Mer fysisk aktivitet i skolan gynnar inlärning

Hälsa, välbefinnande och skolprestationer hänger ihop. I Bunkeflostrand i södra Sverige har forskare under nio år studerat effekterna på 200 barn som fått mer motion och idrott i skolan.
Det är framförallt pojkarnas resultat som påverkas. Pojkarna med daglig fysisk aktivitet hade dessutom signifikant högre betyg i svenska, engelska, matematik samt i idrott och hälsa än de övriga pojkarna. Den här kunskapen är högaktuell i ett län som Västmanland. Vi har all anledning att oroa oss för skolresultaten i länet och den låga utbildningsnivån.

Eftersom västmanlänningarna motionerar för lite är det viktigt att skolan hjälper barn och föräldrar att etablera nya vanor. Mer motion och rörelse i undervisningen kan därför både höja skolresultat och minska fetma. Några goda exempel kan vara ”Dans i skolan” och Utematte. Men också Bunkeflomodellen som Kristdemokraterna fått igenom i Västerås, men där fler kommuner i länet borde följa efter. Vi ser till exempel att områden där motionsvanor är dåliga är Köping och Sala.
Studier visar att de barn som har föräldrar med en god ekonomi klarar sig bra. De som framför allt halkar efter kunskapsmässigt – och hälsomässigt – lever inte sällan i ekonomiskt och socialt utsatta sammanhang. Inte minst för dem måste denna forskning leda till slutsatser när det gäller utformningen av skolan.

Att röra på sig ger bättre koncentrationsförmåga vilket stimulerar inlärningen. Utbildningsnivå är en av de faktorer som har störst betydelse för hälsa och privatekonomi, eftersom den avgör möjlighet till jobb men också hur stor kunskap man har kring hur man ska leva för att hålla sig frisk. Det handlar dels om den egna utbildningsnivån, men även föräldrarnas. Att höja utbildningsnivån hos alla är därför avgörande för att Västmanland ska lyckas bättre.

Västmanlands län har i modern tid nästan uteslutande styrts utifrån socialismens värderingar om att det kollektiva ska gå före varje enskild människas unika behov. De stora ojämlikheter vi ser i länet är oacceptabla och måste förändras! Vi kan inte ha ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Monna Ridderström – riksdagskandidat (KD)
Malin Gabrielsson – landstingsoppositionsråd (KD)
Maria Lindelöf – tf Distriktsordförande (KD)

Mjuka värden viktigare än skattepolitik för KDU

Att hjälpa människor som har det svårt och få de socialt utsatta tillbaka till ett värdigt liv är hjärtefrågorna för KDU, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Per Nilsson, distriktsordförande för KDU Västmanland fick sitt politiska engagemang i samband med en vårdskandal.

20140708-091208-33128529.jpg
Per Nilsson är distriktsordförande för KDU Västmanland. Foto: Mattias Forsberg/Sveriges Radio

lyssna på hela radiointervjun på Radio Västmanland

Låt personalen bli nästa satsning

Malin Gabrielsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna i landstinget svarar Urban Myrdal 24/6 i en replik som blev publicerad i VLT den 1 juli

20140705-021153-7913834.jpg

I Västmanland har vi stora skillnader i hälsa mellan invånarna och tyvärr även stora skillnader i vilken vård man blir erbjuden utifrån sin bakgrund. Att mäta och jämföra är ett viktigt sätt att identifiera skillnaderna.

Det finns inget perfekt ersättningssystem. Ekonomi kommer alltid att vara en viktig parameter när det gäller styrning av vården, men jag vill att även patienternas upplevelser och helhetskvaliteten ska var en del av styrsystemet.

Nationellt vill Kristdemokraterna se en bättre nationell samordning av vården. Skillnaderna är i dag alltför stora mellan de olika landstingen.

Förstatligande av sjukvården kan vara en väg. Större regioner en annan.

Vi lever i en tid då datorer öppnat en helt ny värld. Eftersom tekniken är ny och utvecklas snabbt har det varit omöjligt att delta i utvecklingen utan att göra fel.

Lika omöjligt har det varit att stå utanför datorernas värld. Olika landsting har valt olika lösningar i stället för att komma överens om något gemensamt. Det ansvaret vilar såväl på politiker som profession.

Nästa steg i utvecklingen blir att skapa mer stabila lösningar med system som kan kommunicera med varandra på ett säkert sätt, men det förutsätter kompromissvilja.

En annan utmaning inom IT är de appar till mobiltelefoner som allt fler patienter och personal börjar använda sig av. Jag vill att sjukvården ska förbereda sig så att apparna leder till förbättring snarare än förvirring.

