Tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen i Vansbro kommun innehåll ovanligt många omröstningar (4) och reservationer (i 6 ärenden). Anmärkningsvärt är att alla ledamöter reserverade sig mot något beslut.

En anledning är förstås att ett stort antal förslag till åtgärder för att komma tillrätta med ekonomin (prognos för 2019 på cirka -20 Mkr) fanns på dagordningen och meningarna var delade om vilka åtgärder som är politiskt gångbara.

Bland besluten kan nämnas fortsatta MBL-förhandlingar om minskning med tre särskilda boendeplatser och fem korttidsplatser, reducering till 20 platser för feriearbete för ungdomar, instrumentalundervisning i musikskolan från årskurs 3 och reducerad tid för ungdomsgårdsverksamhet från 5 till 3 kvällar i veckan och enbart lokalisering till Dala-Järna.

Kristdemokraterna reserverade sig inte mot något av dessa beslut, men hade velat se fler kostnadsreduceringar på några områden och lämnade en reservation - gällande att fritidscheckar fortsatt delas ut under 2020. Visserligen uppskattat med fritidscheckar, men fler åtgärder behövs för att få ekonomin i balans och här såg vi en lämplig åtgärd. Fler förslag till åtgärder kommer till nästa kommunstyrelsesammanträde, för det behövs om ekonomin ska komma i balans.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

3 veckor sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Lite text om vad kristdemokraterna står för.KD PÅ DJUPET. Om trygghet.

I ett samtalsklimat som präglas av ytlighet och kommentarsfälten fylls av nättroll ska vi presentera oss själva på djupet. Vår syn på trygghet. Kom ihåg att KD inte är ett utopiskt parti. Vi tror inte på någon utpräglad vision om det perfekta samhället. Vi har inget facit att sikta mot. Vi agerar istället utifrån goda värderingar.

Trygghet är en rättighet. Det kan handla om boende och att kunna försörja sig. Om vår tilltro till rättssamhället. Det handlar också om relationerna med andra länder och det svenska försvaret. Det handlar inte minst om den nära gemenskapen i en familj och att barn och unga ges goda uppväxtvillkor. Eller att någon tar emot oss när vi inte kan stå på egna ben. Trygghet är en omistlig del av samhällets grundvalar.

Vår människosyn utgår från att människan till sin natur är rationell eller förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan gott och ont. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

Samhällsgemenskapen rubbas varje gång någon begår ett brott och handlar orätt. Otryggheten skadar kittet som binder samhället samman.

Alla brott ska beivras utan undantag, också smärre brott och förseelser. Det är det offentligas uppgift att skipa rättvisa. Övergrepp och kränkningar av människor och egendom kan aldrig tolereras. Respekten för lagarna ska upprätthållas med fasthet och förövare ska lagföras skyndsamt.

Samhället ska alltid ställa sig på brottsoffrets sida. Men efter fullgjort straff hela samhällets ansvar att återanpassa den tidigare brottslingen så att han eller hon fortsättningsvis respekterar omgivningen och blir en del av samhällsgemenskapen.

Samtidigt som vi visar fasthet mot dem som begått brott, vill vi vara tydliga med familjens och civilsamhällets oumbärliga roll att bekämpa brottslighet genom förebyggande insatser. Det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar att vägleda dem rätt i livet så att brottslighet helt kan undvikas. Därför ska det offentliga sträva efter att ge föräldrar mer tid barnen. En stark sammanhållning mellan föräldrar och barn minskar riskerna för dåliga skolresultat och att unga hamnar i utanförskap och dras in i brottslighet.

Det är kärleken till nästan som utgör grunden till vård, omsorg, miljöarbete, polis och rättsväsende. Det är kärleken till jorden och rötterna, till barnen och de gamla, till våra partners och kamrater som utgör kärnan i våra liv. Visst är det bra med tekniska landvinningar och nya mediciner, blixtsnabb fiber och molntjänster. Men vi människor får inte kraften från prylar och appar. För att leva tryggt behöver vi människor varandra. Vi kristdemokrater är samhällsbyggare. Vi strävar efter samhällsgemenskap. Ett Sverige att lita på.

Gå med i KD du också.
KD.nu/blimedlem
... Se merSe mindre

Se på Facebook

God stämning och enbart enhälliga beslut vid dagens möte med kommunstyrelsen i Vansbro kommun. Ovanligt många ersättare, men det är ju älgjaktsvecka.

Bland besluten kan nämnas att den redovisning av åtgärder för ekonomisk balans som tagits fram ska det tas fram beslutsunderlag fram till nästa möte med kommunstyrelsen 5 november. Helt nödvändigt med åtgärder - förutom det förvaltningen kan göra på egen hand krävs politiska beslut - prognosen för 2019 är på -20,4 Mkr. Vid sammanträdet 5 november ska även beslut fattas om fördelning av kommunstyrelsens budget för 2020.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Programmet för kristdemokraternas medlemsmöte 24 oktober 18.30--21.00 på Värdshuset Flottaren är nu klart.

