Skandal att Magnus "Nug" Gustafsson går fri


Man kan inte bli annat är bestört när man läser det här. En person som uppenbart gör sig skyldig till mycket allvarliga brott kan inte fällas i brist på bevis. Och ännu värre, han tjänar stora pengar på det.

Klotter och sabotage kostar SL och Stockholms kommun stora summor pengar varje år. Pengar som skulle kunna användas till sänkta skatter eller fler anställda inom välfärdssektorn. Magnus ”Nug” Gustafsson har filmat en skadegörelse av en t-banevagn. Huruvida det är Magnus själv som utför skadegörelsen eller inte går inte att bevisa och därför kan han inte heller fällas i domstol. Han har dock erkänt att han själv håller i kameran – men det är inte bevis nog.

Jag har inga synpunkter på domstolarnas arbete, de har säkert agerat korrekt utifrån den lagstiftning som finns. Men något fel på lagen är det när en så kallad konstnär gör stora pengar på att själv vandalisera eller låta någon annan vandalisera en t-banevagn. Nog borde åtminstone medhjälp till skadegörelse vara det minsta man kan anklaga honom för? Men Magnus går fri och notan får betalas av sjuka människor, av SL-resenärer eller av barnen i förskola och skola. Skandal!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

City stängt efter kontorstid?


Madeleine Sjöstedt (fp), kulturborgarråd i Stockholm, lyfter fram en mycket viktig fråga på DN debatt i söndags – hotet om att ytterligare kontorisera citykärnan.

Jag har alltsedan jag började som politiker i Stockholms stadshus drivit frågan om att levandegöra city – även kvällstid. Mitt första utspel i frågan retade till och med upp DN:s ledarredaktion och Malin Siwe skrev ett barskt inlägg där hon kritiserade mitt utspel. En av de saker jag lyfte var just den alltför stora dominansen av kontor och souvenirbutiker på Drottningsgatans södra del innan man går över till Helgeandsholmen.

Om Sjöstedts uppgifter stämmer att Statens fastighetsverk vill kontorisera de levande bottenvåningar som trots allt finns idag vore det en katastrof! Jag anser tvärtom att man bör ge plats åt kommersiella lokaler i de bottenvåningar som idag används för kontor. Exempelvis skulle Finansdepartementets samt Utbildnings- och Kulturdepartementets entréer kunna flytta från sina bottenvåningar längs gatan en bit in i huset eller en våning upp.

Drottninggatans södra del skulle må bra av fler restauranger med uteserveringar och ett mer varierat affärsutbud. Likaså skulle Strömgatan mellan Drottningsgatan och Riksbron blir mer attraktiv om det placerades bänkar, växter och konstnärliga föremål där. Den fattiga räven som finns där idag ser mycket ensam ut och behöver sällskap.

Om Statens fastighetsverk planerar att stänga City efter kontrostid måste vi stockholmare stå upp med en röst och protestera, det får inte hända!

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Nedskräpningen aktuell igen

Ni som följer min blogg vet att jag är engagerad i frågan om nedskräpning. Före valet föreslog jag bland annat att nedskräpning ska kunna ge böter. Nu börjar det röra på sig i frågan. Före jul kom Miljödepartementet med en promemoria där man föreslår just detta. Jag är inte så uppfylld av mig själv att jag tror att mitt engagemng i frågan har påverkat Miljödepartementet i någon större utsträckning. Men jag tycker ändå att frågan är värd att uppmärksammas. Stockholms stad är en av remissinstanserna till promemorian och Kommunstyrelsen fattar beslut om remissvaret på onsdag.

Med anledning av det har jag idag gått ut med ett pressmeddelande där jag skriver att jag tycker att promemorian hade kunnat gå längre. Det är jättebra att nedskräpare ska kunna börfällas på plats utan att behöva gå via domstol. Men fortfarande ska ringa form av nedskräpning inte kunna ge böter vilket jag anser vara ett stort misstag. Exempelvis vet vi att fimparna står för två tredjedelar av nedskräpningen i Stockholm och är till stor skada för miljön och kostar skattebetalarna stora summor pengar. Kommunstyrelsen borde anföra detta till regeringen så att även ringa nedskräpning kan leda till böter.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Vad vore Stockholm utan sitt stadshus?

