Skolgruppen klar

I måndags avslutade Kristdemokraternas skolpolitiska arbetsgrupp sitt arbete och en slutrapport är under skrivande och ska inom kort lämnas över till Partistyrelsen. En del av förslagen har offentliggjorts, andra inte. Det har varit väldigt intressant och givande. Vi har bland annat träffat många externa gäster, allt ifrån fackliga organisationer och Svenskt Näringsliv till forskare och statliga myndigheter. Bilden till vänster är från i måndags då vi träffade ordföranden och förbundssekreteraren för Lärarförbundet.

Det som framkommer tydligt är lärarens och rektorns betydelse. Duktiga lärare och ett gott ledarskap är A och O för skolans utveckling. Därför måste läraryrket bli mer attraktivt och rätt personer måste bli rektorer. Det finns exempel där byte av rektor haft stor betydelse för skolans utveckling. Lönespridningen behöver öka för att premiera duktiga lärare och för att duktiga akademiker ska välja läraryrket. Rektorn måste få vara den pedagogiska ledare som han/hon ska vara. Läraren måste vara en auktoritet i klassrummet. Upprätthålls inte ordning och arbetsro i klassrummen är goda resultat svåra att uppnå.

Vi vet att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den i särklass enskilt viktigaste faktorn för elevers skolresultat. Därför behöver resursfördelningssystemet ta stor hänsyn till det. Läxhjälp behövs framför allt till de barn där föräldrarna inte klarar av att axla det ansvaret. Resurser behöver prioriteras där de gör störst nytta.

Till sist behöver kunskapens klassiska värden uppvärderas. Barn och ungdomar går inte  i skolan endast för att utbilda sig till ett yrke utan också för att lära sig om livet och om vår historia och vårt samhälle idag. Kunskap och bildning har ett egenvärde som inte får gå förlorat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

På årets hittills bästa seminarium

Igår arrangerade Skönhetsrådet ett av det här årets mest intressanta seminarier. Väldigt bra upplagt med många och kärnfulla inlägg från kunniga och engagerade personer. Temat var hur vi bygger med kvalitet. Martin Rörby från Skönhetsrådet myntade begreppet ”qimby” – qulity in my backyard – som en motreaktion på yimby och nimby som står för yes respektive not in my backyard. Flera både arkitekter och representanter från industrin menade att markpolitiken omöjliggör god kvalitet i det vi bygger. Markpriserna är för höga och byggherrar kan bara finansiera de höga priserna med sämre kvalitet. Trots att 85 procent är direktanvisningar så ska priset spegla ett marknadsvärde men hur detta värde sätts hade bransch och kommun olika bilder av.

Joakim Larsson (m) och Krister Schultz från Exploateringskontoret menade dock att det som byggs håller hög kvalitet och att den negativa bilden knappast stämmer eftersom problemen då inte alls skulle finans på hyresrättsmarknaden eftersom fastigheter där upplåts med tomträtt. Tyvärr närmade sig inte branschen och politiken/kommunen varandra vilket jag beklagar. Jag menar att vi från politikens sida måste se över markpolitiken om det nu finns så stark kritik mot den. Samtidigt får vi aldrig hamna i en situation där vi sänker markpriser och vinsten går i byggföretagens fickor. Vi måste dock försäkra oss om att den förda markpolitiken inte leder till sämre kvalitet i byggandet. Jag känner mig inte 100 procents säker på att så inte är fallet efter mötet igår.

Jag framförde under seminariet att det är ett problem att Exploateringsnämnden aldrig diskuterar gestaltningsfrågor. När de frågorna väl kommer till Stadsbyggnadsnämnden är ofta ramarna låsta i exploateringsavtalet. Samtidigt hävdar jag att det finns en försiktighetskultur i Stockholm som försvårar varierat och högkvalitativt byggande. Det som sticker ut tonas ner, starka färger mattas av, höga hus hyvlas av och brutna tak plattas till. Detta är ett kulturellt problem som inga markpriser i världen kan råda bot på.

Tack till Skönhetsrådet för ett av årets bästa seminarier!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lärare och rektorer avgörande

Igår var jag på ett intressant skolseminarium som SNS anordnade. Både forskare och lärare föreläste och var med i panelen. Inga politiker denna gång vilket faktiskt var ganska skönt. Ibland är det bra att lyssna enbart till professionen. Det som kom fram även denna gång var ledarskapets betydelse. Flera deltagare lyfte fram vikten av ett gott ledarskap. Utan en bra ledning är det svårt att driva en bra skola. Det känns helt rätt av Kristdemokraterna att driva denna fråga. Det är också en övertygelse som stärkt mig under de skolbesök som jag har gjort.