Det blir i huvudsak fyra inslag i programmet:
1. Kristdemokratisk ideologi (start på information om detta)
2. Långsikt plan för Vansbro kommun (start på arbete som ska bedrivas i kommunen under 2020)
3. Information om Vansbro kommuns ekonomiska läge (prognos för 2019 på -20 Mkr)
4. Redovisning av förslag till åtgärder för ekonomisk balans (ska behandlas av kommunstyrelsen 5 november

Medlemmar (nuvarande och nya) hälsas varmt välkomna!/Torsten Larsson
... Se merSe mindre

Se på Facebook

Rapport från Kommunfullmäktiges sammanträde 30 september följer:

Kommunfullmäktige beslutade bl.a:
x Inriktningen är att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras (ingen flytt)
x Fastställa strategisk plan 2020-2022 med bl.a. oförändrad skatt

För övrigt bred samsyn i nästan alla frågor. Dock tre omröstningar som slutade 27-2 (1 avstod), 27-2 (1 avstod) respektive 28-2. Själv skulle jag aldrig begära omröstning när utgången är så klar - det räcker att reservera sig mot beslut som man inte vill stå bakom.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Kristdemokraterna i Vansbro kommun håller medlemsmöte torsdagen den 24 oktober på Värdshuset Flottaren med start 18.30.

Vid mötet välkomnas nya medlemmar och start görs av två inslag som kommer vara teman under det närmaste året - kristdemokratisk ideologi och långsiktig plan för Vansbro kommun.

Nuvarande och nya medlemmar hälsas välkomna!
... Se merSe mindre

Se på Facebook

2 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från Vansbro kommuns kommunstyrelsesammanträde 17 september:

Kommunstyrelsen beslutade bland annat avstyrka Trafikverkets förslag om sänkt hastighet på E 16 från 90 till 80 km/timme från 1 november 2019.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige bland annat:
1. Fastställa strategisk plan för 2020--2022 inklusive budget för 2020 med oförändrad skatt 22:30
2. Fatta ett inriktningsbeslut om att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras (ingen samlokalisering till en av orterna - det skulle bli dyrt)
3. Tillsätta en fullmäktigeberedning avseende framtidens äldreomsorg med en representant per parti i fullmäktige, representanter från två pensionärsorganisationer samt en representant från stiftelsen Vansbrohem.

Mycket tid vid kommunstyrelsens sammanträde ägnades åt åtgärdsplan för ekonomisk balans. Förvaltningen har tagit fram ett antal förslag till åtgärder som det nu ska tas fram konsekvensbeskrivningar över innehållande bland annat beräkningar av de ekonomiska konsekvenserna. Redovisning sker till kommunstyrelsen i oktober.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

3 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Historiskt beslut idag i Stiftelsen Vansbrohem. En enig styrelse beslutade uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheterna till ett seniorboende/trygghetsboende i Dala-Järna.

Bakgrunden är att seniorboendena i både Dala-Järna och Nås (Solgärdet respektive Legoland) en längre tid varit fullt uthyrda och det finns en efterfrågan på fler lägenheter för seniorboende. Vansbrohem ser gärna, om planerna realiseras, att seniorboendet blir trygghetsbostäder med gemensamhetsutrymmen och personal del av dagarna.

Tanken är att seniorboendet/trygghetsboendet placeras vid Korsnäsgårdsområdet där Vansbrohem äger mark och det kan bli aktuellt med 12 lägenheter.

Naturligtvis är det mycket som behöver utredas, bl.a. hur lägenheterna ska utformas och var hyresnivån kan komma att ligga.
... Se merSe mindre

Se på Facebook

5 månader sedan

Kristdemokraterna Vansbro

Rapport från kommunfullmäktige 24 juni:

Kommunfullmäktige beslutade avsätta 21 Mkr för investering i Bäckaskog och 1,83 Mkr för fiberutbyggnad (Uppsälje samt Tyna till Malmsta).

Kommunfullmäktige beslutade även välja nämndemän till Tingsrätten och representanter i direktionen för Västerdalarnas Utbildningsförbund - Torsten Larsson (ordförande), Anders Hed (ledamot), Zenitha Hermansson (ledamot) samt Mattias Berglund (ersättare). Två ersättarplatser är vakanta och ska tillsättas vid nästa sammanträde 30 september.

Noterbart från kommunfullmäktige är för övrigt god närvaro. Alla partier hade full bemanning med ordinarie och ersättare, vilket är en klar förbättring jämfört med förra mandatperioden.
... Se merSe mindre

Se på Facebook