Förra veckan hade Olle Wästberg en artikel på Newsmill där han bland annat föreslog att byggnader över en viss höjd borde förbjudas i Stockholm. Han ondgjorde sig över Stockholm Water Front Buildning som han menade tog alldeles för stor plats i förhållande till Stadshuset. Jag delar inte alls hans uppfattning och skrev därför en replik. Bland annat ställer jag frågan huruvida invigningen av Kaknästornet den 12 maj 1963 var ett slutdatum för höga hus i Stockholm. Jag skriver också att med Olle Wästbergs resonemang skulle Stadshuset, Högtorgsskraporna och Kaknästornet inte finnas idag. Är du intresserad av att läsa hela mitt svar kan du göra det här.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

RUT lär vara kvar även om (s) får bestämma

I dagens DN får vi ännu ett bevis på att RUT och ROT är en succé och att en vänsterregering skulle ha inneburit högre arbetslöshet. RUT och ROT är en framgångssaga. Det är en populär reform och många socialdemokratiska valanalytiker hävdar att kravet på att slopa RUT var en viktig orsak till Socialdemokraternas stora valnederlag. RUT och ROT har minskat den svarta ekonomin vilket i sin tur inte bara genererat ökade skatteintäkter utan också ökat tryggheten för arbetstagarna då de omfattas av sjukförsäkring, a-kassa och pensionsavsättning. Inte minst RUT har också gett jobb åt många människor som ofta har en svag ställning på arbetsmarknaden – unga, kvinnor med lägre utbildning och personer med invandrarbakgrund. Många företag inom servicebranschen kan också vittna om att ett slopande av RUT-avdraget omedelbart skulle leda till uppsägningar. Efterfrågan på servicetjänster skulle dock inte avta men en stor del skulle förmodligen återgå till en svart sektor med den otrygghet det innebär.

Det skulle förvåna mig om Socialdemokraterna fortsätter att driva kravet på att slopa RUT. Miljöpartiet har å sin sida aldrig riktigt velat driva frågan men fick ge med sig i rödgröna samarbetet. I och med att det samarbetet har gått i graven lär det bara vara Vänsterpartiet som vill slopa RUT. Det skulle i sin tur innebära att RUT kommer att finans kvar även vid ett eventuellt regeringsskifte. Det skulle i så fall vara en vinst för svensk ekonomi men framförallt för de tiotusentals människor som är anställda inom hemservicebranschen.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Kultur och attityder kan förklara dåliga skolresultat


Under veckan har flera medier rapporterat om försämrade skolresultat i socioekonomiskt utsatta områden. Resultaten var redan tidigare skamligt låga och det är mycket allvarligt att den sjunkande trenden inte har brutits. Samtidigt kan jag inte låta bli att notera att bland de skolor som presenteras i dagens Metro på sidan 12 visar det sig att skolor i Stockholms stad klarat sig hyffsat, vissa noterar en liten ökning medan vissa noterar en liten minskning jämfört med resultaten 1998. Det är dock en klen tröst för tigerhjärtan. För även om resultaten står sig är det från alldeles för låga nivåer. På tolv år borde vi verkligen ha lyckats bättre att hitta de nycklar som kan öppna porten för gymnasiebehörighet.

Jag har sagt flera gånger att skolor måste ta lärdom av varandra och att jag tror på det goda exemplets makt. Det finns ingen automatik att elever i vissa områden presterar dåligt – en stor majoritet klarar trots allt kraven för att bli behöriga till gymnasiet. Vi vet också att det finns skolor även i socioekonomiskt utsatta områden där reusltaten är betydligt bättre än genomsnittet för området. Det är viktigt att skolor med sämre resultat ta lärdom av vad dessa skolor gör för att nå bättre resultat. Stockholm satsar betydligt mer pengar på elever som har invandrarbakgrund, har föräldrar med låg utbildningsnivå eller låg inkomst. Pengarna finns alltså men uppenbart saknas något annat.

Jag tror mycket att det är en fråga om kultur och attityder. Pojkar presterar betydligt sämre än flickor. Jag tror inte att det har genetiska förklaringar utan kan snarare förklaras med att pojkar i den åldern prioriterar annat än skolan och att många är rädda för att bli stämplade som plugghästar. Självklart spelar problem med svenska språket in och ju senare en elev anlänt till Sverige desto svårare blir det att klara målen. Samtidigt är det viktigt att stryka under att nyanlända elever får mycket extra stöd och deltar i särskilda undervsiningsgrupper. Dessutom är det inte bara ett invandrarproblem. Även svenskfödda elever med svenskfödda föräldrar boende i dessa områden har generellt sett dåliga studieresultat.

Det dessa elever behöver är stöd i alla tänkbara former. Stöd hemifrån, stöd från läraren och stöd från rektor. Läxhjälp efter skoltid är ett bra exempel på hur ett sådant stöd kan se ut. Att skolan blir bättre på att involvera hemmen är en annan viktig faktor. Små undervsiningsgrupper – inte minst i de tre kärnämnena – är viktigt liksom undervisning på modersmål för nyanlända. Avgörande är också att tidigt mäta kunskap och följa elevers kunskapsutveckling och att tidigt sätta in åtgärder. Tidigare betyg, nationella prov och kunskapsuppföljningar är mycket viktigt.

