• Vår politik

  Dessa frågor vill vi främst prioritera under mandatperioden 2018-2022:

  Ge skolorna likvärdiga förutsättningar både ekonomiskt och verksamhetsmässigt
  Förskolan är viktig ur många synpunkter för familjer men framförallt för barnen. Det är politikernas ansvar att se till att kommunala förskolor fungerar som de ska och att längden till fara för barnen är mycket låg. För oss är det därmed en självklarhet att varje förskola i kommunen får likvärdiga möjligheter att bedriva sin verksamhet och att personalresurserna är anpassade efter varje förskolas behov.

  Skapa en tydligare personcentrerad vård och omsorg
  En människas värde beror på varken ålder eller förmåga. Därför ska äldreomsorgen präglas av trygghet, värdighet och delaktighet. Den utgångspunkt vi utgår från är att varje person bäst känner sina egna behov och att möjligheten till inflytande och valfrihet ska vara stor. Närhet och gemenskap är grundläggande behov för människan, någonting som det offentliga inte kan tillfredsställa fullt ut. Av denna anledning måste äldreomsorgen måna om goda relationer med anhöriga och ett gott samarbete med exempelvis anhöriga, föreningar, samfund och andra ideella krafter.

  Se till att de som vill ha plats på ett särskilt boende också får det
  Många äldre i vårt samhälle riskerar att inom bara några år stå utan särskilt boende då tillgängligheten på det kommer att minska för varje år. I Emmaboda kommun vill vi ta fram en plan för hur vi bygger fler särskilda boenden för att förhindra att några äldre ska stå utan det när behov kommer att vara som allra störst. Vår tanke är att ett särskilt boende ska byggas i Vissefjärda men att utbyggnad av de befintliga boendena kan göras.
  Tillgången till särskilda boenden är inte bara tillgängligheten som försvårar. Det är även biståndsbedömningar som drar ut på tiden men även att ett avslag kan ske om behovet ändå finns. För oss är det en självklarhet att alla äldre som känner behov av plats på ett särskilt också ska få det.

  Mindre grupper värnar barnen
  Om förskolegrupperna är för stora, riskerar det att göra barnen osäkra, otrygga och bortsedda. Det är inte personalens fel, utan det är politikernas fel. Många förskolor i kommunen har slagit larm om orimliga storlekar som de får dras med på grund av för många barn.
  Vi lyssnar på förskolepersonalen och vill därför minska grupperna till att först och främst innehålla 15 barn, för att sedan till slut ta storleken till tolv barn i småbarnsgrupperna.
  Genom satsningar på de minsta får de en god väg in i framtiden. Kvaliteten inom förskolan ska vara trygg för främst barnen, men även för föräldrar och personal!

  Utveckla och bevara landsbygden
  Emmaboda kommun har idag en stor landsbygd som håller på att försvinna av urbanisering, någonting som inte gynnar kommunens på lång tid. Vi är mycket beroende av en landsbygd som lever eftersom den producerar mycket av vår föda som kött, mjölk, sädesslag med mera. Dessutom kommer mycket av våra byggmaterial som trä och sten bland annat från landsbygden. Om vår landsbygd därför försvinner, orsakar detta konsekvenser som vår kommun inte tål. Därför måste vi lyssna på dem som redan bor på landsbygden för att stoppa en total urbanisering.

  Utarbeta en tydlig strategi för integration och samhällsgemenskap
  I vår kommun ska det vara en självklarhet att alla människor, födda som nyanlända här, ska känna sig välkomna. Delaktighet, tillit och ansvarstagande ska genomsyra våra invånare i kommunen för det bådar gott i framtiden. Om integrationen hakar efter är det ett hot mot vår samhällsgemenskap. Därför måste krav ställas på oss som bor här att vara öppna och inkluderande men krav måste även ställas på dem som kommer hit att anstränga sig att bli en del av vår kommun och att acceptera de grundläggande värderingarna som finns i vårt land. Vi ska inte bygga upp parallellsamhällen – vi ska bygga bort dem.

  Ge våra unga ökat inflytande genom att tillsätta ett ungdomsråd
  Våra barn och ungdomar är vår framtid – de som ska ta över efter oss. Därför måste de få inflytande i olika politiska beslut, främst de som påverkar eller gränsar mot ungdoms- och barnfrågor, för att bland annat kunna påverka sin framtid. De måste även från tidig ålder lära sig konsekvenser av handlingar men även uppmuntras när de gör någonting bra. Det vi vill se är att våra barn och ungdomar flyttas fram i samhället, inte glöms bort och inte får vänta att träda fram förrän vid vuxen ålder.

  Garantera alla invånare tillgång till kultur och fritidsliv
  Kultur och fritid är livsviktigt för både ett levande samhälle men även en människa. Det som ska gälla är att kulturen får flöda fritt och inte vara styrd av kommunens förvaltning samt att utbudet av fritidsaktiviteter ökar och finns för alla. Vi får mycket lärdom och nya idéer av vår kultur som gör att kulturmiljöer måste värnas och därför är kommunen i stort behov av ett nytt, övergripligt och begripligt kulturmiljöprogram där gammalt som nytt ska ingå.
  Kommunen ska arbeta för att stödja och uppmuntra föreningar och enskilda personer att bedriva kultur men initiativ ska tas av dem.

  Ta ansvar för ekonomin och budgetera våra kärnverksamheter med egna medel
  Skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd skapas av ett välmående näringsliv och fler personer i arbete. Ett gott samhälle behöver dock även en väl fungerande offentlig sektor som prioriterar sina kärnverksamheter.
  Idag har kommunen dessutom fått ett allt större åtagande, vilket i sin tur har gjort att arbetsgivaransvaret omfattar fler anställda och fler yrkeskompetenser. Detta ställer större krav på styrning och uppföljning av sambandet mellan resurser, prestationer, resultat och effekter i verksamheterna. Det ställer också större krav på ständiga prioriteringar, effektiviseringar och förnyelser av verksamheterna.

  En kommun där fiske och jakt ska vara en självklarhet
  Det finns idag stora ytor i kommunens ägo som definitivt kan användas för jakt och som behöver en
  hållbar viltvård. På dessa ytor skulle jägare och naturvårdare behövas för att behålla beståndet och
  skydda nyplanterad mark från vilt.
  Kommunen bör finnas för de jägare och naturvårdare som är i behov av stöd och hjälp – trots att
  kommuner saknar skyldighet att handha detta. Det ska även bedrivas en konkurrensmässig
  utarrendering av marker för att så många som möjligt ska kunna ta del av kommunens lediga marker.