Vårfest med Sörens goa låtar

Välkommen till Kristdemokraterna i Vimmerbys vårfest, med ett omväxlande program:

Sören Nordén med några av sina skivor. Foto: Vimmerby Tidning

Sören Nordén kommer att spela goa låtar. Det blir gott fika till rimlig kostnad, lotteri till förmån för valfonden (skänk gärna vinster!) och god gemenskap. Dessutom kommer några av våra lokala politiska företrädare berätta om aktuella frågor.

Inte minst kommer årets Vitsippspriset att delas ut.

När och var? Tisdag den 16 maj kl 19.00 i VEMAB:s cafeteria, Förrådsgatan 2.

Varmt välkomna!

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Motionärerna Gudrun Brunegård och Torbjörn Sandberg

Kommunfullmäktige

Vimmerby kommun

Motion

Pedagogisk omsorg och förskolor med mångfald och valfrihet

Familjer och barn är olika och har olika behov. Det som passar de flesta är inte säkert att det är bäst för alla. Det är därför viktigt att kunna erbjuda barnomsorg av olika karaktär och med varierade inriktningar. I Vimmerby kommun finns dock inte någon större variation att välja mellan. Det har exempelvis vid det här laget gått ganska många år sedan de sista familjedaghemmen (”dagmammorna”) försvann. Det var en förlust för de barn som mådde bäst i en hemmiljö, med ett mindre antal barn omkring sig än vad det blir på en stor förskola.

Vi kristdemokrater ställer oss mycket tveksamma till att bygga ytterligare en stordriftsförskola i VOK-området, särskilt i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare. I första hand borde vi till fullo utnyttja andra möjligheter som finns, för att lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft. För övrigt bör alternativa lokaliseringar för eventuella ytterligare förskolor i Vimmerby utredas, för att inte nagga friluftsområdet ytterligare i kanten.

Kommunen borde ta tillvara lagstiftningens möjligheter beträffande barnomsorgspeng. I Vimmerby fungerar den enbart som beräkning för hur stort anslag per barn som tilldelas respektive förskola, men samma peng kan enligt lagen också tillfalla annan form av pedagogisk omsorg, exempelvis föräldrakooperativ, där kooperativet kan anställa behörig personal. Även enskilt drivna familjedaghem kan finansieras med barnomsorgspengen. I sådana fall utgår ersättning för lika många av dagbarnvårdarens egna barn som barn ifrån andra familjer som får sin omsorg i familjedaghemmet. Dessa alternativ behöver marknadsföras bättre.

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd. De värden som är förknippade med detta borde tas bättre tillvara. Tyvärr lades Pelarne förskola ned, trots folkomröstningens tydliga utfall.  Nu vill majoriteten göra sig av med byggnaden, trots kommunens skriande brist på förskoleplatser och att bygdens folk vädjar om att kunna fortsätta använda den som samlingspunkt.

Möjligheten att öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala behöver tas tillvara. Enligt samhällsföreningen finns tillräckligt många barn som står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket inne i Vimmerby.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

Att                 ta fram ett regelverk för hur Vimmerby kommun kan dra nytta av barnomsorgspengens alla möjligheter och marknadsföra dem på hemsidan,

Att                 omgående ta fram beslutsunderlag för att snarast möjligt kunna öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala,

Att                 ta fram beslutsunderlag för att byta ut oljeeldningen i Pelarne skola till fossilbränslefritt alternativ och parallellt inleda planering för att öppna en ekologisk förskola i Pelarne,

Att                 bjuda in fler aktörer att starta fristående förskolor finansierade med  barnomsorgspeng,

Att                 stimulera intresserade föräldrar att starta familjekooperativ, finansierade med barnomsorgspeng,

Att                 marknadsföra möjligheten att starta enskilt drivna familjedaghem och        skolbarnsomsorg,

Att                 återinföra kommunala familjedaghem, samt

Att                 utreda lämpligaste placering för eventuell ytterligare förskola i staden, ur ett långsiktigt demografiskt och bostadsperspektiv, och vid behov inleda planprocess för förskola på Astrid Lindgrens gata, mitt emot VOK-parkeringen.

