Fel om betygen, Olle Burell (S)!

Erik blå skjortaDen rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus säger nej till att låta Stockholms kommunala skolor införa betyg från årskurs fyra. Detta trots att möjligheten ges, i och med överenskommelsen mellan Regeringen och Alliansen.

– Låt de skolor som vill införa betyg från årskurs fyra göra det. Vi vet att många elever och föräldrar uppskattar en tidig och tydlig kunskapskontroll och att betyg kan bidra till att elever anstränger sig lite extra. Det här är en fråga som ska avgöras av respektive skola, utifrån de förutsättningar och önskemål som råder på just den skolan, och inte av skolborgarrådet Olle Burell (S), säger Erik Slottner (KD) gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

Christian Carlsson– Det är svårt att förstå stadshusmajoritetens oro och ängslan inför den egna regeringens politik. De rödgrönrosas rädsla att få fel, om enskilda skolor i Stockholm inför betyg i årskurs fyra och försöken visar sig framgångsrika, kan inte vara ett tillräckligt starkt skäl att förvägra skolorna möjligheten till tidigare betyg, avslutar Christian Carlsson (KD), utbildningsnämnden.

Totalt kommer 100 skolor över hela landet ges möjlighet att införa betyg från årskurs fyra i ett försök som enligt planerna ska genomföras 2017-2020.

Presskontakt
Markus Nyman
076-1229911

Foto, Erik Slottner (KD): Scharlotte Peppare

Olyckligt besked från Bah Kuhnke (MP)

Erik sittandeDiskrimineringsombudsmannen (DO) ska inte flytta till Rinkeby eller Tensta, som planerat. I stället letar myndigheten efter lokaler i andra områden utanför innerstaden. Enligt demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) skulle flytten kosta för mycket. Bah Kuhnke (MP) framhåller också att lokalerna inte är tillräckligt tillgängliga för allmänheten

Beskedet från demokratiministern är mycket olyckligt. Det är väldigt viktigt att Järva och Söderort får fler arbetsplatser. Stockholms stad beslutade under förra mandatperioden att flytta en rad förvaltningar och bolag till ytterstaden. Men staten har också ett ansvar att genom sin lokalisering bidra till en levande stad och ökad integration. I det arbetet spelar arbetsplatsers placering en stor roll.

Kulturministern menar att det var svårt att hitta lokaler till rimliga priser som uppfyllde tillgänglighetskraven. Men ärligt talat har jag mycket svårt att tro på de argumenten. Det har tidigare påståtts att det skulle vara svårt att rekrytera kompetent personal vid en flytt. Men Tensta/Rinkeby ligger drygt 15 minuter bort från T-centralen med tunnelbana, så det lär knappast vara ett överhängande problem. Det är en stor besvikelse att Alice Bah Kuhnke inte kunnat lösa ut denna fråga på ett bättre sätt. Att förlägga DO på Järva vore ett viktigt beslut.

Samtal om HVB-hem och barns uppväxtvillkor

Idag Erik pelarebesökte jag Krica på Högbergsgatan, Södermalm. Krica arbetar med vård och behandling av barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. En viktig del av verksamheten är HVB-hem, dvs. boende till barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Det blev ett bra samtal om barn och ungas uppväxtvillkor, skolans betydelse, samhällets värderingar och vikten av förebyggande arbete. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus har bland annat drivit på för att staden ska genomföra satsningar på föräldrastöd, vilket har varit väldigt framgångsrikt och efterfrågat i hela staden. Kristdemokraterna har även fått gehör för satsningar på att förbättra samarbetet melan skola och socialtjänst, för att i ett tidigt skede fånga upp ungdomar som skolkar, inte uppnår målen och som riskerar att hamna i utanförskap.

