Ett tryggare Stockholm

Erik pelarePressmeddelande, 2015-01-29

Stockholm är Europas tryggaste stad och världens fjärde tryggaste stad enligt en färsk rapport från The Economist Intelligence Unit.

Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, välkomnar resultatet och ser samtidigt möjligheter att skapa en ännu tryggare stad:

– Mobila poliskontor, kameror vid brottsutsatta platser, lokala åklagare, nattvandrare, bättre belysning och mer genomtänkt stadsplanering. Det är några förslag för att Stockholm ska bli en tryggare stad, säger Erik Slottner (KD).

– Jag är kritisk till att majoriteten prioriterat bort ljusprogrammet för ytterstaden i stadens budget för 2015 och att man valde att spara 42 miljoner på städning av Stockholm. En ren och snygg stad där byggnader, parker och utemiljöer är upplysta är viktigt för den upplevda känslan av trygghet, säger Erik Slottner (KD).

Kristdemokraternas förslag för hur Stockholm kan bli ännu tryggare är listade nedan.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

1. Utveckla de mobila poliskontoren

Mobila poliskontor har funnits i Stockholms län under flera år. De två permanenta kontoren på Stureplan och Medborgarplatsen har varit stängda under sommaren. Det var ett olyckligt beslut. Kristdemokraterna kommer att driva på för att kontoren ska vara öppna framöver. De mobila kontoren påtagligt har minskat våldsbrottsligheten på de platser som haft ett kontor. Det är viktigt att denna verksamhet får vara kvar och utvecklas även efter att Polisen blir en nationell myndighet 2015.

2. Kameror

Fler brottsutsatta platser än idag bör få sätta upp kameror under tider då kriminalitet är extra frekvent. Kameror finns idag på Stureplan och Medborgarplatsen men bör också sättas upp på Fridhemsplan och Centralstationen samt eventuellt fler platser. Kamerorna ska endast vara i bruk på tider då brottsligheten är hög, företrädesvis fredags- och lördagsnätter. Kamerorna ska förutom att öka känslan av trygghet verka förebyggande samt göra det lättare att klara upp brott på allmän plats.

3. Lokala åklagare

Stockholms län har idag 28 lokala poliskontor i särskilt brottsutsatta stadsdelar. De är viktiga för att stärka den lokala polisiära närvaron. Meningen är att poliserna ska vara ute i stadsdelen snarare än att sitta på ett kontor samt att samarbetet med skolan och socialtjänsten ska utvecklas. För att stärka den lokala anknytningen och den lokala kännedomen hos polisen bör varje lokalt poliskontor också ha en åklagare knuten till sig.

4. Satsa på nattvandrare

Nattvandrare är vuxna förebilder som är ett socialt och medmänskligt stöd för ungdomar. Nattvandrare förebygger drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet, skadegörelse och har en lugnande och positiv effekt.

5. Bättre belysning

Mycket har gjorts för att förbättra belysningen på torg och i parker. Men fortfarande finns platser med dålig belysning som upplevs som otrygga. Kristdemokraterna är kritiska till att majoriteten valde att prioritera bort ljusprogrammet för ytterstaden i budgeten för 2015. Utöver satsningar på belysning måste staden fortsätta sitt arbete med att vitmåla viadukter och gångtunnlar. Det är platser som idag ofta upplevs som mörka och otrygga och där bättre belysning skulle göra stor nytta. Kristdemokraterna avsatte i budget 2015 fem miljoner för detta ändamål.

6. Stadsplanering

Med stadsplanering kan mycket göras för att öka den upplevda tryggheten. Nya stadsbyggnadsområden ska trygghetsanalyseras så att de planeras utifrån ett trygghetsperspektiv. Den täta staden är också mer trygg än den glesa. Med hus och entréer som möter gatan, med lokaler i bottenvåningarna, med en blandning av arbetsplatser och bostäder och med balkonger mot gata skapas de bästa förutsättningarna för trygga stadsdelar. Vidare behöver satsningar genomföras på att röja sly och för att förbättra otrygga miljöer där t ex buskage kan skapa otrygghet.

Foto: Scharlotte Peppare

Anlägg strandstig i Äppelviken

Erik sittandeStockholms stad ska sälja fem 1800-talshus vid Äppelvikens strand. Området ingår i stråket ”Mälarstrandens sommarbebyggelse” och utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö.

Fastighetsnämnden yttrade sig igår kväll över en ny detaljplan för området Äppelviken 1:7. Detaljplanen gör det möjligt att sälja husen och säkrar områdets befintliga användning, karaktär och kulturhistoriska värden.

Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, och Lisa Fuglesang (KD), gruppledare i Fastighetsnämnden, vill att allmänhetens tillgång till vattnet säkras genom att en strandstig anläggs längs vattnet så att en obruten strandlinje skapas:

– Utnyttja tillfället att göra vattnet mer tillgängligt för stockholmarna! Byggnader ska inte uppföras så nära vattnet att de stänger av promenadmöjligheter längs strandlinjen, och nya stadsutvecklingsprojekt ska öka tillgängligheten till vattnet och inte minska den. Därför anser Kristdemokraterna att en strandstig ska anläggas i samband med att en ny detaljplan tas fram.