Slutligen föreslår vi

Att                 kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva regeringen med uppmaning att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Vimmerby den 12 maj 2017

Gudrun Brunegård                                                     Torbjörn Sandberg

Kristdemokraterna                                                      Kristdemokraterna

 

Pruta inte bort demokratin!

– Det är oroande att företrädare för majoriteten är så maktfullkomliga att de vill pruta bort den breda politiska representationen i kommunfullmäktige. Med en mindre fullmäktigeförsamling finns det plats för färre partier. Det underminerar demokratin, om det blir en större andel invånare som saknar företrädare som de känner representerar deras åsikter.

Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, med anledning av att företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna uttryckt en inriktning att minska ned kommunfullmäktige, redan innan den parlamentariska arbetsgruppen inlett sitt arbete. Gruppen ska ta fram förslag till hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod.

– Det är viktigt att den politiska organisationen speglar den bredd i åsikter som väljarna uttrycker på valdagen. Vi kristdemokrater har haft synpunkter på den nuvarande modellen. Nämnderna är så små att hela oppositionen endast har två platser att dela på. Det innebär i vissa fall att nämndens ordinarie ledamöter endast representerar tre partier. Det är inte någon god demokratisk representation, när merparten av partierna utestängs från information och beslutsfattande.

– Tänker sig majoriteten att krympa ihop fullmäktige kan det gå så illa i Vimmerby att bara de tre största partierna får något att säga till om. Det kan vi inte acceptera. Därför har Kristdemokraternas styrelse gett våra representanter i den parlamentariska gruppen i uppdrag att verka för att bibehålla 49 ledamöter i fullmäktige och att öka nämndernas storlek, avslutar Gudrun Brunegård (KD).

Om förskolor och en levande landsbygd i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun har en i högsta grad levande landsbygd. Drygt hälften av invånarna bor i staden och resten är fördelade på kransorter och ren landsbygd.

I samband med folkomröstningen för ett drygt år sedan, om landsbygdsskolornas vara eller icke vara, gavs besked om att landsbygden ska få leva. Socialdemokrater och moderater i majoriteten valde att följa folkomröstningens resultat och låta Brännebro skola i Gullringen och Djursdala skola och förskola finnas kvar.

Däremot fullföljde majoriteten sina planer att lägga ned Pelarne skola. Majoriteten vill inte kosta på att byta ut oljepannan mot miljövänligt alternativ och nu vill de göra sig av med byggnaden, trots att bygdens folk vädjar om att få behålla den som samlingspunkt. Det är i nuläget ovisst om samhällsföreningen ska lyckas mobilisera tillräckligt med kapital för att kunna förvärva och drifta fastigheten.

Samtidigt råder stor brist på förskolelokaler i Vimmerby stad, så till den grad att S+M-majoriteten är beredd att nagga VOK-skogen ytterligare i kanten, för att bygga ytterligare en mastodontförskola längs med Lundgatan. Tre stycken stordriftsförskolor på rad vill den lila majoriteten ha.

Vi kristdemokrater ställer oss tveksamma till att bygga ytterligare en jätteförskola i Vimmerby, strax intill de båda övriga, i ett läge då kommunens låneskuld är bland rikets högsta, fördelat per invånare.

Vår bedömning är att den rådande platsbristen i förskolan till stor del är självförvållad. Redan förra året gav Djursdala samhällsförening konkreta förslag till hur ytterligare en förskoleavdelning skulle kunna bereda plats för barn som står i kö dit. Ännu har oss veterligt inget hänt. Genom att stänga Pelarne förskola har behovet av förskoleplatser ökat ytterligare. Många barn skulle må bra av en barnomsorg i en lugnare och mer småskalig hemmiljö. Tyvärr avvecklades familjedaghemmen för flera år sedan.

Vi kan acceptera paviljonger som en tillfällig lösning i ett akut läge, men samtidigt måste kommunen till fullo utnyttja alla de möjligheter som finns, för att öka familjers valfrihet, lätta på trycket i barnomsorgen och samtidigt öka landsbygdens livskraft.