Men inte minst behövs en ny kultur och förändrade attityder bland elever. Det ska vara fint att plugga och ha bra betyg. Det ska vara fint att tänka på sin framtid. Det ska vara fint att göra rätt för sig och att ta ansvar. I detta förändringsarbete spelar självklart föräldrarna en viktig roll men också skolledningen. Rektor har ett ansvar att det råder ordning och reda i klassrummen och på skolgården och att skolan genomsyras av en kultur där studier och flit belönas.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Elever ska ha rätt att överklaga betyg

Nu har vi kommit ännu ett steg närmre ett förslag om att elever ska ha rätt att överklaga sina betyg. Det är ett förslag som jag har drivit ända sedan 90-talet då jag var aktiv i KDU. Det är också en fråga som elevorganisationerna har drivit länge.

Än är dock inte frågan i hamn. Utbildningsministern har redan i en artikel i SvD gett utredningens förslag kalla handen. Samtidigt har både Kristdemokraterna och Centerpartiet välkomnat utredningens förslag. Jag hoppas verkligen att Björklund får ge sig.

Betygssättning är en myndighetsutövning och bör därför kunna överklagas. Därutöver finns det självklart en stor risk att betyg sätts orättvist och att ett visst mått av subjektivitet kan finnas. Betyg kan vara avgörande för en elevs framtid eftersom urval till gymnasiet och högre utbildning i regel sker genom betyg. Bara blotta risken att betyg kan sättas orättvist bör föranleda rätten att överklaga.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Flickpojkar behöver en trygg familj

SvD har idag en mycket intressant artikel om Oskar, en 5-årig pojke som känner sig som en flicka och som klär sig i klänning, högklackat och umgås mest med flickor. Jag läste artikeln med stort intresse. Dels för att jag själv som ung upplevde ett utanförskap när jag bröt traditionella könsroller, dels för att få en bild av hur föräldrarna och omgivningen reagerar. När ett så ungt barn bryter könsroller riktas oftas blickarna mot föräldrarna och deras agerande varför det är extra intressant att läsa om hur de hanterar situationen.

Könsroller är något av det mest ingrodda vi har i vårt samhälle. Människor förväntar sig bete sig, klä sig och uppskatta samma saker som andra inom sitt egna kön. Av den som bryter dessa roller krävs mod. Omgivningen kommer inte alltid heller att acceptera. Jag vet av egen erfarenhet vilken energi som går åt av att försöka anpassa sig till könsroller som man inte känner sig hemma i men som man förväntar anpassa sig till. Det tar energi, det bryter ner en mentalt och det raserar ens självkänsla.

För mig är det väldigt viktigt att man som förälder inte försöker kväva barns utveckling eller tvinga in dem i olika fållor. Risken är att ett sådant beteende förstör barnets självförtroende och självkänsla. Jag förstår om många föräldrar räds för det annorlunda och för att barnet ska utsättas för mobbning, men det gör det bara ännu viktigare att föräldrara stödjer barnet.

För mig som kristdemokrat är familjen viktig. Den övertygelsen stärker mig ännu mera efter att ha läst artikeln. Den kärlek som Oskars föräldrar visar sin son är omistlig. För mig har familjepolitik aldrig handlat om att exkludera vissa typer av familjer eller att försöka skapa likformiga familjer. För mig handlar familjepolitik om att stötta familjen eftersom den är den bästa byggstenen för skapandet av trygga barn och byggandet av ett tryggt samhälle. Vad Oskar behöver är en trygg omgivning och en familj som stöttar honom. Inte en familj som fördömer, skäms och förkastar. Oskar riskerar tyvärr att utsätats för mobbning i skolan – det är mycket beklagligt men ändå ett faktum. Då blir trygghet i familjen och stöttande föräldrar och syskon ännu viktigare. Då spelar samatalet om värderingar och människosyn en ännu viktigare roll.

Etik handlar inte om att fördöma. God etik handlar om att sprida värderingar om medmänsklighet, tolerans och alla människors lika och okränkbara värde. Med en sådan etik förekommer inte mobbning och trakasserier. Därför är värdegrundsarbetet i bland annat skolan så viktigt.

Förhoppningsvis kommer Oskar inte att ha det lika tufft under sin uppväxt som hans föregångare i tidgare generationer har haft. I takt med stigande tolerans accepteras nu olika könsuttryck i högre utsträckning vilket är mycket positivt. Oskar kommer dock att behöva stöd från sin familj – ett stöd som bara hans familj och nära kan ge honom.

Blogg listad på Bloggtoppen.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,