Kristdemokraterna i Västmanland lanserar app för att slippa lapp!

Inför Rikstinget i Västerås den 8-11 oktober vid Aros Congress Center har Kristdemokraterna i Västmanland tagit fram en välfylld app, där all nödvändig information för deltagare, journalister och andra intresserade finns samlad.

-Det här är ett helt nytt grepp i politiska sammanhang, och jag är glad att vi har kunnat driva denna idé hela vägen från just idé till genomförande. Att vi tagit fram appen här i Västmanland som redan är förknippat med teknik, känns extra roligt, säger Malin Gabrielsson (KD).

Syftet med appen är att underlätta för de som vill följa evenemanget på plats eller på distans. Från och med vecka 39 finns appen att ladda ned till iPhone och Android. Appen har namnet ”Kristdemokraterna” och finns redan för gratis nedladdning i App Store och på Google Play. Förutom politiska dokument som motioner och yttranden från partistyrelsen finns information om Västmanland och Västerås samt möjlighet att svara på frågor under evenemanget.

– Vi ser många fördelar med den här appen. Framför allt finns på sikt miljövinster att hämta hem. Nästa gång den används vid ett Kristdemokratiskt evenemang slipper vi tex skriva ut mängder av pappersdokument till alla som deltar, säger Jesper Songer (KD).

Initiativlös hantering från majoriteten igen

Idag rapporterar Radio Västmanland om att många kvinnor i Västmanland avstår från att gå på gynekologisk cellprovtagning, vilket gör att fler kvinnor riskerar få cancer.

Runt om i landet pågår ett antal åtgärder för att få fler kvinnor att gå på kontroller regelbundet. Det har givit resultat. Ett exempel är Skåne där det 2011 genomfördes ett försök med en mottagning i en ombyggd buss som placerades på ett torg i Malmö i 9 månader. Den nådde ut till de kvinnor som inte tidigare regelbundet gått på cellprovtagning. Det visade sig att dubbelt så många kvinnor med cellförändringar upptäcktes i den gruppen, mot vad de annars brukade göra hos de kvinnor som kommer till ordinarie provtagningar. I Skåne används sedan dess bussen under några veckor varje år under benämningen ”Cellprovveckan”.

-Tillgängligheten är en av ett par olika avgörande faktorer för om kvinnor genomför kontrollerna eller ej.  Därför har jag i flera olika sammanhang motsatt mig den rödgröna ståndpunkten att vi inte ska ha mobila vårdlösningar i Västmanland. I detta sammanhang skulle det kunna vara lysande. Om det är framgångsrikt i Skåne – borde det fungera här också, säger Malin Gabrielsson (KD) oppositionsråd Landstinget Västmanland.

-I flera andra landsting är cellprovtagningen kostnadsfri. Med tanke på att vi har en hög  avgift i Västmanland, måste vi göra betydligt mer än andra landsting för att uppmuntra  fler att komma, och även  förstå vikten av att informera. Det finns ett flertal effektiva insatser att ta till, men den typen av initiativ har vi tyvärr inte sett från den rödgröna majoriteten. De skjuter i vanlig ordning det mesta på framtiden, avslutar Malin Gabrielsson.

Fyra av tio kan lida av hörselnedsättning – audionombristen alarmerande

Enligt en tidigare studie från Hörselskadades Riksförbund är antalet personer som lider av hörselproblem i Sverige omkring 1,4 miljoner.* Nu visar en ny studie som Novus genomfört på uppdrag av GN Hearing att det också finns ett betydande mörkertal.

I studien framkom att 29 procent av svenskarna upplever sig ha nedsatt hörsel. Sammanräknat med de 10 procent som redan vet att de har nedsatt hörsel kan alltså så många som fyra av tio svenskar lida av hörselnedsättning

-Med ett så stort antal drabbade, inklusive det förmodade mörkerantalet, känns det viktigt att faktiskt lyfta frågan om utökat antal utbildningsplatser för audionomer i Sverige. En yrkeskategori det redan idag råder stor brist på även i Västmanland, säger Malin Gabrielsson, oppoppositionsråd i Landstinget Västmanland

Malin har tillsammans med Kristdemokraternas Seniorförbund till Kristdemokraternas Riksting i Västerås i oktober 2015, lämnat in en motion angående just detta.