Vi vill därför presentera en rad förslag, som vi tror skulle bidra till att lätta på det akuta trycket på förskoleplatser. På så vis skulle kommunen få rådrum att hitta goda, långsiktiga lösningar, som bättre kan tillgodose både barns och familjers individuella behov och med en mer måttlig belastning på kommunens investeringsvolym.

 1. Öppna en andra förskoleavdelning i Djursdala. Tillräckligt många barn står i kö för att fylla en avdelning, vilket skulle lätta på trycket rejält i staden. Lokaler finns som kan utnyttjas.
 2. Starta ekologisk förskola och fritids i Pelarne, gärna inspirerat av Johanna Karlssons förslag. Som underlag för barnantalet bör kontakt tas även med familjer som bor i gränsområdet mellan Rumskulla och Pelarne. Sannolikt kan även ett antal familjer i Vimmerby stad vara intresserade av att placera sina barn där.
 3. Stimulera till familjekooperativa förskolor, dvs samma peng som en kommunal förskoleplats kostar.
 4. Marknadsför möjligheten att starta privat drivna familjedaghem med barnomsorgspeng, även de med barnomsorgspeng som finansiering. Kopiera gärna upplägg enligt Nybro kommuns exempel.
 5. Stimulera till öppnandet av fler idéburna eller privat drivna förskolor, som Ugglan och Linnéan.
 6. Återinför kommunalt anställda familjedaghem.
 7. Påverka regeringen att återinföra vårdnadsbidraget. Sedan det avskaffades ökade behovet av förskoleplatser i Vimmerby med ungefär en avdelning.

Varje barn och varje familj är olika och behöver olika lösningar. Med större mångfald och bredd i barnomsorgen ökar möjligheten att var och en kan erbjudas vad just den behöver. Istället för offentlig stordrift vill vi stimulera till en större mångfald inom barnomsorgen.

Gudrun Brunegård, Ordförande KD Vimmerby

Ola Gustafsson, gruppledare

Torbjörn Sandberg, ledamot i kommunfullmäktige

Årsmöte med partisekreterare Acko Ankarberg Johansson

Välkommen till årsmöte med partisekreteraren!

Den 8 februari kl 19.00 är alla välkomna till årsmöte i Vimmerby Energi och Miljös cafeteria (VEMAB), Förrådsgatan 2.

Partisekreterare Acko Ankarberg Johansson, Huskvarna, kommer som talare.

Elvira Weckfors kommer att sjunga.

Det blir också servering och lotteri. Skänk gärna vinster! Behållningen går till valfonden 2018.

 

Ta med vänner och bekanta till intressant kväll!

 

Tidigarelägg bygget av gång- och cykelväg i Gullringen!

 

 

 

 

 

 

 

Vimmerby, 30 januari 2017

Skrivelse till Kommunstyrelsen

Frågan om byggnation av en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, som ursprungligen bottnar i en motion från undertecknad, har dragit ut på tiden och finns i kommunens budgetdokument för 2017 med i planen för 2021. Kristdemokraterna har i budgetsammanhang agerat för att tidigarelägga byggnationen.

Efter att folkomröstningen ledde till beslutet att skolan ska finnas kvar har invånarna i Gullringen på olika sätt åter aktualiserat frågan. Den positiva utvecklingen för ortens husfabrik är glädjande för hela kommunen men medför också att den tunga trafiken på Storgatan ökar. Behovet av att ge fotgängare och cyklister en säkrare trafiksituation blir därmed än mer angelägen.

Även om kommunens investeringsram är synnerligen stram, kan man konstatera att en stor del av de prioriterade projekten inte hinner verkställas under avsett budgetår. Det innebär att ett antal miljoner från 2016 års investeringsbudget inte har tagits i anspråk. Samma mönster har upprepats år efter år, vilket ger anledning att förmoda att man inte heller i år kommer att utnyttja hela investeringsramen.

Jag föreslår därför kommunstyrelsen besluta

– att tidigarelägga investeringen i en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen, om möjligt redan till innevarande år, med budgetering genom ianspråkstagande av ännu ej utnyttjade investeringsmedel.

