Uppmärksamma våra toppidrottare

Nu satsar kommunen stort på en hel del investeringar i arenainfrastruktur, som ger bättre villkor för några sporter. Och det är nödvändigt i Sveriges fjärde största stad, även om det ur ett kommunalt perspektiv vore välkommet med ett större ekonomiskt stöd från näringslivets sida. Det finns emellertid många sporter som behöver lyftas upp, som inte drar lika stor publik men som är viktiga för Uppsalas medborgare. 

– Tyvärr har Uppsala för närvarande inga lag i de högsta serierna i de stora publika sporterna ishockey och fotboll. Men därmed är det inte så att det saknas idrottsframgångar i Uppsala. Orientering, Badminton, Basket och Innebandy är några exempel där Uppsala håller en mycket hög profil på nationell nivå, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Jag skulle gärna se att man, precis som i många andra kommuner, uppmärksammar alla toppidrottare som under året utmärker sig genom att till exempel vinna medaljer i motsvarande SM i sina respektive sporter. Kommunen skulle kunna bjuda in dessa medaljörer till en lämplig högtidlig ceremoni, en framträdande representant från kommunen skulle kunna uppvakta med ett diplom eller pris ute hos föreningen, eller man kunde hitta andra former för att se till att hylla ledande idrottare från vår kommun. Man kan utgå från de idrotter som är representerade som medlemmar hos riksidrottsförbundet, vilket skulle kunna leda till att fler sporter som inte alltid är så publika, blir uppmärksammade på ett sätt som de inte alltid blir idag – utan att det för den delen behöver kosta pengar, avslutar han.

Frågan lyfts genom en interpellationsdebatt under dagens fullmäktige (25/4). Marlene Burwick (S) instämmer i förslagen men lämnar tyvärr inga konkreta svar på de frågor som ställs.

 

 


Låt barnen stanna i Uppsala

Efter förra årets flyktingtillströmning till Sverige uppstod en stor oreda i att hitta boende och gode män för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Det är en utsatt grupp och för att få en lyckad integration, om uppehållstillstånd så småningom beviljas, är det avgörande att man gör rätt från början. Kristdemokraterna anser att man om möjligt bör prioritera placeringar i familjehem för att få en starkare anknytning till det svenska samhället och kulturen, än genom institutionsplaceringar i form av HVB (Hem för vård och boende) och stödboenden.

– Migrationsverket placerar ungdomar i olika kommuner i landet, men det är inte ovanligt att de kommunerna i sin tur placerar dem här i Uppsala på grund av exempelvis bostadsbrist. Det försvårar både för ”hemkommunernas” möjlighet att följa upp placeringarna och för Uppsala att kunna känna till och stödja de ungdomar som vistas här på bästa sätt. Det gäller såväl skola, boendemiljö som fritidsverksamhet. Vi föreslår därför att Uppsala kommun bör agera aktivt för, i de fall det är lämpligt, att ansvaret för de ungdomar som uppehåller sig här överförs till just Uppsala kommun. På samma sätt bör ansvaret för ungdomar tilldelade Uppsala kommun men som placerats i andra kommuner överföras till dem, säger Jonas Segersam (KD) kommunalråd.

– Naturligtvis bör dyra och dåliga placeringar undvikas, men i de fall där man hittat bra placeringar som ger ungdomar goda möjligheter till språkinlärning och trygga ramar bör man se till att ungdomarna kan behålla denna placering. Helt i linje med den dom som förvaltningsrätten meddelat i fallet Amir, som Ekot rapporterat om i dagarna, avslutar han.

”– Först kom jag till Uppsala. De sa att du kan bo i Uppsala. Sen började jag skolan och träffade kompisar och jag spelade fotboll. En dag kom socialen och sa att jag måste flytta till Kumla och jag vill inte flytta till Kumla, säger han.” Fallet ska nu prövas av kammarrätten, men om Uppsala kommun är aktiv kan man hjälpa de ungdomar som bor här att ansöka om överflyttning till Uppsala.

 


Segersam (KD): Skulle blivit informerade om friskola

Idag fattar Kommunstyrelsen beslut om en lokalförsörjningsplan där Åkerlänna ingår som en mindre del. Utbildningsnämnden har som bekant redan behandlat frågan och landat i ett beslut som innebär att skolan läggs ned, men det slutliga beslutet ska tas av Kommunstyrelsen. Processen som föranlett beslutet har varit kort och saknat tillräcklig dialog med berörda familjer. 