-Rätt kompetens hos personalen är en viktig fråga när det gäller tillgång till vård, men även människors generella kunskaper om hörsel och attityder till hörapparater har stor betydelse, avslutar Malin Gabrielsson.

*)  Hörselskadade och hörselvård i siffror – årsrapport 2014

Obegripligt att personalen saknas bland rödgrönas prioriterade frågor

Anförande av Malin Gabrielsson (KD), gruppledare,  vid Landstingsfullmäktiges budgetdebatt. 2015-06-16.

Det finns ingen annan arbetsgivare i länet som kan erbjuda en sådan bredd och höjd i kompetensområden inom vården – som landstinget Västmanland.  I Västmanland kan man få vård i världsklass när det gäller t ex bröstcancer och ändtarmscancer och här finns banbrytande forskning inom barn och ungdomspsykiatri. Det ska vi vårda!

Men det är med en allt större klump i magen jag och många med mig i länet har följt rapporteringen om en personalsituation i mer eller mindre fritt fall. Resultat: stängda vårdplatser, helgstängt på BUP, färre handledare för studenter, flyttade operationer, lägre kunskapsnivå på avdelningarna och sjukskrivningar som drar i väg och det är bara några exempel.

Samtidigt slår sig den rödgröna majoriteten för bröstet i deras förslag till landstingsplan och hänvisar till ”bra nivåer på Nöjd-medarbetar-index” och att ”Landstinget Västmanland är en attraktiv arbetsgivare” . Det duger inte!!! Våra medarbetare är smarta och förstår sitt värde och de röstar med fötterna. Det är hög tid för den röd-gröna ledningen att lära sig förstå den metodiken!

Men klumpar i magen duger inte heller. Det enda som duger är att kavla upp ärmarna och göra något åt situationen, och  – idag – idag – har vi chans att ta tag i utmaningarna och välja en landstingsplan och budget som gör att situationen kan bli bättre på både kort och lång sikt.

För mig, som kristdemokrat är det viktigt att de som valde kristdemokraternas valsedel och kanske t o m satte ett kryss för just mitt namn, för mig, är det viktigt att dessa väljare, som jag hoppas blir ännu fler vid nästa val, kan hitta kristdemokraternas prioriterade frågor – eller i alla fall så många som möjligt – i alliansens budget – eftersom vi har gemensam budget.

Att personalsituationen är en nyckelfråga tror jag vi är överens om. Det står också i delårsrapporten vi precis hanterade: Att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor.”

Kristdemokraternas valbudskap var ”Nu är det personalens tur”, och jag är stolt över att det verkligen känns i landstingsalliansens budget, att det faktiskt är det som gäller för alliansen gemensamt,  ”Nu blir det verkligen personalens tur” – under förutsättning att alliansens budget vinner idag vill säga. Vi får se…

Annat är det med vallöftena från den röd-gröna sidan. Var finns  era vallöften när det gäller personalen i er landstingsplan? Var kan jag finna stycket där ni föreslår att fler ska ges rätt till studielön och var finns satsningarna på landstingets företagshälsovård för att ta två exempel?

Rätten till heltid fanns också med på er lista över prioriterade vallöften. Märkligt då att det i landstingets viktigaste styrdokument inte ens finns omnämnt. Min erfarenhet är att det som inte finns tidsatt eller har särskilt avsatta pengar  skjuts på framtiden.  För mig och Alliansen är rätten till heltid en viktig fråga, därför har vi med den i vår budget, tidssatt när det ska vara infört och finansiering, inga frågetecken vad politiken-alliansen vill!

Landstinget brottas som sagt med problem inom vården som ofta bottnar i brist på personal. Att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor. Hela verksamheten bygger på att bemanningen fungerar. Utan personal  ingen vård.

Framför oss har vi landstingsplanen som uttrycker den politiska viljan och är landstingets främsta styrdokument. Den ligger till grund för styrning av all landstingsdriven verksamhet. Här ska framgå vad den politiska ledningen tycker är viktigt.

Med tanke på att bemanningen är en avgörande faktor är det väldigt märkligt att personalsituationen endast nämns med några få spridda meningar i den rödgröna landstingsplanen och faktiskt inte alls finns med bland era prioriterade områden.

