Alla människor får älska vem de vill

– Det var en mycket olämplig jämförelse som gjordes i fullmäktige i Surahammar och absolut inget vi som parti ställer oss bakom. Den går heller inte att koppla samman med kristdemokratin. Vi tror på att varje människa är unik och har ett okränkbart värde oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, säger Börje Hultin distriktsordförande för Kristdemokraterna Västmanland.

– Alla människor oavsett kön får älska vem de vill och umgås med vem man vill, säger Morgan Emgardsson.

– Jag ville understryka vikten av att kommunen inte ska göra reklam för olika frivilligorganisationer genom att hissa flaggor av olika slag. Men det blev helt fel. Jag vill klargöra att det inte var menat som en jämförelse mellan dessa två flaggor. Beklagar djupt att jag använde den liknelsen och om jag har sårat någon, säger Morgan Emgardsson.

Alliansen föreslår personalsatsningar i landstingsbudget

 

SONY DSC

– Vi lägger en fullt finansierad budget med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och valfrihet. För att behålla personalen och kunna rekrytera vill vi erbjuda rätt till heltid för landstingsanställda. Vi gör också en höjning av nattersättningen till 3000 kronor för att kunna minska på rotationstjänstgöringen, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

– Många patienter upplever det svårt att få komma till en vårdcentral snabbt. Vårdgarantin säger att det ska ta max sju dagar men landstinget kan inte redovisa om så är fallet. Därför vill vi bland annat att fler vårdcentraler ska erbjuda drop-in-mottagning och att landstinget startar en digital vårdcentral för att möta patienterna som söker information på nätet, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Tydliggör studievillkor för blivande specialistsjuksköterskor

Kristdemokraterna föreslår i en motion till landstinget att tydliggöra villkoren för sjuksköterskor under specialistutbildning – som ett i led att råda bot på den akuta bristen på specialistutbildade sjuksköterskor.

Förra veckan på internationella yrkesdagen för sjuksköterskor prestenterade Vårdförbundet ytterligare statistik kring konsekvenser av den brist som råder på vissa specialistutbildade sjuksköterskor i landet. Det handlar t ex om allt fler stängda vårdplatser och brister i patientsäkerhet.

– Kristdemokraterna har i flertalet sammanhang pekat på det väsentliga i att förbättra specialistsjuksköterskornas studievillkor – för att göra yrket mer attraktivt. Samtidigt är det viktigt att hitta vägar att stimulera sjuksköterskorna att välja den utbildning där vi ser ett behov, säger Malin Gabrielsson (KD).

I Västmanland har bristen på specialistsjuksköterskor bl a lett till att barn- och ungdomspsykiatriska kliniken håller stängt på helgen, flyttade operationer och stora uppsägningar på akuten pga hög arbetsbelastning.

Det finns en nationell trend bland landstingen att se över utbildningsvillkoren för specialistsjuksköterskorna och samtidigt stimulera till utbildning inom vissa särskilda bristspecialiteter. Flera landsting har helt eller delvis infört Vårdförbundets förslag om utbildningstjänster där arbete kombineras med högskolestudier.

I Västmanland tillåter den rödgröna majoriteten varje enskild klinik, att utifrån sina egna behov, bestämma över studievillkor, arbetsuppgifter och lön under utbildningen. Systemet innebär att villkoren blir olika för olika sjuksköterskor på samma sjukhus. Det innebär också att det är den enskilda klinikens egenintresse som tillgodoses, snarare än medborgarnas behov av sjukvård. Med Kristdemokraternas förslag om enhetlig modell skulle studievillkoren bli likvärdiga. Modellen skulle även kunna innehålla riktlinjer för arbetsuppgifter och lön efter godkänd utbildning.

– Det är orimligt att samma arbetsgivare erbjuder sjuksköterskorna så olika studievillkor beroende på var de jobbar. Det är också orimligt att Västmanland halkar efter i den nationella utvecklingen. Dags för den rödgröna majoriteten att sätta fart om de menar allvar med att Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Malin Gabrielsson.

Förbud mot förluster i välfärden?

Inledningsanförande från Landstingsfullmäktige 2015-04-22. Malin Gabrielsson, gruppledare.