– När politiken fattar såna här typer av beslut är det viktigt att förändringsprocessen är förankrad. Kommunen borde ha informerat om möjligheten att ombilda Åkerlänna till en friskola, då hade intresserade föräldrar och aktörer fått till en process och en naturlig dialog om framtiden. Vi yrkar därför i Kommunstyrelsen, tillsammans med övriga allianspartier, på att föräldrar och andra intressenter ska ges möjlighet att undersöka förutsättningarna att ombilda skolan till en friskola, säger Jonas Segersam (KD), kommunalråd.

– I brytpunkten mellan politiken och verkligheten borde vi politiker vara ödmjuka och lyssna in dem som berörs. En timme extra på morgonen kan innebära stora konsekvenser för småbarnsförälderns vardag, säger Martin Wisell (KD) ledamot i utbildningsnämnden.


Budgetfullmäktige i Uppsala kommun

I dagarna två har budgetfullmäktige pågått i Uppsala kommun. Klart står att den nya rödgröna majoriteten höjer skatten med 30 öre för kommunens medborgare. Tillsammans med den skattehöjning som (det rödgröna styret i) Landstinget har genomfört blir den totala förändringen 85 öre. För en barnfamilj med två föräldrar där båda tjänar 25 000 kronor i månaden blir det 5 000 kronor om året. Det är mer än vad vi i genomsnitt köper julklappar för.

Att kommunens ekonomi blöder är inget nytt. Kristdemokraterna och vårt kommunalråd Jonas Segersam har dock konsekvent framfört att en skattehöjning inte är lösningen på de problemen som orsakar underskotten. Istället vill vi få till stånd en bättre ekonomisk uppföljning och effektivisera administrationen istället för att skära i verksamheterna (läs mer här). Tidigare i år aviserade man till exempel att den palliativa vårdavdelningen Omtanken skulle läggas ned, något vi har varit kritiska till från början (läs mer här).

Vidare är det hög tid att se över varför nästan alla kommunala verksamheter är dyrare än i andra kommuner, därför måste vi rannsaka kommunens ekonomi och se till att varje skattekrona används effektivt och levererar hög kvalitet.


KD i Uppsala kommun har presenterat budget

I dagens UNT berättar vi om Kristdemokraternas budget för Uppsala kommun. Den fokuserar på tre områden:

Hejda kostnadsgaloppen och minska administrationen så att vi kan satsa på verksamheterna
Minska utanförskapet genom att lotsa människor ut i studier och arbetsliv, inte minst nyanlända svenska
Barn och ungdomar, vi satsar bland annat på mindre grupper i förskolan, och att ett barnperspektiv präglar kommunens verksamhet

När det gäller ekonomin presenterade vi nyligen Alliansens grundplatta – där vi säger nej till de rödgrönas skattehöjning och den kostnadsgalopp de ger startskottet för.  Det är totalt ohållbart att tillåta kostnadsökningar under nästa år med 4,8% – vi sätter gränsen till 2,8%.
Det är nu vi måste ta fighten mot kostnadsökningarna, inte slå oss till ro och få en dubbelt värre utmaning att gå igenom om ett eller två år. En skattehöjning löser inga problem, utan tvärtom skapar det problem. (se två inlägg om detta i UNT – Hans Jansevik  och Hans G Karlsson)

Alla som arbetar inom och för kommunen gör säkert det bästa de kan. Men frågan är om alla har rätt uppgifter, och om alla, speciellt administrativa, rutiner och dokumenteringar behövs? Vi ser det inte som orimligt att man systematiskt går igenom kommunens administration och sparar 10% i genomsnitt på den. Alltså inte ute i skolor, på äldreboenden och på bygglovsenheten. Utan just på administrationen – beställarkontor, mellanchefer, stödfunktioner och liknande.

