• Vi vill inrätta vårdplatsgaranti

  Hösten 2016 sedan stängde landstinget ett stort antal vårdplatser, utan föregående politiska beslut och utan analys av hur en neddragning skulle genomföras utan att medföra allt för stora negativa konsekvenser för patienter och personal. Det yttre skälet som den rödgröna majoriteten angav var bristen på sjuksköterskor.

  Kristdemokraterna protesterade kraftfullt och anordnade en namninsamling med uppropet ”Stärk sjuksköterskornas status! Öppna vårdplatserna!”. 8820 länsbor ställde sig bakom våra krav.

  S+V+MP ställde sig kallsinniga till våra krav. Det begränsade antalet vårdplatser har, som vi befarade, lett till allt tuffare bedömningar för att bli inlagd. Vårdtiderna har förkortats och patienter skrivs ut snabbare, med risk för återinläggning. Antalet vårdplatser är så hårt slimmat att patienter riskerar att placeras som överbeläggning eller rent av på en annan klinik, där man saknar rätt kompetens för den aktuella patientens sjukdom. Detta innebär ökade risker för patienterna och ökar pressen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Effekterna på arbetsmiljön har varit markanta och ännu fler sjuksköterskor har lämnat arbetet som följd.

  Kristdemokraterna föreslår därför att landstingen får en prestationsbaserad ersättning när de klarar målet om maximalt 90 % beläggning i genomsnitt varje månad under året. Den prestationsbaserade ersättningen ger landstinget möjlighet att ge mer luft i systemet, så att man klarar enstaka toppar med fler inlagda på avdelningarna. Ersättningen betalas ut när målen nås.

  Kristdemokraterna i Kalmar län vill:
  • återöppna de vårdplatser som behövs på sjukhusen för att klara en vård med god kvalitet, och ge rimliga arbetsförutsättningar för personalen.
  • införa en vårdplatsgaranti som ger varje patient rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är oacceptabla.

  Läs mer på Kristdemokraterna i Kalmar läns hemsida.