Förra veckan var det patientsäkerhetens dag. En av utställarna – en anställd sa. Det har varit så roligt. Alla är så positiva. Oftast är det bara negativa saker vi får höra om vår arbetsplats, men nu har vi fått höra och dela med oss av det positiva. Slut citat.
Nu tror jag det är så oavsett bransch att de negativa nyheterna sprids mer än de positiva, men det är klart att den personalflykt vi upplever bland vissa grupper, med allt vad det innebär, sprider en negativ bild av landstinget som arbetsgivare. Här behöver vi hjälpas åt och påminna varandra om alla de som faktiskt trivs med landstinget Västmanland som arbetsgivare.
I årsredovisningen kan vi läsa om de framsteg som gjorts inom området patientsäkerhet. Jag känner mig väldigt stolt och nöjd över de framgångarna, även om det  fortsatt finns stora utmaningar vad gäller t ex trycksår.  Tack vare de framsteg som gjorts, gör vi glädjande nog stora besparingar. Besparingar som gäller både patienters lidande och personalens arbetsbörda. En trevlig bieffekt av dessa två resultat är att v i också spar pengar, en nog så viktig faktor när minustalen  i det här bokslutet radar upp sig som de gör.
Patientsäkerhet är alltid ett prioriterat område för en kristdemokrat. Det är därför ingen slump att patientsäkerhetsarbetet varit en prioriterad fråga under den tid då GH var socialminister. De stärkta lagkraven och den arbetsinsats personalen gjort lyser nu igenom och ger våra patienter en bättre vård. Det känns bra.
I en situation då vi är sjuka och beroende av andras hjälp ska vi kunna lita på att vi får en god vård. Vi ska också vara sparsamma med våra resurser. Patienter som skadas i vården i onödan kostar både pengar och lidande. Därför känns det som sagt bra att vi har kommit en bra bit på väg när det gäller stärkt patientsäkerhet.

Annars handlar den här årsredovisningen till stor del om förluster i välfärden.
*Sjukvården fortsätter gå med stora förluster och spenderar mer pengar än budgeterat.
*Det sker förlust av viktig kompetens varje gång en medarbetare väljer att lämna Landstinget för annan arbetsgivare.
*Både sjukvården och den enskilde gör stora förluster när de anställdas hälsa försämras och leder till sjukskrivningar.
*Högt antal arbetslösa i länet innebär förluster i form av uteblivna skatter.
*Vi ser förluster av förtroende för vården då alltför många får träffa tillfälliga läkare istället för en och samma varje gång.
I Västmanland behöver vi lägga mer krut på att diskutera och lösa förlusterna i välfärden och hur vi kan vända dessa förluster till vinster!
Några exempel på vinster jag hittat i årsredovisningen:
Allt fler väljer att resa kollektivt, medarbetarindex visar på relativt höga tal, landstingets totala resultat är bättre än budgeterat, klamydiainfektionerna har minskat och att det är lättare att få sitt första besök hos BUP. Sedan har arbetet med barns rättigheter äntligen tagit fart, och så har teatern i större utsträckning börjat göra föreställningar utanför Västerås.
Det är klart att den enorma arbetsinsats som görs varje år av landstingets personal, av entreprenörer och den ideella sektorn leder till vinster också, men tyvärr överskuggas vinsterna av förlusterna.

Över 700 miljoner kronor har förlorats i underskott inom sjukvården sedan den röd-gröna ledningen tog över 2010. Dvs så mycket mer pengar har sjukvården gjort av med utöver de pengar de fått i budgeten mellan 2010 och 2014. Mer än 700 miljoner kr på 5 år.
Och vad värre är. I flera årsredovisningar framgår att produktionskostnaderna för vården är högre i Västmanland jmf med andra län, dvs det går att arbeta på ett annat sätt och ändå ge lika god vård och det här har varit väl känt för den politiska ledningen.
Hur mycket vården kostar att producera kan mätas genom att jämföra kostnader för olika diagnosgrupper på olika sjukhus. Det kallas för DRG.
Ur årsredovisningen 2010: ”Jämförelser med andra landsting visar att det är fullt möjligt att minska utgifterna utan att kvaliteten eller utbudet försämras.” Det var alltsåå 2010. För 5 år sedan.
Ur årsredovisningen2014: ”Västmanlands slutenvård uppvisar en högre kostnad i förhållande till producerade DRG-poäng än gruppen som helhet, vilket skulle kunna betyda att det finns utrymme för effektiviseringar.”

