och landat i ett beslut som innebär att skolan läggs ned, men det slutliga beslutet ska tas av Kommunstyrelsen. Processen som föranlett beslutet har varit kort och saknat tillräcklig dialog med berörda familjer. 

– När politiken fattar såna här typer av beslut är det viktigt att förändringsprocessen är förankrad. Kommunen borde ha informerat om möjligheten att ombilda Åkerlänna till en friskola, då hade intresserade föräldrar och aktörer fått till en process och en naturlig dialog om framtiden. Vi yrkar därför i Kommunstyrelsen, tillsammans med övriga allianspartier, på att föräldrar och andra intressenter ska ges möjlighet att undersöka förutsättningarna att ombilda skolan till en friskola, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

– I brytpunkten mellan politiken och verkligheten borde vi politiker vara ödmjuka och lyssna in dem som berörs. En timme extra på morgonen kan innebära stora konsekvenser för småbarnsförälderns vardag, säger Martin Wisell (KD) ledamot i utbildningsnämnden.


Kampanj: Trygghet

http://wp.kristdemokraterna.se/uppsala/files/2014/09/kdlogga.jpg

Utanförskap bland unga kan leda till kriminalitet. Vi tror att det finns två grundbultar i samhället som behöver stärkas för att kunna förebygga det.

Den första är familjen. Starka familjer ger tryggare barn, därför behöver vi underlätta för familjer att hålla ihop genom fler enkla jobb, flexibla barnomsorgslösningar och skyddsnät som fungerar.

Den andra är skolan. Om inte skolgången fungerar riskerar livet runtomkring också att sluta fungera. Att inte gå ut med gymnasiebehörighet ökar risken att hamna i utanförskap.

Vår filosofi är enkel:

STÄRK FAMILJERNA och hjälp dem hålla ihop.
Läs om vår familjepolitik här

FÖRBÄTTRA SKOLORNA så färre faller utanför.
Läs om vår skolpolitik här

ANSTÄLL FLER POLISER som patrullerar gator och torg.
Läs om vår rättspolitik här


Wisell (KD): Beslutet försvårar livspusslet

Idag beslutade utbildningsnämnden hur man ska gå vidare i frågan med Åkerlännaskolan. Den rödgröna majoriteten har uppvaktats av föräldrar som är oroliga för att eleverna far illa i den här processen, men inte varit tillmötesgående i dialogen. Kristdemokraterna yrkade tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet på att återremittera ärendet vad avser området Börje/Jumkil/Åkerlänna. Men majoriteten valde att gå vidare med liggande förslag.

– Vi Kristdemokrater hade gärna gett möjlighet att öppna för andra alternativ, till exempel att evakuera Jumkil till Åkerlänna och därigenom ge möjlighet till att under denna tvåårsperiod undersöka möjligheter för att fortsätta driva skolan i Åkerlänna i någon form, säger Martin Wisell (KD), ledamot i utbildningsnämnden.

– I brytpunkten mellan politiken och verklighet borde vi politiker vara ödmjuka och lyssna in dem som berörs. En timme extra på morgonen kan innebära stora konsekvenser för småbarnsförälderns vardag, avslutar han.Segersam: Planera för småbåtshamn och utveckla sjötrafiken

Motion angående ny småbåtshamn och utvecklad sjötrafik i Uppsala

Uppsala har stolta anor som hamn- och sjöfartsstad, alltsedan Ärkebiskopssätet 1252 flyttade från numera Gamla Uppsala till dåvarande Östra Aros (dagens Uppsala), hamnen som anlagts vid Salaåns (numera ”Fyrisåns”) mynning. Även om Uppsala numera inte upplevs som någon hamnstad är det fortfarande så att hamnen vid Islandsfallet är med farleder förbundna med Östersjön via Stockholms sluss/Södertälje kanal.

Vi ser runt om i Sverige hur städer som använder sitt sjönära läge utvecklar både värden runt boendet (exempelvis genom bostäder i gamla hamn- och varvsområden som i Göteborg, Västerås och Malmö), och även genom att utveckla båttrafiken. I Västerås har passagerartrafiken ökat med 300% (från 25.000 resor per år till nu över 100.000) sedan det kommunala Rederi Mälarstaden överläts till en fristående entreprenör år 2007, och i Stockholm har ”Sjövägen”, en pendelbåtslinje i SL:s regi mellan Nacka, Lidingö och Stockholm blivit en succé med över 50.000 resor per år. Kristdemokraterna har där drivit frågan att utveckla pendelbåtstrafiken ytterligare med bland annat nya linjer över Riddarfjärden och till Ekerö.

Av naturliga skäl är inte förutsättningarna för båttrafik lika goda i Uppsala, men vi har fortfarande turistbåtar som går ut på Mälaren från Uppsala centrum, och ovan nämnda Rederi Mälarstaden är ett exempel på andra aktörer som angör Uppsala. I det fallet är det dock Skärholmen som blir angöringsplats eftersom det är så krångligt och omständigt att organisera broöppningarna i Fyrisån. Förutom den yrkesmässiga båttrafiken är även fritidsbåtarna viktiga. I Uppsala med ca 1800 platser för fritidsbåtar är det tydligt att detta båtliv har en stor betydelse för stadens attraktivitet och besöksvärde.

Vi har tidigare framhållit betydelsen av att se långsiktigt på utvecklingen av sjötrafiken när det gäller utbyggnaden av viktiga förbindelser över Fyrisån. När man nu planerar för en ny bro i Kungsängsesplanadens förlängning kommer det att finnas två broar mellan hamnen vid Islandsfallet och Kungsängsbron nära kapområdet. Hamnspången byggdes för övrigt utan att tillstånd söktes av sjöfartsverket som ansvarar för farleden, ett misstag som kommunen inte kommer att göra om. För båttrafiken kan det vara förödande med dåligt genomförda brobyggen, då båttrafiken till skillnad från vägtrafiken inte kan ledas om på andra vägar.

Även om möjligheten kommer att finnas kvar att med (även större) båtar angöra Uppsala hamn är det viktigt att fundera över vad den ökande mängden broar betyder för båttrafiken och göra en långsiktigt hållbar plan för hur denna trafik kan utvecklas med detta bakgrundsscenario.

Vi kristdemokrater föreslog i vårt remissvar till ny Översiktsplan för Uppsala, att en ny småbåtshamn anläggs i anslutning till Kungsängsbron. På det sättet skulle man kunna utveckla det nya bostadsområde som växer fram i Kungsängen genom att även ge större möjligheter för båtplatser (för de boende och andra) i anslutning till denna. I och med att delar av området redan idag är kopplat till båttrafiken (varvsområdena för bland andra Uppsala Motorbåtssällskap) vore det naturligt att utveckla dessa värden i området. Speciellt med tanke på att Alliansen också föreslår en flytt av reningsverket är det än mer angeläget att säkra en långsiktigt attraktiv användning av området. Genom att gräva ut en del av området för en ny hamn frigörs plats också för att vända större fartyg, och man kan om man gör planen på ett klokt sätt hitta en god och attraktiv framtida användning av hela området runt Kungsängsbron. Här är det viktigt att ta hänsyn till många aspekter såsom såväl fordonstrafiken på bron, områdets karaktär som framtida bostadsområde, fritidsanvändningen av Kapområdet och Årike Fyris och hela den tillhörande farleden ner till Ekoln. Därför bör inte planerna begränsas bara till området runt själva ”Södra Åstråket” utan att det bör ses i ett sammanhang med tillgängligheten för båttrafiken i stort.

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Utreda möjligheten att utveckla södra åstråket och tillhörande farled med en ny småbåtshamn, sett i ett större sammanhang för utvecklandet av båttrafiken i Uppsala

att Göra en sammanhållen studie hur båttrafiken i Uppsalaområdet kan vitaliseras, utvecklas och öka områdets attraktionskraft utifrån ett aktivt arbete från Uppsala kommuns sida. Här måste såväl farleder, broar, hamn- och varvs- / uppställningsområden för båtar beaktas.

att Inarbeta planerna på en ny småbåtshamn i översiktsplanen för Uppsala, tillsammans med en flytt av reningsverket och en långsiktig plan för sjötrafiken.