Här är tre exempel som illustrerar problemet. I Uppsala kostar en förskoleplats 133.500 kr/år. Det är 8.000 kr mer än rikssnittet. Med drygt 10.000 förskoleplatser motsvarar det 80 mnkr. Det är mycket pengar. Då kanske man kan tänka att det beror på att vi har så hög kvalitet? Nja, jämför man med Jönköping som ligger på ungefär samma kostnadsnivå, ja då har de 4,8 barn per anställd. I Uppsala är siffran 5,4 barn per anställd. Och när det gäller andel av personalen med pedagogisk högskoleutbildning, ja då har de 86% mot 46% i Uppsala. Vi har alltså varken högre personaltäthet eller mer utbildad personal trots att vi har så mycket högre kostnader. (se debattartikel av B Moraeus i UNT 3/10)

Nästa exempel gäller korttidsplatser inom äldreomsorgen. Enligt Kolada, kommunens system för att mäta ekonomin, så kostar en korttidsplats 3.466 kr (2014). Men om man tittar på vad kommunens egenregi får betalt för att tillhandahålla varje plats så ligger ersättningen från Äldrekontoret på mellan 1500-1800 kr. Vart tar andra halvan av kostnaderna vägen?

Slutligen informatörer. Dagens samhälle skrev om detta i somras och påpekade de att antalet informatörer i kommunsektorn har ökat med 100% på 10 år. I Uppsala har vi med våra 62 informatörer 3/100.000 inv. Om vi skulle komma ner till snittet på ca 2/100.000 inv. så skulle vi kunna spara ungefär 20 tjänster motsvarande 10 mnkr.

Jag säger inte att det är just detta man ska spara pengar på – poängen är att illustrera att vi ligger högt i kostnader, och att vi därför måste arbeta med att åtminstone komma ner i kostnader i nivå med jämförbara kommuner.

I det privata näringslivet får man ibland skära ner stora delar av organisationen för att få lönsamhet i verksamheten. Jag tror det skulle vara välgörande att gå igenom hela administrationen och verkligen fundera över vad man faktiskt skulle kunna ta bort om man måste spara 10%. Låt oss nu ta ledarskapet för vår kommun, innan det är för sent!

/Jonas Segersam

 

 


Motion angående Gatumat i Uppsala

Motion angående gatumat i Uppsala

I Stockholm pågår ett försök med så kallade ”Food-trucks” en modell med amerikansk förebild där mat säljs direkt från ambulerande fordon på gatan. Från 20 tillstånd på försök har man nu där utökat till 100 tillstånd (går att följa på t ex stockholmfoodtrucks.nu).

I Uppsala kunde vi se exempel på denna verksamhet under kulturnatten. Köerna ringlade långa till ett stort antal gatuserveringar.

Vi tror att Uppsala skulle vinna på att utöka denna typ av verksamhet så att den även finns på permanent basis. Speciellt i en stad som Uppsala med mycket ungdomar och studenter skulle matförsäljning på gatan innebära ett lyft för utelivet.

En fördel med denna verksamhet är att man kan styra serveringen exempelvis till områden som idag saknar restauranger men som på det här viset kan blir mer använda för utelivet. Det ger också möjligheter att utveckla tätorterna utanför Uppsala, där många idag i stort sett saknar några försäljningsställen för mat. En annan möjlighet är att serveringen blir så flexibel i tid. Man kan exempelvis med en genomtänkt tillståndsgivning ha större möjlighet för matservering nattetid i de områden där man så önskar.

Ska Uppsala kunna attrahera ungdomar och vara ett alternativ att etablera sig är det viktigt att utveckla utelivet. Idag är utbudet relativt stort för studenter, men även andra ungdomar måste kunna känna att det finns ett levande uteliv i vår stad. Detta har betydelse också för att attrahera ny arbetskraft och kompetenser som behövs för Uppsalas näringsliv. Det är viktigt att staden fångar upp trender som ger en utveckling. Samtidigt är just ambulerande gatukök ett bra sätt att fånga upp den efterfrågan på gatumat som finns vid olika tider och platser. Sammantaget vore det alltså väldigt värdefullt att pröva denna verksamhet i lite större skala.

Med anledning av ovanstående yrkar Kristdemokraterna

att Kommunfullmäktige ger Gatu- och Samhällsmiljönämnden i uppdrag att ta fram en plan för utökad gatumatförsäljning i Uppsala. Denna plan bör innehålla riktlinjer för serveringen, regler för tillstånden samt en tidsplan för ett snabbt genomförande

 

Jonas Segersam (KD)

 


Uppsala kan bättre!

Debattartikel i UNT 21/8 2015: Uppsala kan bättre!

Nu har det gått 100 dagar sedan jag tog över som Kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala i samband med att Ebba Busch Thor valdes till partiledare. I opposition är det vanskligt att åstadkomma stora förändringar, men jag har ägnat tiden åt att på olika sätt lära känna kommunen. Som fembarnspappa, företagare och landstingspolitiker har jag redan mycket i bagaget, och jag konstaterar att det finns mycket att göra i vår stad – Uppsala kan bättre, helt enkelt.

