Val 2018

Kristdemokraterna i Askersunds prioriterade valfrågor

1. Byte av politisk majoritet i kommunen.

-Vi Kristdemokrater vill presentera vår viljeinriktning och vision för kommande mandatperiod. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas för att nå målet, mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Omprövningen blir i längden en garanti för att kommunen ska kunna erbjuda en social grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och funktionshindrade som är värdig.
Genom att hushålla med de kommunala resurserna kan det skapas handlingsutrymme att göra satsningar på angelägna och eftersatta områden. Det måste också i den kommunala budgeten finnas ett överskott för angelägna investeringar. Ett positivt ekonomiskt resultat är alltså en förutsättning för en god utveckling.

2. En bättre skola för alla.

– Vi vill behålla de rektorsområden som finns i dagsläget med t.ex. (norra området som ska bestå av 1 skola placerad på 3 orter, Åsbro, Rönneshytta och Snavlunda). Vi vill också ge alla skolor en möjlighet att profilera sig t.ex. Natur&Miljö, Teknik&Innovation, NPF (Neuro Psykiatrisk Funktionsnedsättning) mm. Fritt skolval ska erbjudas i hela vår kommun.
– Vi vill återgå till F-6 och 7-9 skola i vår kommun.
– Vi vill säkerställa att måluppfyllelsen ökar genom att öka antalet behöriga lärare i vår kommun.
– Vi vill prioritera tidigare insatser för att stötta de elever som riskerar att inte nå målen för resp. årskurs.
– Elever och föräldrar ska inom 24 timmar kunna få en första kontakt med elevhälsa eller pedagogisk personal.

En trygg och utvecklande förskola.

– I vår förskola ska alla barn känna sig trygga och omtyckta och de ska få möjlighet att utvecklas med hjälp av kunniga pedagoger.
– I vår förskola ska ingen vara osynlig.
– Allas lika värde är högt prioriterad i vår förskola.
– Kvaliteten ska höjas genom minskade antalet barn i barngrupperna.
– Mer samverkan mellan förskola, föräldrar och familjecentralen finns i vår vision.
– Vi vill utöka familjecentralens verksamhet så att den omfattar Åsbro.
– Vi vill behålla barnomsorg på obekväm arbetstid.
– Vår önskan är att alla barn får möjlighet till 4 veckors sammanhängande sommarledighet.

3. God ekonomisk hushållning.

– En god ekonomi är grunden för utveckling av kommunal service. Vår syn på hushållning grundar sig på förvaltarskapstanken, där de förtroendevaldas uppdrag är att förvalta de medel som finns för att få ut mesta möjliga nytta av satsade medel. Förvaltarskap är inte kortsiktigt, det innehåller ett hållbarhetsperspektiv och ett ansvar mot kommande generationer.
– Vi vill inrätta en funktion som intäktsstrateg. Det innebär att vi har en eller flera som enbart arbetar med att skapa ökade intäkter för vår kommun nu och i framtiden. Detta kan ske i ett separat AB.

4. En trygg och fungerande vårdcentral i Askersund.

– Vi vill tillsammans med regionen verka för en bättre och mera fungerande vårdcentral i vår kommun där alla får den hjälp och stöttning de behöver.

5. Trygg hemtjänst.

– Vi vill utgå ifrån brukarens behov och önskemål och samtidigt förbättra arbetsmiljön för kommunens personal. Trygghet är A och O för brukaren. Arbestmiljö och glädje i arbetet A och O för personalen.

6. Fritid, Turism och Kultur

– Vi tycker att alla barn har en rätt till meningsfulla fritidsaktiviteter. Alla barn är inte knutna till en idrottsförening, kyrkans scouter/tonår eller annat. Därför vill vi erbjuda någon förening på de större tätorterna i Åsbro, Rönneshytta, Mariedamm, Snavlunda, Olshammar, Hammar och Åmmeberg att söka ett bidrag på max 50000kr/år för att bedriva fritidsverksamhet. Vi vill ha en utökad och rättvis fördelning av fritidsaktiviteter i vår kommun. Alla pengar ska inte centreras till Askersunds stad. Vår utgångspunkt är att vi vill stötta alla de föreningar som bidrar till ett gott civilsamhälle.

– Vi vill också uppmuntra till mer naturturism på de orter där det är lämpligt tex. Olshammar och dess närhet till Tivedens Nationalpark.

– Vi vill arbeta för att Naturvårdsverket ska bygga ett ”Naturrum” på Borgmästareholmen där någon privat aktör ansvarar för drift av cafe/restaurang och där våra egna kommuninnevånare och besökare till kommunen kan titta på utställningar om fågel, fisk och övrig Vättern-nära natur.

– Kulturen i vår kommun ska kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla. Det kan gälla sång, dans, musik, teater och mycket mer! Vi vill kunna möjliggöra/erbjuda så många goda alternativ som möjligt i vår kommun utefter kommunens ekonomiska möjlighet.

7. Nybyggnation i hela kommunen.

– Planering för boende är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför vill vi uppmuntra företag och privata aktörer att bygg nytt samtidigt som vi som kommun ska vara en aktiv aktör på detta område.
– Vi vill uppmuntra till nybyggnation i sjönära lägen där möjlighet finns, t.ex i Hammar där närhet till Vättern finns.
– Vi önskar att kommunens olika boendeorter kan få växa utan att dess karaktär äventyras, som t.ex. Snavlunda och Rönneshytta
– Vi vill arbeta för att det ska gå att få fram boende till rimliga kostnader så att våra egna unga och studenter från andra delar av Sverige kan välja vår kommun som boendeort.

8. Ny idrottshall.

– Vi vill bygga en ny idrottshall i Askersund för att främja folkhälsa främst för barn och unga. Vi vill bygga en fullstor hall för inomhussport där innevånarna vill ha den!
– I vår kommun vill vi att alla oavsett fysiska förutsättningar kunna idrotta på egna villkor.
– I vår kommun ska manlig och kvinnlig idrott värderas lika. Satsningar på flick- och kvinnoidrott bör prioriteras då denna är eftersatt. Vid fördelning av tider till idrottsanläggningar är det viktigt att jämställa flick- och kvinnoidrott med pojk- och mansidrotten.

9. Kommunikationer i vår kommun.

– Arbeta för ett framtida tågstopp Lerbäck/Åsbro för kommunens jobbpendlare samt att förbättra kommunikationen i ytterområdena! Inte bara en skolskjuts på morgon och kväll. Fler fasta tider och ev. ändring av några sträckor då allt står i förändring.

10. Språkstöd till alla behövande sjuka och äldre.

– Vi vill kunna erbjuda språkstöd till alla som behöver hjälp med att göra sig förstådd i olika sammanhang. Det kan gälla en sjuk person som behöver hjälp att förstå vad någon säger, eller det kan gälla en nysvensk som behöver öppna nytt bankkonto. Det kan också vara någon som har ett annat modersmål och som genom sin demens glömt det svenska språket och då behöver en språkstödjare. Detta tror vi kan lösas genom att vi erbjuder våra egna innevånare möjlighet att hjälpa till likt ”godmannaskapet” där vi vill erbjuda ersättning för den hjälp som utförs!

11. Fritt vårdval

– Vi vill erbjuda kommunens innevånare möjlighet att fritt välja mellan flera vårdaktörer.

12. Gratis badbiljetter för ökad simkunnighet

Vi vill erbjuda kommunens unga innevånare möjlighet att lära sig simma på fritiden genom att ge möjlighet till fritt inträde på näraliggande badhus. Detta gör att fler kan lära sig simma i tidig ålder vilket ger alla en bättre och tryggare vardag. Samtidigt så tar det mindre resurser av den utbildningstid som våra elever har rätt till i skolan. Vi tror att vi kan öka måluppfyllelsen genom detta förslag även om sim-kravet fortfarande ligger på skolans ansvar.

13. Tvättskåp på alla återvinningscentraler utanför Askersund

Vi vill att alla återvinningsstationer utanför Askersund får tvätt-skåp liknande de som finns på bensinmackar för att alla ska kunna tvätta sig efter besök på återvinningsstationen. Ibland kan det ligga skräp utanför som behöver stoppas i rätt behållare eller så kan man bli smutsig av eget skräp.
Vi vill att näraliggande skolklass ska få ansvaret att städa och hålla rent och samtidigt få en peng för detta till något roligt med klassen. På så vis tror vi att samtal och engagemang omkring återvinning och våra stationer ökar. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer hur vi hanterar dessa frågor.

14. Ny gång och cykeltunnel i Askersund

– För att uppnå ökad trafiksäkerhet vill vi bygga en gång och cykeltunnel vid den hårt trafikerade korsningen Idrottsvägen/Bergslagsvägen. Detta gör att vi får ett bättre trafikflöde med mer trygg och säker över/underfart för alla. Vi ser en ökad belastning på denna korsning när nya demensboendet är klart.

15. Kallbadhus vid Vätterns strand.

– Vi vill bygga ett litet kallbadhus i samband med att en ny båtbrygga byggs för att både erbjuda fler båtplatser samt att kunna erbjuda Askersundsborna en plats att gå till då de vill ta ett kalldopp i Alsen. Båtbryggan kan ha både båtplatser och en mindre lusthusliknande byggnad längst ut på bryggan där man kan gå in och byta om.

16. Asfaltera grusvägar i Åsbro och Rönneshytta.

– Vi vill förbättra vägstandarden i Åsbro genom att asfaltera grusvägar centralt i Åsbro och Estabo.
– Vi vill även asfaltera Nygatan i Rönneshytta.