Skadad toppkandidat

Valrörelse kan tydligen vara farligt. Just nu läser vi på sociala medier att vår toppkandidat Monna Ridderström skadat sin fot och linkar fram. Redaktionen vill önska henne ett snabbt tillfrisknande. Du har många människor att besöka i den här valrörelsen! Gott mod Monna önskar vi från valledningen.

20140813-164645-60405962.jpg

Minnesstund för Roy Cederbäck

Begravningsgudstjänst för distriktsordförande och landstingsråd Roy Cederbäck äger rum fredagen den 22 augusti, klockan 13.30 i Domkyrkan i Västerås.

Kristdemokraterna i Västmanland inbjuder till minnesstund i Västerås stadshus foajé. Minnesstunden äger rum direkt efter begravningen.

Välkomna

Maria Lindelöf
Distriktsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland

KD antar landstingspolitiskt program för den nya mandatperioden

Måndagen den 11 augusti kommer distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Västmanlands län att anta det landstingspolitiska programmet för kommande mandatperiod 2015-2018.
Det är ett program som naturligtvis har stort fokus på sjukvårdspolitiker frågor, men även frågor som rör kultur, kollektivtrafik, näringsliv, regional utveckling och demokrati och dialog.

Vi vill att de kristna värderingarna utgör grunden för de gemensamma värden vi ska ha i vårt län och land.
– Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad.
– Alla människor är lika mycket värda och unika och har därmed olika behov.
– Ingen är fullkomlig – alla har rätt till en andra chans.
– Rätten till liv.
– Älska din nästa – vi som medmänniskor har ett ansvar att stå på de svagas sida.

Landstinget Västmanland visar på goda resultat på flera viktiga områden t ex patientsäkerhet och bröstcancervård, men står samtidigt inför stora utmaningar. Här råder brist på personal vilket gör att vårdplatser hålls stängda. Barn kommer i kläm då kontakten mellan skola, vård, föräldrar och barn alltför ofta brister.

För kommande mandatperiod vill vi att personalen ska prioriteras främst. Det är svårigheter att rekrytera och behålla personal som leder till att många patienter tvingas träffa nya läkare varje gång och inte får sängplats på rätt vårdavdelning.

Arbetet med att ta fram programmet har letts av landstingsoppositionsråd Malin Gabrielsson

20140801-150543-54343375.jpg

Familjen och politiken var det viktigaste för Roy

Kristdemokraternas första namn på riksdagslistan Monna Ridderström intervjuades idag på radio Västmanland av anledning av distriktsordförande och landstingsoppositionsråd Roy Cederbäcks bortgång.

Monna berättar i intervjua att trots hans dåliga hälsa under våren och trots sin cancersjukdom jobbade Roy Cederbäck politiskt in i det sista. Familjen och politiken var det viktigaste för Roy och där fann han sin glädje.

Lyssna till hela intervjun HÄR

20140730-191833-69513311.jpg

De etiska kraven på vårdgivare behöver förtydligas.

Till skillnad från Vänsterpartiet tror Kristdemokraterna gott om vårdens entreprenörer och vill att de ska bli fler – såväl företag som stiftelser och kooperativ. Därför har vi tillsammans med regeringen infört Lagen om Valfrihet.

Kortsiktiga ägare som maximerar vinst på bekostnad av kvalitet och sysslar med avancerad skatteplanering i länder med begränsad insyn, ligger inte i skattebetalarnas intresse. De etiska kraven på såväl offentliga som privata vårdgivare behöver förtydligas. Vi vill att alla utförare – oavsett ägarstruktur ska kunna jämföras öppet.

Det är bra att vårdens företagare som Päivii Anttila ger sig in i debatten så fler förstår att Vänsterpartiets linje kommer leda till uppsägningar och ännu färre karriärvägar för kvinnor i vårt län.

Mångfald utvecklar vården och stärker arbetsmarknaden. Fram för mer lokalproducerad välfärd!

