Tiggarfrågan kan inte lösas på Stockholms gator

Idag har SVT berättat att antalet fattiga EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga har fördubblats på bara ett år. Det mesta talar för att denna ökning kommer att fortsätta, inte minst nu när sommaren strax gör sitt intåg. Jag menar att denna utveckling inte är hållbar, vare sig för dem som kommer hit eller för oss i kommunerna som måste hantera problemen som uppstår i form av olagliga boplatser, säkerhetsrisker och sanitära problem. Lösningen finns bara i de berörda personernas hemländer. Där kan vi hjälpa till att bygga upp fungerande institutioner, där kan vi bidra med vår kompetens kring socialtjänst och utbildning, där kan frivilligorganisationer hjälpa till att skapa ett värdigt liv. Det kan dock aldrig skapas genom att föra upp olagliga kåkstäder runt om i Sverige för att under några veckor samla in pengar. Det kan måhända på kort sikt hjälpa några få men är ingen hållbar lösning. Då är det betydligt bättre om människor kan skänka pengar till civilsamhället som på plats kan hjälpa till att bygga upp en fungerande infrastruktur men även med att ge tillfälliga sociala insatser. Från kommunen kan vi också hjälpa till med kompetensförsörjning. Från politiskt håll måste också trycket på den rumänska regeringen vara benhårt. Vi kan aldrig acceptera att strukturfondspengar inte når fram eller att romer systematiskt diskrimineras.

Detta får mig att dra slutsatsen att det är rätt att avhysa olagliga bosättningar. Egentligen borde det inte vara en fråga att diskutera. Svensk lag gäller i Sverige för alla som vistas här. Vi kan omöjligt ha parallella lagsystem beroende på människors ursprung. Man får inte slå upp permanenta läger i parker, skogsområden eller på gator och den lagen gäller för alla. Den fria rörligheten i Europa har aldrig varit tänkt att gälla tiggarverksamhet utan studier, arbete och resor. Med den fria rörligheten följer också krav på att ordna bostad och försörjning på egen hand. Ibland kan denna typ av resonemang låta hårt och hjärtlöst, men jag tror att de allra flesta inser att det är det enda rimliga. Det är en utsatt grupp människor vi har att göra med, men den utsattheten kan inte lösas på svenska gator. Sverige tar ett stort ansvar med att hjälpa utsatta genom att ha en generös flyktingpolitik. Den politiken ska vi stå fast vid och försvara. Men därutöver kan vi inte ha ett socialsystem för personer som saknar asylskäl, i de fallen måste hjälpen riktas in på plats.

KF 20/4: Bussterminal, bandyhall och skattedebatt

Den 20/4 var det åter dags för sammanträde med kommunfullmäktige. Under frågestunden ställde Erik Slottner (KD) en fråga till finansborgarrådet Karin Wanngård (S) om majoritetens påstående om att bostäder vid tekniska nämndhuset hotas på grund av strandskyddet.

20150420 KF-debattErik Slottner har tidigare debatterat frågan med Wanngård i fullmäktige och då fått svaret att tekniska nämndhuset självklart inte ska beläggas med strandskydd. Nu har dock nya uttalanden kommit om att flera hundra lägenheter i tekniska nämndhuset hotas på grund av just strandskyddet. Erik Slottner frågade Karin Wanngård varför man lägger sig platt för strandskyddet vid just denna fastighet. Wanngård menade att man kan komma att söka undantag för strandskyddet. Detta har dock inte kommunicerats i media där det snarare har sänts ut signaler om att majoriteten ger upp i förhand vad gäller möjligheten att få bygga bostäder på platsen.

Kristdemokraterna hann enbart med att ställa en fråga denna gång. Efter frågestunden och några valärenden var det dags för kvällens beslutsärenden. Här blev det debatt om bland annat följande frågor:

  • Stadens revisorer redogjorde för revisionsberättelserna för de kommunala nämndernas och bolagens verksamhet för år 2014. Ansvarsfrihet beviljades, men med anmärkningar bland annat vad gäller överförmyndarnämnden. Vid redogörelsen för årsredovisningen för Stockholms stad konstaterades bland annat att bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat enligt balanskravet och att samtliga av stadens finansiella mål för god ekonomisk hushållning har uppfyllts. Staden står rustad inför satsningar på bland annat infrastruktur och bostäder. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s ger Stockholms stad högsta möjliga betyg för både den korta och långa upplåningen.
  • Den 1 juli 2014 presenterades en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun som redovisar omfattning och finansiering för en bussterminallösning för Ostsektorn. Denna är nödvändig som en följd av att Slussen byggs om. Kommunfullmäktige godkände överenskommelsen.
  • Under februari 2015 beslutade fastighetsnämnden och idrottsnämnden om ett gemensamt förslag att uppföra en bandy- och skridskohall i Tallkrogen till en investeringsavgift om 175 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade att nämnden medges rätt att genomföra denna byggnation. Hallen planeras med en storlek på 125×80 meter, varav 112×70 meter ska utgöras av själva isbanan med en takhöjd på minst 12 meter. Hallen planeras även få en publikkapacitet på cirka 500 stående åskådare. Projektet syftar till att skapa Stockholms första träningshall för bandy, skridskosport och mindre isidrotter. Den nya ishallen kommer också att frigöra tider i andra ishallar som används av bandyverksamhet, för såväl konståkning för barn som för ishockeyn.

