Låt personalen bli nästa satsning

Malin Gabrielsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna i landstinget svarar Urban Myrdal 24/6 i en replik som blev publicerad i VLT den 1 juli

20140705-021153-7913834.jpg

I Västmanland har vi stora skillnader i hälsa mellan invånarna och tyvärr även stora skillnader i vilken vård man blir erbjuden utifrån sin bakgrund. Att mäta och jämföra är ett viktigt sätt att identifiera skillnaderna.

Det finns inget perfekt ersättningssystem. Ekonomi kommer alltid att vara en viktig parameter när det gäller styrning av vården, men jag vill att även patienternas upplevelser och helhetskvaliteten ska var en del av styrsystemet.

Nationellt vill Kristdemokraterna se en bättre nationell samordning av vården. Skillnaderna är i dag alltför stora mellan de olika landstingen.

Förstatligande av sjukvården kan vara en väg. Större regioner en annan.

Vi lever i en tid då datorer öppnat en helt ny värld. Eftersom tekniken är ny och utvecklas snabbt har det varit omöjligt att delta i utvecklingen utan att göra fel.

Lika omöjligt har det varit att stå utanför datorernas värld. Olika landsting har valt olika lösningar i stället för att komma överens om något gemensamt. Det ansvaret vilar såväl på politiker som profession.

Nästa steg i utvecklingen blir att skapa mer stabila lösningar med system som kan kommunicera med varandra på ett säkert sätt, men det förutsätter kompromissvilja.

En annan utmaning inom IT är de appar till mobiltelefoner som allt fler patienter och personal börjar använda sig av. Jag vill att sjukvården ska förbereda sig så att apparna leder till förbättring snarare än förvirring.

Patientjournal på nätet är bra, eftersom vi tror att delaktiga patienter har större möjlighet att påverka sin hälsa.

Å andra sidan är Kristdemokraterna noga med att det ska finnas regelverk som skyddar utsatta personer – för att de inte ska tvingas visa sin journal.

Den risken finns dock redan i dag när vi har pappersjournaler. Ett regelverk för Västmanland håller på att arbetas fram där läkarkåren är delaktig.

Jag vänder mig emot Urban Myrdals syn på teknik. En robot eller maskin kan aldrig ersätta mötet mellan två människor, men med hjälp av teknik kan vi förbättra arbetsmiljö och vårdresultat, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen inom området vårdteknik.

Personal inom vården är dessutom rik på produktidéer – det ska vi ta vara på.

Under den här mandatperioden har problemen med alltför många hyrläkare och brist på sjuksköterskor eskalerat. Det får stora konsekvenser för patientsäkerheten.

Kristdemokraterna vill att nästa stora satsning ska gå till personalen! Att hitta en rimlig nivå för administrationen är en del av den satsningen.

Malin Gabrielsson (KD) oppositionsråd

Monna Ridderström i Almedalen

Det har varit en rad hektiska dagar i Almedalen för riksdagskandidat Monna Ridderström. Det har vi märkt efter att ha följt henne på Facebook. Monna har deltagit på seminarium om jämställdhet, mänskliga rättigheter, stöd till brottsoffer, finansiering av kvinnojourer, kvinnors rättigheter för att nämna några.
Utöver detta har hon även deltagit på runda bordslunch med SJ för att diskutera tågtrafiken i Mälardalen, varit en av många på alliansmingel och träffat Göran Hägglund samt deltagit på Kristdemokraternas partimiddag.
Nu väntar en hektisk valrörelse. Vi hoppas att Almedalen fyllt dig med mer energi Monna!

20140704-144330-53010629.jpg

Underhåll idag 26 juni

Idag är siten lite märklig, det är för att vår webansvarige håller på och bygger om lite inför valet. hoppas ni klarar kan stå ut. imorgon är den säkert i toppskick igen.

/red

KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

Pressmeddelande

KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

I en gemensam motion lägger Kristdemokraterna och Miljöpartiet en motion om att Västerås ska verka för att det byggs hyreslägenheter med stora odlingsbara balkonger och växthus på taket.
Möt motionärerna i Stadsparken före kommunfullmäktige den 4 juni, klockan 15.00 i Stadsparken mittemot teatern.

–       Kristdemokraterna precis som Miljöpartiet har under den här mandatperioden, varit drivande i möjligheten till stadsodling och gröna tak samt lyft fram fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen. Nu har NCC tagit fram ett koncept för Malmö stad och vi har sett att detta skulle kunna genomföras även i Västerås. Stadsodling ser vi runt om i världen som en växande trend och det finns ett stort intresse.; säger Maria Lindelöf, gruppledare för Kristdemokraterna i Västerås.