Ola Gustafsson

Kristdemokraterna

Sänk avgift för att pröva strandskyddet

Vimmerby kommunfullmäktige

Motion

Sänk avgiften för att pröva strandskyddet

Från olika håll uttalas att ambitionen är att hålla hela Sverige levande. Därför bör boendefrågorna på landsbygden åter lyftas. För att nå vår målsättning om att hela landet ska kunna leva är frågan om strandskydd och tillämpning av lagstiftningen av största vikt. Det är nödvändigt att landsbygdskommuner ges möjlighet att utnyttja de fördelar och resurser som finns genom att erbjuda ett boende nära sjöar och vattendrag.  Faktum är att sjönära boenden är en allt för outnyttjad resurs, inte minst i vår kommun, med upp emot ett hundratal sjöar.

Många kommuner förväntade sig nya möjligheter på det här området genom de nya riksdags- och regeringsbesluten. Ambitionen var en lagstiftning som skulle vara mera verklighetsnära, men förväntningarna har inte helt infriats. Det finns därför skäl att fortsätta arbetet med att reformera lagstiftning och tillämpning så att vi kan nå vår vision om att hela Sverige ska leva, med en god balans mellan allemansrätten och möjligheten att bygga strandnära i vissa utvalda områden.

Ett moment som vi kan påverka direkt, på det kommunala planet, är den avgift som man måste betala för att få frågan om strandnära byggande prövat. Idag tar vi i Vimmerby kommun ut 7.088 kr i avgift när man ansöker. Det kan å ena sidan vara motiverat om man får en bra boendelösning, men å andra sidan är det helt orimligt om detta blir en avgift som man tvingas betala för att få ett nej på sin ansökan. Denna höga avgift på över 7.000 kr uppmuntrar inte till att våga tänka nytt och få frågan prövad om man kan bygga strandnära.

Vi vill att man snabbt gör det som är möjligt för oss på den kommunala nivån. Därför vill vi föreslå att kommunstyrelsen prövar om man kan sänka denna avgift till 1.000 kr. Tusen kronor kan man möjligen se som en rimlig peng att satsa oavsett om man får bifall eller avslag på sin ansökan. Och genom att fler vågar pröva så tror vi kristdemokrater att bostadsbyggande kan öka också på landsbygden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige

att                uppdra åt kommunstyrelsen att lägga fram förslag om sänkning av avgiften för prövning av strandnära byggande från nuvarande 7.088 kr till exempelvis 1.000 kr

Vimmerby den 2016-11-29

Gudrun Brunegård (KD)                                                Torbjörn Sandberg (KD)

Ola Gustafsson (KD)                                                     Thomas Karlsson (KD)

KD-budget för säkerhet och miljö

Budgetanförande i kommunfullmäktige Vimmerby kommun 2016-11-28

Ola Gustafsson 1 maj

Gruppledare Ola Gustafsson (Kristdemokraterna)

Vi Kristdemokrater har, liksom flertalet oppositionspartier, inte fått möjlighet att delta i beredningen av det lagda budgetförslaget. Vi skulle önska att majoriteten inför budget 2018 inbjuder samtliga partier i kommunfullmäktige att delta i budgetberedningen. I exempelvis Hultsfreds kommun har det arbetssättet fungerat väl oavsett politisk majoritet. Det finns en styrka i att kunna lägga en budget som har en bred förankring i kommunfullmäktige.

I den tagna budgetramen finns inget utrymme för någon skattesänkning. Vi ser med oro på att Vimmerby kommun även 2017 kommer att ta ut länets högsta kommunalskatt från sina invånare.

Vimmerby har 3 öre högre skatt än Nybro, 10 öre högre skatt än Oskarshamn och 45 öre högre skatt än grannkommunen Hultsfred.

Detta har, som alla förstår, en negativ inverkan på kommunens attraktionskraft. Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är därför vilka ambitioner Moderaterna har för kommande budgetarbeten. Är det er ärliga strävan att om inte återställa, så i alla fall sänka skatten under mandatperioden eller vill ni befästa Vimmerby kommuns föga smickrande förstaplats i länets skatteliga?