Jag undrar, hur tänker ni att landstingets personal och för den delen de som röstat på er ska känna och förstå att personalen är en viktig fråga när personalfrågorna har en så undanskymd plats i ert viktigaste styrdokument? Hur kan ni välja bort personalens villkor bland era prioriterade områden i den situation som råder? Helt obegripligt!

I Landstingsalliansens budget finns det konkreta och finansierade förslag riktade till verksamheterna för att på kort och lång sikt hantera den svåra personalsituationen:

Vi har en tidplan för hur rätt till heltid ska införas, vi föreslår höjd nattersättning, mer pengar till kompetensutveckling, mer pengar för att hitta fler huvudhandledare, ytterligare en tjänst för forskare, för att ta några exempel.

Gissar att ni kommer att kopiera en del av de här förslagen som vanligt och det är ju bra för personalen. Men som sagt för mig är det helt obegripligt att i den svåra personalsituation vi befinner oss inte ha med personalen bland era politiskt prioriterade frågor.

Barnens frågor har också en central plats i alliansens budget – och det är nödvändigt.

Psykisk ohälsa, missbruk, och diabetes ökar bland unga. Ätstörningarna ökar i landet framförallt bland flickor, men även bland pojkar. Hans Jansson hävdar att det i Västmanland i motsats till landet i övrigt, inte sker någon ökning. Det skulle vara intressant att få en förklaring till varför situationen ser så annorlunda ut i Västmanland.

Alliansen föreslår särskilda slutenvårdsplatser för ätstörningspatienterna – där det finns dubbelkompetens inom såväl psykiatrisk som somatisk vård. Vi vill också undersöka hur besöksströmmarna ser ut till ungdomsmottagningarna och satsa på den digitala tillgängligheten till vård –som kommer bli allt viktigare för i synnerhet ungdomar. Vi föreslår också ökade resurser till såväl barnkliniken som barn och ungdomspsykiatrin.

Landstinget har två ansvarsområden, det är vård och det är regional utveckling.Idag hålls kvinnor tillbaka i Västmanland och pojkar lämnas efter.

Skillnaderna mellan män och kvinnor är mycket större i Västmanland än i andra län. Det beror framför allt på att kvinnor och mäns arbetsmarknader är separerade i särskilt stor utsträckning i Västmanland. Kvinnorna jobbar främst inom vård och omsorg, många gånger deltid med relativt låg inkomst. Männen arbetar inom bygg eller teknik eller driver eget företag. För att generalisera.

Kvinnor är mer sjukskrivna, har lägre pension, men har goda studieresultat.Männen tjänar mer pengar, har bättre hälsa, men pojkarna visar på lägre resultat i skolan och blir allt mer överviktiga.

Här skulle jag bara vilja påminna om att det är främst socialdemokraterna som styrt det här länet de senaste ska vi säga, 100 åren, såväl inom kommun och landsting, men det är mycket sällan socialdemokraterna lyfter fram dessa skillnader som i så stor utsträckning finns mellan män och kvinnor i det län de styrt.

Som kristdemokrat är min analys att socialdemokratins lika-för-alla-mentalitet inte mäktat med att jämna ut skillnaderna i Västmanland, men det skulle vara intressant med en förklaring från socialdemokraternas håll varför skillnaderna är så mycket större i Västmanland jämfört med andra län och varför deras politik inte mäktat med att råda bot på dessa skillnader.

Det går i alla fall inte att skylla på regeringen – oavsett färg, för den har mig veterligen i alla år varit den samma för hela landet. Det skulle också varit bra om deras landstingsplan tydligt visat på hur vi ska jämna ut dessa skillnader mellan män och kvinnor i Västmanland.

Jag vill att kvinnor och män som bor och arbetar i Västmanland ska ha lika goda möjligheter att arbeta och klara skolan. Så är det inte idag. Därför vill vi bredda och kvinnors arbetsmarknad och därför vill vi öka stödet till pojkarna i skolan så länet kan bli mer jämlikt. Det här är en prioriterad målsättning för Kristdemokraterna i Västmanland idag, men frågan kommer vara ännu viktigare för oss då länet bildar region.

