Region Stockholm vill se mer idéburen vård i utbudet

Samhället är större än staten. Inom välfärdstjänster talas det ofta om två utförare – offentligt och privat. Men då glömmer vi en viktig sektor – den ideella.

Det finns en outvecklad potential i idéburen sektor. Idéburen välfärden står tyvärr och stampar runt 3 procent i Sverige idag. Samtidigt har de privata företagen vuxit från ca 9 procent runt millenieskiftet til ungefär en femtedel idag. Många regelverk har ändrats för att bidra till mångfald och valfrihet. I praktiken har främst privata kommersiella företag förmått utnyttja de nya möjligheterna.

Nyligen hade vi i den blågröna koalitionen ett mycket bra möte med branschorganet FAMNA som samlar ideella aktörer. Vi hade en god dialog och formulerade också en vilja att för framtiden samverka för att ideella ska öka sin andel i utförda tjänster.

I vår budget har vi tydliga skrivningar kring hur vi ser på ideella sektorn.

Idé- och utvecklingskraften hos entreprenörer och idéburna organisationer ska tillvaratas för att öka vårdutbudet, tillgängligheten och valfriheten för patienterna. Region Stockholm ser positivt på en mer modern lagstiftning som bättre tillvaratar idéburna organisationers möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård. En fördjupning av möjligheter att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft inom välfärden ska göras”.

Under 2018 träffade också hälso- och sjukvårdsnämnden ett första IOP-avtal. Nämnden ska under 2019 utreda möjligheterna att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft.

Men vi har högre ambitioner än så. Ett första skede kan vara att dela upp statisk så att den alltid visar andelen idéburen vård jämte privat och offentlig. Vi kan också bli bättre på att utnyttja nya möjligheter att upphandla idéburet då det skett förändringar i LOU from 1 jan 2019. Vi kan även bli bättre på innovationsupphandling och tidig dialog.

Jag ser fram emot fortsatt dialog med FAMNA och at vi ska kunna utveckla nya lösningar tillsammans.

Vaccin är livsviktigt

I förra veckan släppte WHO, Världshälsoorganisationen sin rapport om hur mässling sprids i Europa. 2018 insjuknade drygt 82 000 personer i Europa i mässlingen och 72 personer dog. 2017 drabbades Stockholm av ett mässlingsutbrott där flera – främst barn som varit ovaccinerade insjuknade. Mässling är en av världens mest smittsamma sjukdomar. Viruset kan orsaka allvarlig sjukdom och komplikationer som till exempel lung- och hjärninflammation. Sjukdomen är en av de största dödsorsakerna för små barn i låginkomstländer. I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000–5 000 insjuknade.

Det senaste dödsfallet i mässling i Sverige var 2013 då en immunsupprimerad vuxen person avled till följd av encefalit orsakad av mässlingvirus. En annan komplikation, som är mycket sällsynt, är en degenererande hjärninflammation kallad subakut skleroserande panencefalit (SSPE) som ofrånkomligen leder till döden. Så sent som i veckan insjuknade en person på en finlandsfärja i mässling.

WHO listar nu vaccinationsmotstånd som ett av de största hoten mot global hälsa, detta har organisationen aldrig gjort tidigare. Tyvärr ser vi ett vaccinmotstånd i vår region i vissa delar. Det är mycket bekymmersamt. Fördomar, okunskap och desinformation får lätt fäste och riskerar att spridas.

I fredags medverkande jag i SVT med förslag på åtgärder. I vissa länder är vaccinationer obligatoriska och jag menar att det finns goda skäl att se över hur vi kan nå de grupper som idag väljer att inte vaccinera sig och sina barn mot mässling. Australien har tex varit ett föregångsland som kraftigt ökad graden av vaccinerade genom att de förskolor som tar in barn som inte vaccinerats får vite. Föräldrar måste alltså visa upp sitt vaccinationskort innan barnet antas för att undvika vite. Det åligger förskolan att barn som antas är vaccinerade. Att medvetet smitta en annan person med en farlig sjukdom, ex HIV, räknas idag som vållande av kroppsskada och kan ge fängelse i upp till sex månader. I de fall där en vuxen medvetet underlåtit att vaccinera ett barn och denne insjuknar bör den vuxne kunna åtalas för vållande av kroppsskada. Då någon medvetet utsätter andra för risker tycker jag att det är rimligt att samhället svarar på detta. Vi kommer även i Region Stockholm att se över hur vi regionalt redan nu inom rådande reglemente öka vaccinationsgraden inom de grupper som varit svåra att nå. Se hela inslaget här:

 

 

 

 

God jul! Nu har vi en ny budget för 2019

I förra veckan debatterades budget för 2019. Vi fem partier den blågröna koalitionen har presenterat vårt budgetförslag liksom oppositionen. Majoritetens budget blev antagen och nu kan vi börjar arbeta för att realisera allt det vi föreslår i budgeten. Det är en stark budget som underlättar vardagen för alla stockholmsläns bor. Sammantaget lägger vi 2,9 miljarder kronor mer på sjukvården och kollektivtrafiken i jämförelse med 2018. Vid sidan av detta genomförs investeringar på 15,7 miljarder kronor under 2019 och närmare 125 miljarder de kommande tio åren.

