• 5) mer respekt för äldre

    Ingen gammal människa ska tvingas bo kvar hemma som önskar komma till ett äldreboende

    Vår kommun ska vara trygg att åldras i. För oss kristdemokrater är det en självklarhet att äldre ska ha rätt att välja var de vill bo och vem som hjälper dem hemma. Plats på ett äldreboende måste finnas tillgänglig för den som känner oro och otrygghet i eget boende. Under 2012 infördes rätten till parboendegaranti i äldreomsorgen så att äldre, om båda vill, kan bo tillsammans även om de har olika behov av vård och omsorg. Det är viktigt att vi ökar valfriheten och planerar för möjlighet till så kallat Trygghetsboende för dem som vill leva i gemenskap. Ytterligare bostäder för äldre behöver byggas. Särskilt boende som Kerstinsås och Lindbacken behövs för mer omfattande vård och omsorg. Efterfrågan på antal platser skiftar och kräver långsiktigt tänkande. Valfrihet ska prägla det stöd som ges. Respekten för äldre innebär också möjlighet att välja och välja bort utifrån eget behov och intresse. All vård och omsorg ska vara av god och säkerställd kvalitet. På kristdemokraternas initiativ har värdighetsgaranti införts. Det innebär att kommunen garanterar en god äldreomsorg som utgår från den äldres behov.

    Merparten av vård och omsorg utförs i hemmen av de anhöriga. Stödet till och betydelsen av de anhörigas insatser måste uppvärderas.