Sedan jag kom hit som universitetsstudent har jag slagits av de många fördelarna med ”den eviga ungdomens stad”. Mälardalen är den mest expansiva och dynamiska regionen i Sverige, och närheten till huvudstaden och till Arlanda med mera ger Uppsala unika möjligheter. Men Uppsala är inte, och ska inte vara, en Stockholmsförort, utan har en självständig position med sin bakgrund som ”kärnhuset i riksäpplet”.

Både som värdsligt och kyrkligt maktcentrum, och som lärdomssäte har Uppsala en egen profil, eller ”varumärke” som man säger nuförtiden. Just akademin ger Uppsala, med bland andra sina fyra officiella universitet och högskolor en ovärderlig grund för forskning, tillväxt och utveckling i dagens kunskapsintensiva samhälle.

Det har varit intressant att lära känna Uppsala kommuns organisation och kultur. Kommunen gör många viktiga insatser och har många tusen kompetenta och engagerade medarbetare på en rad olika områden. Men det finns också en rad utmaningar och ”okulturer” som vi behöver komma till rätta med. Jag har identifierat fem viktiga utvecklingsområden.

Vår tjänstemannaledning har redan ordning och reda som ledstjärna. Det är berättigat. I somras behandlade vi ett ärende om att slutföra arbetet med att identifiera kommunens fastighetstillgångar och få ordning på register och avtalshantering. Gränsen mot korruption samt mot slöseri eller försummelse av våra kommunala tillgångar måste vara knivskarp. Med förståelse för den historiska bakgrunden och enskilda medarbetare måste vi ändå säkerställa att inte sådana okulturer förekommer någonstans i kommunen.

Att vila på gamla lagrar får i vår stad en närmast bokstavlig innebörd. Inget som händer sker dock per automatik. I Uppland har vi nära till maktens korridorer, men vi får ändå inte ta saker för givna.

För kanske första gången någonsin lyckades Mälarregionen samla sig till citybaneöverenskommelsen. Men vi måste fortsätta stå på tå för att få ett statligt och regionalt stöd för utvecklingen av regionaltåg, vägar, universitet, sjukhus och bostäder.

Vi måste också kasta den uppsaliensiska långbänken på sophögen. Näringslivet där beslutsfattandet av nödvändighet går betydligt snabbare kan då vara förebild. Ett känt exempel är konserthuset, och det finns många andra områden där vi i Uppsala haft svårt att komma till skott.

Ett gammaldags myndighets- eller byråkratitänkande måste vi också komma bort ifrån. I stället för vins-ter i välfärden får man med ett föråldrat tänkande en massa ”förluster i välfärden”.

Min fasta övertygelse är att friskolor och fristående vårdgivare har betytt oerhört mycket för servicen inom offentligt finansierad verksamhet. Patienterna och brukarna (eller kunderna – här spelar faktiskt ordvalet roll) ska inte vara objekt för offentligt myndighetsutövande, utan i stället stå i centrum med kommunen som serviceorgan.

Näringslivsvänlighet är a och o för en framgångsrik kommun. Med så tunga offentliga institutioner är detta speciellt angeläget för Uppsala. Såväl små tjänsteföretag som stora internationella exportkoncerner ska få all den hjälp de behöver av kommunen. Ett av många exempel är bygglov – ett företag jag besökte berättade att de ”anställde 20 personer i Göteborg i stället” när servicen uteblev.

Det finns ett driv och en bred enighet där både moderater och socialdemokrater går hand i hand för en stark expansion, bostadsbyggande och tillväxt i vår kommun. Vi får dock inte glömma den sociala aspekten som ska till för att få det goda livet för barn, familjer och äldre. Genom att tillsammans idogt arbeta för att utveckla vårt unika läge och samtidigt göra oss av med besvärande okulturer, ja då är den ljusnande framtiden vår.

Jonas Segersam (KD), kommunalråd i Uppsala

 

 

 


Nedläggningen av Omtanken är vårdslös!

Igår skrev Kristdemokraternas Ulla Johansson tillsammans med 3 andra företrädare för de borgerliga partierna i äldrenämnden att majoriteten har hanterat nedläggningen av Omtanken vårdslöst. Läs artikeln nedan eller via denna länk till UNT.

