Idag har Kristdemokraterna Vansbro skickat ut ett brev till alla medlemmar och informerat om betalning av medlemsavgiften på 150 kronor, om vår facebooksida, om årsmötet i februari och om planerad utbildning i ideologi och praktisk politik. Någon som inte fått medlemsbrev, men gärna vill ha så är det bara att höra av sig till undertecknad ordförande - det går givetvis bra även för nya medlemmar att få medlemsbrevet, det är bara att höra av sig./Torsten Larsson ... Se merSe mindre

Se på Facebook

Rapport från årets sista sammanträde med kommunfullmäktige i Vansbro kommun 16 december:

Kommunfullmäktige beslutade bl.a:
1. Utöka kommunstyrelsens budget med 13,356 Mkr genom 7,5 Mkr tack vare nytt kostnadsutjämningssystem och resten genom sänkning av överskottsmålet från 2 till 0,4%.KD påpekade behovet av att det i statsbudgeten tillförs ökade medel för generella statsbidrag till kommunerna för att klara välfärden samt att budgetbeslutet i kommunfullmäktige i fortsättningen måste omfatta inte enbart anslag till kommunstyrelsen utan även fördelning till verksamheter.
2. Ingå borgen för Inlandståget AB med 500 tkr - M och KD gick på kommunstyrelsens förslag om borgen med 53 tkr motsvarande aktieägandet och lämnade reservation mot beslutet.
3. Anta ny VA-taxa för 2020 innebärande bl.a. höjning av brukningsavgifterna med 3% - detta efter omröstning som slutade 22-7 där en minoritet önskade oförändrad taxa.
4. Avslå motion från V om 6 timmars arbetsdag.
5. Avslå motion från S om införande av ISO 45001-standard om arbetsmiljöarbete - efter omröstning 16-12 där S fick stöd av V och KP.
6. Anse motion från KP om visselblåsarsystem besvarad med det arbete som pågår.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Årets sista sammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro kommun hade god stämning och kommunalrådet bjöd på tårta (av egna medel och inte av skattemedel).

Bland besluten kan nämnas:

Kommunstyrelsen beslutade:
x Fastställa budget för 2020 innehållande krav på kostnadsreduceringar inom kommunstyrelsen mot idag på cirka 15 Mkr under förutsättning att kommunfullmäktige ökar ramen med 14,157 Mkr (7,5 för ny kostnadsutjämning, och 6,657 Mkr för minskat överskottsmål från 2 till 0,4%). Ökas ej ramen ökar kravet på kostnadsreduceringar med 14,157 Mkr
x Uppdra till förvaltningen fram till juni 2020 arbeta vidare med utredning av skolans organisation och i utredningen beakta elevprognoser, pedagogiska aspekter och ekonomiska aspekter. Det blir därmed inga större organisationsförändringar för läsåret 2020/2021
x Bibehålla dagverksamheten för dementa
x Till ny ledamot i utskottet leva och bo välja Dick Bergkvist

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
x Utöka budgeten för kommunstyrelsen med 14,157 Mkr (enligt ovan)
x Behålla oförändrad renhållningstaxa och införa möjlighet till tömning av brännbart avfall varannan vecka
Höja VA-taxan med 3% för brukningsavgifter och 5% för anläggningsavgifter
x Tacka ja till erbjudandet att gå med i Gysam (gymnasiesamverkan)
x Avslå motion om 6 timmars arbetsdag.

Det inlämnades reservationer mot en del beslut, men denna gång inga reservationer från kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige behandlar dessa förslag vid årets sista sammanträde 16 december./Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunfullmäktige 18 november:

Kommunfullmäktige beslutade godkänna delårsrapport visande -4,5 Mkr godkändes. Prognosen för 2019 är på -20,4 Mkr och kommunstyrelsen har tagit fram en åtgärdsplan för ekonomisk balans.

Till ny ersättare i kommunstyrelsen för kristdemokraterna valdes Dick Bergkvist att efterträda Christer Spett. Dick välkomnas därmed tillbaka till kommunstyrelsen efter några års frånvaro.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

KD ökar i senaste opinionsundersökningen. Blir det ännu en liten ökning i nästa opinionsundersökning nu när rikstinget har varit och gett medial uppmärksamhet?KD ÖKAR EN PROCENTENHET I DEMOSKOP!

KD ökar en procentenhet i Aftonbladet/Demoskops mätning i november månad. Under en mätperiod där mycket fokus hamnat på vårt riksting och på vård- och trygghetsfrågor.

