Stora ramförstärkningar 2018 – förslaget till kompletteringsbudget nu klart

GrönBlå Samverkans kompletteringsbudget för 2018 innebär kraftiga ramförstärkningar av framförallt hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionens goda ekonomi och prognostiserade starka resultat för 2017 gör det möjligt att ytterligare satsa på ökade resurser till sjukvården.
När den GrönBlå majoriteten nu har lämnat sin kompletteringsbudget för 2018 så framgår det att den totala ramökningen till hälso- och sjukvården uppgår till ca 2,5 miljarder kronor jämfört med innevarande år.

Personalutskottet får en total ramhöjning på nära 277 miljoner kronor, där ökningen av OB-tilläggen till vårdpersonalen utgör merparten. Kollektivtrafiknämnden ca 185 miljoner för att förstärka kollektivtrafiken.

Delregionala förstärkningar av hälso- och sjukvårdsnämnderna
Av den totala ramhöjningen till hälso- och sjukvården om 2,5 miljarder går 1355 miljoner kronor direkt till att förstärka hälso- och sjukvårdsnämnderna fördelat efter den så kallade resursfördelningsmodellen:

Norra HSN +233,9 miljoner
Södra HSN +186,7 miljoner
Östra HSN +211,1 miljoner
Västra HSN +255 miljoner
Göteborg HSN +509,8 miljoner

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen totala ramhöjning är 1149 miljoner för satsningar på bland annat ökad produktion på sjukhusen samt akutvård för att öka tillgängligheten. Det handlar också om bland annat riktade medel för kvinnors hälsa, förlossningsvård, psykisk hälsa och gynekologisk cellprovtagning.
För en mer detaljerad redovisning och av områden där satsningar görs, se kompletteringsbudgeten.
Beslut om kompletteringsbudgeten tas i regionstyrelsen den 7 november och av regionfullmäktige den 21 november (som denna gång sammanträder i Alingsås).


Regionens anställda allt nöjdare


Läs mer

Klart att konstnärer måste få skäligt betalt


Läs mer

Inför hemtagningsteam i hela Göteborg


Läs mer

Allt rikare kulturliv för allt fler


Läs mer

Kristdemokraterna föreslår kraftfulla vårdsatsningar


Läs mer

Kristdemokraterna vill göra på en rikstäckande satsning på förlossningsvård


Läs mer

Ta psykisk ohälsa på allvar


Läs mer

Så blir regionen mer miljövänlig


Läs mer

Så utvecklar vi kulturarvet


Läs mer

Vi tar ansvar för vår personal


Läs mer