Motion angående DDR-konsten

Motion angående DDR-konsten

I Uppsala har kulturdebatten myntat ett numera välkänt begrepp – ”DDR-konsten” som den folkliga benämningen av det verk som ingår i utsmyckningen av paradgatan, Drottninggatan ner från Carolina Rediviva. Repliken av Max Lingners muralmålning i Berlin som är en hyllning till DDR-kommunismen med glada människor bärande plakat med ”Sozialismus” kan tolkas på olika sätt. I UNT har flera tidigare DDR-medborgare uttryckt att de upplevt sig bli kränkta av konstverket som genom sin synliga placering i Uppsala väckt till liv mörka minnen från deras liv i diktaturen.

Inom kulturetablissemanget har man nyligen tagit tydligt avstånd från ett par andra företeelser i konstvärden. Moderna Museets ledning avböjde innan jul offentligt erbjudandet från Lars Vilks att donera hans numera världskända konstverk ”Profeten Mohammed som rondellhund”. På Stockholms kulturhus har också ledningen valt att censurera en utställning som öppnar inom kort. Det namn som konstnären, Makone Linde valt, ”Negerkungens återkomst” anses alltför provocerande och byttes därför ut i lanseringen av utställningen.

Vi kristdemokrater värnar en öppen debatt, och ser konsten som ett levande och positivt inslag i vårt demokratiska samhälle. Att politiskt gå in och ta över beslut om konst blir problematiskt, då konsten bör vara avpolitiserad. Men om man från tjänstemannahåll tar politisk ställning, som ovan beskrivet, så blir det tydligt att man behöver riktlinjer för den offentligt finansierade konsten, något som nu kulturnämnden håller på att ta fram. Det åvilar också enskilda konstnärer ett ansvar att inte provokationen i sig sätts före en förankring i vårt demokratiska rättssamhälle. Det råder inget tvivel om att det finns gränser för vad man kan uttrycka med konst, och det är välgörande om vi kan ha ett offentligt samtal om den etiska grunden för konsten.

Ibland kan det vara nödvändigt med förklaringar till konsten, för att sätta den i rätt kontext. Vi kristdemokrater föreslår därför att konstverket i Carolinabacken omgärdas med taggtråd och att en förklarande plakett sätts upp som ger bakgrunden för verket. På så vis kan både konstverket skyddas från skadegörelse, och konstverkets innebörd sättas i ett tydligt sammanhang då det redan vid sin ursprungliga tillblivelse i Berlin ackompanjerades av murar, taggtråd och förtryck.

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Ingärda Erik Krikortz DDR-konstverk (”väggmålning”) i Carolinabacken med taggtråd.

att Konsten som är en del av utsmyckningen av paradgatan förklaras med diskreta skyltar.

Uppsala kommun den 19 januari 2016

Jonas Segersam (KD)


Interpellation om placering av flyktingar i familjehem

Vi står nu inför ett omfattande arbete i Sverige och Uppsala att ta emot alla de som söker asyl, och som har fått eller kommer att beviljas asyl. Det gäller såväl ensamkommande flyktingbarn som vuxna asylsökande, både ensamstående och familjer. För Uppsalas del ställer det krav på ett aktivt agerande för att ta vara på den resurs som dessa människor utgör, att ge dem ett värdigt och gott mottagande, och att både före och efter ett beslut om asyl tillgodose olika behov och verka för en smidig integration i det svenska samhället.

Det är lätt att bli systemtänkande när det är många människor man ska ta hand om, och vi har tyvärr fått beskrivet via media flera exempel på misshushållande med pengar och resurser, samt ett dåligt mottagande under det pressade läge som nu råder.

Vi kristdemokrater är övertygade om att vi kan vinna otroligt mycket på att engagera de familjer i Uppsala kommun som kan erbjuda en god kontakt för flyktingar, ett hem och i flera fall även ett boende.

I socialnämnden har vi lyft frågan om familjehemsplaceringar alternativt stödfamiljer för ensamkommande flyktingbarn. Det är både ekonomiskt, men framförallt mänskligt och integrationsmässigt en fördel att placera dessa ungdomar i hem. I institutioner som Hem vår Vård och Boende (HVB) finns en risk för att man, genom att samla ungdomar med en liknande problematik på samma plats, lägger grunden för ett framtida utanförskap och inte har möjlighet att möta de behov som dessa ungdomar har.

Privata hem kan även vara en plats att placera flyktingar vilket vi också tagit upp i kommunstyrelsen, särskilt i Uppsala där många fastighetsägare och familjer redan har uthyrningslägenheter, studentrum och efterhand även Attefallshus som kan tjäna som boende för flyktingarna. Även en roll som kontaktfamiljer kan betyda mycket för dessa flyktingar som är extremt beroende av kanaler in i det svenska samhället för en lyckad integration när väl beslut om permanent uppehållstillstånd är fattat.

Jag vill därför fråga kommunalrådet Erik Pelling:

 • Hur stor andel av de ensamkommande flyktingbarnen är placerade i familjehem?
 • Vad gör kommunen för att engagera fler familjehem för placeringar av flyktingar?
 • Vad är kostnaderna för familjehemsplaceringar (satt i relation till kostnader för institutionsplaceringar)?
 • På vilket sätt arbetar kommunen för att få fler kontaktfamiljer?

Uppsala 2015-12-02

Torbjörn Aronson (KD)


Initiera förebyggande åtgärder som kan förhindra våldsdåd

DEBATT. Uppsala behöver en handlingsplan mot våldsbejakande extremism, det skriver Jonas Segersam, kommunalråd (KD).

”Nyligen gav vänsterregeringen besked om att Sverige kommer att delta på ett mycket blygsamt sätt i en av Frankrike och USA påkallad militär insats mot IS i Syrien och Irak. Ebba Busch Thor tog bladet från munnen redan i somras och krävde att Sverige borde ställa upp med Jas-plan som assistans i bekämpandet av den våldsförhärligande extremismen i regionen.

Lars Adaktusson, kristdemokratisk europaparlamentariker, beskriver den humanitära krisen i Mellanöstern även som en ”värderingskris där egenintresset får råda över solidaritet och det gemensamma intresset”. Från Irak har 1,2 miljoner av landets tidigare 1,5 miljoner kristna flytt och i Syrien sker nu en liknande utveckling.

Den systematiska förföljelsen av kristna och andra minoriteter måste göras känd, och vi måste inte minst se till att sopa rent framför egen dörr.

Uppsala kommun bör hjälpa och stötta alla de organisationer som ställer upp för flyktingar och människor i svåra situationer. Civilsamhället med föreningar, religiösa samfund, idrottsorganisationer och andra nätverk i kommunen spelar en otrolig viktig roll som kontaktyta och värderingsbärare ut i samhället.”

Läs hela artikeln här: http://www.unt.se/as…/debatt/bekampa-fanatismen-4051113.aspx


Segersam: Anta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Världen har den senaste tiden skakats av terrordåd, inte minst av Islamiska staten (IS). Terrornivån i Sverige har höjts till 4 på en 5-gradig skala, samtidigt som vi vet att alltför många radikaliseras inom våra gränser. Enligt SÄPO har så många som upp till 300 personer lämnat landet för att ansluta sig till islamistiska terrorgrupper.

Hur många som sympatiserar med dessa extrema terrorgrupper men som stannar kvar i Sverige är osäkert. Regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, har i flera sammanhang understrukit vikten av det förebyggande arbetet. Det är helt avgörande att i ett tidigt skede arbeta med personer som är i riskzonen och som på sikt kan utgöra ett hot för samhället.

Det finns också en risk att personer som kommit hit med flyktingströmmen har ett tvivelaktigt förflutet med terrorism i sina hemländer.

– Kristdemokraterna har en rad konkreta förslag hur Uppsala kommun skulle kunna vidta konkreta åtgärder för att motverka islamistisk extremism. Inte minst med förebild från andra kommuner i Sverige och Europa som arbetat konkret med frågan. Det är därför vi vill fråga majoriteten i kommunen om det finns några planer att arbeta för dessa frågor, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD)

– De frågor jag ställt är om majoriteten avser att arbeta för att upprätta en handlingsplan för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism, och om det finns någon kartläggning av hur stort problemet är, avslutar han.

Läs interpellationen i sin helhet här: Interpellation våldsbejakande extremism


Segersam: Uppsalas bygganmälan dyrast

Under Alliansregeringen genomfördes ett antal angelägna reformer på bostadsområdet, under ledning av de kristdemokratiska bostadsministrarna Mats Odell och Stefan Attefall. Bland annat fick vi i Sverige de så kallade Attefallshusen. Enligt en översikt över kommunernas avgifter för Attefallshusen som Villaägarna gjorde förra året ligger Uppsala högst i landet med avgifter på upp till 7 200 kronor, att jämföras med exempelvis Hebys 1 100-1 500 kr, Stockholms 3 135 kr och Sigtunas 1 600-2 900 kr.

