• Vår politik i kommunen

  Våra fokusområden under våren 2020

  Vi lägger just nu, i den pågående pandemin, stort fokus på att bevaka att vård och omsorg, sjukvård och hemtjänst fungerar så bra som möjligt i den rådande pandemin. Vi ger aldrig upp våra prioriteringar kring dessa viktiga områden.

  En förutsättning för att det ska fungera i alla led är att det lokala näringslivet kan hålla ut genom att alltid gynna deras förutsättningar att lyckas, såväl i stad som på landsbygden. Vi ställer oss bakom åtgärdspaket som gynnar och stärker det lokala näringslivet och lokala producenter på landsbygden.

  Att ha en fungerande politik som på alla plan kan möta upp familjer och människor i svåra lägen är alltid en kärnfråga för oss Kristdemokrater, så också i Eskilstuna. Att se människan och dess unika värde är för oss kärnan i vår politik. Att tillsammans i familjen och relationer skapa förutsättningar för trygghet och en utvecklande miljö är avgörande och om samhällets tjänster behövs, ja då ska vi finnas där för vägledning, hjälp och stöd med målet att skapa egen försörjning och utveckling på sikt.

  På gång just nu:

  Budgetprocessen inför 2021 har inletts.
  Yttrande till Migrationsverket angående undantag från EBO, vi vill se en nationell avveckling av den.
  Vi bevakar trafiksituationen för framtida projekteringar för bättre trygghet och snabbare färdigställande.
  Vi ser positivt på den digitaliseringsprocess som tagit fart men bejakar det personliga mötet med människan inför framtiden.
  Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser håller endast korta sammanträden med social distans, oftast webbaserat, och med prioritering på de viktigaste beslutspunkterna under våren.

  Kristdemokraterna i Eskilstuna jobbar hela tiden parallellt med att bevaka allas våra intressen i kommunen för allas bästa – en politik som ska fungera!