• Hälso- och sjukvård och tandvård

  Hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla människor har samma absoluta och okränkbara värde. Trygghet, tillit och självbestämmande är, utöver grundläggande värden som liv och hälsa, viktiga värden i hälso- och sjukvården.
  (Kristdemokraternas principprogram s.61)

  Sjukvården ska erbjuda tillgänglig och värdig vård av god kvalitet på likvärdiga villkor. Det eftersträvas att inte i första hand se en sjukdomsbild utan hela människan. Hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras och vara en naturlig del i alla vårdmöten. I sammanhanget ska påpekas att varje person har ett eget ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att kunna ha en god hälsa. Vården ska styras av tillgänglighet och flexibilitet utifrån den enskildes behov och önskemål. Att själv få välja vårdenhet eller vårdgivare är en självklarhet.

  Idag finns dessvärre en oförsvarbar ojämlikhet inom sjukvården. Både vårdresultat och tillgänglighet skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Cancervården är ett allvarligt exempel på detta.

  Länets tre sjukhus; Länssjukhuset i Kalmar län och sjukhusen i Västervik och Oskarshamn har gång på gång placerat sig på toppositioner vid nationella jämförelser. Under senare år har en fördelning av olika behandlingar gjorts mellan sjukhusen, för att hålla högsta möjliga kompetens. I den fortsatta processen är det angeläget att alla tre sjukhusen även fortsättningsvis bibehåller kompetens att upprätthålla akutverksamhet.

  Kristdemokraterna i Kalmar län vill:
  • slå vakt om att länets tre sjukhus ska ha tydliga uppdrag och bibehållen akutkompetens.
  • utveckla vårdvalet att gälla fler områden, även inom specialistvården, exempelvis hud, öron-näsa-hals och gynekologi.
  • bygga ut den palliativa vården för att garantera alla en värdig vård i livets slutskede.
  • samverka med kommunerna och utveckla arbetsformer för att på bästa sätt kunna möta och ge vård och omvårdnad för multisjuka och de mest sjuka äldre.
  • återinföra systemet med patientansvarig läkare med fast läkarkontakt.
  • erbjuda närsjukvårdsplatser för personer som av olika anledningar behöver extra stöd innan de kan återgå till sitt vanliga boende.
  • säkerställa att återkommande läkemedelsgenomgångar genomförs för äldre och multisjuka för att minska risken för felmedicinering. Farmaceuter ska om möjligt användas för läkemedelssamtal.
  • använda fysisk aktivitet på recept (FAR) som alternativ och komplement till medicinering.
  • utveckla användandet av e-hälsa och välfärdsteknologi för att öka tillgängligheten, kvaliteten och jämlikheten i vården. På så sätt förstärks kontinuitet och uppföljning, inte minst när avstånden är stora eller då de fysiska förutsättningarna försvårar ett fysiskt möte med vården. Detta ska vara ett komplement och ska inte ersätta rätten att få möta vårdpersonal i personliga möten.
  • det ska finnas särskilda barnskyddsteam för att upptäcka barn som far illa.
  • vårdpersonalen ska ges fortbildning för att tidigare upptäcka tecken på barn som far illa samt om hur anmälningsplikten ska tillämpas.
  • det ska finnas en vårdplatsgaranti inom förlossningsvården.
  • den andra föräldern ska erbjudas att övernatta tillsammans med mamman efter förlossningen.
  • för dem som har stort avstånd till förlossningsklinik ska det erbjudas plats på patienthotell i väntan på förlossning.
  • erbjuda hembesök från BB vid tidig hemgång efter förlossningen.