• Tillgängligare tandvård inget för majoriteten

  Mona Hammarstedt har i en motion verkat för att öka tillgängligheten till tandvården. När frågan behandlades på dagen fullmäktigesammanträde blev det uppenbart att det är inget som majoriteten bryr sig om. Med ett enkelt avslag visade man var man stod i frågan.


  Utdrag ur landstingsfullmäktiges protokoll 24-25 oktober 2007 § 140

  Motion från Mona Hammarstedt (kd) om tillgängligare tandvård för alla

  Föredrogs inför landstingsfullmäktige landstingsstyrelsens förslag i ärende nr 11 på föredragningslistan angående motion från Mona Hammarstedt (kd) om tillgängligare tandvård för alla (sid. 89-91 i landstingsfullmäktiges handlingar).

  Under överläggningen framfördes följande yrkanden:

  Elisabet Strömqvist yrkade att landstingsfullmäktige beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens förslag

  • att avslå motionen.

  Mona Hammarstedt yrkade i första hand på återremiss på motionen.

  Ordförande ställde först återremissyrkandet under proposition varvid hon förklarade sig anse propositionen att ärendet avgörs vid dagens möte med övervägande ja besvarad.

  Landstingsfullmäktige beslutade i enlighet härmed.

  Landstingsfullmäktige beslutade därefter

  • att avslå motionen.

  Tandvård | Mona Hammarstedt · motionsbeslut · tillgänglighet