DEBATT Ett av välfärdssamhällets viktigare åtaganden är att ge vård och service till våra medmänniskor som befinner sig i livets slutskede. Omtankens vårdenhet i Uppsala har gett trygg, kunnig och kvalitativ palliativ vård till de människor som behöver den mest. Omtanken är och har också varit en mycket omtyckt vårdplats för våra äldre och sjuka, men nu ska den läggas ned efter beslut av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i äldrenämnden den 11 juni.

Vi, partierna i den borgerliga oppositionen, är mycket missnöjda med beslutet men också med hur hela frågan och ärendet kring Omtanken har hanterats.

Fram tills dess att nedläggningen mer eller mindre var ett faktum, några veckor innan sammanträdet i äldrenämnden, var vi i princip oinformerade om nedläggningsplanerna.

Vi anser att den här typen av frågor förtjänar bred parlamentarisk beredning och uppslutning. Vi som politiker måste emellanåt kunna se bortom partiböckerna i vårt politiska värv. I synnerhet för att kunna få så bra och välgrundade beslut som möjligt.

I dag är vi mycket oroliga för att den palliativa vården i Uppsala kommun kommer att försämras till följd av majoritetens beslut. Det är direkt oansvarigt att inte säkerställa motsvarande vårdkvalitet till våra äldre och sjuka innan ett sådant här nedläggningsbeslut tas.

I bästa fall har vi nära och kära som bryr sig om oss och som finns i vår närhet vid livets slutskede. De som har kvar familj, vänner och anhöriga får förhoppningsvis stöd till bra vård och omsorg.

Samtidigt kan vi inom äldrenämnden ta del av en utveckling där allt fler människor lever i stor ensamhet. Bland annat i Äldreombudsmannens årsrapport för 2014 lyfts ensamhetsproblematiken upp regelbundet.

De som är ensamma i livets slutskede med svåra smärtor eller kraftig ångest men av Landstinget medicinskt färdigbehandlade är helt utlämnade till det offentligas godtycke. Med nedläggningen av Omtanken finns det en risk att de inte får den vård de förtjänar, att de blir placerade på en vårdplats utan personal med adekvat kompetens och utan erfarenhet att vårda döende patienter med svåra smärtor. Majoriteten menar att gränsdragningen mellan landstingets och kommunens ansvar för dessa patienter nu är bättre klarlagt men vi ställer oss mycket tveksamma till hur det kommer att fungera i praktiken.

Det är mycket tråkigt att socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister beslutar om nedläggning utan att ens bjuda in övriga politiska partier i processen.

I stället har denna process varit förhastad och beslutsunderlaget mycket bristfälligt. Vi förväntades fatta ett beslut om nedläggning av Omtanken trots avsaknaden av viktiga fakta. Bland annat fanns det ingen tydlig konsekvensbeskrivning av nedläggningen eller för den delen en redovisning om hur motsvarande vård skulle kunna ges på annat sätt. Det saknas också en ekonomisk kalkyl och en realistisk tidsplan som visar att de som ska ta över ansvaret har hunnit få den kompetens som behövs innan Omtanken läggs ned.

Trots detta är beslut om nedläggning taget och den rödgröna majoriteten har försatt oss i en situation där vi inte vet om vårdkvaliteten inom den palliativa vården i Uppsala kommun kommer att upprätthållas. Det är ytterst tveksamt om de organisationer och den personal som nu ska överta ansvaret för dessa patienter kommer att kunna upprätthålla Omtankens höga kvalitet. För oss är det självklart att ett beslut om avveckling ska ske i den takt som medför att kunskap och kompetens inom ett så speciellt och känsligt vårdområde inte går förlorad.

Vi är väl medvetna om att äldrenämnden behöver göra besparingar för att klara sin budget men Uppsala kommun kan och bör använda sina skattepengar mycket klokare.

När det krävs besparingar inomkommunen så finns det många fler lämpliga områden att spara in på innan vi ger oss på våra allra svagaste och sjuka. Människor i livets slutskede, och deras nära och kära, måste kunna känna sig trygga med att de kommer att få den omsorg och vård som behövs oavsett om det är svårt sjuka eller inte och oavsett om de bor i det egna hemmet eller på ett korttidsboende.

Omtankens verksamhet ska inte avvecklas om Uppsala kommun inte kan erbjuda likvärdig eller bättre vårdkvalitet i framtiden.

