Skolgruppen klar

I måndags avslutade Kristdemokraternas skolpolitiska arbetsgrupp sitt arbete och en slutrapport är under skrivande och ska inom kort lämnas över till Partistyrelsen. En del av förslagen har offentliggjorts, andra inte. Det har varit väldigt intressant och givande. Vi har bland annat träffat många externa gäster, allt ifrån fackliga organisationer och Svenskt Näringsliv till forskare och statliga myndigheter. Bilden till vänster är från i måndags då vi träffade ordföranden och förbundssekreteraren för Lärarförbundet.

Det som framkommer tydligt är lärarens och rektorns betydelse. Duktiga lärare och ett gott ledarskap är A och O för skolans utveckling. Därför måste läraryrket bli mer attraktivt och rätt personer måste bli rektorer. Det finns exempel där byte av rektor haft stor betydelse för skolans utveckling. Lönespridningen behöver öka för att premiera duktiga lärare och för att duktiga akademiker ska välja läraryrket. Rektorn måste få vara den pedagogiska ledare som han/hon ska vara. Läraren måste vara en auktoritet i klassrummet. Upprätthålls inte ordning och arbetsro i klassrummen är goda resultat svåra att uppnå.

Vi vet att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den i särklass enskilt viktigaste faktorn för elevers skolresultat. Därför behöver resursfördelningssystemet ta stor hänsyn till det. Läxhjälp behövs framför allt till de barn där föräldrarna inte klarar av att axla det ansvaret. Resurser behöver prioriteras där de gör störst nytta.

Till sist behöver kunskapens klassiska värden uppvärderas. Barn och ungdomar går inte  i skolan endast för att utbilda sig till ett yrke utan också för att lära sig om livet och om vår historia och vårt samhälle idag. Kunskap och bildning har ett egenvärde som inte får gå förlorat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,