–       Vi ser en urbanisering även i Västerås och vi kommer att steg för steg förtäta staden med fler bostäder i centrala Västerås. Samtidigt är stadsodling och behovet av gröna bostäder i ropet och vi vill möjliggöra för människor i vår stad att kunna bo centralt, men samtidigt ha möjlighet att odla sina egna grönsaker; säger Mikael Vilbaste från Miljöpartiet i Västerås.

Tanken med det 14 våningar höga huset är att lägenheterna är utrustade med balkonger med fasta odlingsbäddar vilket innebär att hyresgästerna skulle kunna vara självförsörjande på grönsaker, kryddor, frukt och blommor. Balkongerna är även utrustade med växthus för vinterförvaring och förkultivering. Utöver hyresgästernas egna odlingar kommer det även att finnas gemensamma växthus och trädgårdar på taken samt att husen kommer ha lågt energibehov genom solceller på taken.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet har i flertal initiativ under mandatperioden lyft behovet av gröna bostäder, stadsnära odling samt lyft fram fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen. KD och MP anser att låg energiförbrukning kombinerat med lokala solenergilösningar är klimatsmarta lösningar för framtiden och att kombinera det med lokala odlingsmöjligheter tillför ytterligare kvalitéer och möjlighet för de boende att bli mer självförsörjande även med avseende maten.

 

Västerås den 3 juni 2014

För mer information

Maria Lindelöf   (KD) – 0765690441

Mikael Vilbaste (MP) – 070-224 38 59

 

Mer information om odlarlägenheterna i Malmö. Se länk: http://www.mynewsdesk.com/se/mkb_fastighets_ab/pressreleases/sveriges-foersta-odlarlaegenheter-byggs-i-malmoe-931197

motionen: Greenhouse_hus med odlingsbalkonger

PM: Västeråsalliansen motionerar om KKN

Pressmeddelande

Västeråsalliansen vill se krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås

Idag lämnar Västeråsalliansens gruppledare in en motion om att ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås.

– Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kreativa näringarna och därmed bidra till en härligare stad att leva i, hållbar utveckling och regional tillväxt. Västerås har en stark tradition av innovation och skapande inom teknik- och energiområdet. Den kreativa andan vill vi fånga upp i de kreativa och kulturella näringarna och då krävs en tydlig strategi, säger Maria Lindelöf, kristdemokraternas gruppledare i Västerås.

– Sveriges sjätte största stad ska kunna ligga i topp när det gäller kreativa näringar. Politiken kan skapa förutsättningar och underlätta för att nästa Avicii, Pingdom, Prolounge eller Spotify ska våga starta i Västerås, säger Elisabeth Unell, moderat gruppledare i Västerås.

– Mälardalsregionen med Stockholm i spetsen lyfts fram som ett lysande exempel på ett starkt område för kreativa näringar. Regionen står sig starkt även i ett europeiskt sammanhang. Detta till trots så bidrar Västmanland enbart med tre procent av företagen inom sektorn. En siffra som vittnar om en stor potential för Västerås och därför lämnar vi in den här motionen, säger Ragnhild Källberg, folkpartiets gruppledare i Västerås.

– EU har ett omfattande program för kulturella och kreativa näringar för de kommande sex åren, Creative Europe. Inom ramen för det projektet finns det möjlighet för Västerås stad att söka medel i syfte att främja satsningar inom dessa näringar. Vi tror att EU-medel kan vara ett viktigt ben i arbetet med att skapa förutsättningarna för nya företag inom den här branschen att växa. I nästa steg hoppas vi på att detta leder till fler arbetstillfällen i Västerås, säger Lars Kallsäby, centerpartiets gruppledare i Västerås.

Nedan finner ni motionen i sin helhet.

 

Kontakt:

Maria Lindelöf (KD)
Elisabeth Unell (M)
Ragnhild Källberg (FP)
Lars Kallsäby (C)

 

 

 

 

 

 

Motion:

Krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås bidrar till framgång

Vi lever i en tid där immateriella värden får en allt större betydelse och vi ser ett tydligt ökat intresse för kopplingen mellan kultur och ekonomi. Konstnärlig verksamhet och upplevelse av konstnärliga uttryck skapar kreativa idéer som ger innovativa produkter och tjänster, samt ökad turism, vilket leder till att vi får ekonomin att växa. En mängd produkter och tjänster skulle direkt vara ointressanta utan ett kulturellt inslag. Allt fler beslutsfattare börjar inse betydelsen av den kreativa sektorns, kultur och upplevelsers bidragande vikt för ett trevligare, ökad sysselsättning och mer konkurrenskraftigt samhälle.