Stefan Hanna (C), kommunalråd och andre vice ordförande i äldrenämnden

Johan Carlson (M), ledamot i äldrenämnden

Camilla Westerborn (FP), ledamot i äldrenämnden

Ulla Johansson (KD), ledamot i äldrenämnden

 

 


Distriktet nominerar Ebba Busch Thor!

Foto: Truls Busch Christensen

Beslutet fattades av en enig distriktsstyrelse under torsdagskvällen.

Ebba Busch Thor har en bevisad förmåga att leda sitt parti till valvinst. I valet 2014 blev hon med 2477 personröster kommunvalets mest kryssade politiker.

– Ebba är inte bara en bra individuell spelare utan också en lagkapten av rang. För Ebba är laget alltid större än jaget, säger distriktsordförande Mikael Oscarsson. – Hon har framgångsrikt utvecklat partiets politik och skapat en entusiasm hos medlemmarna med tydligt resultat hos väljarkåren, fortsätter han. Läs mer


Orättvist monopol

Vi motsätter oss den monopolisering det innebär om kommunen ansöker om att bli Fairtrade City, skriver fem allianskommunalråd, däribland Ebba Busch Thor (KD), på UNT debatt.

Vi föreslår istället att Uppsala kommun ska förspråka rättvisa och hållbara produkter samt en mångfald av märkningar. Det är vad vi kommer att förespråka på kommunfullmäktiges sammanträde idag 23/2.

Läs artikeln här


Uppsala lokalavdelning nominerar Ebba Busch Thor!

Foto: Truls Busch Christensen

Idag har årsmötet för Kristdemokraternas lokalavdelning i Uppsala beslutat att nominera Ebba Busch Thor till partiledare!

Ebba har varit kristdemokraternas kommunalråd i Uppsala Kommun sedan 2010. I valet 2014 fick Busch Thor 2 477 personröster vilket var fler kryss än någon annan politiker i kommunen.

Busch Thor är också ledamot i partiets partistyrelse samt kristdemokraternas ersättare till Europaparlamentet. I valet 2010 gjorde kristdemokraterna i Uppsala under Busch Thor ledning ett väsentligt bättre val än riksgenomsnittet. Kristdemokraternas resultat var avgörande för Alliansens valseger i kommunen.

De viktigaste kvalifikationer för en partiledare är att utveckla partiets politik på ett relevant sätt, att entusiasmera medlemmar och vinna förtroende bland väljarna. Detta är kvalifikationer som Busch Thor i tre val har visat.

–  Enligt stämman är Busch Thor Kristdemokraternas absolut mest kvalificerade att leda partiet, säger Felicia Lundqvist, stämmans pressreferent.

– Ebba var närvarande på stämman och blev glad för nomineringen fortsätter hon.

Beslutet att nominera Busch Thor till partiledare fattades enhälligt.

För frågor:
Felicia Lundqvist, 0723-019919


Små barngrupper i Uppsalas förskolor

Foto: Truls Busch Christensen

Ebba Busch Thor och Jonas Segersam i UNT idag:
”Av alla Uppsalas barn i åldern ett till fem år går 81 procent i förskolan. Efterfrågan på en förskoleplats är stor och alliansen har gjort betydande insatser för att kapa köerna och erbjuda en plats till alla familjer som så önskar. Men vi nöjer oss inte med en god tillgång till förskolan – förskolan ska även hålla en hög kvalitet. Kristdemokraterna är beredda att satsa för att storleken på barngrupperna ska bli mindre, särskilt för de allra minsta barnen.”

Läs hela artikeln här

10636188_826891630663587_70206155566626048_nEbba Busch Thor toppar kommunlistan

IMG_4488Ebba Busch Thor ©TBusch

Ebba Busch Thor är förstanamn på Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Listan fastställdes av Kristdemokraternas årsmöte den 8 februari. Sedan 2010 är Ebba Busch Thor ett av fyra ledande kommunalråd i Uppsala. Hon är även ordförande i äldrenämnden.

 – Jag är glad och tacksam över förtroendet. Tillsammans med de andra i KD-teamet kommer jag att lägga fram förslag som ska göra Uppsala till den bästa kommunen för barn och unga att växa upp i, säger Ebba Busch Thor.

Jonas Segersam valdes som andranamn på listan. Segarsam är egenföretagare och verksamhetschef inom barnomsorgen. Han har tidigare varit vikarierande landstingsråd och ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala.

Årsmötet diskuterade även kristdemokraternas valprogram inför kommunvalet 2014. Valprogrammet fastställs i april 2014.

