• 4) Låt eleven lyckas i skolan

    Fler pedagoger i klassrummet

    Skolan ska handla om kunskap. Det behövs tydliga mål och undervisning som passar varje elev. Vi vet att barn är olika och lär sig på olika sätt. Därför måste skolan tidigt uppmärksamma de barn som har behov av särskilt stöd och låta dem lyckas i skolan. För att detta ska bli möjligt behövs fler pedagoger i klassen. En samverkan mellan två pedagoger i klassrummet gynnar både inlärning och arbetsro. Elever och personal skulle alla vinna på det. Skolan ska ha en tydlig värdegrund som baseras på respekt för att människor är olika, men lika mycket värda. Barnen förtjänar att få lyckas i skolan, känna trygghet, trivsel och arbetsro, krafttag mot mobbning och personal som har tid för varje elev. Alla ska vid behov få kontakt med elevhälsovården både för det fysiska och psykiska välmåendet. Vi vill stimulera och utveckla det hälsofrämjande arbetet inom skolan och fritiden. Alla ungdomar har rätt till en skola och fritid utan tobak, alkohol och andra droger.Ett gott samarbete med föräldrarna är en god förutsättning för barnens positiva utveckling. Det angelägna arbetet med att verka för överenskommelsen ”ingen alkohol eller andra droger före 18-årsålder” bör fortsätta.