Jag ställde en fråga om det fanns ett behov av ökad lönespridning bland lärare. Han som svarade på frågan var själv lärare och svarade utan tvekan ja på den frågan. Det gladde mig. Jag har väldigt svårt för kravet om generellt höjda löner på 10 000 kronor eller för höjda ingångslöner. Problemet är inte ingångslönerna, problemet är bristande möjlighet att göra lönekarriär. Problemet är rektorernas bristande möjligheter att premiera duktiga lärare. Därför behövs ökad lönespridning. Det skulle med stor sannolikhet leda till ökad status och höja attraktiviteten för läraryrket.

Det fördes också en diskussion om synen på kunskap och hur vi mäter kunskap. Alla var inte förtjusta i exempelvis PISA som de ansåg vara ett förlegat sätt att mäta kunskap på. Om detta fanns det dock delade meningar. Och i bristen eller i väntan på bättre mätresultat måste vi använda oss av de metoder som finns om vi på något sätt ska kunna jämföra svenska elevers kunskapsutveckling jämfört med omvärldens.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Upseendeväckande inställning i Danderyd

Det är verkligen uppseendeväckande att ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Danderyd, Kristin Eriksson (c), säger till Svenska Dagbladet att Danderyd nästan är färdigbyggt. Läs artikeln här. Med den inställningen kommer bostadsbristen i Stockholms län aldrig att lösas. Föreställ er om Stockholms stad skulle resonera på samma sätt. Så tydlig har jag aldrig hört Danderyds politiker vara innan även om man kunnat ana samma tankegångar mellan raderna. På ett sätt är det bra att ordförande i Stadsbyggnadsnämnden är tydlig och lägger korten på bordet. Men allra bäst vore ju så klart om Danderyds politiker tog sitt förnuft till fånga och välkomnade nya invånare även till deras kommun.

Dessutom inser vem som helst som tittar på en karta över Danderyd att kommunen knappast är färdigbyggd. Jag uppmanar Danderyds politiker att inse att en förtätning som görs på rätt sätt kan utveckla en kommun och göra den mer attraktiv.

Det råder bostadsbrist i stockholmsregionen. 100 000 bostäder fattas och beräkningar visar att det behöver byggas mellan 9000 och 16 000 lägenheter per år fram till 2030 för att täcka behovet. Stockholms stad tar sitt ansvar men det krävs också att andra kommuner i regionen gör samma sak. Att Danderyd ska ställa sig utanför denna gemensamma uppgift är helt ofattbart och vore ett oförsvarligt agerande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Sluta jaga papperslösa i tunnelbanan

Idag uttalar jag mig angående att Polisen beslutat att upphöra med letandet efter papperslösa invandrare i tunnelbanesystemet. Det är ett välkommet besked tycker jag. Självklart ska Polisen ha rätt att leta efter och utvisa personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Men de metoder man använder sig av måste vara humana och rättssäkra. Vi får inte hamna i en situation där människor med utländskt ursprung känner sig misstänkliggjorda och övervakade i tunnelbanesystemet. Metoden har inte heller visat sig vara särskilt framgångsrik. Över 90 procent av de personer som Polisen kollade tillhörde inte gruppen ”papperslösa”. Skulle de här metoderna expandera och bli praxis skulle vi få ett mycket kallt samhälle där stora grupper människor skulle känna sig misstänkliggjorda och utpekade, ett sånt samhälle vill vi inte ha. Det är därför bra att Polisen tagit till sig av den kritikstorm som uppstått.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Seminarium om arkitektur

För ett par veckor sedan arrangerade Sveriges arkitekter ett seminarium om framtidens stadsplanering och arkitektur. Inbjudna att medverka i panelen var förutom jag själv Elina Åberg (MP) och Henrik Nehrlund från Skönhetsrådet. Ingela Lindh från Stockholmshem var kommentator. Seminariet var väldigt intressant och publiken och moderatorerna var engagerade vilket är extra roligt. Dock ger det alltid lite ångest att prata inför en profession. Publiken har av förklarliga skäl ett överläge och man får vara extra försiktig med vad man säger.

Jag vågade dock provocera genom att lyfta fram fördelarna med klassisk arkitektur. Jag lyfte fram St Eriksområdet, Jakriborg och Le Plessis Robinson som goda exempel. Många i publiken blev irriterade men jag står fast vid att den klassiska arkitekturen och stadsplaneringen hittills är oövervinnerlig och att vi därför – oftare än idag – bör hämta inspiration därifrån. Det visar inte minst köerna och priserna i dessa typer av stadsbildningar.

Jag argumenterade också för behovet av variation. Hur viktigt det är vi blandar organiska med strikta former, högt och lågt, starka och matta färger. Det vi bygger idag är alldeles för likriktat och många arkitekter och byggföretag verkar tyvärr vara för rädda att ta ut svängarna.

Jag hoppas att denna viktiga debatt får fortsätta att vara levande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,