Genom att sänka kommunstyrelsens ordförandes arvode till 80 procent av riksdagsmannaarvodet istället för dagens 90 procent samt att i motsvarande grad sänka övriga fasta arvoderingar vill vi spara 427 tkr.

En kommun av Vimmerbys storlek har inte behov av eller råd med två kommunalråd på heltid. Vi yrkar på att uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden inryms i kommunstyrelsens vice ordförandes uppdrag och sparar på så vis 373 tkr.

Vi yrkar också på att ge socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inleda förhandling med Landstinget i Kalmar län angående familjecentral i Vimmerby, med inriktning på att öppna en familjecentral i Vimmerby senast 2019. Verksamheten finansieras inom respektive förvaltnings ram.

Med nämnda förändringar av driftbudgeten blir Kristdemokraternas budgetförslag det enda som når upp till det finansiella målet att överskottet ska vara två procent av skatter och statsbidrag.

Investeringsbuget

Vimmerby kommun står inför stora investeringar. I majoritetens femårsplan finns investeringar för sammanlagt 334 mnkr. Bland annat finns här en investering i en ny förskola. Vi Kristdemokrater beklagar att den rödgröna regeringen av ideologiska skäl avskaffade vårdnadsbidraget. Regeringens brist på tillit till föräldrarnas förmåga att välja den barnomsorgslösning som passar deras familj bäst innebär större utgifter för Vimmerby kommun i form av investering i fler förskoleplatser än vad som annars hade varit fallet.

I investeringsbudgeten prioriterar Kristdemokraterna säkerhet och miljö i kommunen framför dekorativa utsmyckningar av centralorten.

Visst är Vimmerby vackert – och visst vill vi att Vimmerby ska vara vackert? I investeringsplanen för 2017-2021 finns 2805 tkr upptaget för gestaltningsprogrammet Vackra Vimmerby. Detta i en tid när vi ser att vi har långt mer akuta investeringsbehov än så. Mindre delar av de planerade investeringarna kan säkert komma att lyftas i senare budgetarbeten de närmaste åren men vi kan inte se att det är rimligt att i nuvarande läge lägga ytterligare pengar på utsmyckning av centralorten på kringorternas bekostnad. För 2017 innebär det att investeringsutgifterna minskar med 200 tkr i Kristdemokraternas förslag.

I planarbetet 2007 förde invånarna i Gullringen fram behovet av en förlängning av gång- och cykelvägen i Gullringen. 2010 hade ingenting hänt och jag lyfte då frågan i en motion. 2014 kom äntligen löftet om att gång- och cykelvägen skulle byggas 2015-2016. När övriga investeringsplaner bromsades under våren 2015 var beskedet från den nya majoriteten att gång- och cykelvägen ändå skulle bli av. Sedan hände ingenting – och nu ligger planen för byggstart framskjuten till 2021. Den skolelev som började första klass 2007, när behovet först belystes, kommer då att vara 21 år gammal! Den här investeringen har försummats, glömts bort, förhalats, utlovats och svikits. Vi föreslår därför att 500 tkr anslås i 2017 års budget för att gång- och cykelvägen äntligen ska bli av.

Pelarne skola är en viktig samlingslokal för orten och vi vill att kommunen aktivt ska söka efter hyresgäster för delar av lokalerna samt investera i mer effektiv och miljövänlig uppvärmning. Vi avsätter i vårt förslag 1,2 mnkr för utbyte av värmesystem 2017.

Vi yrkar också att flytten av Förskolan i Tuna senareläggs något så att investeringen fördelas mellan 2017 och 2018. Det minskar investeringsbehovet för 2017 med 1,5 mnkr.

Interpellation om effekterna av stängda vårdplatser

Vimmerby kommun

INTERPELLATION till kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M)

 Angående effekterna av de stängda vårdplatserna på länets sjukhus

Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget har under hösten hållit drygt sjuttio vårdplatser på länets tre sjukhus stängda. I första läget gällde beskedet fram till oktober månads slut, men förlängdes sedan året ut. Vid Västerviks sjukhus har 28 platser berörts, hälften av dem på medicinkliniken.