I alliansens plan finns flera förslag som underlättar för att utjämna dessa skillnader; större möjlighet att välja vårdgivare innebär samtidigt att fler kvinnor inom vård och omsorg kan starta företag, att landstinget arbetar strategiskt med innovationer och teknisk utveckling kan också ge fler företag, att satsa mer pengar på barnkliniken och BUP ger bättre förutsättningar för barnen – i synnerhet pojkarna – att klara skolan.

Förra veckan presenterades världens största entreprenörskapsundersökning. Här konstaterades att det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt under 2014. Särskilt kvinnors entreprenörskap. Vi får utgå från att Västmanland följer trenden. Nedgången har främst drabbat konsument- och hushållsnära tjänster, där andelen minskade med ca tio procentenheter jämfört med tidigare år.

Den politiska RUT- och ROT-diskussionen som pågick under valåret tros ha påverkat viljan att starta företag inom dessa branscher och det drabbar alltså främst kvinnors företagande – som är så viktigt för att jämna ut skillnaderna i Västmanland.

Almi har från oss i landstinget Västmanland fått ett tydligt uppdrag att satsa särskilt på kvinnors företagande, men så länge socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet basunerar ut att det är skadligt med vinster i välfärdsföretag, att RUT-tjänster är pigtjänster och ska begränsas då kommer kvinnors företagande att stå kvar och stampa och t om minska – oavsett vilka uppdrag vi ger Almi.

Jag tror att hälsoteknik är en del av svaret för mer jämlika villkor mellan män och kvinnor  jag tror det är en bransch som kan spela stor roll för såväl näringslivet som patienter och personal, men det förutsätter att det är tillåtet att göra vinst på sitt företag – som kommer att leverera produkter och tjänster till offentlig sektor.

Det förutsätter också att Landstingets organisation är mottagligt och förberett för snabbare teknikutveckling. Då duger det inte att fatta beslut om en innovationsstrategi och sedan lägga den i en låda i flera år. Då duger det inte heller att avstå från att göra innovationsvänliga upphandlingar – upphandlingarna är den mest avgörande faktorn för att företag ska kunna bedrivas inom området hälsoteknik.

Alliansen föreslår strategisk styrning för vilka innovationer landstinget ska satsa på och att det ska finnas en särskilt fokus på appar där utvecklingen är explosionsartad. Det är orimligt att personalen ska hinna med den utvecklingen.

Avslutningsvis. I landstingsalliansens plan finns förslag som leder till tillgänglighet, hållbarhet, och valfrihet.

Landstingsalliansens plan är helt enkelt bäst för Västmanland.

Alla människor får älska vem de vill

– Det var en mycket olämplig jämförelse som gjordes i fullmäktige i Surahammar och absolut inget vi som parti ställer oss bakom. Den går heller inte att koppla samman med kristdemokratin. Vi tror på att varje människa är unik och har ett okränkbart värde oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, säger Börje Hultin distriktsordförande för Kristdemokraterna Västmanland.

– Alla människor oavsett kön får älska vem de vill och umgås med vem man vill, säger Morgan Emgardsson.

– Jag ville understryka vikten av att kommunen inte ska göra reklam för olika frivilligorganisationer genom att hissa flaggor av olika slag. Men det blev helt fel. Jag vill klargöra att det inte var menat som en jämförelse mellan dessa två flaggor. Beklagar djupt att jag använde den liknelsen och om jag har sårat någon, säger Morgan Emgardsson.

Alliansen föreslår personalsatsningar i landstingsbudget

 

SONY DSC

– Vi lägger en fullt finansierad budget med fokus på tillgänglighet, hållbarhet och valfrihet. För att behålla personalen och kunna rekrytera vill vi erbjuda rätt till heltid för landstingsanställda. Vi gör också en höjning av nattersättningen till 3000 kronor för att kunna minska på rotationstjänstgöringen, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) i en kommentar.

– Många patienter upplever det svårt att få komma till en vårdcentral snabbt. Vårdgarantin säger att det ska ta max sju dagar men landstinget kan inte redovisa om så är fallet. Därför vill vi bland annat att fler vårdcentraler ska erbjuda drop-in-mottagning och att landstinget startar en digital vårdcentral för att möta patienterna som söker information på nätet, säger Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD).