Hela mötesagendan med ärenden finns tillgänglig här

I slutet av sammanträdet behandlades några motioner. Det blev en lång debatt om motionen om bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar. Det var tydligt att den rödgrönrosa majoriteten ser skattehöjningar som lösningen på samhällets alla problem, något Erik Slottner också konstaterade under debatten.

20150420 KFdebatt IIISofia Modigh (KD) debatterade stadens äldreomsorg i samband med att en motion från Christopher Ödmann (MP) behandlades. Sofia konstaterade bland annat att Kristdemokraterna vill att alla som är 85+ ska ha rätt till äldreboende, utan biståndsbedömning.

Inspirationskväll om integration

20150421 inspirationskvällIgår höll Kristdemokraterna i Stockholms stad en inspirationskväll anordnad av Ofelia Namazova (KD). Temat för kvällen var integrationspolitik och vi hade bjudit in två talare som skulle bidra med idéer för möjlig politikutveckling inom området.

Paki Holvander, demokrati- och mångfaldsstrateg i Södertälje kommun, talade på temat ”När är man färdigintegrerad” och Andreas Johansson Heinö, Timbro, statsvetare och forskare vid Göteborgs universitet, om ”hur mycket mångfald tål demokratin” och ”hindrar den svenska likhetsnormen integrationen?”.

20150421 inspirationskväll IIFlera intressanta reflektioner och synpunkter framfördes och efter att Paki och Andreas var klara samtalade vi i grupper om hur vi kan utveckla Kristdemokraternas integrationspolitik. Kvällen avslutades med mingel och snittar. En trevlig och lyckad kväll!

Länsstyrelsen och KD överens om Nobelcentret

Erik blå skjortaLänsstyrelsen skriver i sitt remissutlåtande om Nobelcentret på Blasieholmen att det är positivt att området kan användas för en ny publik byggnad. Samtidigt har man synpunkter på att Nobelcentret blir alltför dominant och riktar kritik mot byggnadens utformning, bland annat vad gäller takavslutet.

Länsstyrelsens syn på Nobelcentret överensstämmer väl med den linje Kristdemokraterna har drivit.

– Kristdemokraterna stödjer förslaget om att bygga ett Nobelcenter på Blasieholmen. Samtidigt återstår ett par viktiga frågor. Kristdemokraterna vill ha en rundare byggnad med mer oregelbunden takutformning. Den föreslagna kubliknande byggnaden riskerar att bli ett alltför abrupt inslag i den kulturhistoriskt viktiga miljön på platsen, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden.

– Jag anser också att tullhusets bevarande ska beaktas. Huset kan vara en del av den nya byggnaden, eller bevaras i anslutning till byggnaden. Ett alternativ är att flytta tullhuset till en annan plats. Även här är Länsstyrelsen inne på en liknande linje, säger Erik Slottner (KD).

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Alliansmöte på Bromma flygplats

Bild Bromma II Bild BrommaIgår höll Alliansen i Stockholms stadshus ett gemensamt gruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträde måndag 20/4. Mötet ägde rum på Bromma flygplats och inleddes med en genomgång av Swedavia om flygplatsens verksamhet och betydelse för hela Sverige. 2014 slogs ett nytt resenärrekord med närmare 2,4 miljoner resenärer på flygplatsen.

Igår lämnade även Alliansen in en gemensam motion där vi begär att regeringen avbryter utredningen om nedläggning av Bromma flygplats och stoppar planerna på att bygga bostäder på flygplatsen.

Stockholm missgynnas av utjämningsförslaget

Erik blå skjortaPressmeddelande, 2015-04-15

Idag ger kommunstyrelsen sitt svar till Regeringens förslag om nytt inkomstutjämningssystem som innebär att Stockholm ska betala ytterligare drygt en halv miljard kronor varje år. Om förslaget går igenom kan vi tvingas till stora neddragningar inom välfärden i Stockholm.

– Det är nödvändigt att kommuner och landsting ges någorlunda rättvisa ekonomiska villkor för att säkra en likvärdig välfärd. Samtidigt är det viktigt att skatteutjämningssystemet inte motverkar ekonomisk tillväxt. Alliansen förändrade därför utjämningssystemet för att främja tillväxt och ekonomiskt ansvarstagande. De förändringar som nu föreslås går i motsatt riktning och innebär att ytterligare resurser omfördelas från Stockholmsregionen till storstäder som Göteborg och Malmö. Det är helt orimligt, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Foto: Scharlotte Peppare

Möte med Bromma demensteam

20150410 Bromma demensteamIdag besökte Britt Westerlind och jag Bromma demensteam som är en del av stadsdelens hemtjänst. All personal är utbildad inom demensvård. Enheten har flera Silviasystrar, undersköterskor som är specialiserade i demensvård. Bromma demensteam tilldelades 2009 Svenskt Demenscentrums och Demensförbundets pris för bästa demensteam i hemtjänsten.

Besök i Hökarängen och Farsta

20150409 Farsta ÄFFörmiddagen ägnades åt besök hos Hökarängens hemtjänst och Humana hemtjänst. Vi fick ta del av två bra privata verksamheter som illustrerar hur fel majoriteten har då den på rent ideologiska grunder vill återkommunalisera en del väl fungerande verksamheter.

Vi hann även med ett besök hos Äldreförvaltningen (bild till vänster) som nyligen har flyttat från Swedenborgsgatan till Farsta. Vi fick se de nya lokalerna och diskutera förvaltningens verksamhet.