Osmakligt agerande av Awad Hersi (MP)

mp15 000 medborgarförslag påstod Awad Hersi (MP) att Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd hade mottagit mellan åren 2007-2015. Inte nog med det, dessa 15 000 förslag skulle dessutom ha förpassats till den berömda papperskorgen. Uppgifterna framkom igår under ett inlägg på kommunfullmäktige angående inrättandet av ett demokrati- och ytterstadsutskott under Kommunstyrelsen.

 

Jag tyckte att 15 000 medborgarförslag på åtta år lät väldigt mycket och hade svårt att tro att det var sant. Jag har därför idag undersökt hur många medborgarförslag som inkommit de två senaste mandatperioderna i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd. Rätt svar är 108(!) stycken. Samtliga 108 har dessutom beretts och tagits upp nämnden. I papperskorgen finns alltså 0 medborgarförslag.

Det är helt sanslöst hur en folkvald politiker som dessutom är ordförande i en stadsdelsnämnd och som är en av få del- eller heltidsarvoderade förtroendevalda har samvete att stå upp i talarstolen och vilseleda både allmänhet, media och fullmäktigeledamöter. Att det dessutom görs under en demokratidebatt gör saken än mer osmaklig. Jag anser att hela agerandet skadar demokratin och förtroendet för politiken. En förklaring av Awad Hersi och Miljöpartiet vore därför på sin plats.

KF 30/3: Kajer, bryggbad och Slussen

CBWlf-EVAAADAmSI går höll kommunfullmäktige sammanträde, där Erik Slottner och Sofia Modigh (KD) deltog. Erik ställde två frågor till majoriteten i samband med frågestunden. Den första frågan gällde Socialdemokraternas besked om Slussen. I helgen gav Socialdemokraterna efter ett extrainsatt möte grönt ljus för att gå vidare med nya Slussen. Finansborgarrådet Karin Wanngård (S) framhöll i medierapporteringen om beslutet att Slussenbygget kan komma igång först 2016. Erik frågade varför det ska dröja ett år innan ombyggnationen sätter igång? Dessutom undrade han om det är majoritetens gemensamma linje att bygget med Slussen nu ska starta.

Karin Wanngård (S) sa att man kan starta bygget med Slussen först 2016 på grund av att ett antal rivningsbeslut väntar. Erik konstaterade då att det är majoriteten som förhalar rivningarna genom att man vid upprepade tillfällen bordlägger rivningsärenden i stadsbyggnadsnämnden. Wanngård kommenterade inte i vilken mån övriga partier i majoriteten är med på att sätta igång med Slussenbygget.

20150330 Slottner II fullmäktigeErik Slottners andra fråga under kvällen gällde tekniska nämndhuset. Jan Valeskog (S), bitr. finansborgarråd och ordf. i exploateringsnämnden, sa nyligen i en tv-intervju att flytten av tekniska förvaltningarna till Söderort antagligen inte blir av. Därmed kan vi inte, som planerat, omvandla tekniska nämndhuset till bland annat bostäder. Valeskog (S) hänvisar bland annat till att strandskyddsregler gör det svårt att bygga bostäder på platsen. Erik frågade om majoriteten verkligen tänker lägga sig platt för strandskyddsregler, då länsstyrelsen ofta ger dispens. Karin Wanngård (S) gav inte något utförligt svar om strandskyddet, men det står klart att det inte alls är självklart för Socialdemokraterna att flytta tekniska nämndernas verksamheter, som tidigare planerat.

Ett antal beslutsärenden var uppe för debatt under kvällen:

  • Kajstrategin fastslår hur stadens kajer och kajområden ska användas på bästa sätt. Det är bra att staden tar ett helhetsgrepp om våra kajer och vattennära lägen. Det är dock en stor besvikelse att majoriteten inte i högre grad vill tillgängliggöra kajerna för stockholmarna och prioritera folklivet. Kristdemokraterna begärde därmed, tillsammans med övriga Alliansen, en återremiss av kajstrategin för ytterligare beredning. Det finns inte en motsättning mellan att satsa på sjötrafik och att även uppnå mer levande kajer med mer folkliv.
  • 230 lägenheter ska byggas i Hammarby Sjöstad i området mellan Kanalvägen, Vävar Johans Gata och Båtbyggargatan. Den södra delen av området avses att säljas till NCC Boende AB för att där bygga cirka 116 lägenheter. Den norra delen av området planeras att upplåtas med tomträtt till AB Stockholmshem för att där bygga cirka 113 hyreslägenheter samt en förskola med fyra avdelningar. Bolaget ska också bygga den permanenta sopsugsterminal som ska betjäna östra Sjöstaden.
  • Fullmäktige fattade beslut om bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs strand. Förslaget är ursprungligen ett medborgarinitiativ från Micke Valier (KD). På platserna är det i dag badförbud. Förslaget innebär att badförbudet hävs på de två platserna, samtidigt som Kristinebergs strand blir ett officiellt strandbad där hundförbud gäller.
  • Vidare beslutades om försäljning av del av fastigheten Akalla 4:1 till Peab Bostad för 140 miljoner kronor. Detta är en del av genomförandet av strukturplanen Kista Science City. Peab planerar att bygga två bostadskvarter med totalt cirka 240 lägenheter. En förskola med tre avdelningar kommer att upprättas samt fem till sju servicelägenheter.
  • Familjebostäder har i dag drygt 3 000 lägenheter i områdena Farsta och Farsta strand. Kommunfullmäktige beslutade om nyproduktion om cirka 200 lägenheter inom kv. Magelungens strand, till en total investeringsutgift om cirka 440 miljoner kronor.
  • I budget 2015 fastslås att ett ytterstads- och demokratiutskott ska inrättas under kommunstyrelsen. Utskottet ska vara pådrivande och följa upp nämnder och styrelsers arbete för att öka invånarnas delaktighet och stärka demokratin. Utskottet ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare, som alla utses av kommunstyrelsen. Erik Slottner var uppe i debatten, som stundom blev ganska hätsk. Företrädare för Alliansen ifrågasatte vad detta utskott konkret kommer att bidra med och på vilket sätt det kommer att främja demokratin.
  • För att bättre kunna ge utlåtanden kring kulturhistoriska värden i program-, detaljplane-, bygglovs- och rivningsärenden beslutades även att ett kulturmiljöutskott inrättas under kulturnämnden.
  • Sedan våren 2013 pågår en försöksverksamhet med food trucks. Som en del i försöket infördes en ny typ av nyttoparkeringstillstånd. Trafiknämnden har nu utvärderat försöksverksamheten och fullmäktige beslutade att nyttoparkeringstillståndet ska finnas kvar. Taxan höjs med hela 150 %, från 12 000 till 30 000 kronor. Alliansen är kritisk till att kostnaden höjs så snabbt och dramatiskt. Vi är även negativa till att det inte ska vara tillåtet med matförsäljning från food-trucks nattetid.

