• 1) En god Ekonomi

  Först attraktiva bostäder och fler invånare. Med tillväxt följer utökad kommunal service.

  Som förtroendevalda vill vi hushålla väl med de medel som skattebetalarna i Essunga kommun anförtror oss.

  Vår syn på hushållning grundar sig på förvaltarskapstanken, långsiktighet med ansvar för kommande generationer. All kommunal verksamhet måste ständigt prövas. Vårt uppdrag blir att driva den kommunala verksamheten med mesta möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Med kunskap om kommunens ekonomi och de utmaningar som ligger framför anser vi att kommunen i sin litenhet inte för närvarande har möjlighet att bekosta ett nytt badhus.Driftskostnaderna kommer att under minst 25 år framöver äventyra kommunens ekonomi. Essunga kommun ska även i fortsättningen kunna erbjuda attraktiva bostäder, en social grundtrygghet, en förskola och skola med kvalitet och en omsorg om äldre och funktionshindrade som är värdig.

  Att ha ett arbete är en viktig del av livet. Arbetslöshet ska bekämpas. Det handlar om pengar i plånboken men också om gemenskap, om vänner, om att vara behövd och känslan av att göra en god insats. Lärcentret i vår kommun är en tillgång som kan ge den som blivit utan arbete en ny chans.

  Kommunen ska vara ett föredöme i sin arbetsgivarroll. Varje medarbetare ska känna sig betydelsefull. Vi ska aktivt arbeta med välbefinnandet på varje arbetsplats och verka för jämställdhet och jämlikhet. Behovet av mer personal ökar med stora pensionsavgångar. Särskilt för äldreomsorgen är det viktigt att arbetsvillkoren lockar ungdomar att utbilda sig för vårdyrket.

  Vi vill välkomna fler invånare till vår kommun, men bostäder saknas. Därför måste både hyresrätter och trygghetsboende nyproduceras. Bostadsbolagets lägenheter kräver en kraftig standardhöjning för att vara attraktiva.  Vår kommun står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren!