Bygga trygga boenden för äldre

Vård och omsorg
Vård och omsorg med värdighet och delaktighet, utifrån ett kristdemokratiskt perspektiv
Delaktighet, inflytande och valfrihet ska vara självklart inom all vård och omsorg. Äldrevården ska präglas
av trygghet, delaktighet och värdighet. Samarbete med ideella krafter exempelvis närstående, olika föreningar
och kyrkor berikar och gagnar den enskilde och ska därför uppmuntras. Kvalitet utvecklas av sund konkurrens. Därför bör alla aktörer som kan erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet välkomnas, såväl ideella som
kooperativa, privata eller offentliga.

Bygga trygga boenden för våra äldre
Boendet är centralt för alla människor. Behovet varierar över tid och tillgängliga bostäder med möjlighet till
gemenskap, så kallade trygghetsboenden och särskilda boenden är viktiga för de äldres trygghet.
Vi vill därför påbörja byggnation så snart som möjligt.

Kristdemokraternas förslag för de äldres bästa
• Om kommunen inte tilldelar plats på äldreboende inom 60 dagar ska man ha rätt till full ersättning för anhörigvård. Detta omfattar kompensation för utebliven inkomst för den/de som vårdar en anhörig.
• Varje person över 85 år som vill, ska garanteras plats i särskilt boende eller trygghetsboende när personen själv bedömer att behovet finns. Detta utan biståndsbedömning.
• Kommunen skall satsa på äldres mat och måltider och sträva efter att öka andelen närproducerade livsmedel.
• Par ska garanteras få bo tillsammans på särskilt boende om man så önskar.
• Bibehålla en regelbunden, strukturerad kvalitetsuppföljning av all äldreomsorg. Resultatet ska vara lättillgängligt och lättförståeligt.
• Införa en värdighetsgaranti, där det tydligt specificeras vilken service och omsorg den enskilde kan förvänta sig.
• Det ska finnas friskvårdande aktiviteter för äldre, som stimulerar hälsa och livskvalitet i samarbete med civilsamhället. Dessa aktiviteter kan gärna bedrivas i projektform tillsammans med skolan, så att unga har möjlighet att möta äldre.
• All palliativ vård skall planeras utifrån patientens och anhörigas behov och önskemål.
• Att läkarnärvaron och kompetensen om åldersrelaterade sjukdomar utvecklas på äldreboenden och i hemsjukvården i samverkan mellan kommun och landsting.
• Att kommunen ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka risk och missbruk vad gäller alkohol, droger, spel och nätanvändande med särskilt fokus på barn och unga.


Ett starkt näringsliv


Läs mer

Vi ska bygga minst 100 nya lägenheter


Läs mer

En kompetensmiljon till skolan


Läs mer

Ansvarsfull integration


Läs mer

Infrastruktur


Läs mer

Kultur och fritid


Läs mer