Stora ramförstärkningar 2018 – förslaget till kompletteringsbudget nu klart

GrönBlå Samverkans kompletteringsbudget för 2018 innebär kraftiga ramförstärkningar av framförallt hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens goda ekonomi och prognostiserade starka resultat för 2017 gör det möjligt att ytterligare satsa på ökade resurser till sjukvården.
När den GrönBlå majoriteten nu har lämnat sin kompletteringsbudget för 2018 så framgår det att den totala ramökningen till hälso- och sjukvården uppgår till ca 2,5 miljarder kronor jämfört med innevarande år.

Personalutskottet får en total ramhöjning på nära 277 miljoner kronor, där ökningen av OB-tilläggen till vårdpersonalen utgör merparten. Kollektivtrafiknämnden ca 185 miljoner för att förstärka kollektivtrafiken.

Delregionala förstärkningar av hälso- och sjukvårdsnämnderna
Av den totala ramhöjningen till hälso- och sjukvården om 2,5 miljarder går 1355 miljoner kronor direkt till att förstärka hälso- och sjukvårdsnämnderna fördelat efter den så kallade resursfördelningsmodellen:

Norra HSN +233,9 miljoner
Södra HSN +186,7 miljoner
Östra HSN +211,1 miljoner
Västra HSN +255 miljoner
Göteborg HSN +509,8 miljoner

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totala ramhöjning är 1149 miljoner för satsningar på bland annat ökad produktion på sjukhusen samt akutvård för att öka tillgängligheten. Det handlar också om bland annat riktade medel för kvinnors hälsa, förlossningsvård, psykisk hälsa och gynekologisk cellprovtagning.
För en mer detaljerad redovisning och av områden där satsningar görs, se kompletteringsbudgeten.
Beslut om kompletteringsbudgeten tas i regionstyrelsen den 7 november och av regionfullmäktige den 21 november (som denna gång sammanträder i Alingsås).


Vi fortsätter att prioritera psykiatrin


Läs mer

Målet ska vara en köfri vård


Läs mer

Barn ska uppleva största möjliga trygghet i vården


Läs mer

Värdig vård för äldre


Läs mer

Så blir vården köfri och säker


Läs mer

GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019


Läs mer

Vårdköerna kan snart vara borta


Läs mer

Äldres självbestämmande i vården måste stärkas


Läs mer

KD: s vårmotion – med kraftfulla satsningar på vården


Läs mer

Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer


Läs mer