Mindre barngrupper i förskolan

20150220 Direktpress förskola SlottnerStockholms stad har som mål att det ska vara max 14 barn i småbarnsgrupperna i förskolan och 18 barn i övriga grupper. Den rödgrönrosa majoriteten har svårt att nå dessa mål, vilket bland annat Vårt Kungsholmen berättat om i artiklar. För Kristdemokraterna är mindre barngrupper i förskolan en prioriterad fråga och i vårt förslag till budget 2015 satsar vi 50 miljoner kronor för att i ett första steg minska barngruppernas storlek. Jag intervjuas i Vårt Kungsholmen (20/2) i frågan. I artikeln intervjuas även några av mina allianskollegor samt skolborgarrådet Olle Burell (S). Kristdemokraterna kommer fortsätta att driva frågan om barngruppernas storlek. Jag har lämnat in en interpellation som kommer att debatteras i kommunfullmäktige framöver.

Agera i bostadsfrågan, Kaplan!

150219 Slottner Szyber MetroIdag skriver jag och Caroline Szyber (KD) i Metro om Miljöpartiets bristfälliga bostadspolitik:

Kaplan har tidigare hotat med att dra tillbaka en av de mest betydelsefulla reformerna för att öka utbudet inom det befintliga bostadsbeståndet, nämligen den friare hyressättningen för andrahandsuthyrning. Reformen har varit en framgång och kan ha ökat utbudet på tillgängliga lägenheter med cirka 30 procent på bara några år. Kaplan tycks nu ha tänkt om i frågan, vilket är glädjande, eftersom ett tillbakadragande av den friare hyressättningen skulle leda till ett minskat utbud och en större svart marknad.

Förutom synpunkter på alliansens reformer tycks Mehmet Kaplan sakna egna idéer. En fråga som är avgörande för bostadsbyggandet i våra storstäder är bullret. En del förändringar har gjorts för att skapa rimligare normer och för att industribuller och övrigt buller ska hanetars mer likvärdigt. Men fortfarande krävs fler förändringar för att de stora effekterna ska komma. Meningen var att nya bullernormer skulle börja gälla från 1 januari men det arbetet tycks inte brådska för Kaplan och han kan inte ge något besked om när nya förordningar kommer. Men faktum är att frågan brådskar. Nu gällande bullernormer hindrar flera tusen lägenheter att bli byggda.

Det är också oroande att Kaplan raljerar över de så kallade Attefallhusen som underlättar för villaägare att bygga småhus på sina tomter. Attefallhusen kan så klart aldrig råda bot på bostadsbristen men är ändå ett steg på vägen och som dessutom underlättar vardagen för många husägare. Men något sådant vill inte Kaplan kännas vid utan väljer istället att raljera.

Miljöpartiet har gjort ett stort nummer av att lägga ner Bromma flygplats för att istället bygga 50 000 bostäder. Dessa bostäder ska utgöra en tredjedel av de totalt 150 000 bostäder som de vill ska byggas totalt i Stockholm till 2030. Alla seriösa bedömare vet att detta är en omöjlighet men ändå upprepas denna osanning.

Läs hela artikeln här

Vi nominerar två kandidater

Pressmeddelande från Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Stockholms stad

 Vi nominerar två kandidater

– Igår beslutade Kristdemokraternas distriktsstyrelse i Stockholms stad att nominera två kandidater till ny partiledare för Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed. Beslutet att nominera två personer grundar sig på att vi fortfarande är tidigt inne i processen och att många steg återstår innan en kandidat ska mejslas fram. För att inte föregå den processen alltför mycket valde vi att nominera två kandidater som var och en för sig besitter de kvaliteter som krävs för att axla partiledarrollen.

Det säger Caroline Szyber (KD), distriktsordförande i Stockholms stad och Erik Slottner (KD), vice distriktsordförande efter gårdagens beslut.

Både Ebba och Jakob har många kvaliteter. De har båda varit högt uppsatta i ungdomsförbundet på central nivå. De är goda kommunikatörer som gillar att debattera, politikutveckla och ta konflikter på ett positivt sätt. De har båda två uttalat att Kristdemokraterna ska fortsätta den förnyelseprocess som har påbörjats och vi tror att både Ebba och Jakob skulle klara av att göra det.

Båda kandidaterna skulle lämpa sig mycket väl för uppdraget att leda Kristdemokraterna mot en valseger 2018. Nu ska vi fortsätta den öppna process som har inletts och vi ser fram emot kommande utfrågningar och besked av de olika kandidaterna. I början av mars återkommer vi med en slutgiltig nominering från Stockholms stad, avslutar Szyber och Slottner.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11