Med anledning av detta har kommunalrådet Jonas Segersam (KD) skrivit en interpellation till kommunalrådet Erik Pelling (S) som kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 7/12.

 – Man kan fråga sig vad som motiverar att Uppsala kommun ligger så mycket högre i kostnader än kringliggande kommuner? Denna typ av bostäder, upp till 25 kvadratmeter som kan byggas utan bygglovsbeslut men med en bygganmälan till kommunen, är något som skulle kunna ge många uppsalastudenter ett efterlängtat boende, säger Jonas Segersam, kommunalråd (KD).

Läs interpellationen i sin helhet här: Interpellation Attefallshus


Klomp: Spara inte på tillagningskök

Förslaget att Akademiska sjukhuset inte ska få ett tillagningskök finns med i underlaget till beslut om finansiering av Framtidens Akademiska.

Landstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD), är upprörd över att tillagningsköket återigen finns med som ett sparalternativ:

– Från alliansen ville vi att ett tillägg skulle göras till konsultrapporten som ledningskontoret har bearbetat och nu lämnat till produktionsstyrelsen att ta ställning till. I tillägget klargjorde vi att det inte är möjligt att spara in på investeringen i ett tillagningskök. (S) och (MP) röstade emot detta tillägg, säger Anna-Karin Klomp.

Läs hela artikeln här


KD: Låt egna anställda tolka

Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD) och Frank Nilsson, ledamot i landstingsfullmäktige (KD) skriver idag om tolkar i vården:

”Patienter som inte kan kommunicera på svenska har rätt till tolk i samband med läkarbesök och liknande. Tyvärr råder det i dag brist på auktoriserade sjukvårdstolkar och med ökande behov kommer bristen kommer troligtvis att förvärras. Om missförstånd uppstår i en tolksituation äventyras patientsäkerheten. Patienten måste kunna känna sig säker på att bli förstådd. Det är inte heller rimligt att man behöver förlita sig på anhöriga som tolkar.”

Läs artikeln i sin helhet här


Segersam (KD): ”Målen måste kunna nås”

Idag behandlar kommunstyrelsen i Uppsala ett ärende om skärpning av det klimatprotokoll som antogs förra året.

När Uppsala kommuns klimatprotokoll antogs 2014 rådde bred politisk enighet. I takt med att tekniken utvecklas och ny forskning kommer vet vi dock att det kommer behöva uppdateras, särskilt om vi vill fortsätta vara en kommun i framkant. När man gör det är det dock viktigt att målen fortsatt är möjliga att nå, och inte blir till visioner, säger kommunalrådet Jonas Segersam (KD)

Kristdemokraterna välkomnar höga ambitioner, men vidhåller att de mål vi sätter upp faktiskt ska gå att uppnå. Vi ser gärna en skärpning av Miljö- och klimatprogrammet 2014-2023, men vill ha realistiska och uppföljbara mål som inte sträcker sig alltför långt fram i tiden, avslutar han.

Kristdemokraterna har föreslagit ett mål som innebär att Uppsala kommun senast 2017 ska övergå till 100% klimatneutral elenergi – en skärpning av målen som är genomförbar.


Bygg upp beroendevård för barn

Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD) skriver om barns missbruk i UNT 16/11:

Kristdemokraterna vill att landstinget bygger upp beroendevård för barn med Maria Ungdom som förebild

Ångest, stress och psykiska besvär leder i många fall till att unga testar droger och hamnar i missbruk. I andra fall är det drogerna som är orsaken till att de senare utvecklar psykisk ohälsa. Oavsett hur ett barn börjar missbruka är det allvarligt, och barnet har rätt till snabb hjälp. Vi kristdemokrater anser därför att landstinget måste ta sin del av ansvaret för beroendevården för barn och unga.”

Läs artikeln i sin helhet här


KD föreslår en differentiering

Martin Wisell, Felicia Sundmark och Jonas Segersam skriver om förskolan i Uppsala kommun. Debattartikel i UNT 15/11:

”I Uppsala föreslår nu majoriteten en minskning av vistelsetiden för barn till föräldrar som är föräldralediga och arbetssökande. Det tycker vi är rätt, men vi föreslår att man differentierar detta genom att ge en högre tid för de arbetssökande och en lägre för de föräldralediga, som ändå är hemma från jobbet för att ta hand om småsyskon.

Det är dock helt rimligt att dessa barn kan behålla sin plats och gå till förskolan eller den pedagogiska omsorgen tre–fem dagar i veckan under några timmar, ungefär som de barn som är placerade i allmän förskola.”

Läs artikeln i sin helhet här

 


Ta cyberstriden!

Debattartikel i UNT:

Ett av de senaste fallen av desinformation och försök till destabiliserande aktion mot Sverige är ett brev som verkar ha sänts från försvarsministern.

Det förfalskade brevet gratulerar tillverkaren av artillerisystemet Archer. Gratulationerna är riktade till tillverkaren för en order de skulle fått från Ukraina. Brevet är författat på regeringens brevpapper och avslutas med försvarsministerns namnteckning. Detta är ett falsarium och ett ytterst allvarligt sådant.”

Läs artikeln i sin helhet här


Nej till tvångskvoterad föräldraförsäkring!

Inom kort kommer riksdagen klubba igenom en utökad kvotering av föräldraförsäkringen. Ytterligare en månad kommer att vara knuten till vardera föräldern, vilket minskar den möjlighet som i dag finns för föräldrarna att överlåta dagar mellan varandra. Återigen bekräftas att så fort Sverige har en regering utan kristdemokrater så kommer förslag om att begränsa familjernas frihet som ett brev på posten. Läs mer


Budgetfullmäktige i Uppsala kommun

I dagarna två har budgetfullmäktige pågått i Uppsala kommun. Klart står att den nya rödgröna majoriteten höjer skatten med 30 öre för kommunens medborgare. Tillsammans med den skattehöjning som (det rödgröna styret i) Landstinget har genomfört blir den totala förändringen 85 öre. För en barnfamilj med två föräldrar där båda tjänar 25 000 kronor i månaden blir det 5 000 kronor om året. Det är mer än vad vi i genomsnitt köper julklappar för.

Att kommunens ekonomi blöder är inget nytt. Kristdemokraterna och vårt kommunalråd Jonas Segersam har dock konsekvent framfört att en skattehöjning inte är lösningen på de problemen som orsakar underskotten. Istället vill vi få till stånd en bättre ekonomisk uppföljning och effektivisera administrationen istället för att skära i verksamheterna (läs mer här). Tidigare i år aviserade man till exempel att den palliativa vårdavdelningen Omtanken skulle läggas ned, något vi har varit kritiska till från början (läs mer här).

Vidare är det hög tid att se över varför nästan alla kommunala verksamheter är dyrare än i andra kommuner, därför måste vi rannsaka kommunens ekonomi och se till att varje skattekrona används effektivt och levererar hög kvalitet.


Villkora Palestinas bistånd

Palestinska myndighetens överträdelser mot barn och deras utbildning, men även mot andra grupper, är så allvarliga att Sverige behöver se över biståndet. Det skriver Mikael Oscarsson, riksdagsledamot (KD) i tidningen Dagen.

USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton har yttrat följande: ”Jag tror att utbildning är en av nycklarna till en varaktig fred i Mellanöstern … Det har inte skett någon förändring på området, trots att vi tog upp frågan för flera år sedan med den palestinska myndigheten. Det som är ännu mer oroande är att problemet verkar ha blivit värre. Dessa läroböcker ger inte palestinska barn en utbildning, de ger dem en indoktrinering.” Läs mer


Uppsala läns delegation på Rikstinget

Här är Uppsala läns stolta och glada delegation på Rikstinget. Under fyra intensiva dagar i Västerås har vi fått se en rad frågor gå den väg vi kämpat och argumenterat för, exempelvis; avskaffande av DÖ, ja till Nato och ja till samvetsfrihet. På bilden saknas Magnus Andersson, Jonas Segersam.


