Glasade Gången får kvalitetsutmärkelse

Bild, prisutdelning
Foto: Fredrik Persson

Idag delade Ewa Samuelsson ut pris till Glasade Gången i Stockholms kvalitetsutmärkelse. Glasade gången är en arbetsinriktad daglig verksamhet där personer med funktionsnedsättning tillsammans med personal har format nya och samhällsinriktade verksamheter. Glasade Gången har lunchrestaurang, konferens med kök och bageri, catering samt Café Hitom med konferens, chokladtillverkning och tvätteri.

Juryns motivering:

En verksamhet som är mål- och resultatorienterad rakt igenom och där värdegrunden genomsyrar alla delar. Verksamheten har kommit långt i sitt kvalitetsarbete genom att fokusera på rätt saker och våga prova nya idéer.

Det finns en ständig eftertanke kring varför saker görs och där man återkommande uppmärksammar vilka man finns till för. Genom att ha ett flexibelt tankesätt använder man sina resurser väl.

Ledarskapet bygger på en långtgående delegering av ansvarsuppgifter inom fastställda ramar. I den här verksamheten är allas ansvarsuppgifter lika viktiga, vilket skapar stolthet och gemenskap.

I denna verksamhet misslyckas man inte, man blir bara en erfarenhet rikare.

Läs mer här

Budgetanförande idag

 EwaSamuelssondebatt20nov13
Bild från direktsändningen på Stockholm.se

Ewa Samuelssons inledningstal i dagens budgetdebatt:

Det går bra för Sverige och det går bra för Stockholm. I många internationella undersökningar hamnar vi etta eller bland de första. Nu senast presenteras Sverige som världens bästa land att åldras i när man slår ihop ett antal olika parametrar. Stockholm får idag pris som årets tillväxtkommun! Det intressanta är dock att vi svenskar inte verkar kunna glädjas över det.

Att vi får så goda omdömen betyder ju inte att allt, alltid fungerar på topp utan vi ska fortsätta resan mot att bra ska bli bättre, men ändå, lite gott kan vi väl säga om Sverige och Stockholm.

Inför 2014 kan vi glädjas över stadens mycket välskötta ekonomi. Det gör att vi kan satsa och planera för inte bara 100 000 utan 140 000 nya bostäder till 2030. Det ska byggas blandade bostadsområden och efterfrågan på mindre bostäder ska tillgodoses. Den stora infrastruktursatsningen på nya tunnelbanelinjer och vägar, som Förbifart Stockholm, där vi är medfinansiärer, är helt unik och möjliggör att Stockholm kan fortsätta växa. Det påverkar rörligheten, särskilt på arbetsmarknaden, när människor på ett enklare sätt kan förflytta sig mellan bostad och arbete över längre sträckor.

Inom äldreomsorgen, inte minst på demensområdet, fortsätter satsningarna. Alla som arbetar med demenssjuka skall göra utbildningen Demens ABC. Tillgänglighet, i dess bredaste bemärkelse, ska öka i allmänhet och för enskilda personer med funktionsnedsättning i synnerhet. Det ska vara lätt att röra sig i och ha kontakt med Stockholm stad.

För oss kristdemokrater är det viktigt att tala om värderingar och att arbeta för ett samhälle med en människosyn som visar att människovärdet inte beror på om du är med i produktionen eller inte utan för att du är människa och därför ska mötas med respekt och värdighet. Det gäller också de som av olika skäl kommit till Stockholm för att hitta en bättre vardag. Det, menar jag, tål att upprepas gång på gång.

Enskilda och familjer ska ha mer att säga till om. Människors möjlighet att påverka och få större makt över sina egna liv har också ökat genom valfriheten. Politikens gränser ses hela tiden över. Beslut som hör hemma i familjen och hos enskilda ska också fattas där. Genom jobbskatteavdraget har det blivit mer pengar i de egna plånböckerna vilket också påverkar vardagen och de beslut som skall fattas där. Det är mycket märkligt att partier på vänsterkanten i stället vill höja skatten.

Människor växer med förtroende och politiken ska spegla människors förmåga att ta ett personligt ansvar.

I dag är det internationella barndagen. 24 år sedan Barnkonventionen fastställdes och Sverige skrev under strax efter. Stockholm ska vara världens bästa stad för barn och unga att växa upp i.

Familjen är den viktigaste basen. Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Att bygga relationer tar tid. Det räcker inte med kvalitetstid som en del förespråkar. Nej, det handlar om kvantitet i tid inte minst i tid för barnen. Familjer ska känna samhällets stöd. Det är därför positivt att se föräldrarnas stora gensvar på erbjudandet om föräldrastöd.

Föräldrar ska fortsatt ha stor valfrihet när det gäller val av barnomsorg. I förskolan skall särskilt småbarnsgruppernas storlek följas upp så att varje barn ges tid att bli sedd.