– Vissa remissinstanser hävdar att det inte är förenligt med Stockholms kulturhistoriska värden att öppna upp strandkanten. Men vattnet är ett av vår stads starkaste signum. Att utveckla dess tillgänglighet för medborgarna är att vidareutveckla en del av Stockholms kulturarv, säger Slottner (KD) och Fuglesang (KD).

Läs ärendet här: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1782236

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11
Foto: Scharlotte Peppare

DN skriver om frågan här

KF 26/1: Buller, Marieberg och Slussen

Erik KF 150126Här kan du läsa en sammanställning av KF-sammanträdet 26/1. Jag ställde två frågor till majoriteten (om bostadsbyggande i bullerutsatta miljöer samt om att 1500 planerade bostäder i Marieberg stoppas). Min interpellation om majoritetens olika besked om Slussen, Bromma flygplats och Förbifarten debatterades också. Få ärenden var uppe för beslut och sammanträdet ägnades främst åt just frågor och interpellationer.

Blåljushuset behövs!

Erik pelareUnder förra mandatperioden fattade Alliansen beslut om att bygga en samverkanscentral på nordvästra Kungsholmen. Tanken är att stadens kris- och katastrofberedskap ska samlas under ett tak. Den rödgröna majoriteten tänker nu utreda om projektet är lämpligt och kan därmed stoppa bygget.

– Vi har diskuterat och utrett den nya samverkanscentralen under åtta års tid. Det är oansvarigt att försena projektet ytterligare. Den nya samverkanscentralen behövs och byggnaden skulle även bidra till att skapa folkliv och aktivitet på en plats som idag är mycket svår att använda på grund av omgivande trafik. Jag skulle vilja se fler beslut och färre utredningar från den rödgröna majoritetens sida, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

– Att majoriteten vill utreda projektet igen innebär att ytterligare ett stort infrastrukturprojekt kan stoppas. Sedan tidigare har bygget av Förbifart Stockholm försenats och fördyrats, en utredning om Bromma flygplats framtid påbörjats och arbetet med Nya Slussen pausats. Någon gång måste man kunna sätta ner foten och fatta beslut istället för att vänta och utreda frågor som redan har dragits i långbänk under åtskilliga år, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Otydligheten om Bromma fortsätter

FlygDN skriver idag om de nya turerna kring Bromma flygplats efter att Kommunstyrelsen igår beslutade att Stockholms stad ska inleda förhandlingar med regeringens förhandlingsperson Anders Sundström om en nedläggning av flygplatsen . Detta trots att Riksdagen har beslutat att en sådan förhandlingsperson inte ska tillsättas. Utöver det odemokratiska förfarandet som beslutet innebär blir jag fortfarande inte klok över Finansborgarrådet Karin Wanngårds uttalande. Hon säger återigen i intervjun att en nedläggning av Bromma endast kan bli aktuell om Arlanda kan ta över Brommas kapacitet. Men det ska väl inte en utsedd förhandlingsperson från regeringens sida behöva få fram uppgifter om. Det ter sig som ett ytterst komplicerat och dyrt sätt att få fram uppgifter om. Det borde väl räcka med att höra efter med Arlanda för att veta om det finns kapacitet eller inte. Eller borde väl någon av kommunens egna tjänstemän kunna ta reda på det relativt snabbt istället för att involvera regeringen. Och huruvida en nedläggning av Bromma flygplats leder till försämrad tillväxt, som är Wanngårds andra argument för att om möjligt inte lägga ned Bromma, ligger knappast i Sundströms direktiv att utreda och det lär därför knappas kunna ge svar på den frågan heller. Turerna kring Bromma flygplats fortsätter och beskeden till stockholmarna och näringslivet fortsätter att vara högst otydliga.

Stödjer MP rimligare bullerregler?

– YtterligaErik Slottnerre steg tas nu för att få fram rimliga nivåer kring industribuller i syfte att möjliggöra ökat bostadsbyggande. Förslagen är mycket välkomna. Efter decennier av motstånd tycks Naturvårdsverket ha mjuknat. Nu gäller det bara att Miljöpartiet har tinat upp i samma takt, annars är risken stor att bullerfrågan återigen blir en hämsko för ökat bostadsbyggande i Stockholm.

Det säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus samt ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, med anledning av att nämnden ska ge sitt remissvar till Naturvårdsverkets nya vägledning om industribuller.

– Naturvårdsverket föreslår flera förändringar i rätt steg för att mildra kraven när det kommer till industribuller och göra de mer harmoniserade med reglerna för trafikbuller. Förändringsarbetet borde dock gå längre och förvaltningen föreslår också i sitt remissvar att reglerna för industri- och trafikbuller ska harmoniseras ytterligare bland annat vad det gäller gränsvärdena för enkelsidiga lägenheter.

– Frågan är om Miljöpartiet klarar av att ställa sig bakom ett sådant remissvar. Varje steg till lindringar av bullerkraven har frenetiskt motarbetats av Miljöpartiet och de har anklagat förespråkare för att äventyra människors hälsa. Det ska därför bli spännande att se om Miljöpartiet även i denna fråga ska svika sina väljare eller om de väljer att gå emot förvaltningens och Naturvårdverkets remiss.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare