• Tio år ifrån en äldreomsorgskris? – KD Borås släpper rapport om äldreomsorgen

  Idag presenterade vårt kommunalråd, Niklas Arvidsson, och Hans Gustavsson, som är 1:e vice ordförande i vård- och äldrenämnden, en rapport om äldreomsorgens utmaningar fram till år 2030.

  Den demografiska utvecklingen, med en ökande andel äldre, kommer ställa stora krav på kommunens planering. Fler boendeplatser, fler anställda och fler trygghetsbostäder krävs om vi ska klara av omsorgsbehovet.

  Samtidigt är det minst lika viktigt att vi skapar goda förutsättningar för de anställda vi redan har, inte minst för att möjliggöra långa och friska arbetsliv.

  I rapporten varnar vi för att Borås Stad med rådande planering riskerar att sakna 100 platser på vård- och omsorgsboende, ett hundratal trygghetsbostäder, 50-talet korttidsplatser och 150 anställda inom äldreomsorgen.

  För att möta utmaningarna föreslår vi Kristdemokrater bland annat:
  – Tillsätt en äldreomsorgskommission med representanter från samtliga partier och företrädare för fackliga organisationer. Kommissionen ska ta fram en framåtsyftande åtgärdsplan för hur äldreomsorgen ska klara av den demografiska utvecklingen.

  – Ge i uppdrag till KAL-gruppen för äldreomsorgen, som består av stadsdirektör, förvaltningschef, HR och fackliga parter ta fram en handlingsplan med förslag till förbättringar inom lönebildning, arbetsvillkor och kompetensförsörjning.

  – Ge ålderspensionärer tillhörande svårrekryterade yrkesgrupper möjlighet till att fortsätta arbeta med full lön och sänkt sysselsättningsgrad.

  – Inrätta en ny form av biståndsbedömt trygghetsboende. Lägenheter som är reserverade för personer med ett vårdbehov som understiger heldygnsvård, men som inte längre upplever det tryggt att bo kvar i det egna hemmet.

  – Lyft in måltidens sociala betydelse och vikten av måltidssällskap i Borås Stads värdighetsgarantier.

  – Avsätt utrymme i Samhällsbyggnadsnämnden verksamhetsplan över vilka detaljplaner som ska prioriteras under kommande år, för att snabbare kunna hantera ärenden som innehålla tilltänkta trygghetsbostäder.

  Rapporten i sin helhet hittar du här – Rapport Kristdemokraterna Borås – Tio år ifrån en äldreomsorgskris