Tydliggör studievillkor för blivande specialistsjuksköterskor

Kristdemokraterna föreslår i en motion till landstinget att tydliggöra villkoren för sjuksköterskor under specialistutbildning – som ett i led att råda bot på den akuta bristen på specialistutbildade sjuksköterskor.

Förra veckan på internationella yrkesdagen för sjuksköterskor prestenterade Vårdförbundet ytterligare statistik kring konsekvenser av den brist som råder på vissa specialistutbildade sjuksköterskor i landet. Det handlar t ex om allt fler stängda vårdplatser och brister i patientsäkerhet.

– Kristdemokraterna har i flertalet sammanhang pekat på det väsentliga i att förbättra specialistsjuksköterskornas studievillkor – för att göra yrket mer attraktivt. Samtidigt är det viktigt att hitta vägar att stimulera sjuksköterskorna att välja den utbildning där vi ser ett behov, säger Malin Gabrielsson (KD).

I Västmanland har bristen på specialistsjuksköterskor bl a lett till att barn- och ungdomspsykiatriska kliniken håller stängt på helgen, flyttade operationer och stora uppsägningar på akuten pga hög arbetsbelastning.

Det finns en nationell trend bland landstingen att se över utbildningsvillkoren för specialistsjuksköterskorna och samtidigt stimulera till utbildning inom vissa särskilda bristspecialiteter. Flera landsting har helt eller delvis infört Vårdförbundets förslag om utbildningstjänster där arbete kombineras med högskolestudier.

I Västmanland tillåter den rödgröna majoriteten varje enskild klinik, att utifrån sina egna behov, bestämma över studievillkor, arbetsuppgifter och lön under utbildningen. Systemet innebär att villkoren blir olika för olika sjuksköterskor på samma sjukhus. Det innebär också att det är den enskilda klinikens egenintresse som tillgodoses, snarare än medborgarnas behov av sjukvård. Med Kristdemokraternas förslag om enhetlig modell skulle studievillkoren bli likvärdiga. Modellen skulle även kunna innehålla riktlinjer för arbetsuppgifter och lön efter godkänd utbildning.

– Det är orimligt att samma arbetsgivare erbjuder sjuksköterskorna så olika studievillkor beroende på var de jobbar. Det är också orimligt att Västmanland halkar efter i den nationella utvecklingen. Dags för den rödgröna majoriteten att sätta fart om de menar allvar med att Landstinget Västmanland ska vara en attraktiv arbetsgivare, avslutar Malin Gabrielsson.

Förbud mot förluster i välfärden?

Inledningsanförande från Landstingsfullmäktige 2015-04-22. Malin Gabrielsson, gruppledare.

Förra veckan var det patientsäkerhetens dag. En av utställarna – en anställd sa. Det har varit så roligt. Alla är så positiva. Oftast är det bara negativa saker vi får höra om vår arbetsplats, men nu har vi fått höra och dela med oss av det positiva. Slut citat.
Nu tror jag det är så oavsett bransch att de negativa nyheterna sprids mer än de positiva, men det är klart att den personalflykt vi upplever bland vissa grupper, med allt vad det innebär, sprider en negativ bild av landstinget som arbetsgivare. Här behöver vi hjälpas åt och påminna varandra om alla de som faktiskt trivs med landstinget Västmanland som arbetsgivare.
I årsredovisningen kan vi läsa om de framsteg som gjorts inom området patientsäkerhet. Jag känner mig väldigt stolt och nöjd över de framgångarna, även om det  fortsatt finns stora utmaningar vad gäller t ex trycksår.  Tack vare de framsteg som gjorts, gör vi glädjande nog stora besparingar. Besparingar som gäller både patienters lidande och personalens arbetsbörda. En trevlig bieffekt av dessa två resultat är att v i också spar pengar, en nog så viktig faktor när minustalen  i det här bokslutet radar upp sig som de gör.
Patientsäkerhet är alltid ett prioriterat område för en kristdemokrat. Det är därför ingen slump att patientsäkerhetsarbetet varit en prioriterad fråga under den tid då GH var socialminister. De stärkta lagkraven och den arbetsinsats personalen gjort lyser nu igenom och ger våra patienter en bättre vård. Det känns bra.
I en situation då vi är sjuka och beroende av andras hjälp ska vi kunna lita på att vi får en god vård. Vi ska också vara sparsamma med våra resurser. Patienter som skadas i vården i onödan kostar både pengar och lidande. Därför känns det som sagt bra att vi har kommit en bra bit på väg när det gäller stärkt patientsäkerhet.