Malin Gabrielsson
Oppositionsråd Landstinget Västmanland

20140724-084334-31414629.jpg

Minska trafikbullret

Vägar och järnvägar är viktiga för transporter av människor, livsmedel och varor. Men fordonen orsakar även buller för människor. Kristdemokraterna i Västerås vill därför att de som bor i närheten av vägar och järnvägar ska erhålla bullerminskande åtgärder. Det kan vara bullervallar, plank, växtlighet som absorberar ljud eller ny bullerminskande teknik. Det finns t.ex. nya typer av bullerminskande dukar och glas.

I många fall är det inte kommunens ansvar att minska bullret, utan istället Trafikverkets ansvar. Här vill vi att Västerås politiker och tjänstemän aktivt påverkar beslutsfattarna på nationell nivå att arbeta för att minska bullret.

Det är också möjligt för enskilda att göra egna bullervallar, t.ex. av jordmassor eller bygga plank. Här anser jag att Västerås tjänstemän i första hand ska lyssna till dem som utsätts för buller och vara tillmötesgående i sina beslut.

Kristdemokraterna har också sett över byggreglerna för nya hus. Det kan exempelvis bli möjligt att bygga hus utmed vägar med uteplatser på insidan. Med detta minskar bullret i människors utemiljöer samtidigt som vi är mindre restriktiva med bullerkrav vid fasader.

Eric Söderberg
Kandidat till kommunfullmäktige i Västerås
Kristdemokraterna

20140717-154146-56506838.jpg

Öka tillgängligheten i Västerås City

Det ska vara lätt att ta sig in till city för alla, oavsett om man är ung, gammal eller har nedsatt funktionsförmåga. Bilen är fortfarande det transportmedel som tillmötesgår människors behov av tillgänglighet bäst. Bilen ger också friheten att ta sig från punkt a till punkt b samt uträtta ärenden på vägen.

Det spelar ingen roll hur mycket politiker försöker stoppa bilarna. Människor kommer ändå att åka bil och risken är att de väljer bort city. Samtidigt har kollektivtrafiken förbättrats i Västerås med smartkoll. Vi har även Sveriges bästa cykelvägnät. Jag har själv kämpat för att öka tillgängligheten för cyklister och kollektivtrafik till både city och Erikslund. Frågan är nu hur vi får till en ny hållbar transportlösning i city samtidigt som vi uppfyller bilens frihetskänsla?

Miljöpartiet har föreslagit att Vasagatan och Stora gatan i centrum ska stängas ned för kollektivtrafik. Detta riskerar att försämra tillgängligheten till och i centrum. Kristdemokraterna föreslår istället att kommunen, under kommande mandatperiod, undersöker möjligheterna med alternativa transportlösningar. Tekniken inom person- och varutransporter går nämligen väldigt snabbt framåt. Samtidigt ökar it-tekniken möjligheten för nya innovationer. Här kan Västerås bli världens mest utvecklade transportstad om vi sätter ribban högt. En lösning kan vara förarlösa fordon i form av spårtaxi som redan finns på flera platser i världen. Eller förarlösa bilar som nu testas i Göteborg. Västerås skulle kunna bli ledande inom detta.

Sammanfattningsvis anser Kristdemokraternas att Västerås Stad undersöker möjligheterna med nya transportlösningar. Västerås kan göra detta tillsammans med näringslivet och högskolan. Samtidigt säger vi nej till alla förslag som försämrar tillgängligheten.

Eric Söderberg
Kandidat till kommunfullmäktige i Västerås

20140717-154029-56429338.jpg

Våra svar om Västerås flygplats

Kristdemokraterna i Västerås har blivit ombedda att svara på frågor gällande Västerås flygplats och avtalet med Ryan Air och vill här dela med oss av våra svar.