 

År 2009 lanserade alliansregeringen en treårig handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Handlingsplanen innebar att 73 miljoner kronor avsattes för att stärka de kulturella och kreativa näringarna genom att vara en katalysator för olika projekt på regional och nationell nivå. Planen var därmed ett startskott för uppdrag och samarbeten mellan myndigheter inom närings- och kulturpolitiken.

 

Flera regioner i Sverige har insett behovet av att ge aktörer inom den kreativa/kulturella näringarna möjligheter att växa och har sedan 2009 tagit fram kartläggningar och strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar (KKN) och många har även arbetat med att ta fram konkreta handlingsplaner.

Under förra mandatperioden påbörjades KRUT-projektet i Västmanland med syftet att ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom näringen, öka kunskapen om näringen och öka tillväxten. Satsningen gjordes som ett samprojekt mellan 6 regioner varav Västmanland var en del av projektet. Det projektet, har i Västmanland mer eller mindre insomnat.

 

I maj 2013 presenterade Mälardalsrådet statistik som visar att vi har en stark region, Europaledande när det gäller antalet anställda inom kreativa näringar, med goda förutsättningar för samarbeten och handel inom kreativa och kulturella näringar. Det är en positiv bild som presenteras där Stockholm – Mälardalsregionen ligger i topp vad gäller anställda inom den kreativa och kulturella sektorn i Sverige och nästan hälften av Sveriges alla företag finns inom vår region. Även i ett Europaperspektiv ligger regionen riktigt bra till med många anställda inom sektorn. Dock visar rapporten att Västmanlands del av antalet företag inom sektorn ligger på skrämmande låga tre procent. Nog borde vi inse att vi har en utvecklingspotential här.

 

I Stockholm har man identifierat åtta insatsområden som ska hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att utvecklas. De åtta insatsområden spänner ifrån att synliggöra kulturutbud, stöd till banbrytande kulturprojekt, forskning och innovation, synergieffekter mellan utvecklingsmiljöer, stöd till nyetablerade innovativa företag, länka investeringar och affärsutveckling, marknadsföring och besöksnäring till att attrahera internationella etableringar.

 

Västerås måste gå vidare, både utifrån de erfarenheter KRUT-projektet gav, men också med nya friska ögon titta på den här näringens förutsättningar och möjligheter i Västerås. Särskilt med tanke på EUs program för kulturella och kreativa näringar 2014-2020, Creative Europe.

 

Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna och därmed bidra till hållbar utveckling, attraktiva miljöer och regional tillväxt samt att vi gemensamt ser att kulturella och kreativa näringar har en naturlig koppling till övrigt innovationsarbete i Västerås, särskilt med det tydliga fokus som finns inom områdena teknik och energi. En stark innovationskraft kräver en vidgad syn på innovation och ett inkluderande förhållningssätt. Det finns en stor potential till samverkan i skärningspunkterna mellan olika styrkeområden.

 

Den offentligt finansierade kulturen, alltifrån kulturstöd, arenor för scenkonst, konsthallar och museer till orkestrar och dansensembler etc utgör en del av framkomsten av kommersiellt framgångsrika aktörer. Kopplingen mellan professionell kultur och semiprofessionell/amatörkultur är också av stor betydelse.

Att utveckla de kulturella och kreativa näringarna kommer att ta tid. Det handlar om ett tioårsperspektiv för att vi på allvar ska kunna mäta den önskade förändringen.

 

Västeråsalliansen vill se ett Västerås som genomsyras av stor mångfald av konstnärliga uttryck och en öppen spännande kultur, men vi menar också att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Vi behöver titta på vilka är de strukturella utmaningar vi har i Västerås för att förbättra villkoren för de aktörer som idag är verksamma inom det här området, men också ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås och Västmanland.

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

 

  • Att Västerås stad arbetar fram en strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Västerås
  • Att Västerås stad arrangerar ett seminarium kring hur vi kan stärka den kulturella och kreativa sektorn i Västerås, samt hur vi i Västerås kan dra fördel av EU’s miljardsatsning på Kreativa Europa

Västerås 2014-06-03

 

 

 

Elisabeth Unell (M)                                                       Ragnhild Källberg (FP)

 

 

 

Maria Lindelöf (KD)                                                      Lars Kallsäby (C)

 

 

 

Face down generation efterfrågar appar i vården

Malin Gabrielsson, Oppositionsråd i västmanland, föreslår i en motion att landstinget ska förebereda sig för den stora efterfrågan på appar som finns hos patienter och medborgare.

Malin-Face down

  • Dagens mobiltelefoner är mer av en dator där man kan samla all information som är viktig för mig – på ett enkelt sätt, men när vi blandar in den offentliga vården blir det inte enkelt längre. Då behöver vi blanda in frågor som – om jag blir rekommenderad en app av vården och den inte visar sig fungera – vem är ansvarig? Därför föreslår jag att landstinget börjar förbereda sig för den efterfrågan som är på väg.