Patientjournal på nätet är bra, eftersom vi tror att delaktiga patienter har större möjlighet att påverka sin hälsa.

Å andra sidan är Kristdemokraterna noga med att det ska finnas regelverk som skyddar utsatta personer – för att de inte ska tvingas visa sin journal.

Den risken finns dock redan i dag när vi har pappersjournaler. Ett regelverk för Västmanland håller på att arbetas fram där läkarkåren är delaktig.

Jag vänder mig emot Urban Myrdals syn på teknik. En robot eller maskin kan aldrig ersätta mötet mellan två människor, men med hjälp av teknik kan vi förbättra arbetsmiljö och vårdresultat, samtidigt som vi skapar arbetstillfällen inom området vårdteknik.

Personal inom vården är dessutom rik på produktidéer – det ska vi ta vara på.

Under den här mandatperioden har problemen med alltför många hyrläkare och brist på sjuksköterskor eskalerat. Det får stora konsekvenser för patientsäkerheten.

Kristdemokraterna vill att nästa stora satsning ska gå till personalen! Att hitta en rimlig nivå för administrationen är en del av den satsningen.

Malin Gabrielsson (KD) oppositionsråd

Monna Ridderström i Almedalen

Det har varit en rad hektiska dagar i Almedalen för riksdagskandidat Monna Ridderström. Det har vi märkt efter att ha följt henne på Facebook. Monna har deltagit på seminarium om jämställdhet, mänskliga rättigheter, stöd till brottsoffer, finansiering av kvinnojourer, kvinnors rättigheter för att nämna några.
Utöver detta har hon även deltagit på runda bordslunch med SJ för att diskutera tågtrafiken i Mälardalen, varit en av många på alliansmingel och träffat Göran Hägglund samt deltagit på Kristdemokraternas partimiddag.
Nu väntar en hektisk valrörelse. Vi hoppas att Almedalen fyllt dig med mer energi Monna!

20140704-144330-53010629.jpg

Underhåll idag 26 juni

Idag är siten lite märklig, det är för att vår webansvarige håller på och bygger om lite inför valet. hoppas ni klarar kan stå ut. imorgon är den säkert i toppskick igen.

/red

KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

Pressmeddelande

KD och MP lägger gemensam motion om odlingslägenheter i Västerås

I en gemensam motion lägger Kristdemokraterna och Miljöpartiet en motion om att Västerås ska verka för att det byggs hyreslägenheter med stora odlingsbara balkonger och växthus på taket.
Möt motionärerna i Stadsparken före kommunfullmäktige den 4 juni, klockan 15.00 i Stadsparken mittemot teatern.

–       Kristdemokraterna precis som Miljöpartiet har under den här mandatperioden, varit drivande i möjligheten till stadsodling och gröna tak samt lyft fram fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen. Nu har NCC tagit fram ett koncept för Malmö stad och vi har sett att detta skulle kunna genomföras även i Västerås. Stadsodling ser vi runt om i världen som en växande trend och det finns ett stort intresse.; säger Maria Lindelöf, gruppledare för Kristdemokraterna i Västerås.

–       Vi ser en urbanisering även i Västerås och vi kommer att steg för steg förtäta staden med fler bostäder i centrala Västerås. Samtidigt är stadsodling och behovet av gröna bostäder i ropet och vi vill möjliggöra för människor i vår stad att kunna bo centralt, men samtidigt ha möjlighet att odla sina egna grönsaker; säger Mikael Vilbaste från Miljöpartiet i Västerås.

Tanken med det 14 våningar höga huset är att lägenheterna är utrustade med balkonger med fasta odlingsbäddar vilket innebär att hyresgästerna skulle kunna vara självförsörjande på grönsaker, kryddor, frukt och blommor. Balkongerna är även utrustade med växthus för vinterförvaring och förkultivering. Utöver hyresgästernas egna odlingar kommer det även att finnas gemensamma växthus och trädgårdar på taken samt att husen kommer ha lågt energibehov genom solceller på taken.

Kristdemokraterna och Miljöpartiet har i flertal initiativ under mandatperioden lyft behovet av gröna bostäder, stadsnära odling samt lyft fram fördelarna med att bygga i söderläge med en takvinkel vänd mot solen. KD och MP anser att låg energiförbrukning kombinerat med lokala solenergilösningar är klimatsmarta lösningar för framtiden och att kombinera det med lokala odlingsmöjligheter tillför ytterligare kvalitéer och möjlighet för de boende att bli mer självförsörjande även med avseende maten.