Förra året när vi hade den här debatten kände Denise Norström en stor oro över den ekonomiska utvecklingen. Hon meddelade då att LS tillsatt en särskild arbetsgrupp som skulle arbeta med att få ordning på ekonomin. Det presenterades som en del av  lösningen på problemet inför 2014 så att säga.
Arbetsgruppen tillsattes och vi kan konstatera att det i alla fall inte var lösningen för 2014. Underskottet har fortsatt att öka…
Jag har sagt det förut. Ska man åstadkomma ett annat resultat behöver man göra på ett annat sätt. Det räcker uppenbarligen inte att Landstingsstyrelsen fattar beslut om arbetsgrupper och rapporter. Och det räcker inte heller med att koncentrera sig på det långsiktiga. Vi behöver också några kortsiktiga beslut och strategier. Nu har vi hört att ni kommer med förslag i budgeten och det gäller alltså först för 2016.
Vi har hört exempel på viktiga frågeställningar: Ska vi fortsätta och bedriva vård inom så många olika specialiteter som vi gör i Västmanland idag, eller ska vi kanske samarbeta mer med andra landsting? Hur ser bemanningen ut på våra sjukhus? Kanske behövs en omfördelning så kompetensen utnyttjas mer effektivt och på rätt sätt. Hur ska vi ta tillvara på den tekniska utvecklingen på bästa sätt?
Förutom att vi behöver arbeta på ett annat sätt behöver faktiskt den politiska ledningen öka tempot vad gäller att plocka fram nya idéer och framförallt när det gäller att genomföra tidigare fattade beslut. Annars kommer vi aldrig att få ordning på förlusterna i välfärden.

Förra veckan såg vi rubriker om att Primärvårdsakuten öppnar redan till hösten. Den primärvårdakuten skulle ha varit igång för länge sedan om det röd-gröna styret haft lite mer handlingskraft och högre tempo. Enligt det första beslutet skulle den starta våren 2014, dvs för drygt 1 år sedan. Primärvårdsakuten fanns också omnämnd i landstingsplanen för 2014.
Att det ska ta från våren 2013 till höst/ vinter 2015, dvs minst 2,5 år att verkställa ett beslut samtidigt som personalen har alldeles för hög arbetsbelastning – det är inte okej. Och att det tagit så lång tid beror på att de röd-gröna haft diskussioner om vilken typ av entreprenör som skulle få driva verksamheten, vilket i sin tur gjort att upphandlingen dragit ut på tiden. Åtminstone ett år hade kunnat sparas med lite snabbare beslutsgång.

Vi kan ta några exempel till på bristande handlingskraft och tempo. De röd-gröna har sedan 2013 pratat om en bättre introduktion för nyutbildade sjuksköterskor. Det har ännu inte setts till i något övergripande grepp – trots att det här är en av de största anledningarna till att vi har så stor brist på sjuksköterskor. De som kommer nya får en så stor arbetsbörda inledningsvis att de väljer att sluta innan de knappt har börjat.
Ett annat exempel är det arbete som lades ner på att ta fram en forsknings och innovationsstrategi 2013. Den placerades därefter i byrålådan och har fortfarande inte kommit fram. Samtidigt som just forskning och innovation är helt avgörande för att landstinget ska kunna arbeta på ett mer effektivt sätt. Och för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, vilket framgår i landstingsplanen för 2014.

Vi i Kristdemokraterna anser att ny modern teknik en förutsättning för att klara framtidens vård. Därför har vi föreslagit att vi ska använda oss av mobila utrustningar och därför vill vi ha ett snabbspår för att hitta bra medicinska appar – en utveckling som går enormt fort.
Men nej, säger de rödgröna. I Västmanland ska vi inte ha några mobila lösningar och inte heller behöver vi jobba extra med appar. Trots att de rödgröna säger sig vilja ha ett tillåtande klimat för innovationer och utveckling.
I februari 2015 beslutade Stockholms läns landsting att köpa in mobila röntgenutrustningar för att minska trycket på akutmottagningarna, men i Västmanland säger politiken nej till att ens utreda behovet. Mycket mycket märkligt.
Vi har några riktigt stora knutar att lösa såväl här i Landstinget Västmanland som i landet. Och mycket av detta kan kokas ner till det som står på sid 48: att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor.