Gå med i KD du också och jobba för ett Sverige att lita på.
KD.nu/blimedlem

Läs hela undersökningen här:
www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/e8Rp6g/historisk-matning-nu-ar-sd-storst-i-sverige
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

God stämning vid kristdemokraternas riksting i Umeå 8-10 november. Särskilt glädjande och viktigt är den goda stämningen i presidiet, som nu består av Ebba, Jakob och nyvalde Bengt Germundsson.NWT: KD STÄRKTES I UMEÅ!
Partistyrelsen fick rikstingets godkännande för nästan alla sina förslag.
”Kristdemokraterna gjorde skäl för beskrivningen ”Sveriges snällaste parti”. Rikstinget kännetecknades INTE av splittring, hårda tag och misstro, utan av respekt och ett vänligt tilltal även i de frågor där debattörerna stod förhållandevis långt ifrån varandra.”

”Ebba Busch Thor går från klarhet till klarhet i sin partiledargärning. I stället för att splittras i Västerbotten lämnar Kristdemokraterna Umeå som ett stärkt parti!”

LEDARE I NWT 2019-11-11

Mer krigsting än riksting. Så löd det ensidiga narrativet i media inför att Kristdemokraterna samlades till riksting i Folkets hus i Umeå i helgen. Bitvis kunde till och med spåras viss skadeglädje: Äntligen skulle KD splittras.

Men i stället fick partistyrelsen rikstingets godkännande för nästan alla sina förslag. Undantaget är att KD inte skall verka för ett nationellt tiggeriförbud, något som annars vore önskvärt.

I fokus för uppmärksamheten stod dock migrationsfrågan. Antingen skulle partistyrelsen behöva köra över stora delar av partiet eller så tinget göra detsamma med partistyrelsen, den slutgiltiga splittringen

I Umeå märktes dock inte den omtalade osämjan av. Kristdemokraterna gjorde i stället skäl för beskrivningen Sveriges snällaste parti. Tinget kännetecknades inte av splittring, hårda tag och misstro utan av respekt och ett vänligt tilltal även i frågor där debattörerna stod förhållandevis långt ifrån varandra.

När frågan debatterades i går klev partiledare Ebba Busch Thor upp i talarstolen och meddelade att partistyrelsen jämkar sitt förslag. En skrivelse lades till om att barnkonventionen och andra tillämpbara internationella konventioner skall efterlevas. I realiteten var förändringen kosmetisk. Konventioner har en påtaglig elasticitet inbyggda i sig och KD-ledningens linje ryms väl inom ramen för dessa. Ändå fyllde det en funktion för att lugna de delar av partiet som är oroliga. Partistyrelsens förslag antogs också med stor majoritet.

De allra flesta i partiet är rörande överens om att det har funnits ett behov att reformera den tidigare migrationspolitiken. Men det totala värnandet av familjer och barn är inpräntat i KD:s dna och många vill ha garantier för att partiet fortsätter att ha deras bästa för ögonen.

Vad många uppfattar som viktigare är att KD inte blir ett migrationsparti. Partiet har en lång tradition av att balansera olika uppfattningar. Nu handlar det dock mer om att balansera bilden av partiet. En tuffare linje i migration och integration är de flesta ändå okej med, men KD skall framför allt vara borgerlighetens sociala parti.

Det är också det som främst särskiljer KD från resten av oppositionen. Moderaterna och Sverigedemokraterna håller sig också med strikt migrations- och integrationspolitik, men inget av dem är i närheten av KD:s trovärdighet i sociala frågor, i frågor om sjukvård och omsorg.

Därmed sammanfaller också i allt väsentligt partiledningens agenda med den så kallade partivänsterns, även om de inte är helt överens om den exakta utformningen av politiken på alla områden. Detta är en väsentlig styrka för KD som fortsätter att vara ett parti som många medier och kommentatorer inte riktigt förstår.

Idéer har stötts och blött men inga åsikter har försökts gömmas under mattan. Ingen har blivit överkörd av partistyrelsen och därmed finns också en bred uppslutning bakom partiets linje även om somliga hellre hade sett en något annorlunda linje.

Ebba Busch Thor går från klarhet till klarhet i sin partiledargärning. I stället för att splittras i Västerbotten lämnar Kristdemokraterna Umeå som ett stärkt parti.

Länk: www.nwt.se/2019/11/11/kd-starktes-i-umea/
... Se merSe mindre

Se på Facebook