Allt rikare kulturliv för allt fler

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
Under nästa år kommer fler människor i Västra Götaland få möjlighet att ta del av ett rikt kulturliv. År 2018 kommer GrönBlå Samverkan intensifiera arbetet, genom en rad insatser, för att kultur ska nå ut till fler och betyda mer i människors vardag.

På kulturområdet har Västra Götaland en tydlig profil och särprägel som länkar samman människor och bidrar till individens personliga utveckling. Västra Götaland har dessutom landets största regionala kulturbudget. Under 2018 avsätter GrönBlå Samverkan projektpengar som regionala kulturaktörer kan söka medel från inom fem strategiska områden: vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande, nyttja tekniken och öka internationaliseringen. Medvetna och långsiktiga satsningar som stärker hela regionen.

Vi kommer även att öka anslagen till Sveriges nationalorkester, Göteborgs Symfoniker, med två miljoner kronor. Regionteater Väst, Vara konserthus, Nordiska akvarellmuseet, Läckö slott samt Dans- och teaterfestivalen får också ökat anslag. Dessutom skjuter vi till fyra miljoner kronor till Västra Götalandsregionens folkhögskoleförvaltning för att medverka till fullföljda studier.

Sedan 2015, när GrönBlå Samverkan tog över ledningen i Västra Götalandsregionen, har arbetet med att vidga deltagandet i kulturlivet poängterats. Som ett led i detta arbete har vi under mandatperioden bland annat ökat anslagen att främja kultur för barn och unga. Vi har också stärkt samverkan mellan regionen och civilsamhället. Det är även glädjande att se att nya företag nu bildas inom kultursektorn vilket skapar fler jobb.

Framöver kommer kulturnämnden arbeta för långsiktiga hållbara arrangörsnätverk med särskild inriktning mot barn och unga samt öka produktion och visning av film för barn och unga. Vi kommer också inspirera till nya och innovativa idéer för biblioteken som mötesplatser och för att främja läsande hos barn och unga.

Hittills i år har regionen avsatt pengar till civilsamhället för kultursamarbeten med flyktingar. Det har lett till att nya grupper kommit in i kulturnämndens söksystem samt att redan kända sökande inlett samarbete med verksamheter som varit nya för dem. Detta har skapat en bas som vi kommer att utveckla vidare i våra integrationsfrämjande åtgärder.

Digitaliseringen har ökat tillgången till kultur i stor skala och där finns det skäl att främja en utveckling med ökad interaktion och medskapande. Kulturnämnden kommer därför fortsatt främja användandet av modern teknik och därmed också skapa ett mer attraktivt kulturutbud utanför de större städerna.

Vår politik syftar till att förbättra möjligheterna för alla att vara delaktiga i Västra Götalands kulturliv. Detta arbete kommer vi intensifiera ytterligare under 2018 – med hela Västra Götaland i fokus. Ett rikt kulturliv gynnar såväl den enskilde som samhället i stort.

GrönBlå Samverkan Kulturnämnden Västra Götalandsregionen
Conny Brännberg (KD)
Lars Nordström (L)
Elisabet Stålarm (M)
Azar Hedemalm (MP)
Emmyly Bönfors (C)


Monica Selin invald i Rädda Barnens riksstyrelse


Läs mer

Vården organiseras som på 1800-talet


Läs mer

Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende


Läs mer

Vården kan göra mer för att mota ensamhet bland äldre


Läs mer

Stärk den nära vården


Läs mer

Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa


Läs mer

Vi organiserar vården som på 1800-talet


Läs mer

Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på


Läs mer

Skapa bättre förutsättningar för att driva företag


Läs mer

Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen


Läs mer