• Budget med tydligt fokus på barn och äldre

  Nyligen avslutade jag tillsammans med mina allianskamrater i landstinget pressträff med anledning av vår budget för 2017. Vår budget är balanserad och omsluter 95 miljarder kronor. skatten hålls oförändrad. Det är en stark budget som med ett tydligt fokus på barn och äldre, som är de åldersgrupper som ökar mest i vårt landsting. Hälso- och sjukvården tillförs 3,1 miljarder kronor mer än i budgeten för 2016. Investeringsbudgeten för vården under 8,8 miljarder kronor för nästa år. Vi visar att vi kan ta ansvar för landstingets ekonomi och samtidigt stärka och utveckla vården i Stockholm.

  Det är framförallt tre saker som är vägledande för vården

  1. Vård på rätt nivå – vårdvalen ska därför utvecklas och fler vårdval behöver tillkomma.
  2. Valfrihet – Stockholmarna uppskattar sin att kunna välja mellan olika utförare inom hälso- och sjukvården, något som vi vill tillmötesgå. Vårt landsting är en av Sveriges största uppdragsgivare åt privata aktörer inom välfärdssektorn. Valfriheten mellan privata och offentliga alternativ är en naturlig del av hälso- och sjukvården och utan dessa aktörer skulle det vara ytterst svårt för landstinget att klara av sitt uppdrag, samtidigt som viktig innovationskraft skulle gå förlorad.
  3. Förebyggande hälsoarbete – alla vårdgivare ska identifiera och följa upp sina riskpatienter för att förebygga komplikationer och följdsjukdomar. Bra bemötande, goda vårdmiljöer och måltider, samt ett kulturutbud tillhör också den hälsofrämjande vården. Motion på recept för både barn och unga fortsätter.

  Det finns många kristdemokratiska framgångar i budgeten och jag vill särskilt nämna några av dem:

  Förlossning

  Förlossningsvården i Sverige och i vårt län är både trygg och säker. I internationella jämförelser hamnar vi alltid i topp. I Stockholms län föds idag cirka 30 000 barn per år, vilket är en ökning med cirka 1,3 procent årligen under de senaste 6 åren. Beräkning – 30 729 födslar 2017. Planerna för förlossning vid St Göran fortsätter men redan år 2021 finns det behov av ytterligare kapacitet, utöver S:t Görans. Här måste vi se över om de befintliga har möjlighet att utöka kapaciteten.

  Vårdprogram neonatalvård

  Neonatalvården är väldigt högkvalificerad, ingår inte i vårdvalet. Alla avdelningarna vara familjeanpassade och föräldrar vars barn vårdas på en neonatologiavdelning ska alltid kunna bo med eller nära sina barn. Detta är en förutsättning för god vård. Få enheter. Onödiga transporter ska undvikas. För en sammanhållen vårdkedjaska ett vårdprogram för neonatalvården tas fram.

  Diabetes – 9 miljoner kr

  Det finns i Stockholm idag 1500 barn med typ 1 diabetes och för föräldrarna så är det av stor vikt att vi kan tillhandahålla bra hjälpmed för glukosmätning. Aliansen ser att det finns behov av att en vuxen alltid kan  glukosvärden  i realtid hos patienten.  För barn gäller det alltid, men för vuxna kommer det i s f gälla de som av olika skäl inte kan agera adekvat vid olika värden.

  Alliansen satsar därför så att alla barn i länet ska få denna möjlighet under 2017. En bra övervakning av insulinnivån ger även sänkta kostnader för vård, på både kort och lång sikt. På kort sikt kan man tänka sig färre akuta inläggningar fr a p g a lågt blodglukos och på lång sikt kan mera sent kommande diabeteskomplikationer kunna minska. Men det viktigaste är att barn och föräldrarna ska kunna känna sig tryggare. Det arbete som har inletts under 2016 med ett center of excellence för diabetes fortsätter. Centret ska baseras på upplevda behov av kunskapsstöd från patientgruppen och målet är att pröva nya innovativa metoder för kunskapsbyggande och stöd för såväl patienter som vårdpersonal.

  Korttidsboende för ALS-patienter

  ALS är en svår sjukdom och detfinns mycket att göra när det gäller vården för ALS patienter. Men vi har lärt oss att även anhöriga behöver stöd. När du har den här sjukdomen kan du inte bara läggas in på ett sjukhus. Du måste ha assistans och det finns det ingen plats för på sjukhus. Du vårdas i huvudsak i hemmet, dygnet runt. Förvisso är våren exemplariskt skött V våra ASiH team men för att avlasta kommer landstinget under 2017 upphandla växelboende för ALS patienter.Det är svårt att ha folk hemma dygnet runt. På ett växelboende, det hörs på namnet, så växlar man sitt boende mellan hemmet och slutenvård.. Dels för att de anhöriga ska få ro och dels för att den sjuke kan få vara sjuk utan att känna sig som en börda för familjen. Vårt mål är även att ordna så att assistenterna ska få följa med trot att landstinget står för slutenvården under denna period.

  Äldre

  Varje dygn läggs 3.5 timme till vår livslängd. Det är en fantastik utveckling tack vare att medicinska framsteg, en ökad medvetenhet kring vad som är bra mat, goda levnadsvanor men också vikten av förbyggande insatser. I dag är var tredje person 90 år eller äldre när de dör. Allt fler kommer också att bli 100 år. Åldersgruppen 70-79 år ökar med 57 procent till år 2020. Till följd av befolkningsutvecklingen kommer behovet av geriatrisk vård vara cirka dubbelt så stort om tio år. Vårdval geriatrik införs januari 2018. Vi ska också verka för ett nationellt vaccinationsprogram för äldre