• En budget med ansvar för en växande region

  I veckan presenterade vi i Alliansen vårat förslag till budget för 2016. Budgeten präglas av ansvarstagande och det är den tionde budgeten i balans sedan maktskiftet 2006. Landstinget har fortsatt ett högt kreditbetyg AA+ vilket vi i Alliansen är måna om att behålla. För att lyckas krävs att vi håller ordning på ekonomin och inte låter kostnaderna skena iväg. Skatten hålls oförändrad på 12:10 kr och kollektivtrafiken får 295 miljoner kronor mer än föregående års budget och sjukvården tillförs 1,8 miljarder kronor.

  Tyvärr har vi en Stockholmsfientlig regeringen och vårt förtroende för regeringen är skadat på grund av en dålig och tafatt hantering kring bla Bromma flygplats, förbifart Stockholm, förändringar i skatteutjämningssystemet, hot om att riva upp lagen om valfrihet (LOV:en) mm. Men i Stockholms län värnar vi människors valfrihet inom vården och vi kommer alltid försvara ett större frihetsutrymme för den enskilda människan. Alliansen tar ansvar för en växande Stockholmsregion. Den samlade kostnadsökningstakten för landstinget har varit högre än vad som är hållbart och den måste därför ligga på en mer rimlig nivå. Därför har också en rad åtgärder initierats för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med bland annat förändringar inom sjukvården och ett åttapunktsprogram inom trafiken. Stockholms län har expanderat kraftigt de senaste åren, förra året stod vi för hela 34% av hela landets befolkningsökning! Det innebär fler patienter och SL-resenärer. Vid sidan av det har ny teknik och medicinska framsteg bidragit till att kostnaderna för många verksamheter har ökat påtagligt. Alliansen vill kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också göra prioriteringar – såväl inom verksamheterna som när det gäller de investeringar som ska göras.

  Samtidigt är det viktigt att de redan beslutade historiska investeringarna i vården och trafiken kan genomföras enligt plan. Sjukvården tillförs 3,3 procent eller 1,8 miljarder kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 29,4 miljarder inom sjukvården. Vården flyttas närmare patienten, dvs utanför akutsjukhusen så att rätt vård alltid är lättillgänglig för patienten.

  Några av de viktiga satsningar som vi gör på sjukvården och trafiken:

  • Vårdcoacher för vårdens mångbesökare övergår till att bli en del av vårdutbudet. Dessa betyder mycket för att minska besöken på akutmottagningarna.
  • Cancerplanen som är beslutad sedan tidigare och som innehåller omorganisation ska fullföljas.
  • Ett pilotprojekt för kunskapscenter kring diabetes påbörjas i höst. En plan för utformningen kommer under 2016. För centret avsätts pengar.
  • Husläkarmottagningar får pengar för att inrätta särskilda mottagningar för äldre patienter (”äldrevårdscentraler”) med KOL och astma.
  • Satsning på barn med autismspektrumsyndrom (behandling, vård och kunskapsöverföring).
  • Lagen om vård för papperslösa ska gälla alla vårdgivare – inga oklarheter ska råda kring vård för tillståndslösa, papperslösa
  • Endometrios – genomlysning av länets kapacitet för diagnostisering för främst för unga
  • Tillgänglighetssatsning på hissar och rulltrappor i SL-trafiken
  • Tillgänglighetssatsning på ledsagning i trafiken – även på sjötrafik
  • Vi gör en satsning på primärvården  på 75 miljoner kr
  • Bättre ledsagning i trafiken
  • Tillgänglighetsanpassning av pendelbåtslinjer
  • 100%förnybart bränsle till 2013 inom pendelbåtstrafiken
  • Alkolås i skärgårdstrafiken
  • Bättre anropsstyrd trafik ska ses över
  • Citybanan öppnar nästa år och kommer att fördubbla pendeltågens kapacitet.

  Läs hela budgetförslaget här: