Olyckligt beslut om ombildningar

Erik_S_medfotografPressmeddelande som jag har skickat ut idag:

– Den nya majoriteten i Familjebostäders styrelse har idag tagit ett olyckligt beslut i och med totalstoppet av ombildningar i bolagets bostadsbestånd. Det berövar människor drömmen om det egna ägandet samtidigt som det skapar sämre förutsättningar för en långsiktig fastighetsutveckling.

Det säger Erik Slottner (KD), tillträdande gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Alliansen har tidigare satt stopp för ombildningar i stadsdelar där det råder en jämn fördelning av hyresrätter och bostadsrätter. Det är bra eftersom det är ett gemensamt mål att ha blandade bostadsområden. Men fortfarande finns stadsdelar där hyresrätten är dominerande. I dessa områden kan det vara rätt att ombilda om hyresgästerna så önskar. Beslutet att stoppa ombildningar minskar inte bara möjligheterna att skapa blandade stadsdelar utan sätter också vissa hyresgästers drömmar och ambitioner att själv äga sitt boende ur spel, säger Erik Slottner (KD).

– Vidare kan det vara ekonomiskt nödvändigt med ombildningar för att på så sätt få in nytt kapital i bolaget. Om inte nytt kapital kommer in riskerar det att leda till ökad belåningsgrad och därmed försämrad ekonomi och svårigheter att få nya bostadskalkyler att gå ihop. Det riskerar i sin tur att leda till lägre nyproduktion och försämrat underhåll av befintliga fastigheter, säger Erik Slottner (KD).

Mp förlorare om Förbifarten

FörbifartUppgörelsen mellan S och Mp om Förbifarten är obegriplig, och den blir inte mer begriplig ju mer jag tänker, det brukar annars kunna hjälpa till emellanåt. Finansieringen av Förbifarten är redan avklarad. Den ska till 80 procent betalas med trängselskatter som började tas ut redan 2006. Det är så klart väldigt svårt att i efterhand fördela om dessa pengar som har betalats in i systemet under åtta år. Trängselskatterna framöver – som för övrigt höjs 2016 – ska gå till en historisk utbyggnad av tunnelbanan. Alltså går intäkterna av trängselskatterna både till vägar och kollektivtrafik, precis enligt folkomröstningens utfall. Att i efterhand gå in och ändra denna fördelning som blivit resultatet av långa och stundvis komplicerade förhandlingar mellan stad, landsting och stat görs inte på en kafferast och kan faktiskt ifrågasättas rent principiellt. Dessutom är nog utsikterna ganska dystra på att få till en ny fördelning med tanke på att de politiska konstellationerna ser olika ut på de tre nivåerna. Det beslutet i praktiken innebär är att byggandet av Förbifarten skjuts upp till 1 maj 2015. Projektet låter alltså vänta på sig ytterligare vilket så klart leder till ännu högre kostnader. Med tanke på Mp:s tongångar om vägbygget före valet är jag faktiskt förvånad över att de gav med sig så lätt som det gjorde och jag är förvånad över att de godkänner att vägen blir dyrare än vad som annars skulle vara fallet. Summa summarum är jag glad över av Förbifarten blir av, men jag är ledsen över att det ska ta längre tid än vad som behövs och jag begriper inte hur Mp kan ha varit så lättköpta.

Är varje röst lika mycket värd?

Idag skriver jag i Dagens Samhälle om följderna av Erik sittande
Stockholms stads valkretsindelning.
Kristdemokraterna behövde 9 562 röster per mandat, medan till exempel Sverigedemokraterna endast behövde 5 013 röster per mandat. Mandatfördelningen i kommunfullmäktige återspeglar därmed inte fullt ut det stöd respektive parti har fått från väljarna. Läs mer här

Foto: Scharlotte Peppare

Ny fullmäktigegrupp

Nu står det definitivt klart att Kristdemokraterna får två mandat i kommunfullmäktige i Stockholms stad. Vi behövde ungefär dubbelt så många röster per mandat som Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, men uppgången från ett mandat till två är ändå glädjande. Även i landstinget ökade vi och gick från sju till nio mandat. I riksdagen fick vi behålla våra två mandat. Kristdemokraterna gjorde alltså bra ifrån sig i Stockholm trots att partiet backade från 5,6 till 4,6 procent i riksdagsvalet. Till kommunfullmäktige kryssade sig Caroline Szyber in vilket gör att Caroline och jag är ordinarie ledamöter och Sofia Modigh och Mikael Valier är ersättare. Caroline har dock på sin blogg meddelat att hon inte ämnar fullfölja detta uppdrag då hon kom in i riksdagen och därför begära entledigande. Ny ersättare blir Ofelia Namazova och Sofia Modigh tar över Carolines ordinarieplats. Ny grupp kommer alltså att bli Sofia Modigh, Mikael Valier, Ofelia Namazova samt undertecknad. Ett mycket bra gäng som jag ser fram emot att samarbeta med. Under oktober månad kommer förhandlingar inledas och jag ska så klart göra mitt bästa för att skapa en så god kristdemokratisk representation som möjligt.

Meningen var att ha bilder på nya gruppen men tyvärr är det något fel på min dator och det är därför inte möjligt att ladda upp bilder.

Hyresgästföreningen motarbetar smålägenheter

HusHyresgästföreningen är återigen på krigsstigen mot förslag som underlättar bostadsbyggandet. Den här gången gäller det bullerfrågan. Regeringen vill lätta på bullernormerna för att på så sätt möjliggöra fler bostäder – inte minst fler mindre lägenheter. I Stockholm är detta kanske en av de viktigaste åtgärderna för att öka bostadsbyggandet och därför en väldigt välkommen reform. Men då stretar Hyresgästföreningen emot. Idag kan man bygga tysta lägenheter även i bullriga miljöer. Med tillräckligt tätt glas kan man skapa i princip helt tysta inomhusmiljöer med en motorväg utanför. I Stockholm är det för bullrigt på de allra flesta platserna för att överhuvudtaget  kunna bygga med gällande bullernormer. Därför har man kommit fram till en så kallad stockholmsmodell där man tillåts att bygga med tyst sida. Det kräver dock genomgående lägenheter och det är av förklarliga skäl svårt att få till med små lägenheter som oftast är enkelsidiga. Lägenheter som byggs i bullriga miljöer måste alltså byggas större. Men med nya bullerregler blir det nu möjligt att bygga enrummare på fler platser i Stockholm, det är mycket välkommet. Även om bullernivåerna höjs en del så påverkar inte det inomhusmiljön vilket måste anses vara det absolut viktigaste. För den boende spelar ju inte bullret vid fasad någon som helst roll när fönstret är stängt vilket det är större delen av året i det land vi bor i. Hyresgästföreningen bör stödja förslag som leder till fler bostäder och inte motsätta sig dem. Frågan är vad de hade sagt om det var en socialdemokratisk regering som lagt fram förslaget, kanske kritiken då hade varit mildare?

Bostäder vid nya Slussen!

Med anledning av nya riktlinjer för industribuller Erik sittande
och genom regeringens nya förhållningssätt i bullerfrågan vill Kristdemokraterna att bostäder planeras in vid nya Slussen.

– När planen antogs för nya Slussen så var bostadsbyggande inte möjligt på grund av för höga nivåer industribuller. Nu har dock läget förändrats i och med stadens nya riktlinjer och genom regeringens nya förhållningssätt i bullerfrågan. Därför bör frågan om bostäder vid Slussen och i dess omgivning prövas på nytt, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna och toppkandidat inför valet till Stockholms stadshus.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Uppförandekoder i skolan

Erik Slottner– Alla skolor ska ha uppförandekoder med tydliga sanktioner mot dem som bryter mot de gemensamma reglerna. Uppförandekoderna ska innehålla allt mellan hur elever bemöter varandra till hur lokalerna ska hållas fina och välkomnande för alla, säger Erik Slottner (KD), vice gruppledare och toppkandidat inför valet till Stockholms stadshus,

Skolornas arbete med ordningsregler behöver förbättras. Det konstateras bland annat i utredningen om ordning och reda i skolan, som precis har presenterats av Metta Fjelkner. Utredningen framhåller att eleverna ska involveras mer när regler tas fram, att det behöver framgå vad som händer om någon bryter mot dem och att reglerna måste tillämpas enhetligt på skolan.

Kristdemokraterna tror att särskilda uppförandekoder kommer att bidra till en tryggare skolmiljö:

– Uppförandekoderna ska tas fram av skolpersonal, föräldrar och elever. Med uppförandekoderna i ryggen ska elever och lärare aldrig tveka om vad som gäller och vad som händer om någon bryter mot reglerna. Skolans värdegrund blir konkret och tydlig. De ska inte råda någon tvekan om att det är läraren som bestämmer i klassrummet, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Möte på Östra Real

Igår kväll anordnade IMG_8687
Kristdemokraterna på Östermalm ett öppet möte där toppkandidaterna till kommun, landsting och riksdag frågades ut av debattören Alice Teodorescu. Ett 60-tal personer dök upp och stämningen var god. Mötet inleddes med bra musik och Alice ställde frågor om hur vi tre vill utveckla Stockholm. Efteråt var det ett mingel där många ville ställa frågor till oss. Förhoppningsvis bidrog mötet till några fler röster i kommande val.

Skolpolitik i ABC

Abc-debatt2 Abc-debattIdag har vi debatterat skolpolitik i ABC. Problemen är många i skolan men det är viktigt att stryka under att den också fungerar väldigt bra i de flesta fall. Oppositionen visade upp en total oenighet i frågan om det fria skolvalet, väljarna fick inga besked om vad som händer med det fria skolvalet om de rödgröna vinner valet. De ropade också på mer resurser, Socialdemokraterna vill öka anslagen med två procent. Det är så klart vällovligt och Alliansen har också skjutit till rejäla anslagsökningar de två senaste mandatperioderna. Men det saknas en dimension i detta. Skolan har aldrig haft så mycket pengar som nu och ändå faller resultaten. Jag tror att enbättre förklaring än knappa resurser är bristande arbetsro, en försvagning av lärarnas auktoritet samt en kultur som inte tillräckligt värdesätter kultur och bildning. Jag tror också att ledarskapets betydelse har haft en alltför undanskymd roll i skolan. Men detta talar aldrig oppositionens om utan den pratar bara pengar. Dessutom är det nästan skrattretande att Socialdemokraterna på allvar tror att två procent mer ska räcka till bättre skolmat, fler lärare, fler speciallärare, mindre klasser och en minskning av antalet ícke gymnasiebehöriga elever. Lite mer verklighetsförankring än så kan man faktiskt kräva av ett parti som aspirerar på makten.