Ytterligare en avgörande faktor är hur många som arbetar i länet – eftersom det avgör hur mycket pengar som kommer in till vården. Att ha ett arbete har också stor betydelse för invånarnas hälsa. Jag ser fram emot kommande regionbildning då vi förhoppningsvis kommer kunna arbeta mer effektivt och gemensamt kring arbetsmarknads och näringslivsfrågorna i länet. Jag tycker vi kommit långt i våra diskussioner om hur vi ska få samarbetet att fungera i den kommande regionen. Det känns väldigt bra.
De flesta nya arbetstillfällena kommer till i små och medelstora företag. Att Västmanland år efter år ligger så dåligt till vad gäller företagsamheten är därför högst oroande. Det betyder med stor sannolikhet att vi fortsatt blir kvar på höga arbetslöshetssiffror. Här krävs krafttag. Och här krävs förändringar i attityd! Inte minst då det gäller synen på vinster och förluster i välfärden. Men också när det gäller kvinnors företagande och sociala företag.

Visst är det bra att fler innovationer kommer till med hjälp av stöd från Almi, vilket framgår av årsredovisningen, men det handlar också om att dessa innovatörer ska få kunder. Här har landstinget en stor och viktig uppgift att fylla. Ska innovationerna komma medborgarna till nytta och även generera arbetstillfällen behöver t ex landstinget bli bättre på att ta till sig dessa nya produkter. Jag har 2013 föreslagit och fått bifall på att landstinget ska börja med innovationsvänliga upphandlingar, men inte heller där har vi än sett någon verkstad.

Vi behöver vända förlusterna i Västmanlands välfärd till vinster. Vi kanske skulle prova med ett förbud mot förluster i välfärden?

Nej, jag tror receptet handlar om mer av handlingskraft, mer av teknik, mer av system som släpper fram kreativitet under strukturerade former och mer av mångfald. Men framför allt behövs satsningar på personalen. Det var deras tur för länge sen!
För att klara de utmaningar vi står inför behöver vi på ett mycket bättre sätt ge våra anställda möjlighet att utvecklas och verkligen känna vilken spännande och attraktiv arbetsmiljö Landstinget Västmanland faktiskt har att erbjuda.

Kristdemokraterna vill bredda kvinnors arbetsmarknad

Ki Andersson och Malin Gabrielsson

Ki Andersson och Malin Gabrielsson

Utifrån inbjudan från Svenskt Näringsliv har Malin Gabrielsson (KD), oppositionsråd Landstinget Västmanland, idag i Surahammar besökt, Ki Andersson, VD och förskolechef, Förskolan Ekot.

– En prioriterad fråga för Kristdemokraterna i Västmanland är hur vi ska bredda kvinnors arbetsmarknad i länet och hur vi ska öka kvinnors företagande, säger Malin Gabrielsson. Det är viktigt för vårt läns utveckling och för att kvinnor och män ska få mer jämlika villkor på arbetsmarknaden.

Nyligen har siffror för företagsamheten i landet presenterats av Svenskt Näringsliv. Västmanland är bland de sämsta länen i landet vad gäller företagande. Sämst resultat vad gäller kvinnors företagande i länet har Surahammar och Fagersta. Positivt är att kvinnors nyföretagsamhet har ökat i länet.

– I samtalet med Ki Andersson, har jag återigen fått bekräftat att våra attityder som politiker och medborgare gentemot företagsamma personer har stor betydelse för företagsamheten i länet. När någon vill och vågar behöver vi mer än idag lyssna och stödja istället för att ifrågasätta. Här har vi som västmanlänningar en resa att göra i synnerhet när det gäller de branscher som kvinnor ofta verkar inom – vård, omsorg och skola, avslutar Malin Gabrielsson.

 

26 motioner inlämnade

Nu är 26 motioner inlämnade till Kristdemokraterna. Samtliga motioner blev behandlade på stämman i Köping den 14 mars.

Här är hela listan på motioner.

Bifall Se över LSS kostnadsutjämningssystemet
Bifall Inga betyg i årskurs 4
Bifall Förenkla/lätta sekretessen mellan socialtjänst och…
Bifall Särskilt boende för äldre med missbruksproblematik…
Bifall Verka för en bättre och solidarisk integrationspol…
Bifall Svenskar som deltar i terrorgrupper ska ses som kr…
Bifall Hör upp – det behövs fler audionomer.
Bifall Arbetssökande behöver fortsatt stöd för att starta…
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Förstärk cabotageregler  och möjligheten till rege…
Bifall Inför krav på anständig ersättning till personer m…
Bifall Råd och stöd enligt LSS
Bifall Säkerställ Merkostnadsprincipen
Bifall Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad
Bifall Utred möjligheten att frånta medborgarskap eller p…
Bifall Stoppa den okritiska miljonrullningen till palesti…
Bifall Bolånetak vid ny skuld
Bifall Ett land – ett journalsystem
Bifall Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor
Avslag Kristdemokraterna ska ställa sig bakom rätten till…
Bifall Ta vara på människans resurser
Till partifullmäktige Rör inte våra medlemsavgifter!
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Segra eller DÖ
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Konkurrensen i finanssektorn läs banksektorn måste…
Bifall Lyft fram Kristdemokraternas miljöpolitik
Bifall Gör det möjligt att låna via CSN till körkort

