Mer vård i länet även med statlig vård

Det är min absoluta övertygelse att i takt med att vårdbehovet ökar behöver också Lasarettet i Enköpings uppdrag utökas, skriver Anna-Karin Klomp (KD) i Enköpingsposten idag.

Den svenska sjukvården håller på många sätt världsklass och väntetiderna i vården har aldrig varit kortare. Därmed inte sagt att sjukvården saknar utmaningar. Det är ingen nyhet att vården i vårt land inte är jämlik. Ska vi komma till rätta med den problematiken behövs någon form av förändring. Den diskussion som Göran Hägglunds utspel om förstatligande lett till är nödvändig för svensk sjukvård. Vi måste vända på alla stenar för att uppnå en jämlikare vård över hela landet.

Tack vare den medicinska utvecklingen klarar sjukvården idag av att rädda fler och fler människoliv. Det ska vi vara tacksamma för. Samtidigt är det så att utvecklingen inte är gratis. Utvecklingen kräver en hel del resurser och kompetens av landstingen. I en del fall är det bättre för patienterna att vården ges på ett fåtal ställen, för att vi ska kunna garantera bästa möjliga kvalitet och resursutnyttjande. Vissa diagnoser är så pass sällsynta att bara ett fåtal patienter i vårt land är i behov av behandlingen. I sådana fall anser jag att det är rimligt att behandlingen koncentreras till färre platser och att den även skulle kunna bekostas av staten.

När vi ser på det framtida behovet av sjukvård i vårt eget län tror jag att mer vård behöver ges ute i länet. Uppsala län växer och det är inte hållbart att klamra sig fast vid att all sjukvård ska bedrivas på ett sjukhus. Jag tror på Akademiska som ett framgångsrikt universitetssjukhus även i framtiden och därför vågar jag säga att mer vård kan och bör bedrivas på andra håll i länet.

Utvecklingen har lett till att fler får vård och en del vård som tidigare gavs i slutenvården ges idag i öppenvården. Allt fler ingrepp görs som dagkirurgi, vilket gör att patienten inte behöver ligga inne på sjukhus efteråt. Återhämtningen blir snabbare och även kostnaden blir lägre.

Ska vi kunna möta det växande behovet av vård behöver mer vård ges på fler ställen i länet. Jag vill inte att Akademiska ska bedriva mindre vård, utan att fler ska bedriva mer. Det är orimligt att tro att ett sjukhus, hur bra det än är, ska kunna ta hand om alla vårdbehov. Vi Kristdemokrater vill ha mer vård ute i länet och det finns ingen motsats mellan det och att en del av vården skulle vara statlig.

Under de senaste åtta åren har Lasarettet i Enköpings ställning stärkts. År 2006 utfördes knappt 2800 operationer på lasarettet. Inför denna mandatperiod lovade Alliansen och Kristdemokraterna att lasarettet skulle bli ett kortvårdskirurgiskt centrum. Så blev det och idag görs dubbelt så många operationer i Enköping, jämfört med när vi tog över rodret 2007. Det är min absoluta övertygelse att i takt med att vårdbehovet ökar behöver också Lasarettet i Enköpings uppdrag utökas.

Anna-Karin Klomp (KD), landstingsråd

 Nytt ersättningssystem ska ge landstingets sjukhus stabilare ekonomi

Foto: Truls Busch Christensen

Pressmeddelande om nytt ersättningsystem

Landstinget har sett över ersättningssystemet för sjukhus. Enligt ett förslag ska sjukhusen i framtiden huvudsakligen finansieras genom en fast ersättning, till skillnad från den nuvarande situationen med en hög rörlig andel.

– Som universitetssjukhus har Akademiska sjukhuset ett komplext uppdrag. Erfarenheter från andra landsting visar att det i sådana fall fungerar bättre med anslag, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Det nya systemet ger inte automatiskt sjukhusen mer pengar att röra sig med. Det som ändras är beräkningsgrunden. Läs mer


Köerna i sjukvården kortas

Foto: Truls Busch Christensen

Vid landstinget i Uppsala län kapas köerna i sjukvården i rasande fart. Under mars månad opererades drygt 1600 personer, vilket är den högsta siffran på flera år. Detta gjorde att landstinget för mars månad får del av kömiljarden.

– Detta är goda nyheter för våra patienter. Vi kunde i oktober 2013 se ett trendbrott och den positiva utvecklingen kvarstår. Våra sjukhus levererar vård så det ryker, säger landstingsrådet och tillika hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Anna-Karin Klomp (KD). Läs mer


Vi tror på Akademiska

Replik i UNT 23 mars 2014

Socialdemokraterna har inte noterat att Akademiska sjukhuset rankas som landets tredje bästa, skriver Anna-Karin Klomp (KD) och Nina Lagh (M):

S fortsätter sin berättelse om att Akademiska sjukhuset är hotat (UNT 16/3). De har inte noterat att sjukhuset rankas som landets tredje bästa universitetssjukhus.

De har också missat att vi bygger om och till stora delar av sjukhuset för mångmiljardbelopp, för att även i framtiden kunna bedriva vård i världsklass. Vi tror på Akademiska, men det betyder inte allt kan vara som det alltid har varit.

Uppsala län växer och det gör även behovet av vård. Vi menar att det inte är realistiskt eller önskvärt att allt ska utföras på Akademiska sjukhuset. En sådan utveckling skulle leda till två saker: längre vårdköer och att Akademiskas uppdrag som högspecialiserat sjukhus skulle försvagas. Tilltagande specialisering av vården gör att sjukhuset snarare behöver renodla verksamheten och att ”enklare” specialistvård utförs av andra vårdgivare. Till exempel har Lasarettet i Enköping fått ett ökat uppdrag genom vårdvalet för höfter och knän.

Utöver detta ser vi en annan utveckling som vi bejakar: människor som söker vård vill ha större valmöjligheter.

Vi har valt att använda vårdval för att åstadkomma detta. Det skapar valfrihet för patienterna, eftersom vi tillåter alla aktörer som klarar kvalitetskraven att etablera sig. Till skillnad från upphandling, där avtalen ofta är korta, skapar vårdval förutsättningar för en långsiktighet som gynnar patienterna.

Vi utökar vårdvalet med höga kvalitetskrav samt krav på samarbete inom forskning och utbildning. Vi är trygga med att de förändringar vi gör är väl förberedda och kommer att leda till en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård i vårt län.

Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Nina Lagh (M), vice ordförande i produktionsstyrelsen