KD i Uppsala kommun har presenterat budget

I dagens UNT berättar vi om Kristdemokraternas budget för Uppsala kommun. Den fokuserar på tre områden:

Hejda kostnadsgaloppen och minska administrationen så att vi kan satsa på verksamheterna
Minska utanförskapet genom att lotsa människor ut i studier och arbetsliv, inte minst nyanlända svenska
Barn och ungdomar, vi satsar bland annat på mindre grupper i förskolan, och att ett barnperspektiv präglar kommunens verksamhet

När det gäller ekonomin presenterade vi nyligen Alliansens grundplatta – där vi säger nej till de rödgrönas skattehöjning och den kostnadsgalopp de ger startskottet för.  Det är totalt ohållbart att tillåta kostnadsökningar under nästa år med 4,8% – vi sätter gränsen till 2,8%.
Det är nu vi måste ta fighten mot kostnadsökningarna, inte slå oss till ro och få en dubbelt värre utmaning att gå igenom om ett eller två år. En skattehöjning löser inga problem, utan tvärtom skapar det problem. (se två inlägg om detta i UNT – Hans Jansevik  och Hans G Karlsson)

Alla som arbetar inom och för kommunen gör säkert det bästa de kan. Men frågan är om alla har rätt uppgifter, och om alla, speciellt administrativa, rutiner och dokumenteringar behövs? Vi ser det inte som orimligt att man systematiskt går igenom kommunens administration och sparar 10% i genomsnitt på den. Alltså inte ute i skolor, på äldreboenden och på bygglovsenheten. Utan just på administrationen – beställarkontor, mellanchefer, stödfunktioner och liknande.

Här är tre exempel som illustrerar problemet. I Uppsala kostar en förskoleplats 133.500 kr/år. Det är 8.000 kr mer än rikssnittet. Med drygt 10.000 förskoleplatser motsvarar det 80 mnkr. Det är mycket pengar. Då kanske man kan tänka att det beror på att vi har så hög kvalitet? Nja, jämför man med Jönköping som ligger på ungefär samma kostnadsnivå, ja då har de 4,8 barn per anställd. I Uppsala är siffran 5,4 barn per anställd. Och när det gäller andel av personalen med pedagogisk högskoleutbildning, ja då har de 86% mot 46% i Uppsala. Vi har alltså varken högre personaltäthet eller mer utbildad personal trots att vi har så mycket högre kostnader. (se debattartikel av B Moraeus i UNT 3/10)

Nästa exempel gäller korttidsplatser inom äldreomsorgen. Enligt Kolada, kommunens system för att mäta ekonomin, så kostar en korttidsplats 3.466 kr (2014). Men om man tittar på vad kommunens egenregi får betalt för att tillhandahålla varje plats så ligger ersättningen från Äldrekontoret på mellan 1500-1800 kr. Vart tar andra halvan av kostnaderna vägen?

Slutligen informatörer. Dagens samhälle skrev om detta i somras och påpekade de att antalet informatörer i kommunsektorn har ökat med 100% på 10 år. I Uppsala har vi med våra 62 informatörer 3/100.000 inv. Om vi skulle komma ner till snittet på ca 2/100.000 inv. så skulle vi kunna spara ungefär 20 tjänster motsvarande 10 mnkr.

Jag säger inte att det är just detta man ska spara pengar på – poängen är att illustrera att vi ligger högt i kostnader, och att vi därför måste arbeta med att åtminstone komma ner i kostnader i nivå med jämförbara kommuner.

I det privata näringslivet får man ibland skära ner stora delar av organisationen för att få lönsamhet i verksamheten. Jag tror det skulle vara välgörande att gå igenom hela administrationen och verkligen fundera över vad man faktiskt skulle kunna ta bort om man måste spara 10%. Låt oss nu ta ledarskapet för vår kommun, innan det är för sent!

/Jonas Segersam

 

 


Interpellation gällande Uppsala kommuns intressen gentemot Sverigeförhandlingen och staten

Inlämnad 2015-10-05

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Tågen på de nya höghastighetsjärnvägarna ska gå från Stockholm till Göteborg på två timmar och från Stockholm till Malmö på två och en halv timme. Den nya järnvägen är viktig för de tre storstäderna, men den kommer också att leda till ökat bostadsbyggande och tillväxt i många kommuner längs sträckningarna.

Regeringens förhandlingspersoner HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman ska också förhandla om åtgärder i storstäderna som ska förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet. Totalt ska infrastruktursatsningarna runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder. Sverigeförhandlingen är en värdeskapande förhandling där vi ska föra samman finansiering av transportinfrastruktur och nyttor som till exempel ökat bostadsbyggande och arbetsmarknadsnyttor.

Uppsala kommun är en del av samma arbetsmarknadsregion som Stockholm. Många bor i Uppsala och arbetar i Stockholm och vice versa. Att i sammanhanget med Sverigeförhandlingen inte se Uppsala som en del av storstadsregionen är ett misstag.

När det gäller spårtrafik och infrastruktur har Uppsala ett mycket viktigt behov, nämligen fyrspår på ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, en investering som är grunden för hela vårt översiktsplanearbete.

Det finns även andra viktiga investeringar i spår för Uppsalas del, Aroslänken (järnväg mellan Uppsala och Enköping) samt spårtrafik inne i Uppsala. Stockholms stad och län är aktiva och förväntar sig både investeringar i exempelvis tunnelbana till Nacka och även norrut, och då är det viktigt att inte Uppsala blir marginaliserat i denna process.

Nu kan det vara bra att inte få det att framstå som att vi vill ha snabbtåg ända till Uppsala, eftersom det redan är sagt att banan, om den blir byggd, kommer att sluta i Järna, och sedan används de gamla spåren. Att få till en järnvägsdepå i Uppsalatrakten för höghastighetstågen skulle emellertid kunna vara en viktig framgång för att även vår kommun kan vara med och bidra i utvecklingen av denna viktiga infrastruktursatsning.

Jag vill därför fråga Kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S)

På vilka sätt agerar Uppsala kommun gentemot Sverigeförhandlingen för att inte kommunens utveckling blir marginaliserad av en eventuell utbyggnad av snabbtåg Stockholm-Göteborg, Stockholm-Malmö?
På vilka sätt agerar kommunen för att få tillstånd nödvändiga investeringar i ostkustbanan (fyrspår) och Aroslänken?Finns det en möjlighet att få en järnvägsdepå för snabbtåg till Uppsala, och hur agerar kommunen aktivt för detta?

Uppsala 2015-10-05
Jonas Segersam (KD)


Motion angående Gatumat i Uppsala

Motion angående gatumat i Uppsala

I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu).

I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka denna typ av verksamhet så att den även finns på permanent basis. Speciellt i en stad som Uppsala med mycket ungdomar och studenter skulle matförsäljning på gatan innebära ett lyft för utelivet.

En fördel med denna verksamhet är att man kan styra serveringen exempelvis till områden som idag saknar restauranger men som på det här viset kan blir mer använda för utelivet. Det ger också möjligheter att utveckla tätorterna utanför Uppsala, där många idag i stort sett saknar några försäljningsställen för mat. En annan möjlighet är att serveringen blir så flexibel i tid. Man kan exempelvis med en genomtänkt tillståndsgivning ha större möjlighet för matservering nattetid i de områden där man så önskar.

Ska Uppsala kunna attrahera ungdomar och vara ett alternativ att etablera sig är det viktigt att utveckla utelivet. Idag är utbudet relativt stort för studenter, men även andra ungdomar måste kunna känna att det finns ett levande uteliv i vår stad. Detta har betydelse också för att attrahera ny arbetskraft och kompetenser som behövs för Uppsalas näringsliv. Det är viktigt att staden fångar upp trender som ger en utveckling. Samtidigt är just ambulerande gatukök ett bra sätt att fånga upp den efterfrågan på gatumat som finns vid olika tider och platser. Sammantaget vore det alltså väldigt värdefullt att pröva denna verksamhet i lite större skala.

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna

att Kommunfullmäktige ger Gatu- och Samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en plan för utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen, regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande

 

Jonas Segersam (KD)

 


Minskade barngrupper i Knivsta

Reportage i UNT 26/8 2015: Hopp stiger om minskade barngrupper 

Barngrupperna i Knivsta kommun är bland de största i landet och debatten om att minska dessa har varit het de senaste åren. Utbildningsnämndens ordförande Björn-Owe Björk tror att de nya förskolorna kan bidra till att lösa det problemet.

För att minska barngrupperna behövs fler avdelningar och för att få fler avdelningar behövs fler förskolor. Vi har skjutit till medel för att minska barngrupperna med ett halvt barn per avdelning och tanken är fortsätta att skjuta till mer pengar årligen tills vi minskat barngrupperna med två barn per grupp. Men det gäller att vi får de effekterna vi vill ha. Vi förväntar oss att det ska minska, men jag vill ha det svart på vitt. Det kan vara mer komplicerat än att bara skjuta till pengar, säger han.

