Ingen förändring av valkretsar

Vid valet 2010 behövdes 4 652 röster för varje mandat Miljöpartiet fick. Det mandat Kristdemokraterna fick krävde 18 705 röster, omkring fyra gånger fler väljare. I kommunvalet 2006 fick Centerpartiet ett mandat på 15 205 röster, medan det för Socialdemokraterna räckte med 4 375 röster per mandat. Olika partier har drabbats i olika val. I grunden handlar det om en viktig demokratifråga: mandatfördelningen borde spegla den andel av rösterna respektive parti har fått.

Vad beror den skeva mandatfördelningen på? Stockholms stad är uppdelad i sex valkretsar. Mandaten tilldelas efter vilket resultat respektive parti får i de olika valkretsarna. I Stockholm finns det totalt 101 ledamöter i kommunfullmäktige och mellan 16 och 19 mandat fördelas i respektive valkrets. Ju färre mandat som tilldelas valkretsen, desto svårare blir det för ett mindre parti att stå sig i konkurrensen. Mandatfördelningen skulle bli betydligt mer rättvis om Stockholms stad minskade antalet valkretsar från sex till två eller tre.

Efter valet 2010 slöts en fyrpartiöverenskommelse mellan allianspartierna i Stockholms stad. En del av överenskommelsen var att tillsätta en utredning som ”ska […] pröva hur valresultatet i större utsträckning kan återspegla röstetalet. Ett naturligt sätt att uppnå detta är att minska antalet valkretsar”. Under våren presenterades slutsatserna i utredningen: mandatfördelningen blir mer rättvis om antalet valkretsar minskas.

Valnämnden har idag fattat beslut i frågan. Det nuvarande valsystemet där staden är indelad i sex valkretsar behålls.   

Svante Linusson, professor i matematik, har vid flera tillfällen analyserat valsystemet och konstaterar i SvD 7/2: ”Som det är nu blir det lite väl mycket en tombola för ett litet parti i Stockholms kommunval om man får en, två, tre eller fyra mandat”. Så ser det tyvärr ut att bli även i valet 2014.

Se inslag i ABC här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/#./valkretsindelningen-ar-orattvis?&_suid=137707359692008503390809503749

Pressmeddelande i frågan: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kristdemokraterna_i_stadshuset/pressrelease/view/ingen-foeraendring-av-valkretsindelningen-896360