Ett starkt näringsliv

Näringsliv
• Planera nya områden för framtida byggnationer.
• Iordningsställa tomter och mark till den fria marknaden.
• Förbättra samverkan mellan privata företag och kommunen.
• Samordna mer projekt och utbildningar mellan kommun och näringsliv.
• Locka fler företag till kommunen genom riktad marknadsföring.

Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter

Boende
• Öka de påbörjade byggnationerna med både trygghetsboende och hyresrätter i båda tätorterna.
• Fortsätta att ROT-renovera befintligt bestånd.
• Planera nya områden för framtida byggnationer.
• Iordningsställa tomter och mark till den fria marknaden.

Bygga trygga boenden för äldre

Vård och omsorg
Vård och omsorg med värdighet och delaktighet, utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv
Delaktighet, inflytande och valfrihet ska vara självklart inom all vård och omsorg. Äldrevården ska präglas
av trygghet, delaktighet och värdighet. Samarbete med ideella krafter exempelvis närstående, olika föreningar
och kyrkor berikar och gagnar den enskilde och ska därför uppmuntras. Kvalitet utvecklas av sund konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet välkomnas, såväl ideella som
kooperativa, privata eller offentliga.

Bygga trygga boenden för våra äldre
Boendet är centralt för alla människor. Behovet varierar över tid och tillgängliga bostäder med möjlighet till
gemenskap, så kallade trygghetsboenden och särskilda boenden är viktiga för de äldres trygghet.
Vi vill därför påbörja byggnation så snart som möjligt.

Kristdemokraternas förslag för de äldres bästa
• Om kommunen inte tilldelar plats på äldreboende inom 60 dagar ska man ha rätt till full ersättning för anhörigvård. Detta omfattar kompensation för utebliven inkomst för den/de som vårdar en anhörig.
• Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
• Kommunen skall satsa på äldres mat och måltider och sträva efter att öka andelen närproducerade livsmedel.
• Par ska garanteras få bo tillsammans på särskilt boende om man så önskar.
• Bibehålla en regelbunden, strukturerad kvalitetsuppföljning av all äldreomsorg. Resultatet ska vara lättillgängligt och lättförståeligt.
• Införa en värdighetsgaranti, där det tydligt specificeras vilken service och omsorg den enskilde kan förvänta sig.
• Det ska finnas friskvårdande aktiviteter för äldre, som stimulerar hälsa och livskvalitet i samarbete med civilsamhället. Dessa aktiviteter kan gärna bedrivas i projektform tillsammans med skolan, så att unga har möjlighet att möta äldre.
• All palliativ vård skall planeras utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål.
• Att läkarnärvaron och kompetensen om åldersrelaterade sjukdomar utvecklas på äldreboenden och i hemsjukvården i samverkan mellan kommun och landsting.
• Att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande med särskilt fokus på barn och unga.

En kompetensmiljon till skolan

Barnomsorg och skola

”Kristdemokraternas förslag för barnens och familjens bästa.”

Införa en kompetensmiljon för att behålla och höja kompetensen inom skolan.
• Vi vill jobba för en decentraliserad barnomsorg med stor valmöjlighet och mångfald. Flera alternativa utförare ska finnas vid val av barnomsorg och förskola.
• Barngruppernas storlek i förskolan ska succesivt minska, målet är att ha ett maxtak på 12 barn i småbarnsgrupperna och 15 i övriga grupper.
• Familjer ska kunna nyttja barnomsorgspengen för att ta hand om både egna och anhörigas barn.
• Syskonförtur i val till förskola bör gälla, inte minst för att underlätta familjers vardagsliv.
• Vi skall inte ha kö i barnomsorgen.
• Elever som missat målen i något ämne på högstadiet ska erbjudas sommarskola.
• Lärarnas arbetstid ska ha fokus på undervisningen. På de områden där kommunen kan påverka ska det administrativa arbetet minskas.
• Elevhälsan måste byggas ut, inte minst med tanke på den ökande psykiska ohälsan bland våra ungdomar.
• Våra bygdeskolor ska bevaras så länge det finns elevunderlag.
• Vi är positiva till att åter öppna högstadiet i Töcksfors.
• Organiserad fysisk aktivitet ska förekomma varje dag i skolan.
• Ett nära samarbete ska finnas mellan gymnasieskolan och det lokala näringslivet, exempelvis vad det gäller lärlingsutbildningar.
• Entreprenörskap i skolan ska uppmuntras.

Den viktigaste gemenskapen i samhället är familjen.
Kristdemokraterna anser därför att en sund och framgångsrik utveckling behöver utgå från familjens villkor och vardag – alla familjers, oavsett hur familjen ser ut eller var i Årjängs kommun man bor.