Audionomer saknas

Nyligen besökte kristdemokraterna öron-näsa-hals kliniken i Västerås. Där berättades om de svårigheter som finns för barn med hörselnedsättning i den vanliga skolmiljön, framför allt buller. Det är därför troligt att de uppgifter som Specialpedagogiska Skolmyndigheten och hörselvården vid Karolinska Universitetsjukhuset nyligen presenterat, om bister i skolmiljön för barn med hörselnedsättning, gäller även i Västmanland.
– Det här är ytterligare ett exempel på område där landstinget har specialkunskaper som på något vis behöver förmedlas till skolan. Audionomer har en nyckelroll och de är tyvärr en bristvara. Därför har jag tillsammans med kristdemokraternas seniorförbund i en motion till hösten riksting i Västerås, föreslagit att antalet högskoleplatser på audionomprogrammet ska utökas, säger Malin Gabrielsson, oppositionsråd Landstinget Västmanland.

Börje Hultin ny ordförande i Västmanland

Under lördagen samlades länets kristdemokrater i Köping för årsstämma. På dagordningen stod val av ny distriktsordförande och styrelse samt behandling av motioner till årets riksting. Totalt 27 st motioner hade lämnats in inom vitt skilda områden så som socialtjänst, skola, vård, utrikespolitik, näringslivsfrågor och integration. Motionerna lämnas nu till partistyrelsen för behandling och debatteras sedan under Rikstinget i Västerås 8-11 oktober.

Till ny ordförande i distriktsstyrelsen valdes Börje Hultin, Västerås. Till vice ordförande valdes Monna Ridderström, Hallstahammar.

-Jag ser det som min främsta uppgift att stärka organisationen och få fler aktiva medlemmar. Vi behöver vara många fler som arbetar med att sprida och verka för kristdemokraternas idéer, säger Börje Hultin.

Monna Ridderström, Börje Hultin

Monna Ridderström, Börje Hultin

Gör gemensam sak kring läs- och skrivsvårigheter

Ulrika Ekman, ordf FMLS Västerås, Malin Gabrielsson (KD)

Ulrika Ekman, ordf FMLS Västerås, Malin Gabrielsson (KD)

Vid måndagskvällens årsmöte för Dyslexiförbundet FMLS presenterade Malin Gabrielsson, oppositionsråd Landstinget Västmanland, kristdemokraternas senaste förslag för att höja länets skolresultat.

-Vi tycker det är dags att ta nästa steg för att stärka barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. Vi har därför lämnat förslag till Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om ett länsövergripande arbete runt just läs- och skrivsvårigheter.

– Att fler klarar skolan i Västmanland har avgörande betydelse för vårt läns utveckling och invånarnas hälsa. Vi behöver därför lösa uppgiften gemensamt mellan kommuner, landstinget, högskola och olika huvudmän för skolan, säger Malin Gabrielsson.

Dags för vårstämma den 14 mars

Välkommen på vårstämma lördagen den 14 mars 2015 för Kristdemokraterna i Västmanland län. Alla medlemmar är välkomna!

Tid: Lördagen den 14 mars 2015 Plats: Tunadalskyrkan, Björkvägen 1 i Köping

Pris: 200 kronor per stämmodeltagare. Kostnaden faktureras lokalavdelningen där medlemmen är registrerad.

Anmälan: sänds till Ana Echeverria så snart som möjligt och senast den 10 mars. ana.echeverria@kristdemokraterna.se eller ring 021-12 13 10. Anmälan krävs för att få lunch och fika. För att kunna beräkna beställning av kaffe och lunch behöver vi din anmälan senast den 10 mars. Meddela även allergier tack!

Dagen börjar redan klockan 09.30 med kaffe och smörgås. Sedan väntar en dag av spännande stämmoförhandlingar med bland annat val av styrelse, ombud och motionshantering inför höstens riksting. Vi kommer även att få lyssna till KDU’s ordförande Sara Skyttedal som kommer inspirera oss. Det blir en fullspäckad och spännande dag.

Varmt välkomna! Distriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Västmanland län.