Det är nu knappt två veckor kvar av året. Och då 2018 är slut kommer Region Stockholm att ha visat positivt ekonomiskt resultat i sammanlagt 12 år. Det gör oss unika i Sverige och det är något vi kan vara stolta över. Men detta kommer inte av sig själv. I grunden handlar det om ordning och reda i ekonomin som ger stabilitet och möjlighet att finansiera de stora investeringar som behövs i vår växande region. Vi fem partier är redo att ta ett regionalt ledarskap för att driva Stockholmsregionens intressen i Sverige och bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det har saknats hittills men vi kommer axla detta ansvar.

Varje år får Stockholmsregionen ca 40 000 nya invånare och år 2050 kommer vi att ha passerat tre miljoner människor. Detta ställer höga krav på både utbyggd sjukvård och kollektivtrafik.

Basen i sjukvården är primärvården. Under de kommande fyra åren satsar vi 1,4 miljarder på primärvården som innebär att vårdcentralernas ansvar ökar. Svensk sjukvård behöver bli mindre ”sjukhustung” för att ge alla patienter rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå.

Att säkerställa sjukvårdens behov av tillräckligt många anställda, särskilt i sjukvårdens landstingsdrivna dygnet-runt-verksamheter är Region Stockholm största utmaning. För hög omsättning av sjuksköterskor, brist på nödvändig kompetens och rekryteringssvårigheter har lett till en hårt belastad och pressad arbetsmiljö för många medarbetare.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi kommer ta fram en primärvårdstrategi med tydliga mål för primärvården och det ska ske i samråd med vårdens aktörer och ta tillvara patientperspektivet. Vi vill att Region Stockholm ska vara en föregångare i den offentligt drivna vården i Sverige när det gäller att behålla, rekrytera och utveckla vårdens professioner. Ett problem i den offentligt drivna vården i Sverige är att den är alldeles för toppstyrd. Det ska vi ändra på. Fler beslut ska fattas ute i verksamheterna såsom schemaläggning och bemanning.

Jag ser fram emot ett spännande 2019, men innan dess vill jag önska er alla läsare en god jul och gott nytt år!

 

Ny budget med mer pengar till vård och kollektivtrafik!

Idag lanserades den första budgeten i vår nya blågröna majoritet i landstinget. Vi valde att presentera den på Tranebergs vårdcentral i Bromma, och det är ingen slump. Primärvården är högt prioriterad för oss och får en rejäl förstärkning på 360 miljoner kronor. Våra utgångspunkter är att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt, att vi ska ha ordning och reda i ekonomin, kortare vårdköer och mer kollektivtrafik. I budgeten gör vi effektiviseringar som frigör resurser till kärnverksamheterna.

Från och med den 1 januari 2019 blir vi Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för regional utveckling och tillkommande statliga medel samt länsplanen. Målet är att vår region ska bli ett föredöme i effektiv styrning, ledning och uppföljning i offentlig sektor.

Budgeten omsluter 104 miljarder och vi gör stora investeringar i kraftigt utbyggd kollektivtrafik och sjukvård. Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 64,2 miljarder kronor i för 2019, vilket är 2,3 miljarder (+3,8 procent) mer än i budgeten för 2018. I budgeten har vi fått gehör för våra hjärtefrågor och budgeten har en tydlig kristdemokratiskt prägel.

  • Satsning på barn och unga: vi lägger 10 miljoner till familjecentraler. Idag finns 17 stycket i länet och de behöver bli fler. Med dessa medel kan vi stimulera fler familjecentraler och stärka befintliga. På familjecentraler samverkar olika professioner – öppen förskola, BVC, BMM och socialtjänst.
  • Satsning på de äldre: sammanhållen seniorvård – äldre har idag väldigt många vårdkontakter och det kan skapa oro och otrygghet. Nu samordnar vi reigonen, kommunen och vårdgivarna och erbjuder sammanhållen vårdmodell utan skarvar. Allt sker med patienten i centrum.
  • Satsning på kvinnor: amning, benskörhet, könsstympning. Amningsvården ska bli bättre – fokus på utbildning och kompetenshöjning hos personalen. Vi kommer inrätta ett endokrint centrum – framförallt fokus på osteoporos, benskörhet som i stor utsträckning drabbar framförallt kvinnor. AMEL mottagningen på Södersjukhuset får fortsatt finansiering för sitt viktiga arbete att möta kvinnor som utsatts för könsstympning.