Det här vill vi göra i Vansbro

I kristdemokraterna försöker vi göra kommunen till en bättre plats att bo på för oss själva och de som kommer efter. Vi vill ta vårt ansvar inom alla de områden som berör kommunala verksamheter och beröringsområden. Vi utgår från vår värdegrund, lyssnar på kommuninvånarna och resonerar utifrån erfarenheter och kunskap.

Kristdemokraternas valprogram 2014
För Vansbro Kommun

Familjen

 • Ett maxtak för barngruppernas storlek inom förskolan ska fastställas
 • Barnomsorgspeng ska kunna erbjudas för egna barn som ytterligare ett alternativ för att forma barnomsorgen tillsammans med andra föräldrar
 • Vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar ska återinföras

Företagandet

 • Ett bra företagsklimat ska fortsatt vara prioriterat – bl a genom fortsatta företagsbesök och fortsatt satsning på Näringslivssamverkan för fler arbetstillfällen
 • E 16 med ny sträckning Järna-Vansbro ska påbörjas under planperioden
 • Utbyggd och väl fungerande bredband

Ekonomin

 • Den kommunala ekonomi ska vara i balans senast 2017, då underskottet som uppstått sedan år 2000 ska vara återställt
 • Kommunal kärnverksamhet som barnomsorg, skola och äldreomsorg ska prioriteras framför åtaganden som ligger långt från de mest centrala kommunala uppgifterna
 • Arbetet med samverkan med andra kommuner ska fortsätta
 • Fastigheter där kommunen inte har egna verksamheter ska avvecklas
 • Kommunens konsultkostnader ska begränsas, personalrekrytering görs i princip i egen regi
 • Kommunens kostnader för arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska finansieras helt av taxor
 • Gränserna för det kommunala uppdraget ska tydliggöras, de ideella krafternas engagemang ska uppmuntras

Ungdomarna

 • Kommunen ska fortsätta arbetet att ge ungdomar större möjlighet påverka utvecklingen i kommunen
 • Ungdomsgårdens verksamhet ska bevaras
 • Ungdomarna ska fortsatt prioriteras i folkhälsoarbetet, t ex genom föräldrastöd i form av familjeteam
 • Elever som inte uppnått målen i kärnämnena ska erbjudas sommarskola
 • Lärarnas arbetstid ska ha fokus på mer undervisningstid – det administrativa arbetet ska minska
 •  Gruppstorlekarna ska minska och personaltätheten öka i fritidsverksamheten
 • Skolorna ska ha kompetens och avsätta resurser för att tidigt se och stödja elever i behov av särskilt stöd genom att ha tillgång till speciallärartjänster och specialpedagogtjänster, vikten av att nå godkända resultat ska betonas
 • Nolltolerans ska gälla för såväl mobbing och kränkande behandling som mot klotter och dålig skolmiljö. Alla ska bemötas med respekt
 • En elevhälsogaranti ska finnas där eleven garanteras stöd och hjälp från första skoldagen
 • Skolmaten behöver förbättras. Vi vill att skolan ska kunna handla lokala råvaror och använda sig av mindre halvfabrikat

De äldre

 • Möjlighet att välja utförare och typ av service inom hemtjänsten ska finnas
 • Kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning i hemmet, växelvård och samtalsstöd
 • Äldreomsorgen ska ha god kvalitet och värdighet med bra aktiviteter, ett prioriterat område är gemensamma måltider för äldre

Miljön

 • Kommunen ska slå vakt om våra naturvärden
 • Kommunen ska arbeta för en ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel i måltidsverksamheten samt att upphandling av ekologiska livsmedel till förskolor, skolor och äldreboenden ska främjas genom delad upphandling för att fler leverantörer ska kunna medverka – matkvaliteten ska uppmärksammas
 • Kommunen ska avsätta medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar
 • Kommunen ska arbeta intensivt för utveckling av järnvägen – både Västerdalsbanan och Inlandsbanan

Bemötande och tillgänglighet

 • Alla som kommer i kontakt med kommunförvaltningen ska uppleva att de får ett gott bemötande och tillgängligheten ska vara god – alla ska få ett svar på en fråga inom två arbetsdagar
 • Kommunens förvaltningsorganisation ska säkerställa personalens delaktighet och inflytande – viktigt att personalens synpunkter kommer fram och att de blir lyssnade på

Hälso- och sjukvård

 • Kommunen ska i dialog med landstinget verka för att distriktssköterskemottagningen ska vara kvar i Nås och att röntgen ska vara kvar vid Vansbro vårdcentral

 

Nedan kan du läsa det valmanifest vi använde oss av 2010. Även om vi inte haft så många platser i Kommunfullmäktige så har vi ändå lyckats genomföra många viktiga förändringar inom flera av dessa områden under den senaste mandatperioden.

Kristdemokraternas valmanifest 2010
FÖR VANSBRO KOMMUN

Prioriterade områden att arbeta för under mandatperioden 2010-2014

 • Familjen
 • Företagandet
 • Ekonomin
 • Ungdomarna
 • De äldre

Familjen

 • Bevarat och utvecklat vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar
 • Föräldrastöd
 • Garantera att par får bo tillsammans på gamla dar – införa parboendegaranti

Företagandet

 • Fortsatt förbättrat företagsklimat – bl a genom fortsatta företagsbesök, fortsatt satsning på Näringslivssamverkan för fler arbetstillfällen samt god tillgänglighet och gott bemötande i kommunförvaltningen
 • Fungerande persontrafik på Västerdalsbanan
 • E 16 med bättre vägar genom kommunen

Ekonomin

 • Fortsatt arbete för kommunal ekonomi i balans
 • Intensifiera samverkan med andra kommuner
 • Avveckla fastigheter där kommunen inte har egna verksamheter
 • Tydliggöra gränserna för det kommunala uppdraget

Ungdomarna

 • Fortsätta arbetet att ge ungdomar större möjlighet påverka utvecklingen i kommunen
 • Bevara ungdomsgårdens verksamhet
 • Prioritering av ungdomarna i folkhälsoarbetet
 • En skola med god kvalitet

De äldre

 • Fortsatt utveckling av seniorboenden – till att också omfatta Vansbro
 • Möjlighet att välja utförare och typ av service inom hemtjänsten
 • Garantera att par får bo tillsammans på gamla dar
 • En äldreomsorg med god kvalitet

 

Kristdemokratiska Studentförbundet har tagit fram en introduktion till kristdemokratisk filosofi som du kan läsa som pdf här.