 

Västerås den 3 juni 2014

För mer information

Maria Lindelöf   (KD) – 0765690441

Mikael Vilbaste (MP) – 070-224 38 59

 

Mer information om odlarlägenheterna i Malmö. Se länk: http://www.mynewsdesk.com/se/mkb_fastighets_ab/pressreleases/sveriges-foersta-odlarlaegenheter-byggs-i-malmoe-931197

motionen: Greenhouse_hus med odlingsbalkonger

PM: Västeråsalliansen motionerar om KKN

Pressmeddelande

Västeråsalliansen vill se krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås

Idag lämnar Västeråsalliansens gruppledare in en motion om att ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås.

– Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kreativa näringarna och därmed bidra till en härligare stad att leva i, hållbar utveckling och regional tillväxt. Västerås har en stark tradition av innovation och skapande inom teknik- och energiområdet. Den kreativa andan vill vi fånga upp i de kreativa och kulturella näringarna och då krävs en tydlig strategi, säger Maria Lindelöf, kristdemokraternas gruppledare i Västerås.

– Sveriges sjätte största stad ska kunna ligga i topp när det gäller kreativa näringar. Politiken kan skapa förutsättningar och underlätta för att nästa Avicii, Pingdom, Prolounge eller Spotify ska våga starta i Västerås, säger Elisabeth Unell, moderat gruppledare i Västerås.

– Mälardalsregionen med Stockholm i spetsen lyfts fram som ett lysande exempel på ett starkt område för kreativa näringar. Regionen står sig starkt även i ett europeiskt sammanhang. Detta till trots så bidrar Västmanland enbart med tre procent av företagen inom sektorn. En siffra som vittnar om en stor potential för Västerås och därför lämnar vi in den här motionen, säger Ragnhild Källberg, folkpartiets gruppledare i Västerås.

– EU har ett omfattande program för kulturella och kreativa näringar för de kommande sex åren, Creative Europe. Inom ramen för det projektet finns det möjlighet för Västerås stad att söka medel i syfte att främja satsningar inom dessa näringar. Vi tror att EU-medel kan vara ett viktigt ben i arbetet med att skapa förutsättningarna för nya företag inom den här branschen att växa. I nästa steg hoppas vi på att detta leder till fler arbetstillfällen i Västerås, säger Lars Kallsäby, centerpartiets gruppledare i Västerås.

Nedan finner ni motionen i sin helhet.

 

Kontakt:

Maria Lindelöf (KD)
Elisabeth Unell (M)
Ragnhild Källberg (FP)
Lars Kallsäby (C)

 

 

 

 

 

 

Motion:

Krafttag för kulturella och kreativa näringar i Västerås bidrar till framgång

Vi lever i en tid där immateriella värden får en allt större betydelse och vi ser ett tydligt ökat intresse för kopplingen mellan kultur och ekonomi. Konstnärlig verksamhet och upplevelse av konstnärliga uttryck skapar kreativa idéer som ger innovativa produkter och tjänster, samt ökad turism, vilket leder till att vi får ekonomin att växa. En mängd produkter och tjänster skulle direkt vara ointressanta utan ett kulturellt inslag. Allt fler beslutsfattare börjar inse betydelsen av den kreativa sektorns, kultur och upplevelsers bidragande vikt för ett trevligare, ökad sysselsättning och mer konkurrenskraftigt samhälle.

 

År 2009 lanserade alliansregeringen en treårig handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Handlingsplanen innebar att 73 miljoner kronor avsattes för att stärka de kulturella och kreativa näringarna genom att vara en katalysator för olika projekt på regional och nationell nivå. Planen var därmed ett startskott för uppdrag och samarbeten mellan myndigheter inom närings- och kulturpolitiken.

 

Flera regioner i Sverige har insett behovet av att ge aktörer inom den kreativa/kulturella näringarna möjligheter att växa och har sedan 2009 tagit fram kartläggningar och strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar (KKN) och många har även arbetat med att ta fram konkreta handlingsplaner.

Under förra mandatperioden påbörjades KRUT-projektet i Västmanland med syftet att ge bättre förutsättningar för entreprenörskap och företagande inom näringen, öka kunskapen om näringen och öka tillväxten. Satsningen gjordes som ett samprojekt mellan 6 regioner varav Västmanland var en del av projektet. Det projektet, har i Västmanland mer eller mindre insomnat.