Annars handlar den här årsredovisningen till stor del om förluster i välfärden.
*Sjukvården fortsätter gå med stora förluster och spenderar mer pengar än budgeterat.
*Det sker förlust av viktig kompetens varje gång en medarbetare väljer att lämna Landstinget för annan arbetsgivare.
*Både sjukvården och den enskilde gör stora förluster när de anställdas hälsa försämras och leder till sjukskrivningar.
*Högt antal arbetslösa i länet innebär förluster i form av uteblivna skatter.
*Vi ser förluster av förtroende för vården då alltför många får träffa tillfälliga läkare istället för en och samma varje gång.
I Västmanland behöver vi lägga mer krut på att diskutera och lösa förlusterna i välfärden och hur vi kan vända dessa förluster till vinster!
Några exempel på vinster jag hittat i årsredovisningen:
Allt fler väljer att resa kollektivt, medarbetarindex visar på relativt höga tal, landstingets totala resultat är bättre än budgeterat, klamydiainfektionerna har minskat och att det är lättare att få sitt första besök hos BUP. Sedan har arbetet med barns rättigheter äntligen tagit fart, och så har teatern i större utsträckning börjat göra föreställningar utanför Västerås.
Det är klart att den enorma arbetsinsats som görs varje år av landstingets personal, av entreprenörer och den ideella sektorn leder till vinster också, men tyvärr överskuggas vinsterna av förlusterna.

Över 700 miljoner kronor har förlorats i underskott inom sjukvården sedan den röd-gröna ledningen tog över 2010. Dvs så mycket mer pengar har sjukvården gjort av med utöver de pengar de fått i budgeten mellan 2010 och 2014. Mer än 700 miljoner kr på 5 år.
Och vad värre är. I flera årsredovisningar framgår att produktionskostnaderna för vården är högre i Västmanland jmf med andra län, dvs det går att arbeta på ett annat sätt och ändå ge lika god vård och det här har varit väl känt för den politiska ledningen.
Hur mycket vården kostar att producera kan mätas genom att jämföra kostnader för olika diagnosgrupper på olika sjukhus. Det kallas för DRG.
Ur årsredovisningen 2010: ”Jämförelser med andra landsting visar att det är fullt möjligt att minska utgifterna utan att kvaliteten eller utbudet försämras.” Det var alltsåå 2010. För 5 år sedan.
Ur årsredovisningen2014: ”Västmanlands slutenvård uppvisar en högre kostnad i förhållande till producerade DRG-poäng än gruppen som helhet, vilket skulle kunna betyda att det finns utrymme för effektiviseringar.”

Förra året när vi hade den här debatten kände Denise Norström en stor oro över den ekonomiska utvecklingen. Hon meddelade då att LS tillsatt en särskild arbetsgrupp som skulle arbeta med att få ordning på ekonomin. Det presenterades som en del av  lösningen på problemet inför 2014 så att säga.
Arbetsgruppen tillsattes och vi kan konstatera att det i alla fall inte var lösningen för 2014. Underskottet har fortsatt att öka…
Jag har sagt det förut. Ska man åstadkomma ett annat resultat behöver man göra på ett annat sätt. Det räcker uppenbarligen inte att Landstingsstyrelsen fattar beslut om arbetsgrupper och rapporter. Och det räcker inte heller med att koncentrera sig på det långsiktiga. Vi behöver också några kortsiktiga beslut och strategier. Nu har vi hört att ni kommer med förslag i budgeten och det gäller alltså först för 2016.
Vi har hört exempel på viktiga frågeställningar: Ska vi fortsätta och bedriva vård inom så många olika specialiteter som vi gör i Västmanland idag, eller ska vi kanske samarbeta mer med andra landsting? Hur ser bemanningen ut på våra sjukhus? Kanske behövs en omfördelning så kompetensen utnyttjas mer effektivt och på rätt sätt. Hur ska vi ta tillvara på den tekniska utvecklingen på bästa sätt?
Förutom att vi behöver arbeta på ett annat sätt behöver faktiskt den politiska ledningen öka tempot vad gäller att plocka fram nya idéer och framförallt när det gäller att genomföra tidigare fattade beslut. Annars kommer vi aldrig att få ordning på förlusterna i välfärden.