1. Västerås flygplats har hemliga kontrakt med Ryanair. Vad tycker du om det?
Svar: Helt okej med affärsavtal som inte är offentliga.

2. En uträkning* visar att varje flygbiljett på Västerås flygplats subventioneras med ungefär 132 kronor av skattebetalarna. Vad tycker du om det?
Svar: All kollektivtrafik kostar skattebetalarna. Det bör göras en cost-benefit-analys där man tar hänsyn tilll alla samhällsekonomiska intäkter som flygplatsen ger. Det kan handla om ökad handel, turism m.m. Det är även bra att Västeråsare kan ta sig ut i världen vilket de annars kanske inte hade haft råd med.

3. Flyger du själv med Ryanair? Varför? Varför inte?
Svar: Ja, det är billigt. För oss barnfamiljer blir det många tusenlappar man kan spara på.

4. Övriga kommentarer.
Svar: Ryanair har bra flygplan som är välfyllda med passagerare vilket ger lite utsläpp per person.

Mer fysisk aktivitet i skolan gynnar inlärning

Hälsa, välbefinnande och skolprestationer hänger ihop. I Bunkeflostrand i södra Sverige har forskare under nio år studerat effekterna på 200 barn som fått mer motion och idrott i skolan.
Det är framförallt pojkarnas resultat som påverkas. Pojkarna med daglig fysisk aktivitet hade dessutom signifikant högre betyg i svenska, engelska, matematik samt i idrott och hälsa än de övriga pojkarna. Den här kunskapen är högaktuell i ett län som Västmanland. Vi har all anledning att oroa oss för skolresultaten i länet och den låga utbildningsnivån.

Eftersom västmanlänningarna motionerar för lite är det viktigt att skolan hjälper barn och föräldrar att etablera nya vanor. Mer motion och rörelse i undervisningen kan därför både höja skolresultat och minska fetma. Några goda exempel kan vara ”Dans i skolan” och Utematte. Men också Bunkeflomodellen som Kristdemokraterna fått igenom i Västerås, men där fler kommuner i länet borde följa efter. Vi ser till exempel att områden där motionsvanor är dåliga är Köping och Sala.
Studier visar att de barn som har föräldrar med en god ekonomi klarar sig bra. De som framför allt halkar efter kunskapsmässigt – och hälsomässigt – lever inte sällan i ekonomiskt och socialt utsatta sammanhang. Inte minst för dem måste denna forskning leda till slutsatser när det gäller utformningen av skolan.

Att röra på sig ger bättre koncentrationsförmåga vilket stimulerar inlärningen. Utbildningsnivå är en av de faktorer som har störst betydelse för hälsa och privatekonomi, eftersom den avgör möjlighet till jobb men också hur stor kunskap man har kring hur man ska leva för att hålla sig frisk. Det handlar dels om den egna utbildningsnivån, men även föräldrarnas. Att höja utbildningsnivån hos alla är därför avgörande för att Västmanland ska lyckas bättre.

Västmanlands län har i modern tid nästan uteslutande styrts utifrån socialismens värderingar om att det kollektiva ska gå före varje enskild människas unika behov. De stora ojämlikheter vi ser i länet är oacceptabla och måste förändras! Vi kan inte ha ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Monna Ridderström – riksdagskandidat (KD)
Malin Gabrielsson – landstingsoppositionsråd (KD)
Maria Lindelöf – tf Distriktsordförande (KD)

Mjuka värden viktigare än skattepolitik för KDU

Att hjälpa människor som har det svårt och få de socialt utsatta tillbaka till ett värdigt liv är hjärtefrågorna för KDU, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Per Nilsson, distriktsordförande för KDU Västmanland fick sitt politiska engagemang i samband med en vårdskandal.

20140708-091208-33128529.jpg
Per Nilsson är distriktsordförande för KDU Västmanland. Foto: Mattias Forsberg/Sveriges Radio

lyssna på hela radiointervjun på Radio Västmanland