Kristdemokraternas tio första namn på listan för Uppsala kommun:

1. Ebba Busch Thor
2. Jonas Segersam
3. Torbjörn Aronson
4. Margit Borgström
5. Martin Wisell
6. Ulla Johansson
7. Ingemar Virsén
8. Hugo Fiévet
9. Alfonso Marin
10. Felicia Lundqvist


Busch Thor föreslås toppa kommunvalsedeln

Ebba Busch Thor föreslås toppa Kristdemokraternas valsedel till Uppsala kommun. Busch Thor är sedan 2010 ett av Uppsalas fyra ledande kommunalråd i alliansmajoriteten. Hon är ordförande i äldrenämnden och ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse.

– Ebba Busch Thor har visat förmåga att gå från ord till handling och förverkliga kristdemokratisk politik i praktiken. Hon är en färgstark, ansvarsfull och tydlig politiker djupt förankrad i den kristdemokratiska värdegrunden och hon har ett stort förtroende bland partiets medlemmar, säger Alexandra Braf, nomineringskommitténs ordförande.

– Jag är hedrad över nomineringskommitténs förtroende. Det är med ödmjukhet och stor lust som jag ställer mig till förfogande för en ny mandatperiod i Uppsala kommun. Kristdemokraterna har bidragit till stora och betydande valfrihetsreformer och satsningar inom välfärdens kärna. Men det finns mycket kvar att göra. Jag vill jobba för att ge Uppsalaborna mer makt och för att förbättra villkoren för familjer, barn och unga, säger Ebba Busch Thor.

Jonas Segersam föreslås bli tvåa på listan. Han har tidigare varit vikarierande landstingsråd och ordförande för Kristdemokraterna i Uppsala. Han är idag egenföretagare och verksamhetschef för ett föräldrakooperativ inom barnomsorgen.

– Jonas Segersam har en bred politisk kunskap och stor erfarenhet från landstingspolitiken samt från sin roll som företagare. Han är ett bra komplement till Ebba Busch Thor och kommer att kunna bidra med ytterligare kunskap och engagemang till kommunfullmäktigegruppen, säger Alexandra Braf.

Nomineringskommitténs förslag till de tio första namnen på listan:

1.    Ebba Busch Thor

2.    Jonas Segersam

3.    Margit Borgström

4.    Martin Wisell

5.   Ulla Johansson

6.   Ingemar Virsén

7.   Hugo Fiévet

8.   Emelie Litsgård

9. Mikael Bedrup

10. Felicia Lundqvist

En enig nomineringskommitté har förslagit valsedeln för kommunen. Målet har varit få en bred lista med olika kompetenser, spridning i ålder etc. Beslut om listan fattas av partiets årsmöte den 8 februari.

Uppdaterad: Torbjörn Aronsson var i det ursprungliga förslaget på plats nr 3 men har valt att dra tillbaka sin kandidatur till förmån för sitt civila arbete.


Lördag 19/10 inspirationsdag om barns och ungas uppväxtvillkor

Save the date! Välkommen till inspirationsdag om barns och ungas uppväxtvillkor. Kristdemokraterna i Uppsala inbjuder till en inspirationsdag lördagen den 19 oktober om hur barn och unga kan få bästa möjliga förutsättningar i livet.

Vi vill lyfta fram goda initiativ men också ha en diskussion om hur Uppsala kan bli en av Sveriges bästa kommuner att växa upp i. Ett program för dagen kommer att läggas ut under veckan.

Varmt välkommen!


Provvalsresultat för Uppsala kommun

Provvalet för Kristdemokraterna i Uppsala som genomfördes under maj månad är sedan en tid tillbaka färdigräknat. För Uppsala kommun är det Ebba Busch Thor som har störst förtroende av medlemmarna, följd av Jonas Segersam.

I det rådgivande provvalet har ca en femtedel av våra medlemmar röstat. Resultatet ger en god fingervisning om vilka kandidater våra sympatisörer har förtroende för, men även andra faktorer kommer att spela in när nomineringskommittén nu fortsätter arbetet med att ta fram förslag på en kommunlista. Den slutgiltiga kommunlistan kommer sedan att fastställas på årsmötet i februari 2014.

Resultaten som presenteras nedan är den första tredjedelen av de som fått röster i provvalet. De som deltagit har fått rangordna tio namn där det första namnet fått 10 poäng, det andra 9 och så vidare. Den första siffran efter namnet anger den totala poängsumman och den andra siffran hur många förstaplaceringar personen fått.

