Stora ramförstärkningar 2018 – förslaget till kompletteringsbudget nu klart

GrönBlå Samverkans kompletteringsbudget för 2018 innebär kraftiga ramförstärkningar av framförallt hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens goda ekonomi och prognostiserade starka resultat för 2017 gör det möjligt att ytterligare satsa på ökade resurser till sjukvården.
När den GrönBlå majoriteten nu har lämnat sin kompletteringsbudget för 2018 så framgår det att den totala ramökningen till hälso- och sjukvården uppgår till ca 2,5 miljarder kronor jämfört med innevarande år.

Personalutskottet får en total ramhöjning på nära 277 miljoner kronor, där ökningen av OB-tilläggen till vårdpersonalen utgör merparten. Kollektivtrafiknämnden ca 185 miljoner för att förstärka kollektivtrafiken.

Delregionala förstärkningar av hälso- och sjukvårdsnämnderna
Av den totala ramhöjningen till hälso- och sjukvården om 2,5 miljarder går 1355 miljoner kronor direkt till att förstärka hälso- och sjukvårdsnämnderna fördelat efter den så kallade resursfördelningsmodellen:

Norra HSN +233,9 miljoner
Södra HSN +186,7 miljoner
Östra HSN +211,1 miljoner
Västra HSN +255 miljoner
Göteborg HSN +509,8 miljoner

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totala ramhöjning är 1149 miljoner för satsningar på bland annat ökad produktion på sjukhusen samt akutvård för att öka tillgängligheten. Det handlar också om bland annat riktade medel för kvinnors hälsa, förlossningsvård, psykisk hälsa och gynekologisk cellprovtagning.
För en mer detaljerad redovisning och av områden där satsningar görs, se kompletteringsbudgeten.
Beslut om kompletteringsbudgeten tas i regionstyrelsen den 7 november och av regionfullmäktige den 21 november (som denna gång sammanträder i Alingsås).


Monica Selin invald i Rädda Barnens riksstyrelse


Läs mer

Vården organiseras som på 1800-talet


Läs mer

Etablering av heldygnsvårdenhet för patienter med komplext självskadebeteende


Läs mer

Vården kan göra mer för att mota ensamhet bland äldre


Läs mer

Stärk den nära vården


Läs mer

Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa


Läs mer

Vi organiserar vården som på 1800-talet


Läs mer

Låt vårdpersonalen göra det de är bäst på


Läs mer

Skapa bättre förutsättningar för att driva företag


Läs mer

Kvalitet, tillgänglighet och jämlikhet i Västra Götalandsregionen


Läs mer