Det som började med en mer omfattande sommarstängning än vanligt, har vid utgången av året inneburit att omkring en fjärdedel av sjukhusets totala antal vårdplatser har varit stängda över ett halvår. Detta är oacceptabelt, inte minst då det inte gjorts någon konsekvensanalys av så omfattande neddragningar. Patienterna blir ju inte friska för att vårdplatser stängs; istället måste de få vård någon annanstans. Eftersom de flesta av patienterna är äldre så blir det ju rimligtvis primärvården och kommunerna som får ta ansvar för deras vård.

På initiativ av Kristdemokraterna har en namninsamling gjorts i protest mot neddragningarna, med totalt 8,820 underskrifter från hela länet, varav närmare 5,000 underskrifter från norra länsdelen. Många personer har beskrivit hur de själva eller anhöriga upplevt negativa effekter, som patient eller vårdpersonal.

Med anledning av ovanstående vill jag rikta följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 1. Hur informerades kommunen från landstingets sida inför stängningarna?
 2. Har kommunalrådet tagit några initiativ för att söka påverka landstinget att återöppna de vårdplatser som bland annat våra kommuninnevånare kan behöva?
 3. Finns det i dagsläget tillräckligt antal korttidsvårdplatser i kommunen, för att ta emot personer som behöver vård?
 4. Har det förekommit diskussioner om skatteväxling för att kommunen ska ta ett större ansvar?

Vimmerby den 27 november 2016

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna

Rapp och politik på höstfest

gudrun-o-chelsea-2

– I Chelseas texter uttrycker hon längtan efter ett samhälle utan våld och hat. Ett samhälle där alla människor är lika mycket värda, där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra. Många kan känna igen sig i den längtan. Vi kristdemokrater arbetar för en samhällsgemenskap över generationsgränser och kulturella gränser, med principen om alla människors unika och lika värde som grund.

Det säger Gudrun Brunegård, ordförande för Kristdemokraterna i Vimmerby, efter höstfesten på torsdagskvällen, då rapparen Chelsea Chipkosegei, känd från Idol, medverkade med några av sina egna låtar.

– Kristdemokraternas namninsamling för att öppna de fortsatt ”sommarstängda” vårdplatserna var också på tapeten. Landstinget måste höja sjuksköterskornas status, så att man kan locka tillbaka alla dem som slutat för att gå till andra arbetsgivare. Det gäller både lön efter ansvar och kompetens, arbetstider, tid för återhämtning efter krävande arbetspass, karriärutveckling och vårdserviceteam som avlastar, så att sjuksköterskornas specifika kompetens tas tillvara, säger Gudrun Brunegård.

Vid höstfesten diskuterades också Kristdemokraternas budgetalternativ.

– Årets ”Budget för tillit och trygghet” väver ihop traditionella kristdemokratiska kärnfrågor. Stöd till barnfamiljerna, som sackat efter ekonomiskt, och större möjlighet att själva bestämma över sin vardag. Ingen skillnad i skatt gentemot jobbskatteavdraget, som första steg för dem med pensioner upp till 14000 kronor. Höjt bostadsbidrag och bostadstillägg, samt rätt till äldreboende utan biståndsbedömning från 85 års ålder, skulle skapa både ekonomisk och social trygghet. Dessutom utökar vi med 2000 poliser för att återskapa tilliten till rättssamhället. Vi ökar även antalet utbildningsplatser inom vården. Sedan Stefan Löfven avskaffade kömiljarden har vårdköerna ökat, så att bara sex landsting klarar vårdgarantin idag. Därför återinrättar vi kömiljarden i vårt budgetalternativ. Människor i behov av vård ska inte behöva fastna i långa vårdköer, som före Göran Hägglunds tid, avslutar Gudrun Brunegård, innan de läckra pajerna och bakverken plockades fram och ett trivsamt sorl bredde ut sig i lokalen.