Avslutningsvis kan konstateras att fullmäktiges sammanträde den 11 maj 2015 ställs in på grund av få beslutsärenden. Tempot från den nya majoriteten har än så länge varit lågt.

Bostadsvandring i Sollentuna

20150327 SollentunaIdag besökte jag Sollentuna för att bland annat titta på kvarteret Marsken (syns i bakgrunden i bilderna till vänster). Husen är ritade av Ola Andersson åt Skanska Nya Hem. Kvarteret består av fyra hus med 118 lägenheter.

Vi tittade också på flera andra kvarter i området. Bland annat ett område från Boklok, som är ett 20150327 Sollentuna IIboendekoncept som har utvecklats av IKEA och Skanska, där avsikten är att erbjuda en kvalitativ bostad till ett bra pris. Sammantaget en trevlig och lärorik eftermiddag

Förslag på ny partistyrelse presenterat

Erik blå skjortaValberedningen föreslår Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, som ersättare i Kristdemokraternas partistyrelse. I samband med det extra Rikstinget den 25 april kommer beslut att fattas om vilka som ska ingå i partistyrelsen.

– Jag är tacksam över förtroendet från valberedningen. Min ambition är att fortsätta partiets förnyelsearbete. Kristdemokraterna behöver utveckla politiken ytterligare för att attrahera fler väljare och ge svar på frågor som är angelägna för medborgarna. Ett exempel är partiets förslag till förbättringar på migrations- och integrationsområdet, säger Erik Slottner (KD).

Hela förslaget på ny partistyrelse finns här

Presskontakt Markus Nyman 076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

SKL:s internationella beredning

Pressmeddelande från Kristdemokraterna i Stockholms stadshus
2015-03-25

Erik sittandeErik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, har blivit invald i SKL:s beredning för internationella frågor. Beredningen kommer att arbeta med övergripande internationella och EU-relaterade frågor.

– SKL är en betydelsefull aktör utifrån ett kommunalt perspektiv. Att politiker från Stockholm finns med i olika beredningar är viktigt för att storstadsperspektivet ska komma fram. De större städerna har särskilda utmaningar som måste uppmärksammas. Att få möjligheten att arbeta med internationella frågor inom ramen för SKL ska bli mycket spännande. Världen blir allt mer globaliserad och det påverkar självklart också kommunerna. Att vi finns med och tycker till i ett tidigt stadium är därför viktigt, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Kajstrategin kan bli bättre

Erik sittandeIdag har DN Sthlm ett stort uppslag om Stockholms stads kajer och den nya kajstrategin, en artikel där jag citeras. Kristdemokraterna har länge drivit frågan om att Stockholms stads kajer måste bli mer levande med ökat folkliv och fler uteserveringar och caféer. Nu har staden tagit fram en kajstrategi, vilket är mycket bra. Strategin kan dock förbättras ytterligare. Läs mer i detta pressmeddelande.

Integrationssamtal i Nacka

20150319 NackaIdag besökte jag Nacka för att få information om hur kommunen arbetar med integrationsfrågor. Nacka har lyfts som en förebild vad gäller arbetet med integration, se till exempel denna rapport från Almega. Nacka har bland annat infört en jobbpeng där den enskilde väljer mellan olika jobb- och utbildningsexperter, som utför bland annat coachning och utbildning. I Nacka får dessutom alla som vill läsa på Komvux. Sammantaget läser fyra procent av invånarna i Nacka på Komvux. Resultatet i vuxenutbildningen är starkt – 87 procent av deltagarna får arbete efteråt. Även jobbcoachningen har goda resultat, där 68 procent har gått vidare till arbete. Utöver att få övergripande information om kommunens arbete besökte vi även en av utförarna inom SFI, SFX och samhällsorientering mm, nämligen Omsorgslyftet utbildningar.