Eftersom vi går så ofta med huvudet nedböjt över vår telefon eller surfplatta har begreppet ”face down generation” uppkommit. Mobiltelefoner och läsplattor tar en allt större plats i våra liv. Det är få i Sverige som inte har en mobiltelefon idag.

  • I en tidigare motion har jag tillsammans med Maria Dellham (m) föreslagit att landstinget borde ha nyfödda bebisar på hemsidan. Det kanske är dags att ordna en app så föräldrarna själva kan lägga upp bild på sin nya bebis.

För mer information: Ring, maila eller twittra: 0721530615, malin.gabrielsson@ltv.se, @KdMalin

 

Lars Adaktusson besökte Västerås!

Så kom då äntligen vårt toppnamn i kampen om europaparlamentsvalet 25 maj till Västerås. Lars Adaktusson gjorde först ett besök på Bombradier, ihop med länets riksdagskandidat Monna Ridderström från Hallstahammar och länets eukandiat Amanda Agestav. Efter det mötte man upp p4 Västmanland, en ledarskribent på en stor tidning samt kampanjade en stund på torget utanför Igor.

1920394_10152108690003768_966647536_n
Som avslutning intog 20talet kristdemokrater en del av Cafe Global living och fick lyssna på samt samtala med Lars. En lyckad dag på alla sätt och vis tycker vi. Vi vet att du har rätt agenda för Bryssel nu Lars Adaktusson!

Lars Adaktusson

Nu är det personalens tur!

Insända debattartikel:

Nu är det personalens tur!

Vi har nu så många hyrläkare i primärvården att det hotar såväl patientsäkerhet som arbetsmiljö och landstingets ekonomi. Ansvaret vilar tyngst på den politiska ledningen. Nu har vi väntat länge nog på en lösning!

Landstingets kostnader för inhyrd personal har ökat med 26% under 2013. Kostnaderna för inhyrd personal 2013 hamnar på ca 100 miljoner kronor. Generellt består den inhyrda personalen  i Västmanland av hyrläkare i primärvården och hyrsjuksköterskor i sjukhusvården. Vi kommer alltid ha behov av extra personal, men något har gått väldigt fel när den extra personalen blir den ordinarie.

Ju fler hyrläkare desto sämre kontinuitet för patienterna, vilket främst drabbar människor med kroniska sjukdomar och äldre patienter – eftersom de oftare besöker sin familjeläkare. Vid varje besök hos läkaren måste patienten återigen berätta sin berättelse och i värsta fall blir förslag på åtgärd från läkarna olika vid varje tillfälle. Det är en nationell trend att inte vilja arbeta i primärvården, men i Västmanland är det framför allt de landstingsdrivna vårdcentralerna som har svårt att rekrytera och behålla läkarna. Varför? Och varför är så många sjukskrivna som jobbar på våra vårdcentraler?

Ytterligare en svårighet med en stor andel inhyrd personal är att skapa ett intresse för verksamhetsutveckling, sammanhållning och gemensamma mål. Denna problematik är i Västmanland särskilt aktuell inom psykiatrin. Det är svårt att vara chef över en verksamhet där personalen byts och förändras från vecka till vecka.

Vi har under hösten träffat fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Läkarföreningen för att lära oss mer om landstingets arbetsmiljö. Samtal har även förts direkt med vårdens personal och patienter.

Analysen är den samma för alla vi pratat med – där det finns ett gott ledarskap fungerar verksamheten väl, men det saknas förutsättningar för landstingets ledare att göra ett gott jobb. Dessutom behöver statusen höjas för läkare på de landstingsdrivna vårdcentralerna – men det kan ske utan att höja ersättningen.

Pengarna i vårdens verksamhet blir nu uppätna av skyhöga hyrkostnader. Vi föreslår därför att pengar avsätts centralt för en satsning på arbetsmiljö, ledarskap och verksamhetsutveckling. Det handlar om att hitta både kort- och långsiktiga lösningar. Märkbara skillnader måste åstadkommas omgående! På de relativt få träffar vi haft har vi fått ett flertal idéer från personal på vad som skulle kunna göras. I den roll vi sitter i opposition, har vi möjlighet att lämna våra förslag via en motion – men det tar lång tid innan ett sådant förslag tar sig igenom all administration. Vi väljer därför att utmana och ifrågasätta de röd-gröna på annat sätt.

Vad har ni för förslag? Hur länge ska personal och patienter vänta på en förändring? Nu är det personalens tur!

Roy Cederbäck, Oppositionsråd (KD)

Malin Gabrielsson, Oppositionsråd (KD)

IMG_4685