 


Uppsala kan bättre!

Debattartikel i UNT 21/8 2015: Uppsala kan bättre!

Nu har det gått 100 dagar sedan jag tog över som Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala i samband med att Ebba Busch Thor valdes till partiledare. I opposition är det vanskligt att åstadkomma stora förändringar, men jag har ägnat tiden åt att på olika sätt lära känna kommunen. Som fembarnspappa, företagare och landstingspolitiker har jag redan mycket i bagaget, och jag konstaterar att det finns mycket att göra i vår stad – Uppsala kan bättre, helt enkelt.

Sedan jag kom hit som universitetsstudent har jag slagits av de många fördelarna med ”den eviga ungdomens stad”. Mälardalen är den mest expansiva och dynamiska regionen i Sverige, och närheten till huvudstaden och till Arlanda med mera ger Uppsala unika möjligheter. Men Uppsala är inte, och ska inte vara, en Stockholmsförort, utan har en självständig position med sin bakgrund som ”kärnhuset i riksäpplet”.

Både som värdsligt och kyrkligt maktcentrum, och som lärdomssäte har Uppsala en egen profil, eller ”varumärke” som man säger nuförtiden. Just akademin ger Uppsala, med bland andra sina fyra officiella universitet och högskolor en ovärderlig grund för forskning, tillväxt och utveckling i dagens kunskapsintensiva samhälle.

Det har varit intressant att lära känna Uppsala kommuns organisation och kultur. Kommunen gör många viktiga insatser och har många tusen kompetenta och engagerade medarbetare på en rad olika områden. Men det finns också en rad utmaningar och ”okulturer” som vi behöver komma till rätta med. Jag har identifierat fem viktiga utvecklingsområden.

Vår tjänstemannaledning har redan ordning och reda som ledstjärna. Det är berättigat. I somras behandlade vi ett ärende om att slutföra arbetet med att identifiera kommunens fastighetstillgångar och få ordning på register och avtalshantering. Gränsen mot korruption samt mot slöseri eller försummelse av våra kommunala tillgångar måste vara knivskarp. Med förståelse för den historiska bakgrunden och enskilda medarbetare måste vi ändå säkerställa att inte sådana okulturer förekommer någonstans i kommunen.

Att vila på gamla lagrar får i vår stad en närmast bokstavlig innebörd. Inget som händer sker dock per automatik. I Uppland har vi nära till maktens korridorer, men vi får ändå inte ta saker för givna.

För kanske första gången någonsin lyckades Mälarregionen samla sig till citybaneöverenskommelsen. Men vi måste fortsätta stå på tå för att få ett statligt och regionalt stöd för utvecklingen av regionaltåg, vägar, universitet, sjukhus och bostäder.

Vi måste också kasta den uppsaliensiska långbänken på sophögen. Näringslivet där beslutsfattandet av nödvändighet går betydligt snabbare kan då vara förebild. Ett känt exempel är konserthuset, och det finns många andra områden där vi i Uppsala haft svårt att komma till skott.

Ett gammaldags myndighets- eller byråkratitänkande måste vi också komma bort ifrån. I stället för vins-ter i välfärden får man med ett föråldrat tänkande en massa ”förluster i välfärden”.

Min fasta övertygelse är att friskolor och fristående vårdgivare har betytt oerhört mycket för servicen inom offentligt finansierad verksamhet. Patienterna och brukarna (eller kunderna – här spelar faktiskt ordvalet roll) ska inte vara objekt för offentligt myndighetsutövande, utan i stället stå i centrum med kommunen som serviceorgan.

Näringslivsvänlighet är a och o för en framgångsrik kommun. Med så tunga offentliga institutioner är detta speciellt angeläget för Uppsala. Såväl små tjänsteföretag som stora internationella exportkoncerner ska få all den hjälp de behöver av kommunen. Ett av många exempel är bygglov – ett företag jag besökte berättade att de ”anställde 20 personer i Göteborg i stället” när servicen uteblev.

Det finns ett driv och en bred enighet där både moderater och socialdemokrater går hand i hand för en stark expansion, bostadsbyggande och tillväxt i vår kommun. Vi får dock inte glömma den sociala aspekten som ska till för att få det goda livet för barn, familjer och äldre. Genom att tillsammans idogt arbeta för att utveckla vårt unika läge och samtidigt göra oss av med besvärande okulturer, ja då är den ljusnande framtiden vår.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala

 

 

 


Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!

Igår skrev Kristdemokraternas Ulla Johansson tillsammans med 3 andra företrädare för de borgerliga partierna i äldrenämnden att majoriteten har hanterat nedläggningen av Omtanken vårdslöst. Läs artikeln nedan eller via denna länk till UNT.

DEBATT Ett av välfärdssamhällets viktigare åtaganden är att ge vård och service till våra medmänniskor som befinner sig i livets slutskede. Omtankens vårdenhet i Uppsala har gett trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöver den mest. Omtanken är och har också varit en mycket omtyckt vårdplats för våra äldre och sjuka, men nu ska den läggas ned efter beslut av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i äldrenämnden den 11 juni.

Vi, partierna i den borgerliga oppositionen, är mycket missnöjda med beslutet men också med hur hela frågan och ärendet kring Omtanken har hanterats.

Fram tills dess att nedläggningen mer eller mindre var ett faktum, några veckor innan sammanträdet i äldrenämnden, var vi i princip oinformerade om nedläggningsplanerna.

Vi anser att den här typen av frågor förtjänar bred parlamentarisk beredning och uppslutning. Vi som politiker måste emellanåt kunna se bortom partiböckerna i vårt politiska värv. I synnerhet för att kunna få så bra och välgrundade beslut som möjligt.

I dag är vi mycket oroliga för att den palliativa vården i Uppsala kommun kommer att försämras till följd av majoritetens beslut. Det är direkt oansvarigt att inte säkerställa motsvarande vårdkvalitet till våra äldre och sjuka innan ett sådant här nedläggningsbeslut tas.

I bästa fall har vi nära och kära som bryr sig om oss och som finns i vår närhet vid livets slutskede. De som har kvar familj, vänner och anhöriga får förhoppningsvis stöd till bra vård och omsorg.

Samtidigt kan vi inom äldrenämnden ta del av en utveckling där allt fler människor lever i stor ensamhet. Bland annat i Äldreombudsmannens årsrapport för 2014 lyfts ensamhetsproblematiken upp regelbundet.

De som är ensamma i livets slutskede med svåra smärtor eller kraftig ångest men av Landstinget medicinskt färdigbehandlade är helt utlämnade till det offentligas godtycke. Med nedläggningen av Omtanken finns det en risk att de inte får den vård de förtjänar, att de blir placerade på en vårdplats utan personal med adekvat kompetens och utan erfarenhet att vårda döende patienter med svåra smärtor. Majoriteten menar att gränsdragningen mellan landstingets och kommunens ansvar för dessa patienter nu är bättre klarlagt men vi ställer oss mycket tveksamma till hur det kommer att fungera i praktiken.

Det är mycket tråkigt att socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister beslutar om nedläggning utan att ens bjuda in övriga politiska partier i processen.

I stället har denna process varit förhastad och beslutsunderlaget mycket bristfälligt. Vi förväntades fatta ett beslut om nedläggning av Omtanken trots avsaknaden av viktiga fakta. Bland annat fanns det ingen tydlig konsekvensbeskrivning av nedläggningen eller för den delen en redovisning om hur motsvarande vård skulle kunna ges på annat sätt. Det saknas också en ekonomisk kalkyl och en realistisk tidsplan som visar att de som ska ta över ansvaret har hunnit få den kompetens som behövs innan Omtanken läggs ned.

Trots detta är beslut om nedläggning taget och den rödgröna majoriteten har försatt oss i en situation där vi inte vet om vårdkvaliteten inom den palliativa vården i Uppsala kommun kommer att upprätthållas. Det är ytterst tveksamt om de organisationer och den personal som nu ska överta ansvaret för dessa patienter kommer att kunna upprätthålla Omtankens höga kvalitet. För oss är det självklart att ett beslut om avveckling ska ske i den takt som medför att kunskap och kompetens inom ett så speciellt och känsligt vårdområde inte går förlorad.