 

I maj 2013 presenterade Mälardalsrådet statistik som visar att vi har en stark region, Europaledande när det gäller antalet anställda inom kreativa näringar, med goda förutsättningar för samarbeten och handel inom kreativa och kulturella näringar. Det är en positiv bild som presenteras där Stockholm – Mälardalsregionen ligger i topp vad gäller anställda inom den kreativa och kulturella sektorn i Sverige och nästan hälften av Sveriges alla företag finns inom vår region. Även i ett Europaperspektiv ligger regionen riktigt bra till med många anställda inom sektorn. Dock visar rapporten att Västmanlands del av antalet företag inom sektorn ligger på skrämmande låga tre procent. Nog borde vi inse att vi har en utvecklingspotential här.

 

I Stockholm har man identifierat åtta insatsområden som ska hjälpa den kulturella och kreativa sektorn att utvecklas. De åtta insatsområden spänner ifrån att synliggöra kulturutbud, stöd till banbrytande kulturprojekt, forskning och innovation, synergieffekter mellan utvecklingsmiljöer, stöd till nyetablerade innovativa företag, länka investeringar och affärsutveckling, marknadsföring och besöksnäring till att attrahera internationella etableringar.

 

Västerås måste gå vidare, både utifrån de erfarenheter KRUT-projektet gav, men också med nya friska ögon titta på den här näringens förutsättningar och möjligheter i Västerås. Särskilt med tanke på EUs program för kulturella och kreativa näringar 2014-2020, Creative Europe.

 

Västeråsalliansen menar att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna och därmed bidra till hållbar utveckling, attraktiva miljöer och regional tillväxt samt att vi gemensamt ser att kulturella och kreativa näringar har en naturlig koppling till övrigt innovationsarbete i Västerås, särskilt med det tydliga fokus som finns inom områdena teknik och energi. En stark innovationskraft kräver en vidgad syn på innovation och ett inkluderande förhållningssätt. Det finns en stor potential till samverkan i skärningspunkterna mellan olika styrkeområden.

 

Den offentligt finansierade kulturen, alltifrån kulturstöd, arenor för scenkonst, konsthallar och museer till orkestrar och dansensembler etc utgör en del av framkomsten av kommersiellt framgångsrika aktörer. Kopplingen mellan professionell kultur och semiprofessionell/amatörkultur är också av stor betydelse.

Att utveckla de kulturella och kreativa näringarna kommer att ta tid. Det handlar om ett tioårsperspektiv för att vi på allvar ska kunna mäta den önskade förändringen.

 

Västeråsalliansen vill se ett Västerås som genomsyras av stor mångfald av konstnärliga uttryck och en öppen spännande kultur, men vi menar också att det är dags att växla upp arbetet med att utveckla de kulturella och kreativa näringarna. Vi behöver titta på vilka är de strukturella utmaningar vi har i Västerås för att förbättra villkoren för de aktörer som idag är verksamma inom det här området, men också ta fram strategier för att utveckla entreprenörskap och företagande inom kulturella och kreativa näringar underlätta och stärka möjligheterna för aktörer inom den här näringen att växa i Västerås och Västmanland.

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:

 

  • Att Västerås stad arbetar fram en strategi och handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Västerås
  • Att Västerås stad arrangerar ett seminarium kring hur vi kan stärka den kulturella och kreativa sektorn i Västerås, samt hur vi i Västerås kan dra fördel av EU’s miljardsatsning på Kreativa Europa

Västerås 2014-06-03

 

 

 

Elisabeth Unell (M)                                                       Ragnhild Källberg (FP)

 

 

 

Maria Lindelöf (KD)                                                      Lars Kallsäby (C)

 

 

 

Face down generation efterfrågar appar i vården

Malin Gabrielsson, Oppositionsråd i västmanland, föreslår i en motion att landstinget ska förebereda sig för den stora efterfrågan på appar som finns hos patienter och medborgare.

Malin-Face down

  • Dagens mobiltelefoner är mer av en dator där man kan samla all information som är viktig för mig – på ett enkelt sätt, men när vi blandar in den offentliga vården blir det inte enkelt längre. Då behöver vi blanda in frågor som – om jag blir rekommenderad en app av vården och den inte visar sig fungera – vem är ansvarig? Därför föreslår jag att landstinget börjar förbereda sig för den efterfrågan som är på väg.

Eftersom vi går så ofta med huvudet nedböjt över vår telefon eller surfplatta har begreppet ”face down generation” uppkommit. Mobiltelefoner och läsplattor tar en allt större plats i våra liv. Det är få i Sverige som inte har en mobiltelefon idag.

  • I en tidigare motion har jag tillsammans med Maria Dellham (m) föreslagit att landstinget borde ha nyfödda bebisar på hemsidan. Det kanske är dags att ordna en app så föräldrarna själva kan lägga upp bild på sin nya bebis.

För mer information: Ring, maila eller twittra: 0721530615, malin.gabrielsson@ltv.se, @KdMalin