Tillåt bostäder vid bullriga miljöer

Idag var jag med i ABC angående bullerkraven vid nybyggnation av bostäder. Se inslaget 1:05 in i sändningen här. Jag anser att de är alldeles för rigida och hindrar viktiga bostadsbyggen. Idag får vi exempelvis inte bygga vid Slussen, Brunkebergstorg eller längs vattnet i Värtahamnen på grund av för höga bullernivåer. Trots att dessa lägen alla är mycket attraktiva. Det är helt orimligt!!

Jag föreslår framför allt två ändringar:

1. Reglerna för industribuller och trafikbuller måste harmoniseras. Reglerna kring industribuller infördes 1978 och uppdaterades 1983, alltså för nästan 30 år sedan (!) Trafikbullerreglerna uppdaterades dock så sent som 2008. De hårda reglerna för industribuller är helt orimliga och gör att människor inte kan bo där de helst vill, nära vattnet.

2. Buller ska främst mätas inomhus och inte vid fasad. Som det är nu kan tysta inomhusmiljöer skapas men bullrar det över en viss nivå vid fasad omöjliggör det bostadsbyggande. Helt ok för mig om man inte vill bo där det bullrar för mycket om man exempelvis öppnar sitt fönster. Men låt människor få bestämma det själva och inte myndigheter. Det borde alltså vara tillåtet att bygga bostäder där bullret ligger över riktvärdena vid fasad men klarar nivåerna inomhus.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Olyckligt med enbart statliga byggkrav

Idag har jag tillsammans med Ewa Samuelsson en artikel inne på Brännpunkt angående byggkravsutredningen som presenterades förra veckan, läs artikeln här. Utredaren föreslår att staten ska förbjuda kommuner att ställa hårdare krav på tekniska egenskaper vid nybyggnation. Tekniska egenskaper kan vara flera men rör framför allt energiåtgång och tillgänglighetskrav. Utredaren påstår att dessa kommunala särkrav fördyrar bostadsproduktionen med 10-15 procent och vill därför förbjuda dem.

Jag tror inte att detta vore bra. Att kommunerna kan ställa hårdare krav exempelvis vad det gäller energiförbrukning är bra. Sådana krav kan också bli billigare på sikt även om själva produktionen blir dyrare. Samtidigt har så klart utredaren en poäng med att olika krav i landets 290 kommuner fördyrar bostadsproduktion och gör industriell produktion och stordriftsfördelar omöjliga. Ewa och jag förelår därför att kommunerna på egen hand ska driva på så att kraven blir mer likvärdiga över landet. Exempelvis är det inte rimligt att Göteborg kräver 60 kwh energiförbrukning per kvadratmeter och år medan Stockholm kräver 55. Det borde kunna harmoniseras. Samtidigt måste kommunerna få vara spjutspetsar och leda utvecklingen framåt. Statliga förbud är därför inte att önska.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Reinfeldts jultal

Att Fredriks Reinfeldts jultal till uteslutande del handlade om skolan var välkommet. Det är bra att allt fler partier engagerar sig i den skolpolitiska debatten. Resultaten och utvecklingen i svensk skola de senaste decennierna ger anledning till oro och alla konstruktiva lösningar är välkomna för att vända utvecklingen. Jag är övertygad om att Alliansens rekordartade reformtakt inom skolans område kommer att ge resultat. Men att genom politiska reformer förbättra skolresultaten tar tid och därför måste vi vara tålmodiga.

Det är bra att Reinfeldt betonar vikten av att stärka inlärningsstödet för barn och unga med särskilda behov. Kan stöd ges i tidig ålder minskar risken för utslagning. Då ökar möjligheten att ta sig igenom både grundskola och gymnasium och därmed förutsättningarna att skapa sig ett självständigt liv med en egen försörjning. Tidiga insatser är A och O och där måste svensk skola bli bättre. Elever med särskilda behov måste upptäckas tidigt. Därför är det bra med betyg, skriftliga omdömen och nationella prov i tidigare åldrar. Dessa mätinstrument finns inte för att döma och sortera utan för att följa upp och hjälpa.

Det är också bra att statsministern betonar rektorns betydelse och vill ge dem ökad frihet. Ett fungerande ledarskap är en förutsättning för en fungerande skola. Utan ledarskap fallerar alla organisationer och företag. Rektorns roll och betydelse har inte uppmärksammats tillräckligt mycket. Det finns massor av exempel på vad gott ledarskap kan åstadkomma men också förskräckande exempel på vad det motsatta kan innebära. Bra rektorer kan också få stor frihet. Det vore önskvärt om rektorer kan få en friare roll att uppfylla de mål som finns för skolan.

Däremot tror jag det är olyckligt att redan innan 12-åringarna får sina första betyg före jul börja flagga för att redan nästa mandatperiod sänka betygsåldern ännu mer. Alla reformer som har genomförts är bra men de måste också få tid att hinna sätta sig. Att flagga för ytterligare stora reformer riskerar att göra mer skada än nytta. Att sänka betygsåldern ytterligare kan bli en reform för mycket. Åtminstone bör vi avvakta och se vilka effekter betyg från årskurs sex ger innan vi sänker åldern ytterligare.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ett dråpslag

Det är så klart ett bakslag för Stockholm och Alliansen att Mark- och miljödomstolen gick ett av 157 överklaganden till mötes, läs mer här. Det kan låta lite men skulle få som konsekvens att hela planarbetet behöver göras om. Det vore ett dråpslag av stora mått och te sig helt obegripligt. Nu kan vi bara hoppas på att överdomstolen går på Länsstyrelsens linje och avslår överklagandena.

Det som domstolen avslår är några av de viktigaste byggnaderna på Nya Slussen, nämligen kontoren, butikerna och restaurangerna på Stadsgårdskajen. De husen skulle bidra till att skapa ökat folkliv och även bidra till Nya Slussens finansiering. Att utsikten för TT och ett antal arkitektkontor försämras får inte sätta käppar i hjulen att omvandla Slussen, det vore helt obegripligt och oförsvarbart.

Jag har heller aldrig delat uppfattningen att glashuset och KF-husen skulle vara viktiga landmärken för Stockholm.

Domstolens beslut är ett bakslag. Nu står hoppet till överdomstolen. Kan vi lita på att de gör en rimligare bedömning?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,