Vi är väl medvetna om att äldrenämnden behöver göra besparingar för att klara sin budget men Uppsala kommun kan och bör använda sina skattepengar mycket klokare.

När det krävs besparingar inomkommunen så finns det många fler lämpliga områden att spara in på innan vi ger oss på våra allra svagaste och sjuka. Människor i livets slutskede, och deras nära och kära, måste kunna känna sig trygga med att de kommer att få den omsorg och vård som behövs oavsett om det är svårt sjuka eller inte och oavsett om de bor i det egna hemmet eller på ett korttidsboende.

Omtankens verksamhet ska inte avvecklas om Uppsala kommun inte kan erbjuda likvärdig eller bättre vårdkvalitet i framtiden.

Stefan Hanna (C), kommunalråd och andre vice ordförande i äldrenämnden

Johan Carlson (M), ledamot i äldrenämnden

Camilla Westerborn (FP), ledamot i äldrenämnden

Ulla Johansson (KD), ledamot i äldrenämnden

 

 


Se bilder från vår Brysselresa!

Den 23-25 juni besökte Uppsala län och Östergötlands län vår europaparlamentariker Lars Adaktusson i Bryssel. Vi började med att besöka NATO där vi fick träffa den svenska ambassadören för att ställa frågor, därefter begav vi oss till Europaparlamentet och sist men inte minst: Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen.

Mycket nöje!

Fotograf: Ateljé Carlsbecker
Läs mer


Lyssna på debatten!

Imorgon tisdag (30 juni) kommer Uppsala kommuns kommunalråd Jonas Segersam att debattera uppsalapolitk direkt i 24UNT i Almedalen. Surfa in på www.unt.se/24unt för att följa debatten live!

Följ även gärna vår partiledare Ebba Busch Thor under dagen, med höjdpunkten klockan 19:00 då hon talar i Almedalsparken. Följ det på plats eller via SVT Forum och SVT 2!
http://www.svt.se/nyheter/svtforum/

Kl 10.00 håller vi vårt seminarium om integration. Följ det plats eller via vår Bambuserkanal:
http://bambuser.com/channel/Kristdemokraterna
Läs mer om det här: https://www.facebook.com/events/502560029899605/

Läs mer


Lägg inte ned Omtanken!

Läs debattartikeln på UNT:s hemsida genom att klicka här

___

När alliansen fick förtroendet att utveckla Uppsala län och kommun 2006 så var det utifrån ett läge med starka motsättningar mellan kommun och landsting. Många utskrivningsklara äldre låg på Akademiska sjukhuset och väntade på platser i särskilda boenden. Efter åtta år är köerna borta, även om de nu riskerar komma tillbaka genom vänstermajoritetens kommunaliseringsprogram. Även när det gäller närvård har samarbetet varit gott och för ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala som vår nuvarande partiledare Ebba Busch Thor invigde.

Nu vill vänstermajoriteten i Uppsala kommun lägga ner Omtanken, som är en avdelning för vård i livets slutskede, som utgör huvuddelen av Uppsala kommuns del av Palliativt Centrum på plats i Ultuna.

Vi är måna om att det goda samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas, inte avvecklas. För medborgarna är det obegripligt att bli bollade mellan olika instanser med beskedet att ansvaret är någon annans. Ett exempel på ett gott samarbete är VITS-teamen. I stället för att Barn- och Ungdomspsykiatrin skall vara ensamma ansvariga för vård och behandling av barn med neuropsykiatrisk problematik infördes för cirka 15 år sedan ett arbetssätt för Vardagsnära Insatser med Tydlig Samverkan – VITS, där hela vitsen är att hjälpa eleverna i den miljö där de är kända och vana, nämligen skolan, i stället för att lyfta ur dem till personal som aldrig förut har träffat dem. Alliansens nya skollag har understött denna process med psykologer på skolan som gör basutredningar i nära med landstingets BUP. Detta är ett mycket gott exempel på ett framgångsrikt arbetssätt som vi vill sprida till fler områden.

I och med inrättandet av Palliativt Centrum har vi också fått en närmare samverkan runt den så viktiga palliativa vården, det vill säga vård i livets slutskede. Här finns mycket mer att göra, och vi behöver till exempel ta efter det initiativ som Ella Bohlin, kristdemokratiskt landstingsråd i Stockholms län, tagit att stärka den palliativa vården för barn. I Uppsala län behöver ett antal barn palliativ vård varje år, av lätt insedda skäl den kanske mest känsliga vård som vi ger.

I stället för en ensidig nedrustning av kommunens resurser för personer med störst behov behöver vi sätta oss ner, kommun och landsting tillsammans och bestämma hur vi bäst organiserar verksamheten.

När det palliativa centrumet byggdes var tanken att också ha ett FoU-centrum där för utbildning och utvecklingsarbete för personal som arbetar med palliativ vård i kommuner och inom primärvården. Tyvärr står lokalerna tomma. Men nu när planer finns på att överföra Regionförbundet och dess FoU-avdelning till landstinget har vi ett gyllene tillfälle att stärka och utveckla samarbetet mellan kommun och landsting. Exempelvis genom en gemensam nämnd kan vi formalisera denna samverkan och låta de verksamheter som idag har det operativa ansvaret inom äldrevård och socialtjänst tydligt få beställa och definiera utvecklingsresurserna utifrån sina behov.

Med en koppling till landstinget där det traditionellt sett, speciellt i Uppsala med sitt Akademiska sjukhus, funnits en stark forskningsanknytning, har landstinget mycket att bidra med för en positiv tillväxt för innovationer och utveckling inom välfärdsområdet 

Att det inte saknas uppslag för nya utvecklingsområden illustreras av det förslag som Styrelsen för Uppsala Vård och Omsorg (SUV) nyligen skickade till Socialnämnden i kommunen. Det är ett konkret förslag till förbättringar av omhändertagande av ungdomar med missbruks- och psykiatrisk problematik. Det innebär, i likhet med VITS, att man i stället för att lyfta ut barn och ungdomar ur sin familjära miljö till dyra behandlingshem långt borta, satsar på betydligt kortare placeringar på hemmaplan, där man på ett helt annat sätt involverar ungdomarnas familjer, hem- och skolmiljö. Om alliansens landstingsbudget går igenom kan även satsningen på missbruksvård för barn och unga under 18 år bidra till att utveckla detta område.Att det inte saknas uppslag för nya utvecklingsområden illustreras av det förslag som Styrelsen för Uppsala Vård och Omsorg (SUV) nyligen skickade till Socialnämnden i kommunen. Det är ett konkret förslag till förbättringar av omhändertagande av ungdomar med missbruks- och psykiatrisk problematik. Det innebär, i likhet med VITS, att man i stället för att lyfta ut barn och ungdomar ur sin familjära miljö till dyra behandlingshem långt borta, satsar på betydligt kortare placeringar på hemmaplan, där man på ett helt annat sätt involverar ungdomarnas familjer, hem- och skolmiljö.

Om alliansens landstingsbudget går igenom kan även satsningen på missbruksvård för barn och unga under 18 år bidra till att utveckla detta område.

Det märks att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och de delar av Vänsterpartiet som inte redan avstått ansvar är ovana just vid ansvarstagandet. En av de viktigaste aspekterna av detta ansvarstagande är att se till att medborgarna inte faller mellan stolarna i samarbetet mellan kommun och landsting.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD)
Anna-Karin Klomp, landstingsråd (KD)
Ulla Johansson, ledamot i Uppsala kommunfullmäktige och äldrenämnd (KD)
Anna-Karin Vaz Contreiras, ledamot i Landtingsfullmäktige och Närvårdsstyrgrupp för Tierp / Älvkarleby (KD)

 

 


Interpellation om palliativ vård

Interpellation av Jonas Segersam (KD) med anledning av aviserad nedläggning av Omtanken

För ett par år sedan inrättades ett särskilt Palliativt Centrum i Uppsala. Bakgrunden för kommunens del var att Omtanken flyttade från andra lokaler till Geneticum vid Ultuna. I samband med detta fick man till stånd en välkommen samordning av Uppsala kommuns och landstingets insatser för palliativ vård.

Vi kristdemokrater är måna om att samarbetet mellan kommun och landsting skall utvecklas, inte avvecklas. Speciellt på de områden som berör medborgare som inte själva förmår att driva sina intressen är det avgörande att ha en etisk grund för förändringar av verksamheten.