Förra veckan såg vi rubriker om att Primärvårdsakuten öppnar redan till hösten. Den primärvårdakuten skulle ha varit igång för länge sedan om det röd-gröna styret haft lite mer handlingskraft och högre tempo. Enligt det första beslutet skulle den starta våren 2014, dvs för drygt 1 år sedan. Primärvårdsakuten fanns också omnämnd i landstingsplanen för 2014.
Att det ska ta från våren 2013 till höst/ vinter 2015, dvs minst 2,5 år att verkställa ett beslut samtidigt som personalen har alldeles för hög arbetsbelastning – det är inte okej. Och att det tagit så lång tid beror på att de röd-gröna haft diskussioner om vilken typ av entreprenör som skulle få driva verksamheten, vilket i sin tur gjort att upphandlingen dragit ut på tiden. Åtminstone ett år hade kunnat sparas med lite snabbare beslutsgång.

Vi kan ta några exempel till på bristande handlingskraft och tempo. De röd-gröna har sedan 2013 pratat om en bättre introduktion för nyutbildade sjuksköterskor. Det har ännu inte setts till i något övergripande grepp – trots att det här är en av de största anledningarna till att vi har så stor brist på sjuksköterskor. De som kommer nya får en så stor arbetsbörda inledningsvis att de väljer att sluta innan de knappt har börjat.
Ett annat exempel är det arbete som lades ner på att ta fram en forsknings och innovationsstrategi 2013. Den placerades därefter i byrålådan och har fortfarande inte kommit fram. Samtidigt som just forskning och innovation är helt avgörande för att landstinget ska kunna arbeta på ett mer effektivt sätt. Och för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare, vilket framgår i landstingsplanen för 2014.

Vi i Kristdemokraterna anser att ny modern teknik en förutsättning för att klara framtidens vård. Därför har vi föreslagit att vi ska använda oss av mobila utrustningar och därför vill vi ha ett snabbspår för att hitta bra medicinska appar – en utveckling som går enormt fort.
Men nej, säger de rödgröna. I Västmanland ska vi inte ha några mobila lösningar och inte heller behöver vi jobba extra med appar. Trots att de rödgröna säger sig vilja ha ett tillåtande klimat för innovationer och utveckling.
I februari 2015 beslutade Stockholms läns landsting att köpa in mobila röntgenutrustningar för att minska trycket på akutmottagningarna, men i Västmanland säger politiken nej till att ens utreda behovet. Mycket mycket märkligt.
Vi har några riktigt stora knutar att lösa såväl här i Landstinget Västmanland som i landet. Och mycket av detta kan kokas ner till det som står på sid 48: att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor.

Ytterligare en avgörande faktor är hur många som arbetar i länet – eftersom det avgör hur mycket pengar som kommer in till vården. Att ha ett arbete har också stor betydelse för invånarnas hälsa. Jag ser fram emot kommande regionbildning då vi förhoppningsvis kommer kunna arbeta mer effektivt och gemensamt kring arbetsmarknads och näringslivsfrågorna i länet. Jag tycker vi kommit långt i våra diskussioner om hur vi ska få samarbetet att fungera i den kommande regionen. Det känns väldigt bra.
De flesta nya arbetstillfällena kommer till i små och medelstora företag. Att Västmanland år efter år ligger så dåligt till vad gäller företagsamheten är därför högst oroande. Det betyder med stor sannolikhet att vi fortsatt blir kvar på höga arbetslöshetssiffror. Här krävs krafttag. Och här krävs förändringar i attityd! Inte minst då det gäller synen på vinster och förluster i välfärden. Men också när det gäller kvinnors företagande och sociala företag.