Alexandra Braf, Uppsala kommuns nomineringskommittés ordförande

 • Busch Thor, Ebba   890   54
 • Segersam, Jonas    504     7
 • Aronson, Torbjörn   400   16
 • Johansson, Ulla       391    3
 • Borgström, Margit    332    2
 • Virsén, Ingemar        293    5
 • Wisell, Martin           185    2
 • Andersson, Ove       166    3
 • Bedrup, Mikael        156    1
 • Boström, Leif            151    3
 • Hörnqvist, Simon      144
 • Klomp, Harald          143
 • Prosén, Lars-Erik      142   5
 • Westergård, Petra    128    3
 • Borgström, Rolf         125
 • Gilan, Arash               124
 • Marin, Alfonso            120   2
 • Kjösnes, Torkel          116   1
 • Fiévet, Hugo               107   1
 • Wirén, Trine                106   1
 • Lundqvist, Felicia        105   1

Medlemskväll om Kriminalpolitik

På onsdagen den 10/10 hålls medlemsmöte i Stadshuset. Temat för kvällen är Kristdemokratisk kriminal- och rättspolitik och leds av Charlie Weimers som arbetar som politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

Till medlemskväll samlas vi för att få information om olika politiska frågor i kommunen och diskutera dessa gemensamt. Alla medlemmar är välkommna.

Tid: Onsdagen den 10 oktober, klockan 19.00
Plats: Stadshuset, Gunnar Leche-rummet
OSA: om du kommer på simon.westberg@kristdemokraterna.se

Alla medlemmar är välkomna!


Kd-Uppsala välkomnar satsning på förenklade byggregler

– Jag är väldigt glad att Stefan Attefall idag markerat att regeringens linje är att dagens byggregler är för strikta och motverkar byggandet av små billiga lägenheter. Men för mig är en förenkling av byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder bara ett första steg. Det finns även andra grupper där många idag söker lite enklare och billigare lägenheter dessa bör också få möjligheten att hitta en boende som passar dem, säger Ebba Busch i en kommentar

Idag har bostadsminister Stefan Attefall presenterat regeringens kommande förslag om att förenkla byggreglerna för ungdoms- och studentbostäder. Redan i våras beslutade Uppsala kommunfullmäktige att ge Plan- och byggnadsnämnden i uppdrag att kontakta regeringen med förslaget att göra Uppsala till testkommun för sådan förenklade regler.

– Byggreglerna är i grunden positiva och till för att säkerställa ett gott boende. Problemet är att de i vissa fall blivit så strikta och tolkas så strikt att de kraftigt försvårar och i centrala lägen nästintill omöjliggör byggandet av små billiga lägenheter, avslutar Ebba Busch.


Sommaren debattartiklar

Under sommaren har kristdemokraterna i Uppsala publicerat ett antal debattartiklar i UNT rörande lokala frågor.

Uppsalaskolor värnar miljön

Hållbar utveckling är lika viktigt lokalt som globalt. Därför avsätter vi varje år en miljon för att undervisningen i Uppsalas skolor om miljöarbete ska hålla högsta klass

IB-skola gör Uppsala attraktivare

För att lättare lockare företag och forskare till Uppsala bör den befintliga IB-utbildningen på gymnasienivå kompletteras med en grundskolenivå.

Elbilarna kommer inte i första hand

Om offentlig sektor ska investera i nya miljövänligare produkter, som elbilar, måste produkten som sådan också vara så bra och effektiv att den klarar av att uppfylla den uppgiften den införskaffades för.


KD kampanj på Internationella familjedagen

Kampanj utanför Uppsala stationMikael Oscarsson, Hugo Fiévet, Felicia Lundqvist, Joel Pierrou, Jonas Segersam, Ebba Busch är ute och kampanjar på Familjedagen. Flygbladen går som smör i solsken. Frihet för familjen!


Bilder från 1 maj 2012 i Uppsala

Bilder från Kristdemokraternas 1 maj-firande i Uppsala. Temat för årets arrangemang är ”Upp till kamp för familjen!”, vilket tar spjärn emot de inskränkningar i familjens frihet som börjar få nytt gehör inom politiken – även från Kristdemokraternas Allianskollegor. Omkring tusen personer slöt upp under arrangemanget.

Foto: Truls Busch-Christensen

[nggallery id=1]