Gällande den palliativa vården är den av lätt insedda skäl den kanske mest känsliga vård vi ger, därför är det så viktigt att den fungerar och är tillgänglig. När det palliativa centrumet byggdes var tanken att ha ett FoU-centrum där för utbildning och utvecklingsarbete för personal som arbetar med palliativ vård i kommuner och inom primärvården. Tyvärr har lokalerna under en tid stått tomma, men när det nu finns planer på att överföra Regionförbundet och dess FoU-avdelning till landstinget har vi ett gyllene tillfälle att stärka och utveckla samarbetet mellan kommun och landsting. Vi skulle exempelvis kunna ha en gemensam nämnd där vi kan formalisera denna samverkan och låta de verksamheter som idag har det operativa ansvaret inom äldrevård och socialtjänst tydligt få beställa och definiera utvecklingsarbetet utifrån sina behov.

Den palliativa vården är en viktig resurs för människor i livets slutskede och dess anhöriga. Idag finns totalt 32 enkelrum fördelat på två vårdavdelningar, landstingets Hospice (12 platser) och kommunens Omtanken (20 platser, från ursprungligen 33). Det finns även plats för 50 vårdtagare i hemmet med Sjukvårdsteamet. Omtanken är ett palliativt korttidsboende som är till för de allra sjukaste och svagaste människorna, och på avdelningen finns sjuksköterskor och undersköterskor tillgängliga dygnet runt, så även läkare och jourläkare. Omtanken erbjuder även palliativa sviktplatser, vilket innebär att den som normalt har hemsjukvård men som drabbas av sviktande omständigheter kan få komma in och få hjälp.

I Uppsala län behöver dessutom några barn palliativ vård varje år, men tyvärr är organisationen för just detta inte optimal då inriktningen just nu inte är anpassad efter den målgruppen. Vi har kommit långt och har hög kompetens inom palliativ vård men administrationen brister, vilket innebär att utsatta barn och vuxna faller mellan stolarna.

I stället för att ensidigt avlöva olika delar av Palliativt centrum såsom Omtanken behöver vi sätta oss ner tillsammans mellan kommun och landsting och bestämma hur vi tillsammans bäst möter de behov som finns på detta område.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick:

 • Varför väljer majoriteten att lägga ned Omtanken, som är en av de viktigaste och mest känsliga vårdinrättningarna vi har, istället för att formalisera samarbetet med Landstinget i Uppsala län?
 • På vilket sätt har förändringen föregåtts av en process tillsammans med landstinget där man säkerställer en fortsatt god palliativ vård med utgångspunkt i Palliativt centrum?
 • Vad betyder en nedläggning av Omtanken när det gäller ingångna lokalkontrakt för Palliativt centrum?
 • På vilket sätt kommer majoriteten att arbeta för en god process när det gäller samarbetet med landstinget angående framtida FoU-resurser, på det sociala- och omsorgsområdet?

Jonas Segersam Kommunalråd (KD)

 


Lägg inte energin på högriskprojekt!

Debattartikel i Uppsalatidningen och Knivstabygden 28/5

Lägg inte energin på högriskprojekt

I Uppsala kommun vill nu Miljöpartiet dra med det nya vänsterstyret och hela Uppsala kommun in i ett högriskprojekt genom att bygga ett egna kommunala vindkraftverk. Enligt deras egna kalkyler skulle detta ge ett överskott på 2 miljoner kronor per år, men detta förutsätter att produktionskostnaden skulle vara 20-25 öre/kWh, vilket är långt ifrån de 50-60 öre/kWh som Energimyndigheten uppger att det kostar att producera ny vindenergi.

Vi kristdemokrater har alltid kämpat för ett gott förvaltande av våra resurser för kommande generationer, det gäller inte minst energiproduktionen där vi i Uppsala Kommun medverkat till ett mycket ambitiöst Klimat och Miljö-program, och i Knivsta kommun till att investera i ett vindkraftverk.

Det har dock visat sig att just vindkraften i Knivsta varit en felsatsning. Eftersom vi nu i Sverige har ett lågt elpris till följd av en hög produktion av huvudsakligen icke-fossil el är vindkraften inte lika konkurrenskraftig som för några år sedan, och med tanke på att regeringen meddelat att man nästa år helt tar bort subventionen på vindkraft kommer lönsamheten att bli ännu sämre.

Vindkraftverket i Knivsta har varit i drift sedan 2009 och de senaste tre åren gått med underskott på mellan -400 000 kr och -1 100 000 kr. Det är tydligt att det vore förödande om även Uppsala kommun går in i ett liknande högriskprojekt. Våra respektive kommuner borde istället driva på i klimatarbetet genom att köpa el med ursprungscertifikat från förnybar energi, och genom att följa med i utvecklingen av sol-, vind- och vågkraft. Även avfallsförbränning är exempel på ett bra och billigt sätt att utvinna el ur en process som tidigare enbart varit en kostnad.

Det är inte en kommuns uppgift att gå in i högriskprojekt, inte ens med miljövänliga förtecken. Vi politiker ska givetvis fortsätta ta ett gott ansvar för miljön, men det måste göras med omsorg om skattebetalarnas pengar och ske på effektiva sätt som inte mynnar ut i miljonförluster.

Om vänsterstyret i Uppsala likväl vill ha ett eget vindkraftverk bör de kunna få köpa Knivstas vindkraftverk. På så sätt blir åtminstone Knivstas skattebetalare av med en utgiftspost.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD) Uppsala kommun
Björn-Owe Björk, gruppledare (KD) Knivsta kommun


Stå upp för familjen på första maj!

Fredagen den 1 maj anordnar Kristdemokraterna traditionsenligt en familjemanifestation och folkfest i Uppsala, för att bilda opinion kring familjens stora betydelse i samhället.

Att det behövs en stor, årlig manifestation till stöd för familjen blir mer och mer tydligt.

I den röd-gröna regeringens familjepolitik är det inte barnens och familjernas behov som står i fokus. Istället är det är ambitionen att inskränka valfriheten och strömlinjeforma som är vägledande.

Vi anser att det är föräldrarna som känner sitt barn bäst och vet vad som är bäst; lösa omsorgen på egen hand eller välja förskola. Sådana beslut ska tas vid köksbordet och inte i riksdagen!

Det finns all anledning att protestera mot att regeringen – med stöd av FP nu vill ta bort vårdnadsbidraget och fördubbla kvoteringen i föräldraförsäkringen.

I år kommer Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor att vara huvudtalare! Medverkar gör också Eva Rusz, psykolog och känd bl. a. som Aftonbladets relationsexpert. Hennes specialitet är barns behov av anknytning till sin föräldrar. Dessutom medverkar Madelene Lidman som är grundare av det snabbt växande Hemmaföräldrars nätverk. Hon är en av företrädarna för ”Nya föräldraupproret” som arbetar för att stoppa regeringens nedmontering av familjens valfrihet.

Hoppas att du har möjlighet att komma! Här är tiderna:

FÖRSTA MAJ 2015 I UPPSALA
13.00 – samling på Vaksala torg (vid Uppsala konsert och kongress, ett stenkast från Centralstationen)
13.30 – avmarsch med blåsorkester
14.00 – final på Odinslund (nedanför Karolina Rediviva)
14.40 – Alla bjuds på fika. Hoppborg för barnen.

Väl mött!

Mikael Oscarsson


Distriktet nominerar Ebba Busch Thor!

Foto: Truls Busch Christensen

Beslutet fattades av en enig distriktsstyrelse under torsdagskvällen.

Ebba Busch Thor har en bevisad förmåga att leda sitt parti till valvinst. I valet 2014 blev hon med 2477 personröster kommunvalets mest kryssade politiker.

– Ebba är inte bara en bra individuell spelare utan också en lagkapten av rang. För Ebba är laget alltid större än jaget, säger distriktsordförande Mikael Oscarsson. – Hon har framgångsrikt utvecklat partiets politik och skapat en entusiasm hos medlemmarna med tydligt resultat hos väljarkåren, fortsätter han. Läs mer


Ett landstingsråds erfarenhet av samarbete med kommunalrådet Ebba Busch Thor

Foto: Truls Busch Christensen

Under mina fyra år som Kristdemokraternas enda Hälso-och sjukvårdslandstingsråd hade jag ett nära samarbete med äldrekommunalrådet, Ebba Busch Thor. Under de åren satt Kristdemokraterna i regeringen och Maria Larsson var äldreminister och Göran Hägglund var socialminister. Vi hade alla ett nära samarbete och kunde på ett unikt sätt utveckla äldreomsorgen och sjukvården i Uppsala. Under den här tiden arbetades Lagen om valfrihet fram, en lagstiftning som både Maria Larsson och Göran Hägglund drev igenom och som Ebba och jag implementerade i kommunen samt landstinget.

