Vår politik

Valmanifest 2014

Att vara kristdemokrat är att vilja ta ansvar – för sig själv, sina närmaste och
samhället man är en del av. Vi drivs av en vision där skattsedeln inte är en
frisedel från att ta aktivt ansvar. Därför är det civila samhället en omistlig del i
den kristdemokratiska visionen. Människor som sluter sig samman i föreningar
och organisationer som gemensamt arbetar för att åtgärda de samhällsproblem
man ser tycker vi är bland det finaste som finns.
Kristdemokrater tycker om sänkta skatter, men kanske inte av samma anledning
som andra partier. Vi tycker det är bra om en skattesänkning gör att en person
motiveras att arbeta mer, men vi tycker det är precis lika bra om samma skattesänkning
gör att en annan person väljer att gå ned i arbetstid. Skattesänkningar
är alltså för oss ett medel att ge människor större inflytande över sina egna liv.
Kristdemokraterna har i en tid av ekonomisk oro tagit ansvar för Växjö kommun.
Vi har under två mandatperioder kunnat uppvisa ökande resurser till välfärden,
positiva ekonomiska resultat och sänkta skatter. Växjö är en av Sveriges bäst
skötta kommuner och vi söker nu ditt stöd för att fortsätta de senaste åtta
årens framgångsrika politik. Rösta på Kristdemokraterna den 14 september.

Växjö – Sveriges barnvänligaste kommun
Familjen, som kan se ut på väldigt många olika sätt, är den viktigaste gemenskapen.
Barn som växer upp i trygga familjer med kärleksfulla föräldrar som
ser och bekräftar sina barn får goda förutsättningar att klara livets utmaningar.
Vi vet samtidigt att många barn och unga far illa. En viktig del i att förbättra
uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Föräldrar ska känna
att de har möjlighet att göra just det de anser vara det bästa för sina barn.

Kristdemokraterna i Växjö kommun vill arbeta för en familjepolitik där:

Barngruppernas storlek i förskola och fritidshem minskas.
Särskilt fokus ska ligga på de yngsta barnen.
Valfriheten inom barnomsorgen garanteras bl.a. genom
vårdnadsbidrag/barnomsorgspeng och tillgång till dagbarnvårdare.

En skola präglad av kunskap och trygghet
Skolans uppgift är att ge alla elever kunskaper som är nödvändiga för att leva
och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra
eleverna till ansvarskännande personer. Med en skolpolitik som fokuserar på
kunskap och arbetsro och där varje skola har stor frihet att utforma verksamheten
vill Kristdemokraterna i Växjö ge elever, lärare och skolledare förutsättningar
att klara de uppgifterna.
Fokus ska ligga på tidiga och kraftfulla insatser när skolan ser att enskilda
elever inte besitter de verktyg som behövs för en fortsatt framgångsrik skolgång.

Kristdemokraterna i Växjö kommun vill arbeta för en skolpolitik där:

Inga barn lämnar lågstadiet utan en god läsförståelse.
Alla skolor i kommunen ska besitta formell pedagogisk
kompetens inom neuropsykiatri.
Pojkars sviktande skolresultat belyses och ges ökad
uppmärksamhet.
Fler speciallärare och stöd för läxläsning i skolan.

Ett bra liv – hela livet
Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefi nnande. Växjös
vårdboenden ska vara en stimulerande miljö där kultur, exempelvis i form av
sång och musik, är en integrerad del av verksamheten De äldres erfarenheter
och kunskaper ska respekteras och tas tillvara på ett annat sätt än idag.
Alla har ett unikt värde och ska kunna åldras i trygghet nära sina närmaste.
Anhörigvårdarna är en grupp som Kristdemokraterna i Växjö vill värna. Ingen
vet exakt hur många anhörigvårdare det fi nns i kommunen. Vissa vårdar sin
make eller maka helt utan hjälp och stöd från kommunen. Det fi nns emellertid en
avgörande punkt när kommunen kommer i kontakt med många anhörigvårdare,
nämligen den dag då det blir aktuellt med en fl ytt till någon form av boende
i kommunens regi. I denna livsavgörande situation ska kommunen gå in och
stötta med alla tänkbara medel. Likaså ska kommunen arbeta för att anhörigvårdaren
i samråd med kommunen bestämmer vem som ska anförtros vården
av den anhörige vid avlastning.

Kristdemokraterna i Växjö kommun vill arbeta för en vård- & omsorgspolitik där:

Kvaliteten på äldres mat och måltider höjs.
Större utrymmen för egna val inom
äldreomsorgen skapas.
Stödet för anhörigvårdare utökas.
Efterfrågan på seniorboenden möts.
Kulturen är en omistlig del på våra
vårdboenden.

Leva och bo i Växjö kommun
Växjö kommun är och ska förbli den regionala tillväxtmotorn i sydöstra Sverige.
Detta uppnår vi genom ett utmärkt företagsklimat, fortsatt fokus på kunskap
och fortsatta satsningar på infrastruktur på kommunens landsbygd, i de mindre
orterna och i Växjö tätort.
Historiskt stora investeringar har gjorts på kollektivtrafiken i kommunen
men den infrastruktur som förbinder Växjö med världen ska också prioriteras.
Växjö flygplats betydelse för regionens näringsliv och Linnéuniversitetet kan
inte överskattas.
Arbetet med att försköna och tillgänglighetsanpassa kommunens småorter
och Växjö tätort ska fortsätta i oförminskad skala.
Växjö är och ska förbli en öppen och nyfiken kommun där miljön, jämställdhet
och alla människors okränkbara värde sätts i centrum. Ingen ska hållas tillbaka
och ingen ska lämnas efter.

Kristdemokraterna i Växjö kommun vill driva en politik där:

De små klubbarna och föreningarna prioriteras i högre grad än idag.
Praktikplatser för unga, exempelvis inom vård och omsorg, blir fler.
De kommunala bostadsbolagen tar aktiv del i Växjös tillväxt genom
ökad nyproduktion av lägenheter.
Hyresrätter i allmännyttans ägo som finns i områden som präglas
av hög andel bostadsrätter ska värnas. Ombildningar av hyresrätter
ska bara tillåtas i områden som har en hög andel bostäder i
allmännyttans ägo.
Fortsatta satsningar på vägsamfälligheter och bredband på landsbygden.
Samarbetet med polisen ska fördjupas. Alla kommuninvånare ska känna
sig trygga när de tar en promenad genom sitt bostadsområde.