I kristdemokraternas Stockholm har det civila samhället en viktig plats, där möts människor i föreningsliv, idrottsklubbar, kyrkor, på föräldramöten och nattvandringar och som volontärer i olika frivilligorganisationer. Många beslut som påverkar människors vardag fattas just i dessa sammanhang där vi möts av egen fri vilja.

Människors vilja att göra gott ser vi inte minst nu vid katastrofen på Filippinerna. Den viljan ska samhället ta tillvara. En positiv samhälls-utveckling är beroende av att människor är delaktiga och tar sitt ansvar. Ett utvecklat civilsamhälle är en garant för en sådan utveckling och vi kristdemokrater vill därför se mer av det.

Till sist! Människor är inga öar. Vi finns med i olika sammanhang och vi behöver varandra. Det ska politiken hela tiden ha för ögonen.

BIFALL till KS´ förslag till beslut

Vardagshjältar i skuggan av demens

Bild konferens 7nov13
Foto: Mejke Runström

Idag invigningstalade Ewa Samuelsson på konferensen ”Vardagshjälte i skuggan av demens”. Inspirationsdagen anordnas av Svensk Demenscentrum och Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Syfte är att synliggöra anhöriga till människor med demenssjukdom samt fokusera på anhörigfrågor och olika former av anhörigstöd. Bland annat talade Ewa om vikten av flexibla stödstrukturer.

Dagliga verksamheter – en viktig sysselsättning!

EwaS

Jag har uppmärksammats på de konsekvenser som en förändrad ersättning av dagliga verksamheter får. 

Stockholms stad ger, vid jämförelse med många andra kommuner, en hög ersättning till dagliga verksamheter. Jag är dock ödmjuk inför de synpunkter som har framförts om förändrad ersättning för brukare som har med sig personlig assistent i daglig verksamhet. Nu har vi inom Alliansen i Stockholms Stadshus därför beslutat att ta fram en lösning som innebär att ersättningsnivåerna bibehålls för daglig verksamhet. Detta innebär att ingen förändring från nuvarande ersättning kommer att ske för år 2014.

Sammantaget vill jag framhålla att alliansens föreslagna budget för 2014 innehåller flera satsningar inom funktionshinderområdet, till exempel: 

– Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr
– Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning 5 mnkr
– Nivåhöjning – barn- och vuxenboende 1,5 % 20,1 mnkr
– Hemtjänst, 3 % höjning av ersättningsnivåer 5,2 mnkr

Jag är glad att vi i Alliansen har höga ambitioner för att skapa en bra och inkluderande stad för alla stockholmare, med eller utan funktionsnedsättning. De dagliga verksamheterna är i detta sammanhang viktiga. Vi vill att de ska hålla hög kvalitet, vara utvecklande för deltagarna och bidra till en meningsfull tillvaro.

Alla behövs på arbetsmarknaden!

SVT debatt artikel

Ewa Samuelsson skriver på SVT debatt om vikten av att näringslivet anställer fler personer med funktionsnedsättning. Ewa berättar om stockholms arbete med frågan:

Stockholms stad utmanar nu näringslivet att anställa fler personer med funktionsnedsättning. I alliansen i Stockholms stads förslag till budget 2014, som har presenterats i dagarna, genomför vi bland annat en satsning på visstidsanställningar av personer med funktionsnedsättning. Det handlar om omkring 30 platser under sex månader. Satsningen kostar fem miljoner kronor. Stockholm samarbetar även med näringslivet, till exempel genom en framgångsrik satsning som heter Open Eyes. I stadens chefsprogram ingår funktionsnedsättningar som en del av utbildningen för att öka medvetenheten. Stockholm söker även aktivt personer med funktionsnedsättning till stadens praktikantprogram.

Hela artikeln finns tillgänglig här: http://debatt.svt.se/2013/10/26/ni-maste-borja-anstalla-funktionshindrade/

Enklare att nå Stockholms stad

Ewa blå närbild
Foto: Scharlotte Peppare

Stockholm satsar två miljoner kronor på att det ska bli enklare att nå stadens kontaktcenter, en servicefunktion där personal besvarar frågor från stockholmarna om stadens service.

− Syftet med satsningen är att ytterligare förbättra tekniken inom stadens kontaktcenter så att alla medborgare, även personer med funktionsnedsättning, enkelt kan komma i kontakt med staden. Genom att staden skaffar smarta IT-lösningar blir det enklare för till exempel personer med en synnedsättning att kommunicera med staden. Stockholms stad ska vara tillgänglig för alla, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd med ansvar för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor.

Presskontakt
Markus Nyman
076-122 99 11

Internationellt möte med kvinnliga politiker

033
Foto: Mejke Runström

Ewa Samuelsson talar idag på ett seminarium inför kvinnliga politiker från hela världen. Ämnet för mötet är ”Capacitating Women in Politics”. Arrangör är ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.

ICLD vill tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stärka sammanlagt 75 kvinnor under tre år genom att i första hand möjliggöra för dem att dela och sprida sina erfarenheter. Mer information om ICLD: http://www.icld.se/start.pab