Visst är det bra att fler innovationer kommer till med hjälp av stöd från Almi, vilket framgår av årsredovisningen, men det handlar också om att dessa innovatörer ska få kunder. Här har landstinget en stor och viktig uppgift att fylla. Ska innovationerna komma medborgarna till nytta och även generera arbetstillfällen behöver t ex landstinget bli bättre på att ta till sig dessa nya produkter. Jag har 2013 föreslagit och fått bifall på att landstinget ska börja med innovationsvänliga upphandlingar, men inte heller där har vi än sett någon verkstad.

Vi behöver vända förlusterna i Västmanlands välfärd till vinster. Vi kanske skulle prova med ett förbud mot förluster i välfärden?

Nej, jag tror receptet handlar om mer av handlingskraft, mer av teknik, mer av system som släpper fram kreativitet under strukturerade former och mer av mångfald. Men framför allt behövs satsningar på personalen. Det var deras tur för länge sen!
För att klara de utmaningar vi står inför behöver vi på ett mycket bättre sätt ge våra anställda möjlighet att utvecklas och verkligen känna vilken spännande och attraktiv arbetsmiljö Landstinget Västmanland faktiskt har att erbjuda.

Kristdemokraterna vill bredda kvinnors arbetsmarknad

Ki Andersson och Malin Gabrielsson

Ki Andersson och Malin Gabrielsson

Utifrån inbjudan från Svenskt Näringsliv har Malin Gabrielsson (KD), oppositionsråd Landstinget Västmanland, idag i Surahammar besökt, Ki Andersson, VD och förskolechef, Förskolan Ekot.

– En prioriterad fråga för Kristdemokraterna i Västmanland är hur vi ska bredda kvinnors arbetsmarknad i länet och hur vi ska öka kvinnors företagande, säger Malin Gabrielsson. Det är viktigt för vårt läns utveckling och för att kvinnor och män ska få mer jämlika villkor på arbetsmarknaden.

Nyligen har siffror för företagsamheten i landet presenterats av Svenskt Näringsliv. Västmanland är bland de sämsta länen i landet vad gäller företagande. Sämst resultat vad gäller kvinnors företagande i länet har Surahammar och Fagersta. Positivt är att kvinnors nyföretagsamhet har ökat i länet.

– I samtalet med Ki Andersson, har jag återigen fått bekräftat att våra attityder som politiker och medborgare gentemot företagsamma personer har stor betydelse för företagsamheten i länet. När någon vill och vågar behöver vi mer än idag lyssna och stödja istället för att ifrågasätta. Här har vi som västmanlänningar en resa att göra i synnerhet när det gäller de branscher som kvinnor ofta verkar inom – vård, omsorg och skola, avslutar Malin Gabrielsson.

 

26 motioner inlämnade

Nu är 26 motioner inlämnade till Kristdemokraterna. Samtliga motioner blev behandlade på stämman i Köping den 14 mars.

Här är hela listan på motioner.

Bifall Se över LSS kostnadsutjämningssystemet
Bifall Inga betyg i årskurs 4
Bifall Förenkla/lätta sekretessen mellan socialtjänst och…
Bifall Särskilt boende för äldre med missbruksproblematik…
Bifall Verka för en bättre och solidarisk integrationspol…
Bifall Svenskar som deltar i terrorgrupper ska ses som kr…
Bifall Hör upp – det behövs fler audionomer.
Bifall Arbetssökande behöver fortsatt stöd för att starta…
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Förstärk cabotageregler  och möjligheten till rege…
Bifall Inför krav på anständig ersättning till personer m…
Bifall Råd och stöd enligt LSS
Bifall Säkerställ Merkostnadsprincipen
Bifall Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad
Bifall Utred möjligheten att frånta medborgarskap eller p…
Bifall Stoppa den okritiska miljonrullningen till palesti…
Bifall Bolånetak vid ny skuld
Bifall Ett land – ett journalsystem
Bifall Inför AT-tjänstgöring för sjuksköterskor
Avslag Kristdemokraterna ska ställa sig bakom rätten till…
Bifall Ta vara på människans resurser
Till partifullmäktige Rör inte våra medlemsavgifter!
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Segra eller DÖ
Lämnar vidare utan eget ställningstagande Konkurrensen i finanssektorn läs banksektorn måste…
Bifall Lyft fram Kristdemokraternas miljöpolitik
Bifall Gör det möjligt att låna via CSN till körkort