Motionen vann bifall #kdting

06:20 ”Primus inter pares” En skolledning på vetenskaplig grund

I 2011 år skollag framgår att skolan skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Och det ska gälla alla aktörer från regering, riksdag och skolmyndigheter till huvudmän, rektorer och lärare. Det ska för övrigt gälla både undervisningens innehåll som dess metodik. Hur står det till i skolan idag i frågan när det gäller vetenskaplig grund?

Enligt Pedagogiska Magasinet som hänvisar till uppgifter från Riksrevisionen, Riksdagens utbildningsutskott och föreningen Vetenskap & Allmänhet att: 12 procent av lärarna känner över huvud taget inte till att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund.  Bland övriga är det bara 30 procent som uppger att deras undervisning gör det i mycket hög  grad.  Hälften av lärarna anser att det inte ingår i deras arbetsuppgifter att inhämta nya kunskaper från forskningen. Fyra av fem anger att de ändå inte har tid till detta. Bara en av tre har haft kontakt med en forskare i sin yrkesutövning de senaste tolv månaderna.

Detta är i grunden som jag ser det inte ett lärarproblem, lärare har krav på sig att ha en examen som är adekvat för undervisningen. Och skulle säkert kunna ta till sig och även bidra till den vetenskapliga forskningen om huvudmännen ger rätt förutsättningar. Grundproblemet är inte kravet på lärarexamen för lärare utan att det finns allt för få ledare i skolan med vetenskaplig skolning och mycket hög formel akademiskpedagogisk kompetens som kan stödja och utveckla både kunskapen om det senaste i vetenskapsväg. Och som kan se vad som är relevant för respektive skola och inge inspiration och eventuellt prioritera tid för lärare att själva förkovra sig i nya rön från vetenskapen. Allt för att det bästa ska komma eleverna till del.

Vi har ställt formella akademiska krav på våra lärare som är lägst ner i skolhierarkin, bra. Nu borde vi vända på steken och kräva formella akademiska meriter och examen för övriga aktörer som leder skolorna (enda undantaget är det folkvalda). Det finns förvisso ett krav idag att en rektor som anställds från och med 2010 ska ha 30 hp på en så kallad rektorsutbildning. Det är bra, men att ställa höga relevanta krav att även rektorer och skolchefer har en mycket hög adekvat akademisk utbildning för att säkerställa den vetenskapliga grunden ute i skolorna är som jag ser det rimligt. Fram till 1953 var det krav på att en rektor skulle ha minst en filosofie doktorsexamen. Det är skäligt till att börja med för skolchefer och högsta tjänsteman som föredragande för politiker som i slutänden styr skolan. Och på sikt borde det finnas krav på en adekvat hög examen för alla rektorer inom pedagogik. Det är trots allt pedagogiska ledare för skolan, de bör vara ”Primus inter pares” främst bland likar. För att ännu bättre säkerställa en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som finns idag yrkar jag att rikstinget uppdra till partistyrelsen att verka för:

att se över vilka formella akademiska krav som är rimligt att ställa på rektorer, skolledare och skolchefer.

Linköping 2015-03-16

Magnus Engström

image


800 sidor #Riksting2015

På torsdag den 8 oktober startar Kristdemokraternas Riksting 2015. Idag träffas således ett gäng debattglada östgötska kristdemokrater för att diskutera alla de motioner som ska behandlas på Rikstinget.

rikstingsträffOscarssons (KD) besök hos mjölkproducenter på Vikbolandet

Situationen för Sveriges mjölkföretagare fortsätter att förvärras. Varje vecka lägger fem mjölkföretag ner sin verksamhet. För att förhindra att den inhemska mjölkproduktionen helt ödeläggs vill Riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD) förbättra för Sveriges mjölkbönder.

För att lyfta mjölkböndernas och mjölknäringens situation besökte Magnus Oscarsson, som sitter i miljö- och jordbruksutskottet för Kristdemokraterna, bröderna Johansson på Eneberga gård på Vikbolandet.

”Man kan likna mjölkböndernas svåra situationen med ett hundrameterslopp där den svenska sprintern får starta 25 meter bakom de andra tävlande. Den situationen är missgynnsam och på sikt helt ohållbar. Vi måste få till lagar och stöd som skapar fungerande villkor för våra mjölkbönder”, säger Magnus Oscarsson (KD).

Läget för mjölkbönderna har länge varit på nedåtgående men är nu akut. Mjölkpriset för jordbrukaren borde ligga på 3,70/kg men ligger i dag på 2,50/kg. En hel del i den svenska djurskyddslagstiftningen kom till för 30 år sedan men utvecklingen har gått framåt och gjort lagen inaktuell i många avseenden. Därför har Kristdemokraterna tagit fram flera förbättrande förslag, här är 3 av dem:

  1. Förändra och förbättra den statliga ersättningen. I Finland ger staten ersättning för varje ko som förs ut i hagen om sommaren. Undersök skyndsamt om den finska modellen med betesersättning, eller en variant av den, går att införa även i Sverige.
  1. Förändra och förbättra beteskravet för de kor som finns i kostallar med lösdrift. I dagens moderna kostallar kan korna röra sig fritt mellan den plats där de vilar, sin foderplats och sin mjölkningsplats. Om det finns mjölkningsrobot väljer kossan själv när hon vill bli mjölkad. Med en tydligt reglerad lägstanivå för vilka kriterier som ska gälla för att få undantag från krav på betesgång, säkrar vi en bra djurvälfärd.
  1. Förändra och förbättra de offentliga upphandlingarna i kommuner och landsting. Idag köper kommuner och landsting ofta in livsmedel som producerats i andra EU-länder under förhållanden som i Sverige är olagliga, vilket missgynnar våra inhemska bönder. Därför måste vi se över hur vi kan hjälpa kommunerna och landstingen att ta bort dubbelmoralen och börja leva som vi lär genom att upphandla livsmedel som produceras i Sverige i möjligaste mån.

”Politiker, livsmedelsbransch, mejeriföretag och konsumenter måste tillsammans hjälpas åt för att få till en förändring. På så sätt kan vi rädda den svenska mjölkproduktionen”, avslutar Magnus Oscarsson (KD).

oscarssonmjölk oscarssonsmjölk

Från vänster: Lars-Göran Arvidsson, kommunfullmäktigeledamot KD, Magnus Oscarsson, riksdagsledamot KD tillsammans med bröderna Johansson på Eneberga gård


Ideologidag lördag 12 september

ideologidag

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till:

IDEOLOGIDAG

Årets tema är: Hur stödjer vi oss på Kristdemokratisk ideologi när
vi tar kommunala beslut som rör EU-migranter?

Lördag 12 september kl 09.30-11.30 på Kristdemokraternas distriktskansli,
Gränden Duvan 2, Linköping.

Magnus Engström, ordförande för Kristdemokraterna i Linköping, inleder samtalet.

Fika serveras.

Anmälan: Senast torsdag 10 september till fredrik.topplund@kristdemokraterna.se

Deltagaravgift: 30kr kontant alt. fakturering till lokalavdelning efter överenskommelse.


Jungfrutalet

Ebba Busch Thor talade för en välfylld Almedalspark under politikerveckan i Visby. Hennes första partiledartal på stora scenen där hon lyfte IS-terror, ändrade turordningsregler för företag och såklart familjen när hon premiärtalade i Almedalen. Se talet om och om igen här:

Skärmavbild 2015-07-06 kl. 19.03.16