God jul! Nu har vi en ny budget för 2019

I förra veckan debatterades budget för 2019. Vi fem partier den blågröna koalitionen har presenterat vårt budgetförslag liksom oppositionen. Majoritetens budget blev antagen och nu kan vi börjar arbeta för att realisera allt det vi föreslår i budgeten. Det är en stark budget som underlättar vardagen för alla stockholmsläns bor. Sammantaget lägger vi 2,9 miljarder kronor mer på sjukvården och kollektivtrafiken i jämförelse med 2018. Vid sidan av detta genomförs investeringar på 15,7 miljarder kronor under 2019 och närmare 125 miljarder de kommande tio åren.

Det är nu knappt två veckor kvar av året. Och då 2018 är slut kommer Region Stockholm att ha visat positivt ekonomiskt resultat i sammanlagt 12 år. Det gör oss unika i Sverige och det är något vi kan vara stolta över. Men detta kommer inte av sig själv. I grunden handlar det om ordning och reda i ekonomin som ger stabilitet och möjlighet att finansiera de stora investeringar som behövs i vår växande region. Vi fem partier är redo att ta ett regionalt ledarskap för att driva Stockholmsregionens intressen i Sverige och bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Det har saknats hittills men vi kommer axla detta ansvar.

Varje år får Stockholmsregionen ca 40 000 nya invånare och år 2050 kommer vi att ha passerat tre miljoner människor. Detta ställer höga krav på både utbyggd sjukvård och kollektivtrafik.

Basen i sjukvården är primärvården. Under de kommande fyra åren satsar vi 1,4 miljarder på primärvården som innebär att vårdcentralernas ansvar ökar. Svensk sjukvård behöver bli mindre ”sjukhustung” för att ge alla patienter rätt vård, i rätt tid, på rätt nivå.

Att säkerställa sjukvårdens behov av tillräckligt många anställda, särskilt i sjukvårdens landstingsdrivna dygnet-runt-verksamheter är Region Stockholm största utmaning. För hög omsättning av sjuksköterskor, brist på nödvändig kompetens och rekryteringssvårigheter har lett till en hårt belastad och pressad arbetsmiljö för många medarbetare.

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Vi kommer ta fram en primärvårdstrategi med tydliga mål för primärvården och det ska ske i samråd med vårdens aktörer och ta tillvara patientperspektivet. Vi vill att Region Stockholm ska vara en föregångare i den offentligt drivna vården i Sverige när det gäller att behålla, rekrytera och utveckla vårdens professioner. Ett problem i den offentligt drivna vården i Sverige är att den är alldeles för toppstyrd. Det ska vi ändra på. Fler beslut ska fattas ute i verksamheterna såsom schemaläggning och bemanning.

Jag ser fram emot ett spännande 2019, men innan dess vill jag önska er alla läsare en god jul och gott nytt år!

 

Ny budget med mer pengar till vård och kollektivtrafik!

Idag lanserades den första budgeten i vår nya blågröna majoritet i landstinget. Vi valde att presentera den på Tranebergs vårdcentral i Bromma, och det är ingen slump. Primärvården är högt prioriterad för oss och får en rejäl förstärkning på 360 miljoner kronor. Våra utgångspunkter är att varje skattekrona ska användas så effektivt som möjligt, att vi ska ha ordning och reda i ekonomin, kortare vårdköer och mer kollektivtrafik. I budgeten gör vi effektiviseringar som frigör resurser till kärnverksamheterna.

Från och med den 1 januari 2019 blir vi Region Stockholm. Det innebär ett större ansvar för regional utveckling och tillkommande statliga medel samt länsplanen. Målet är att vår region ska bli ett föredöme i effektiv styrning, ledning och uppföljning i offentlig sektor.

Budgeten omsluter 104 miljarder och vi gör stora investeringar i kraftigt utbyggd kollektivtrafik och sjukvård. Hälso- och sjukvården tillförs i budgeten 64,2 miljarder kronor i för 2019, vilket är 2,3 miljarder (+3,8 procent) mer än i budgeten för 2018. I budgeten har vi fått gehör för våra hjärtefrågor och budgeten har en tydlig kristdemokratiskt prägel.

  • Satsning på barn och unga: vi lägger 10 miljoner till familjecentraler. Idag finns 17 stycket i länet och de behöver bli fler. Med dessa medel kan vi stimulera fler familjecentraler och stärka befintliga. På familjecentraler samverkar olika professioner – öppen förskola, BVC, BMM och socialtjänst.
  • Satsning på de äldre: sammanhållen seniorvård – äldre har idag väldigt många vårdkontakter och det kan skapa oro och otrygghet. Nu samordnar vi reigonen, kommunen och vårdgivarna och erbjuder sammanhållen vårdmodell utan skarvar. Allt sker med patienten i centrum.
  • Satsning på kvinnor: amning, benskörhet, könsstympning. Amningsvården ska bli bättre – fokus på utbildning och kompetenshöjning hos personalen. Vi kommer inrätta ett endokrint centrum – framförallt fokus på osteoporos, benskörhet som i stor utsträckning drabbar framförallt kvinnor. AMEL mottagningen på Södersjukhuset får fortsatt finansiering för sitt viktiga arbete att möta kvinnor som utsatts för könsstympning.

