• Region Stockholm vill se mer idéburen vård i utbudet

  Samhället är större än staten. Inom välfärdstjänster talas det ofta om två utförare – offentligt och privat. Men då glömmer vi en viktig sektor – den ideella.

  Det finns en outvecklad potential i idéburen sektor. Idéburen välfärden står tyvärr och stampar runt 3 procent i Sverige idag. Samtidigt har de privata företagen vuxit från ca 9 procent runt millenieskiftet til ungefär en femtedel idag. Många regelverk har ändrats för att bidra till mångfald och valfrihet. I praktiken har främst privata kommersiella företag förmått utnyttja de nya möjligheterna.

  Nyligen hade vi i den blågröna koalitionen ett mycket bra möte med branschorganet FAMNA som samlar ideella aktörer. Vi hade en god dialog och formulerade också en vilja att för framtiden samverka för att ideella ska öka sin andel i utförda tjänster.

  I vår budget har vi tydliga skrivningar kring hur vi ser på ideella sektorn.

  Idé- och utvecklingskraften hos entreprenörer och idéburna organisationer ska tillvaratas för att öka vårdutbudet, tillgängligheten och valfriheten för patienterna. Region Stockholm ser positivt på en mer modern lagstiftning som bättre tillvaratar idéburna organisationers möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård. En fördjupning av möjligheter att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft inom välfärden ska göras”.

  Under 2018 träffade också hälso- och sjukvårdsnämnden ett första IOP-avtal. Nämnden ska under 2019 utreda möjligheterna att stärka den idéburna välfärdens konkurrenskraft.

  Men vi har högre ambitioner än så. Ett första skede kan vara att dela upp statisk så att den alltid visar andelen idéburen vård jämte privat och offentlig. Vi kan också bli bättre på att utnyttja nya möjligheter att upphandla idéburet då det skett förändringar i LOU from 1 jan 2019. Vi kan även bli bättre på innovationsupphandling och tidig dialog.

  Jag ser fram emot fortsatt dialog med FAMNA och at vi ska kunna utveckla nya lösningar tillsammans.