Ebba och jag har under de år som hon varit kommunalråd haft förmånen att inviga en hel del nya lokaler som varit till gagn för medborgarna i Uppsala. Bland annat var Ebba med och invigde seniorgården i Uppsala, ett boende för 55+. Äldre-och socialpolitiken har gått som en röd tråd från Regeringskansliet till att nå medborgarna i Uppsala kommun.

Ebba Busch Thor valdes 2010 till kommunalråd i Sveriges fjärde största stad, Uppsala. Redan innan hon valdes hade hon varit med och drivit på för förändring i äldrenämnden, den nämnd som hon sedan blev ordförande för. Äldreomsorgen i Uppsala kommun genomgick stora förändringar under Ebbas tid.

Strax innan valet 2006 valde det då S-styrda landstinget att anmäla Uppsala kommun, styrt av socialdemokraterna till länsstyrelsen för att kommunen hade för få boendeplatser. Något som Alliansen såg till att ändra på när de tillträdde och sedan dess har boendeplatserna ökat markant. Med Ebba som äldrekommunalråd arbetade Uppsala kommun fram stora valfrihetsreformer som bidragit till den goda äldreomsorg som idag bedrivs i kommunen. De senaste åren har samarbetet mellan landstinget och kommunen fungerat utmärkt och präglats av stor flexibilitet och en bra dialog. Ett tydligt exempel på detta var under julhelgen då kommunen tog hem patienter efter max 5 dagar och inte 5 vardagar som lager kräver. Det innebar och har inneburit en stor lättnad för Akademiska sjukhuset.

Ebba kan inte ensamt tackas för dessa insatser men hennes vilja att hitta de bästa lösningarna och hennes ledarskap har varit en bidragande faktor. Landstinget och kommunen har även jobbat tillsammans i arbetet med Palliativt centrum,  gemensamma stödteam för personer med neuropsykiatriska funktionshinder, mobil äldreakut och en rad andra verksamheter. Något som varit väldigt uppskattat.

Ebba har en förmåga att skapa den entusiasm, kreativitet och ansvarskännande som krävs för  strategisk politikutveckling. Samtidigt har hon en unik förmåga att förmedla och förklara vårt budskap. Detta gör att jag tror att hon kommer att bli en utmärkt partiledare.

Anna-Karin Klomp
Oppositionsråd (KD)
Landstinget i Uppsala län
0706116082


Orättvist monopol

Vi motsätter oss den monopolisering det innebär om kommunen ansöker om att bli Fairtrade City, skriver fem allianskommunalråd, däribland Ebba Busch Thor (KD), på UNT debatt.

Vi föreslår istället att Uppsala kommun ska förspråka rättvisa och hållbara produkter samt en mångfald av märkningar. Det är vad vi kommer att förespråka på kommunfullmäktiges sammanträde idag 23/2.

Läs artikeln här


Uppsala lokalavdelning nominerar Ebba Busch Thor!

Foto: Truls Busch Christensen

Idag har årsmötet för Kristdemokraternas lokalavdelning i Uppsala beslutat att nominera Ebba Busch Thor till partiledare!

Ebba har varit kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala Kommun sedan 2010. I valet 2014 fick Busch Thor 2 477 personröster vilket var fler kryss än någon annan politiker i kommunen.

Busch Thor är också ledamot i partiets partistyrelse samt kristdemokraternas ersättare till Europaparlamentet. I valet 2010 gjorde kristdemokraterna i Uppsala under Busch Thor ledning ett väsentligt bättre val än riksgenomsnittet. Kristdemokraternas resultat var avgörande för Alliansens valseger i kommunen.

De viktigaste kvalifikationer för en partiledare är att utveckla partiets politik på ett relevant sätt, att entusiasmera medlemmar och vinna förtroende bland väljarna. Detta är kvalifikationer som Busch Thor i tre val har visat.

–  Enligt stämman är Busch Thor Kristdemokraternas absolut mest kvalificerade att leda partiet, säger Felicia Lundqvist, stämmans pressreferent.

– Ebba var närvarande på stämman och blev glad för nomineringen fortsätter hon.

Beslutet att nominera Busch Thor till partiledare fattades enhälligt.

För frågor:
Felicia Lundqvist, 0723-019919


Angående Uppsala kommuns budget

Interpellation

Till Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Varför följer inte Uppsala kommun kommunallagen om budgeten?”

I pausen under senaste kommunstyrelsesammanträdet frågade jag dig varför vi inte behandlar budgetfrågan inför kommunfullmäktige i november. Jag fick då svaret att frågan kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december. Läs mer


Uppsaladistriktets höststämma

Lördagen den 15 november ägde Uppsaladistriktets höststämma rum i Knivsta kommunhus. Ett fyrtiotal stämmodeltagare och ombud fick lyssna till ett inspirerande tal av riksdagsledamoten Andreas Carlson på det uppfordrande temat: ”Kristdemokraterna – vem bryr sig”. Därefter fick ordförande för KD i Knivsta, Per Lindström, dela med sig av sina erfarenheter av valrörelsen 2014. Framför allt var det framgångsfaktorer som lyftes fram, eftersom KD lokalt i kommunen fördubblade sitt röstetal och ökade från ett till tre mandat i kommunfullmäktige.

Efter dessa två talare följde stämmoförhandlingar, med de två viktigaste punkterna: beslut om verksamhetsplan och budget för 2015. Sammankomsten avslutades med smörgåstårta och kaffe med go´bit.


Munhälsan viktig för totalhälsan

Artikel i Arbetarbladet 12/9

Lördag 13 september uppmärksammas Nationella Munhälsodagen runtom i Sverige. Det finns all anledning att lyfta frågan eftersom munhälsan är otroligt viktig för vår hälsa i stort. Forskningen visar nämligen att det finns starka samband mellan dålig munhygien och allvarliga sjukdomar, skriver Anna-Karin Klomp och Marianne Nygren (KD).

En dåligt borstad mun ökar risken för att bakterier stannar kvar och orsakar sjukdomar. Förutom hål i tänderna och tandlossning kan bakterier i munhålan leda till lunginflammation, cancer, hjärtinfarkt och stroke. En grupp som drabbas extra hårt av dålig tandhälsa är äldre personer. Äldre som bor hemma och medicineras för olika sjukdomar ligger speciellt i riskzonen. Äldre med ett dåligt allmäntillstånd riskerar att andas in elaka bakterier i lungorna eller få infektioner i munnen, som gör det svårt att äta och det leder i sin tur till undernäring.I vintras startade Folktandvården i Uppsala län ett Kunskapscentrum för äldretandvård. Tanken är att samla och sprida kunskap om äldres tänder och munhälsa. Man vill hitta sätt att nå de äldre som fortfarande bor hemma, men som inte riktigt orkar sköta sina tänder.Det har visat sig att det är vanligt att äldre som bor hemma slutar gå till tandvården. Om den äldre sedan flyttar till ett vårdboende, har tandproblemen vid det laget ofta hunnit bli stora. Inom ramen för Folktandvårdens satsning ser man därför över arbetssätten för munvård på äldreboenden. Det är glädjande att ett äldreboende i Tierp är som modell i arbetet.
För att förebygga ohälsa hos äldre behöver vi se till att satsa på den förebyggande tandvården. Upprätthåller vi en god tandhälsa hon länets äldre minimeras också riskerna för följdsjukdomar och onödigt lidande.En del i det arbetet är att öka kunskapen om det tandvårdsstöd som finns idag. Unga (20-29 år) och äldre (75+) får idag 300 kronor om året i allmänt tandvårdsbidrag. Uppsala län har idag landets lägsta tandvårdstaxor och så vill vi fortsätta ha det. Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren på grund av rädsla för storleken på räkningen.Att äldres mun- och tandhälsa behöver uppmärksammas är tydligt, eftersom det påverkar äldres livskvalitet. Men en god tandhälsa på ålderns höst grundas redan i unga år. Därför behöver kunskapen om hur de egna levnadsförhållandena påverkar tandhälsan förmedlas redan från förskoleåldern.

Anna-Karin Klomp (KD), landstingsråd

Marianne Nygren (KD), Älvkarleby, kandidat till kommun- och landstingsfullmäktige