 

Kvinnor i Stockholm får skräddarsydd screening för bröstcancer

Varje dag insjuknar  20 kvinnor i bröstcancer men samtidigt överlever allt fler.  Vi blir allt bättre på att bota och behandla.  Sverige är ett föregångsland när det kommer till tidig upptäckt och behandling av bröstcancer.

Screening för bröstcancer räddar liv. Alla som fyllt 40 år kallas till mammografi och det är viktigt att hörsamma kallelsen. Nu tar Stockholms läns landsting ett stort steg framåt med införandet av individanpassad screening.
Sedan 30 år tillbaka screenas alla kvinnor på samma sätt, detta oavsett hur hög risken är för att drabbas av bröstcancer. Det gäller även kvinnor som har svårundersöka (täta) bröst. Nu satsar vi mer på tidig upptäckt av cancer med olika screeningsinsatser kommer fler cancerfall kunna upptäckas i tid och fler liv räddas. Det här är ett viktigt steg i att förbättra cancervården. Vi har idag ett väl utbyggt system för bröstcancerscreening och det här är ett sätt att effektivera screeningen.

Kvinnor som går på mammografi ska nu bli tillfrågade om de vill få sin individuella risk för bröstcancer uppmätt. Utifrån resultaten kan screeningen sedan skräddarsys. I ett första steg ska 25 000 kvinnor erbjudas den här möjligheten. Genom att analysera genetiska faktorer, mammografibilder och väga in livsstilsfaktorer kan den individuella risken för att drabbas av bröstcancer sedan beräknas. Projektet startar våren 2019, till en kostnad av 12 miljoner kr.

Denna satsning innefattar olika pilotprojekt som, om resultaten är givande, kan implementeras brett. I ett första skede kommer kvinnor som kallas rutinmässigt till bröstcancer screening på en enhet i länet information om pilotprojekten och möjligheten att delta.

Den blågröna koalitionen utvecklar cancervården för att fler cancerfall ska upptäckas tidigt och för att färre människor ska drabbas av cancer. Arbetet leds av Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland under en treårsperiod. Satsningen innefattar även screening för lungcancer för kvinnor som röker samt att patienter med ospecifika symtom, som kan vara tecken på cancer, ska utredas snabbare.

Nytt blågrönt styre för Stockholmsregionen!

Efter många långa veckor av förhandlingar är det nu klart att Stockholmsregionen kommer styras av en majoritet bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Vi har haft mycket bra och konstruktiva diskussioner präglade av respekt för varandra och det faktum att vi är 5 olika partiet med lite olika kulturer och olika hjärtefrågor.

Idag har vi haft en välbesökt presskonferens där vi presenterade vår politiska plattform är grunden för vårt arbete under den kommande mandatperioden. Med oss fem partier vid rodret kommer arbetet vara inriktat på att Region Stockholm ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig storstadsregion där livskvalitet, tillväxt, utveckling och hållbarhet står i fokus. Vi kommer arbeta för mer effektiv användning av skattebetalarnas pengar, att hela regionen ska bli klimatneutral samtidigt som kärnverksamheterna ska prioriteras. Region Stockholm ska erbjuda sina invånare en trygg, tillgänglig och modern vård som organiseras utifrån patienternas behov och präglas av stor valfrihet. Vi ska erbjuda en kollektrafik i världsklass som hjälper invånarna att lösa vardagspusslet och regionen att nå högt uppsatta klimatmål. Hållbarhet ska genomsyra arbetet under mandatperioden. Vi ska främja ett fritt och inkluderande kulturliv med hög kvalitet. Vi ska stärka vårt samhällsbyggarperspektiv och ha en bättre samverkan med regionens kommuner. Vi ska systematiskt identifiera och riva hinder för innovation och nyttja de möjligheter som digitalisering och forskning ger.

Vi får nu en stark och tydlig majoritet i fullmäktige, vi har både förmåga och vilja att stabilt leda Region Stockholm och genomföra nödvändig utveckling och förändring. Vi är också en garanti för att extrema åsikter inte får inflytande över besluten i Region Stockholm. Vi samlar tillsammans 78 mandat av de 149.

Den sista utestående frågan var vad vi skulle heta – blågrönt eller grönblått styre? Ingen hade egentligen någon prestige i namnfrågan så till slut lät vi lotten avgöra! Det blev ”blågrönt”.